گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 164 views
  • بدون نظر

خرید اینترنتی تحقیق تل بورن-دانلود رایگان تحقیق تله بورن-خرید اینترنتی مقاله تله بورن-تحقیق تله بورن

این فایل در ۵۱صفحه قابل ویرایش شامل موارد زیر تهیه شده است:
اين پتانسيل چنان انتخاب مي شود كه يون ها را به الكترود جذب كند. اگر ميدان ديگري اعمال نشود يوني كه با فاصله(در نقطه اي با فاصله يكسان) از چار الكترود قرار گرفته است درحالت تعادل خواهد بود ولي در مقابل جابجايي(عرضي) بطرف يك از چار الكترود ناپايداري خواهد داشت. اما حركت يون در راستاي محور(طولي) تقارن چار قطبي پايدار خواهد بود. زيرا در اثر پتانسيل هماهنگ در امتداد اين محور محصور خواهد ماند. براي ايجاد پايداري در حركت عرضي ميدان مغناطيسي در امتداد محور طولي اعمال مي شود. بطوريكه يون در صفحه عرضي حركت سيكلوتروني را ايجاد كند. مولفه مغناطيسي نيروي لورنتس   كه حركت سيكلوتروني را ايجاد مي كند براي جبران نيروي الكتريكي شعاعي ناشي از الكترودهاست. و بدين ترتيب پايداري حاصل مي شود.
۱-۱ معادلات حركت ذرات باردار در QIT
دام يون يا QUISTOR دستگاهي است مطابق شكل متشكل از سه الكترود هايپربوليك. دو الكترود End cap را معمولا زمين مي كنند و پتانسيل V0 را به ring اعمال مي نمايند. در اين جا فرض مي شود كه دستگاه عاري از هر گاز يوني زمينه اي مي باشد.
در تئوريك فرض مي شود كه الكترودها تا بي نهايت امتداد دارند و شكل ايده آل هندسي دارند. حال آنكه در عمل سر الكترودها را قطع مي كنند. همچنين در عمل ورودي دستگاه از سوراخ هايي بسيار ريز متشكل است. كه در واقع ورودي دستگاه مي باشد. عيوب و ناكاملي هاي حاصل از فرآيند مهندسي ساخت نيز مزيد بر علت شده و باعث مي شوند دام هاي يوني واقعي بعضا خواص غير خطي از خود بروز دهند. ولي در بحث تئوري كه ارائه مي شود از ناكاملي هاي مهندسي و ماشين كاري نيز صرف نظر مي گردد.
ميدان چار قطبي در مختصات دكارتي بصورت زير است   كه در آن ضرايب   ثابت اند. E0 نيز مستقل از مكان است ولي ممكن است به زمان وابسته باشد. اين ميدان در سه جهت مختصات ناجفت شده است و استقلال حركت يون در هر مختصه راستا را نتيجه مي دهد. نيروي اعمالي بر يون با جابجايي يون از مركز افزايش مي يابد. چون دستگاه عاري از هر گاز يوني زمينه اي است  
(۱-۱)   و براي برقراري(۱-۱) لازم است يكي از دو رابطه زير برقرار باشد.
(۱-۲)              
(۱-۳)             
چون(۱-۱) بي نهايت جواب دارد.
از آنجا كه   مي باشد بدست مي آيد:
(۱-۴)          
 
كه اين پتانسيل درجه دوم از جنس   مي باشد. كه ناشي از يك نيروي بازگرداننده    خطي است.
رابطه(۱-۲) در دستگاههاي تفكيك كننده جرمي و(۱-۳) در مورد(QIT) مصداق دارد. با ملاحظات رابطه(۱-۲) داريم:
(۱-۵)          
خطوط هم پتانسيل در شكل زير رسم شده است. اين پتانسيل با چهار ميله استوانه اي هذلولي شكل با الكترودهاي مجاور هم و با بار مخالف مطابق شكل تشكيل مي شود. اگر كمينه فاصله الكترودهاي End cap برابر ۲r0 باشد. و پتانسيل ها بين آن ها   باشد:

عتیقه زیرخاکی گنج