امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 145 views
  • بدون نظر

 

دستگاه برای آموزش و آزمایش طراحی شده است.از آن برای نمایش دادن اهداف مرتبط  با اصل عملکرد توربین پلتون استفاده می شود.اورفیس تزریق نازل با استفاده از تنظیم محوری پیستون نازل میتواند تغییر کند.

به وسیله ی دستگاه مکانیکی مانع قابل تنظیم،میتوان فشاررا بر توربین اعمال کرد.

به کمک تنظیم کننده نازل و دستگاه مانع میتوان منحنی مشخصه توربین و عملکرد منحنی ها،برای سرعت های دورانی گوناگون  را رسم کرد

 

دستگاه برای آموزش و آزمایش طراحی شده است.از آن برای نمایش دادن اهداف مرتبط  با اصل عملکرد توربین پلتون استفاده می شود.اورفیس تزریق نازل با استفاده از تنظیم محوری پیستون نازل میتواند تغییر کند.

به وسیله ی دستگاه مکانیکی مانع قابل تنظیم،میتوان فشاررا بر توربین اعمال کرد.

به کمک تنظیم کننده نازل و دستگاه مانع میتوان منحنی مشخصه توربین و عملکرد منحنی ها،برای سرعت های دورانی گوناگون  را رسم کرد


عتیقه زیرخاکی گنج