گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 111 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۰۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

با سلام گرم خدمت تمام دانشجویان عزیز و گرامی . در این پست دانلود پروژه و پایان نامه کارشناسی  مهندسی الکترونیک بررسی نامتعادلی بار در بکه توزیع وروشهای کاهش آن را دراختیار شما عزیزان قرار داده ایم . این پروژه پایان نامه در قالب ۱۰۰صفحه به زبان فارسی میباشد . فرمت پایان نامه به صورت ورد word قابل ویرایش هست و قیمت پایان نامه نیز در مقایسه با سایر فروشگاهها با قیمت بسیار مناسب در اختیار شما قرار میگیرد

از این پروژه پایان نامه آماده میتوانید در نگارش متن پایان نامه خودتون استفاده کرده و یک پایان نامه خوب رو تحویل استاد دهید 
فصل اول : اثر عدم تعادل بار در افزايش تلفات شبكه توزيع 
۱-۱-اثر عدم تعادل بار در افزايش تلفات شبكه فشار ضعيف…………………………………….۱
۱-۱-۱-تبعات نامتعادلي بار …….………………………………………………………………….۱
۱-۱-۲-شبكه فشار ضعيف ….……………………………………………………………………..۲
   1-1-2-1- عدم تساوي بار فازها[۴] ……………………………………………………………۲
۱-۱-۳- اضافه تلفات ناشي از جريان دار شدن سيم نول[۴] ……………………………………۴
۱-۱-۴-رسم نمودار چگونگي‌رابطه‌بين افزايش عبور جريان از سيم نول و ميزان ………………۸
تلفات در شبكه (بار كاملاً اكتيو)[۳]
۱-۱-۵-شرايط لازم براي تعادل شبكه علاوه بر يكسان نمودن بار فازها……..……………………۹
۱-۲- اثر نامتعادلي بار در افزايش تلفات ترانسفورماتورهاي توزيع………………………………..۱۱
۱-۲-۱-عملكرد نا متعادل ترانسفورماتورهاي سه فاز[۶] ………………………………………….۱۱
۱-۲-۲-بارهاي تكفاز روي ترانسفورماتورهاي سه فاز………………………………………………۱۲
۱-۲-۳-بار تكفاز خط به خنثي در ترانسفورماتورهاي سه فاز …………………………………….۱۳
۱-۲-۴-بررسي تلفات نامتعادلي در ترانسهاي توزيع………………………………………………۱۵
۱-۲-۵-ارائه پيشنهاد جهت كم كردن تلفات نامتعادلي در ترانسفورماتورهاي توزيع……………۲۱
فصل دوم : بررسي روش‌هاي كاهش تلفات ناشي از نامتعادلي بار 
فهرست مطالب 
عنوان صفحه 
۲-۱- ارائه الگوريتم جهت تعادل بار فازها …………………………………………………………۲۳
۲-۱-۱- اساس روش ………………………………………………………………………………..۲۳
۲-۱-۲-تعيين آرايش بهينه شبكه …………………………………………………………………۲۸
۲-۱-۳-تخصيص انشعاب جديد بودن تغيير آرايش شبكه…………………………………………۳۱
۲-۱-۴-تخصيص انشعاب جديد به شبكه بهينه شده  ……………………………………………۳۴
۲-۱-۵-ارائه الگوريتم ……………………………………………………………………………….۳۸
۲-۲- امكان سنجي افزايش سطح مقطع نول ……………………………………………………..۴۳
۲-۲-۱- امكان سنجي افزايش سطح مقطع نول در خطوط با بار سبك…….……………………۴۴
۲-۲-۲-امكان سنجي افزايش سطح مقطع در خطوط با بار متوسط …….………………………۵۲
۲-۲-۴-امكان سنجي افزايس سطح مقطع نول در خطوط با شعاع تغذيه طولاني………………۵۵
۲-۲-۵- نتيجه گيري ……………………………………………………………………………….۵۹
۲-۳- سيستم زمين و اثر آن در كاهش تلفات شبكه توزيع ………………………………………۶۰
۲-۳-۱- تلفات در سيستم نول [۱] …………………………………………………………………۶۱
۲-۳-۲- كاهش تلفات در سيم نول ……..…………………………………………………………۶۱
۲-۳-۳-كاهش افت ولتاژ در سيم نول ………..……………………………………………………۶۴
۲-۳-۴- اثر زمين نول در محل مصرف …………………………………………………………..۶۴
فهرست مطالب 
عنوان     صفحه 
۲-۳-۵- زمين كردن شبكه توزيع …………………………………………………………………۶۵
۲-۳-۶-مقاومت سيم اتصال زمين و مقاومت زمين[۹] ….…….…………………………………۶۶
     2-3-6-1- مدل خط توزيع …………………………………………………………………..۶۷
     2-3-6-2- اثر نامتعادلي فازها بر روي تلفات با توجه به سيستم زمين ….…………………۷۰ 
     2-3-6-3-حساسيت تلفات نسبت به مقاومت اتصال به زمين ………………………………۷۲
     2-3-6-4- جنبه اقتصادي خطا در تلفات ………………………………………………… …۷۴
     2-3-6-5- مقايسه هزينه ايجاد سيستم زمين و صرفه جوئي ناشي از كاهش تلفات پيك…۷۶
     2-3-6-6- اثرات جريان عبوري از سيستم زمين …….………………………………………۷۷ 
مراجع ………………………………………………………………………………………………..۷۸ 
 عنوان    صفحه 
شكل (۱-۱):دياگرام برداري جريانهاي فازها و جريان نول ….……………………………………۵
شكل (۱-۲):درصد افزايش تلفات برحسب افزايش عبور جريان از سيم نول ….…..……………۹
شكل(۱-۳):دياگرام برداري جهت محاسبه جريان نول….………………………………………۱۰ 
شكل(۱-۴):بار تكفاز در ترانسفورماتورهاي سه فاز………………………………………………۱۳
شكل(۱-۵):بار تكفاز بين خط خنثي در گروه ترانسفورماتور Yyبدون خط خنثي….………۱۴
شكل(۱-۶):بار خط به خنثي فاز A گروه ترانسفورماتورYy  ….……………………………….۱۵
شكل(۱-۷):ترانسفورماتورDY با سيم نول ….…………………………………………………..۱۶
شكل (۱-۸): مقادير جريانها در ترانسفورماتور DY با سيم نول …….…………………………۱۸
شكل(۱-۹): ترانسفورماتور YZ با سيم نول …….………………………………………………۲۰ 
شكل (۲-۱):شبكه شعاعي از يكسو تغذيه ………………………………………………………۲۴
شكل(۲-۲):جريانهاي فاز در شبكه شعاعي………………………………………………………۲۵
شكل(۲-۳):شبكه شعاعي با در نظر گرفتن تعداد انشعابها به جاي جريان آنها …….…………۲۷ 
شكل(۲-۴):شبكه شعاعي از يكسو تغذيه با سه گره ……………………………………………۲۸ 
شكل(۲-۵):متعادل سازي انشعابها در گره‌ها …..……………………………………………….۲۹ 
شكل(۲-۶):مجموع انشعابهاي فازها پس از متعادل سازي انشعابهاي گره‌ها……..……………۲۹ 
شكل(۲-۷): متعادل سازي مجموع انشعابهاي فازها ……………………………………………۳۰ 
فهرست اشكال 
عنوان     صفحه 
شكل(۲-۸): شبكه مثال (۱) …….…………………………………………………………………..۳۱ 
شكل (۲-۹): شبكه پس از تخصيص انشعاب جديد به فاز S در گره سوم …………………….۳۱ 
شكل(۲-۱۰):شبكه پس از تخصيص انشعاب جديد به فاز T در گره سوم …….….…………..۳۲
شكل(۲-۱۱):شبكه پس از تخصيص انشعاب جديد به فاز Rدر گره سوم….…………………..۳۲
شكل(۲-۱۲):شبكه پس از تخصيص انشعاب جديد به فاز R در گره سوم ..………………….۳۳
شكل(۲-۱۳):شبكه پس از تخصيص انشعاب جديد به فاز S در گره دوم ………..……………۳۳
شكل (۲-۲۴): شبكه پس از تخصيص انشعاب جديد به فاز T در گره دوم ……………………۳۴
شكل (۲-۱۵): شبكه بهينه شده مثال ……….……………………………………………………..۳۵
شكل(۲-۱۶):شبكه پس از تخصيص انشعاب جديد به فاز R در گره سوم ……..…………….۳۵
شكل(۲-۱۷): شبكه پس از تخصيص دومين انشعاب  به فاز R در گره سوم …………………۳۶ 
شكل(۲-۱۸):شبكه پس ازتخصيص  دومين انشعاب به فاز S در گره سوم …………………..۳۶
شكل(۲-۱۹):شبكه پس از تخصيص دومين انشعاب به فازT در گره سوم ….………………..۳۷ 
شكل(۲-۲۰):شبكه پس از تخصيص انشعاب به فاز S در گره دوم ……….………………………۳۷ 
شكل(۲-۲۱):شبكه پس از تخصيص انشعاب به فاز T در گره دوم ………………………….۳۸ 
شكل (۲-۲۲): الگوريتم متعادل سازي بار فازها و افزودن انشعاب جديد در شبكه فشار ضعيف….۴۲ 
شكل (۲-۲۳):مدارشماتيك جهت نمايش عبور بخشي از جريان نول توسط سيستم زمين……۶۲
فهرست اشكال 
عنوان صفحه 
شكل(۲-۲۴):تقسيم جريان در دو مقاومت موازي …..…………………………………………….۶۳
شكل (۲-۲۵):مدار معادل مثال ….…………………………………………………………………۶۵ 
شكل(۲-۲۶):مدل خط توزيع با چهار سيم …….…………………………………………………..۶۷ 
شكل(۲-۲۷):مدل نمونه خط توزيع براي شرح محاسبات ……..………………………………….۶۸ 
شكل(۲-۲۸):تغييرات تلفات بر حسب ميزان نامتعادلي بار……..…………………………………۷۱
شكل(۲-۲۹):توزيع جريان سيم نول در حالت بار نامتقارن با مقاومت‌اتصال‌زمين‌Rg …………۷۲ 
شكل(۲-۳۰): تأثير مقاومت اتصال زمين Rg بر روي تلفات خط …………………………………۷۳ 
شكل(۲-۳۱): نسبت تلفات در فيدر با مقاومت اتصال زمين مشخص به تلفات ……..…………..۷۴
      در فيدر با اتصال زمين كامل 
شكل(۲-۳۲):ارزش كنوني تلفات خطوط انتقال ………………………………………………….۷۶ 
چکیده»:
– اثر عدم تعادل بار در افزايش تلفات شبكه توزيع 
يكي از مؤلفه‌هاي مطرح در افزايش تلفات شبكه توزيع مسأله عدم تعادل بار در اين شبكه اعم از شبكه فشار ضعيف , ترانسفورماتورهاي توزيع و شبكه فشار متوسط مي‌باشد. اين مؤلفه كه به عنوان يك عامل اختلال در عملكرد شبكه توزيع اعلام وجود مي‌كند به دو صورت عدم تساوي بار فازها و عدم تساوي ضريب توان بار فازها ( يا تركيبي از هر دو ) متظاهر مي‌گردد و بايد در هريك از بخشهاي سه گانه شبكه توزيع مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار بگيرد. 
با آماري كه از پستها و شبكه توزيع تهيه شده عدم تعادل بار مأيوس كننده است و اين مشخصه نشان دهنده عدم رعايت اصول فني از طرف پرسنل توزيع و بعضاً سهل انگاري و عدم وجود دانش فني در ايجاد شبكه‌هاي برق رساني مبتني بر اصول فني براي مصرف كننده‌ها مي‌باشد. 
۱-۱- اثر عدم تعادل بار در افزايش تلفات شبكه فشار ضعيف 
۱-۱-۱- تبعات نامتعادلي بار 
الف) افزايش تلفات قدرت : تلفات قدرت در شبكه فشار ضعيف شامل دو دسته تلفات قدرت در فازها و تلفات قدرت در سيم نول مي‌باشد. با فرض ثابت بودن مجموع جريان سه فاز , تلفات قدرت در فازها در حالت عدم تعادل بار بيش از تلفات در حالت تعادل بار بوده كه به آن تلفات در نول هم اضافه مي‌شود و با توجه به اين امر كه اكثراً مقاطع سيمها در نول نصف مقاطع سيم فازها و بنابراين مقاومت اهمي سيم نول حدود دو برابر مقاومت سيم فازها مي‌باشد , تلفات حتي در حالت جريانهاي عبوري كم , باز هم قابل توجه است. 
ب) افت ولتاژ در اثر نامتعادلي : حتي با فرض اين كه سيمهاي فاز در شبكه مقاطع يكسان و در نتيجه امپدانس مساوي داشته باشند , در اثر عبور جريان نا برابر , سيمهاي فاز افت ولتاژ متفاوتي داشته و در نتيجه داراي ولتاژ نامتعادلي در طرف مصرف كننده‌ها بخصوص مصرف كننده‌هاي حساس مانند موتورهاي سه فاز خواهند بود. اين موضوع اثرات نامطلوبي بر مصرف كننده‌هاي سه فاز خواهد داشت. 
ج) خطرات ناشي از جريان دار شدن سيم نول : با نامتعادل شدن جريان در سيستم سه فاز و عبور جريان از سيم نول , نسبت به زمين داراي ولتاژي مي‌شود كه درصورت عبور از حد مجاز از نظر ايمني نامطلوب بوده و چنانچه مصرف كننده با سيم نول تماس حاصل كند , احتمال برق گرفتگي وجود خواهد داشت. علاوه بر مسائل ياد شده زياد بودن نامتعادلي بار شبكه باعث وضعيت نامطلوبي در اجزاء ديگر شبكه از جمله ترانسفورماتورها خواهد شد. 
۱-۱-۲- شبكه فشار ضعيف 
عدم تعادل بار در شبكه ضعيف بدلايل زير بوجود مي آيد : 
– عدم تساوي بار مشتركين در هر لحظه روي هر فاز 
– وجود شبكه‌هاي تكفاز طولاني و پربار روي خطوط فشار ضعيف 
– وجود لوازم برقي تكفاز موتوري با ضريب توان پائين روي خط ( مثل موتورهاي تكفاز جوشكاري و۰۰۰) نامتعادلي بار , به دو صورت عدم تصاوي بار فازها و جريان دار شدن سيم نول باعث افزايش تلفات شبكه مي‌شود. 

۱-۱-۲-۱- عدم تساوي بار فازها [۴] 
در يك خط فشار ضعيف سه فاز با فرض ثابت بودن مجموع بار فازها , اگر بار فازها بصورت نا متعادل توزيع شده باشد , طبق نا مساوي كوشي , تلفات ايجاد شده در سيمهاي فاز بيشتر از تلفات حالتي است كه بار فازها به طور مساوي تقسيم شده باشند. 
نا مساوي كوشي       
اگر بارهاي هر فاز به ترتيب   و بار متوسط آنها را   بناميم , خواهيم داشت : 
 
اگر طول خط L و مقاومت واحد طول خط به اهم R فرض شود داريم : 
 
در مورد خطوط فشار ضعيف موجود كه بار آنها در چند نقطه از خط برداشته مي‌شود , بهترين راه براي توجيه قضيه فوق و همچنين اندازه گيري افزايش تلفات ناشي از عدم تعادل بار پيدا كردن الگوي مناسب براي آنهاست. تلفات در يك فاز با توزيع يكنواخت طبق فرمول چنين مي‌باشد (Iچگالي واحد طول جريان مي‌باشد 

عتیقه زیرخاکی گنج