گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 131 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۴صفحه قابل ویرایش تیه شده وشامل موارد زیر است:

مدار مکانیزم از دو آی سی تشکیل شده که یکی نوسان کننده و دیگری به عنوان تقسیم کننده استفاده شده است و خروجی مدار چون به صورت سیگنال میباشد لذاباولت متر قابل اندازه گیری نبوده و فقط به صورت حدودی میتوان تغییرات ولثاژی هوا وسکه را اندازه گرفت ولتاژ( fo ) خروجی سیگنال نباید صفر و یاحدود ولتاژ تغذیه باشد .
توضیح اینکه سیمهای حدفاصل مدار با سنسور باید حتی المکان کوتاه باشد .
مدار اصلی :
قلب مدار اصلی از یک آی سی میکروکنترل و باشماره AI89C52 تشکیل شده است و اطلاعات نتظیم سیستم اعم ار سکه خوانی و رایگان و یازمانبندی برروی                              آی سیE2PROM) حافظه به شماره UM91210C ضبط و نگهداری میشود . دراین سیستم مدار شماره گیری بروی برد اصلی بوده وفقط توسط یک سیم فلت ازکی برد به مدار اصلی وصل و آی سی شماره A,Bدرمدار کار شماره گیری تن و پالس ارانجام میدهد این سیستم قابلیت استفاده از کی برد تلفن کارتی و همگانی سکه ای را نیز دارد.
مدار اصلی شامل قسمتهای ذیل میباشد که درنقشه و مارکاژ فیبر به صورت بلوک بندی مشخص شده است . 

۱- ورودی خط:
که شامل چهار عدد دیود بوده که کار تصحیح جابجایی خط A,B را انجام میدهد .
۲- مدار تغذیه :
این قسمت از مدار کار تامین ولتاژ وجریان مورد نیاز کل مدار تلفن را به عهده دارد وولتاژ مذکور را درخازن C4,C4 ذخیره مینماید .
۳- مدار مکالمه :
مدار مکالمه همانند مدار مکالمه تلفن شهری قدیم میباشد و از بویین مکالمه ودوعدد خازن و یک مقاومت ودوعدد دیود معکوس به عنوان دیاک تشکیل شده است .


شرح مدار:
Led1 : نمایش دهنده ، دریافت سیگنال۱۶KHz و یا حالت برنامه ریزی.
LED2 : نمایش دهنده ، دریافت و قبول سکه و یا اشکال دربرد حس کننده سکه .
JP1: انتخاب زمان باز و بسته شدن کلید شماره گیر درحالت پالس 
(Make/Break ratio selector gumper) درحالت ۶۰/۴۰ باید                                              به ۶۰/۴۰=۳+۲    7.66/3.33=2+1
JP2: انتخاب نوع شماره گیر در شروع شماره گیری                                           (Tone/Pulse) Tone=3+2   Pulse=2+1
JP3: کلید انتخاب حالت برنامه ریزی و یاحالت عادی (Write protet) Norm= 2+1
(Write enable) programming mode=3+2 

صفحه کلید 
اتصال کابل صفحه کلید دوردیف است . یک ردیف برای صفحه کلید های بااتصال هفت پین و ردیف دیگر برای صفحه کلید های بااتصال ده پین میباشد . بافشار هر کلید مجاز صدای بیپ کوتاهی شنیده  می شود . 
کلیدهای(*،۰،#) کلیدهای ردیف صفحه شماره گیر(#  ، ۰   ، *)   درشروع شماره گیری ( دردوحالت پالس و تن) کار نمیکنند . بعدازواردکردن اولین شماره تلفن غیرازصفر، فقط کلید o باز می شود و کلیدهای باقی مانده درصورت فعال بودن شماره گیر تن بعداز دریافت سیگنال۱۶KHz بازمیشود .

دریافت سکه بعدی 
درصورتی که بخواهید بعداز پایان زمان مکالمه شهری و بادریافت سیگنال۱۶KHz بادریفت سکه دیگری اجازه ادامه مکالمه داده شود . کد ۱۰۱ رادرحالت برنامه ریزی وارد کنید ( پیش تنظیم = غیرفعال) درصورت نیاز ، تایمر مکالمه شهری                                     (پیش تنظیم = صدوهشتاد ثانیه ) و با زمان بین دو سیگنال ۱۶KHz را تنظیم کنید .                  ( پیش تنظیم = صدونود ثانیه) در پایان زمان و یا بادریافت سیگنال ۱۶KHz صدای بیپ مخصوصی اطلاع میدهد که سیگنال ۱۶KHz دریافت شده و یا زمان به پایان رسیده است و ده ثانیه اجازه خداحافظی و یادرصورت قعال بودن دریافت سکه بعدی، با انداختن سکه در تلفن در محدوده زمانی ده ثانیه ادامه مکالمات بدهند .

سرویس دبیت کارت 
باوراد کردن شماره ۱۳۲( کد سرویس دبیت کارت ) و درپی ان بادریافت سیگنال و یابدون دریافت سیگنال ۱۶KHz ( پیش تنظیم = بدون ۱۶KHz باصدای بیپ مخصوصی شماره گیر تن فعال میشود و سکه به صندوق نمیرود ( مکالمه رایگان است) ( پیش تنظیم = فعال) . بدون محدودیت زمانی (پیش تنظیم = بدون محدودیت تایمر= سی دقیقه ) درپایان مکالمه درصورتی که تایمر فعال باشد ، صدای بیپ مخصوصی ، اطلاع میدهد که زمان به پایان رسیده است و ده ثانیه برای خداحافظی باقی مانده است . باگذاشتن گوشی در بستر گوشی سکه رااز دریچه دریافت، بردارید .

عیب یابی براساس روشن شدنLED و صدای بوق
لازم به توضیح است که دراکثر مواقع باتوجه به روشن شدن چراغ LED و صدای بوق دستگاه طبق جدول پیوست میتوان به نوع عیب پی برد 
سوییچ به زبان ساده :
درشماره های پیشین باانواع مراکز سوئیچینگ وعملکرد هریک آشنا شدیم . بایادآوری این نکته که وظیفه اصلی هرمرکز سوییچینگ بدون توجه به نوع اتصال وبرقراری ارتباط یک پورت ورودی (مشترک یاترانک) به یک پورت خروجی ( مشترک یا ترانک) است . اکنون به طرح این مسئله می پردازیم که مرکزسوییچ چگونه و بااستفاده از چه اطلاعاتی عملیات راهیابی را انجام میدهد .
همه ما به طور اجمال می دانیم دریک شبکه تلفنی هر مشترک دارای یک شماره تلفن مخصوص به خوداست که به عنوان ادرس اودرشبکه مورداستفاده قرارگرفته و مشترکین دیگر برای مکالمه بااوکافی است بادستگاه تلفن خودآن را شماره گیری نمایند. بنابراین تمام اطلاعاتی که دریک شبکه تلفنی منجر به برقراری ارتباط می شود فقط یک شماره تلفن است ! درواقع اگر بخواهیم دقیق تر بحث کنیم در شبکه های مخابراتی یک سیستم شماره گذاری (Numbering system) وجود دارد مه مکانیزم راهیابی را مشخص کرده و مشترکین برااساس آن شماره گذاری می شوند. 
دراین سیستم به هر مرکز درهرشهر یک شماره به تلفن «کدمرکز»یاofficecode اختصاص داده می شود . این کد می تواند از یک رقم تاچهار رقم باشد . درسیستم فعلی شماره گذاری ایران کلید کلیه مرکز حتما باید سه رقمی باشد . تعداد مشترکینی که می توانند به مرکز وصل شوند .«ظرفیت» مرکز (Capacity) نامیده می شود مثلا یک مرکز ده هزارشماره ای می تواند ده هزار مشترک داشته باشد . این مشترکین درمرکزاز«……» تاحداکثر «۹۹۹» شماره گذاری می شوند . براساس شماره کامیک مشترک عبارت است از 🙁  شماره مشترک در مرکز+ کد مرکز) که به شکل cccxxxx نمایش داده مش ود . اگر ظرفیت یک مرکز سوییچ بیش از ده هزار شماره باشد ، به ازای هر ده هزار شماره یک کدمرکز جداگانه خواهدداشت. به طور مثال اگر کد یک مرکز ده هزار شماره ای ۴۲۵ باشد مشترکین آن از ۴۲۵۰۰۰۰ تا ۴۲۵۹۹۹۹ شماره گذاری می شوندواگر دارای بیست هزار مشترک باشد ، ده هزار مشترک بعدی می توانند از ۴۲۶۰۰۰۰ تا ۴۲۶۹۹۹۹ شماره گذار ی شوند .دراین سیستم برای ارتباط شهرها با یکدیگر نیز به هر شهر یک کداختصاص داده می شود ، که به آن کدشهریاArea code گفته می شود و معمولا برای متفاوت بودن ازکد مرکز داخل شهر یک رقم خاص مثل«صفر» قبل از آن اضافه می شود . این کد نیزدرسیتم فعلی ایران بدون احتساب صفر اضافه سه رقمی است . مثلا کدکرمانشاه ۰۸۳۱ است برای شماره گیری یک مشترک درشهری دیگر این کد باید قبل از شماره مشترک گرفته شود .
به همین ترتیب برای هر کشور نیزکدی درنظرگفته می شود . این کد معمولا دو یا سه رقمی بوده و بسته به هر کشور ارقام خاصی قبل از آن قرار داده می شود . در کشور ماقبل از کدهای خارج از کشور دورقم صفر«۰۰» قرارداده می شود .
حال ببینیم اگر یک مشترک شروع به شماره گیری کند درحالت های مختلف چگونه راهیابی می شود :
الف) مشترک مرکز شماره مشترک دیگر از همان مرکز را می گیرد( مثلا مشترک ۴۲۵۱۲۱۵ شماره ۴۲۵۸۷۳۹ را می گیرد): دراین صورت شماره مقصد به مرکز ارسال می شود ( درمورد چگونگی ارسال ارقام در شماره های بعد صحبت خواهیم کرد) ،مرکز سوییچ ( دراین جا مرکز ۴۲۵) کدمرکز شماره دریافتی رابررسی و با کدخودش مقایسه می کند چون باکد خودش برابر(۴۲۵) یک مسیر بین مشترک مبدا( ۱۲۱۵ و مقصد ۸۷۳۹) برقرار می کند 
ب) مشترک مرکز، شماره مشترک یک مرکز دیگر را می گیرد ( مثلا ۴۲۵۱۲۱۵ شماره ۸۷۵۶۱۸ ارمی گیرد ) : شماره مقصد به مرکز ارسال می گردد . مرکز کد آن را چک              می کند ( ۸۲۷) جون با کد خودش ( ۴۲۵) برابر نیست ، شماره رااز طریق تراکن های خروجی به مرکز مقصد (۸۲۷) ارسال می کند ، مرکز مقصد بادریافت ارقام مجددا کد آن را باکد خودش مقایسه می کند وچون هر دو کد یکی هستند ، یک مسیر تا مشترک               مقصد ( ۵۶۱۸) اختصاص می دهد ، بدین ترتیب یک مسیر کامل از مشترک مبدا تا مشترک مقصد بسته می شود .
ج) مشترک مرکز شماره مشترک در یک شهر دیگر را می گیرد (مثلا ۴۲۵۱۲۱۵ شماره ۰۲۵۱۷۲۵۴۵۷۶  را می گیرد ) شماره مخاطب به مرکز ۴۲۵ ارسال می گردد، چون شماره «۰» شروع شده مرکز این ارقام را ازطریق ترنک های مربوطه به مرکز بین شهری ارسال  می کند .
مرکز بین شهری پس از تشخیص شهر ومسیر مورد نظر با استفاده از کد بین شهری                  ( دراینجا ۰۲۵۱) ، ارقام راازطریق ترانک های مربوطه به مرکز بین شهری مقصد ارسال            می کند .مرکز بین شهری مقصد نیز با تشخیص کد مرکزمقصد( دراینجا ۷۲۵) ، باایجاد یک مسیر ، بقیه ارقام ( ۷۲۵۴۵۷۶) را به مقصد مرکز می فرستد .
نهایتا مرکز مقصد چون قسمت کد ارقام دریافتی ( ۷۲۵) با کد مرکز یکی است یک مسیر تا مشترک مقصد ( ۷۲۵۴۵۷۶) برقرار می کند . به این طریق یک مسیر کامل بین مشترک مبداء و مقصد جهت انجام مکالمه برقرار می شود .درمورد مکالمه بین اللمل نیز به طور مشابه ارتباط برقرار می شود . درشماره های بعد به چگونگی عملیات سوییچینگ درداخل یک مرکز سوییچ می پردازیم .

عتیقه زیرخاکی گنج