گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 141 views
  • بدون نظر

قیمت : ۸۶۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۱۲۲    کد محصول : ۱۸۹۱۱    حجم فایل : ۱۰۷۶ کیلوبایت   

دانلود word کمک پایان نامه تحلیل مردم شناختی تلویزیون و فرهنگ پذیری در خانواده را در فروشگاه فایل طلایی قرار داده ام ابتدا چکیده این فایل را مطالعه کنید.

چکیده :

  رسانه ها به عنوان یکی از نهادهای اجتماعی، کارکرد انتقال میراث فرهنگی و اجتماعی و ارزش های جوامع را بر عهده دارند، در عصر کنونی با توجه به نقش بارز آن ها در جامعه و اطلاع رسانی پیرامون موضوعات اجتماعی، فرهنگی ، سیاسی، سعی می­کنند الگوهای نوینی را به جوامع وارد کنند، که جایگزین فرهنگ ها و ارزش ها و الگوهای سنتی می­شوند و در این رهگذر رسانه ها، به عنوان عاملان تغییر و تحول در ارزش ها و هنجارها مطرح هستند و به طوری که سنت ها را به مبارزه می طلبند و به صورت یک عامل مؤثردر دگرگونی نگرش ها و رفتارهای نسل جدید عمل می کنند و همین امر میتواند منجر به شکاف نسلی و  عدم انتقال تجربیات نسل گذشته به نسل فعلی شود. در دوران کنونی نقش نهادهای اجتماعی همانند خانواده ، مدرسه و همسالان در اجتماعی کردن و فرهنگ پذیری کودکان ضعیف است  و در مقابل ، روز به روز بر اهمیت و نقش رسانه ها افزوده می شود  تا جایی که برخی از نظریه پردازان ارتباطی بر این باورند که رسانه ها الویت ذهنی و حتی رفتاری ما را تعیین می­کنند و اگر چگونه فکر کردن را به ما یاد ندهند، اینکه به چه چیزی فکر کنیم را به ما می آموزند . بر همین اساس با توجه به نقش تأثیر گذار رسانه،  بالاخص تلویزیون، بر تمامی اعضای جامعه، مخصوصاً کودکان که فرآیند فرهنگ پذیری در آن ها یک سویه انجام می گیرد و در مقابل این وسیله تأثیر پذیر ، هدف اصلی این پژوهش بررسی و تحلیل مردم شناختی تلویزیون به عنوان یکی از رسانه های فراگیر و گسترده و در دسترس همگان بر فرهنگ پذیری کودکان در خانواده است که برای رسیدن به این منظور علاوه بر پژوهش اسنادی و کتا بخانه ای از ۵۰ دانش آموز دختر اول و دوم ابتدایی مدرسه مهدا واقع در خیابان دیباجی جنوبی در منطقه ۳ تهران مصاحبه به عمل آمد ومحقق به مشاهده مشارکت آمیز در جامعه آماری پرداخت وطی پژوهش این مسئله بدست آمد که تلویزیون باعث تغییراتی در باورها و ارزش ها ،عادات و علایق ،الگوهای فراغت ،ادبیات و فرهنگ تغذیه دانش آموزان مورد بررسی شده که میزان این تغییرات در دانش آموزانی که بیشتر تمایل به تماشای برنامه های تلویزیون داشتند و والدینی که توجه و نظارت کمتری نسبت به نوع برنامه ها و تعداد ساعات تماشای کودکان خود داشتند بیشتر و قابل لمس تر بود.

 

فهرست مطالب

 

بخش اول :

۱-۱ پیش گفتار

۱-۲ مقدمه

۱-۳ بیان مسئله .

۱-۴ اهمیت و ضرورت تحقیق

۱-۵ هدف ها ی پژوهش

۱-۶ سوالات پژوهش

۱-۷ پیشینه تحقیق

۱-۸ جامعه مورد بررسی

۱-۹ روش تحقیق

۱-۱۰ کلید واژگان

بخش دوم :

۲-۱ فرهنگ

۲-۲ فرهنگ از منظر صاحبنظران علوم اجتماعی

۲-۳ خصوصیات فرهنگ

۲-۴  فرهنگ به واقعیت معنا می بخشد

۲-۵ فرهنگ پدیده ای فراگیر است

۲-۶ فرهنگ امری مشترک است

۲-۷ فرهنگ یاد گرفتنی است

۲-۸ فرهنگ به عنوان یک رفتار اکتسابی

۲-۹ سطح های فرهنگ

۲-۱۰ طبقه بندی فرهنگها

۲-۱۱ ابداع فرهنگ پذیری

۲-۱۲ فرهنگ پذیری

۲-۱۳ نوسازی مفهوم فرهنگ

۲-۱۴ عناصرمهم در فرهنگ پذیری

۲-۱۵ روند ها و متغیرهای فرهنگ پذیری

۲-۱۶ انواع فرهنگ پذیری

۲-۱۷ انواع فرهنگ  پذیری از منظری دیگر

۲-۱۸ آژانس های فرهنگ پذیری

۲-۱۹ ماهیت رسانه

۲-۲۰ رسانه و فرهنگ پذیری

۲-۲۱ کارکردهای رسانه ها

۲-۲۲ رسانه ها و تغییر ارزشهای سنتی و شکاف نسلی

۲-۲۳ طبقه بندی نیاز های مرتبط با رسانه

۲-۲۴ تلویزیون

۲-۲۵ ویژگی های تلویزیون

۲-۲۶ تلویزیون به عنوان ابزاری فرهنگی

۲-۲۷ تلویزیون از دید نظریه پردازان

۲-۲۸ قدرت تلویزیون

۲-۲۹ کارکردهای مثبت تلویزیون

۲-۳۰ جنبه ها ی اجتماعی شدن کودکان

۲-۳۱ کارکردهای منفی تلویزیون

۲-۳۲ نقش ها و وظایف وسایل ارتباطی

۲-۳۳ کودک کیست

۲-۳۴ ویژگی های کودک در دوره ابتدایی .

۲-۳۵ قابلیت های کودک نسبت به تلویزیون

۲-۳۶ ارتباط کودک و تلویزیون

۲-۳۷ کودکان قربانیان تلویزیون

۲-۳۸ چهارچوب نظری

نظریه فرهنگ و شخصیت

نظریه کنش متقابل نمادین

 نظریه کارکردگرایی

بخش سوم :

۳-۱ مقدمه

۳-۲ تلویزیون و تغییر در الگوهای گذران اوقات فراغت کودکان

۳-۳ تلویزیون و تغییر در عادات و سلایق کودکان

۳-۴ تلویزیون و تغییر در باورها نگرشها و ارزشهای کودکان

۳-۵ تلویزیون و تغییر در فرهنگ تغذی

۳-۶ تلویزویون و تغییر در ادبیات کودکان

۳-۷ سوالات پرسیده شده از والدین

۳-۸ مصاحبه با والدین

۳-۹ مصاحبه با مربیان 

۳-۱۰ نتیجه گیری

فهرست منابع

چکیده انگلیسی


فهرست نمودارها

 

نمودار شماره ۱: نمودار سطح تحصیلات والدین

نمودار شماره ۲: حدود ساعات تماشای تلویزیون

نمودار شماره ۳: اولیت تماشای برنامه های تلویزیون

نمودار شماره ۴: علت تماشای تلویزون

 

 


عتیقه زیرخاکی گنج