گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 134 views
  • بدون نظر
این فایل در ۸۱صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

امروزه مباحث تخصصي و كاربردي در حوزه صنعت از وسعت شايان توجهي برخوردار است و با توجه به وجود رويه هاي مختلف در عملكرد عوامل مرتبط با امور محيط زيست انساني، برقراري ارتباط و استفاده از تجربيات مثبت گروه هاي داوطلب ايجاد وحدت رويه بين واحدهاي استفاده كننده از خدمات زيست محيطي و بالاخره شناخت فراگير و سهل الوصول شركتهاي مشاور طراح و سازنده تجهيزات و تاسيسات مربوطه داراي اولويت مهمي مي باشد. خوشبختانه دسترسي به شبكه هاي جهاني اطلاعات، دستيابي به بخشي از موارد فوق را تسهيل نموده وليكن با نگاهي واقع بينانة فقر اطلاعاتي غير قابل انكاري در حوزه محيط زيست صنعتي كشور مشهود است كه انجام اقدامات موثر و ضربتي را توجيه پذير و الزامي مي نمايد.
فصل اول-نقش صنايع در رويكردهاي زيست محيطي


۱-۱-  تاريخچه فعاليت صنعتي درايران………………………………………………………………………………………………….۱۳

۲-۱- توسعه صنعتي و محيط زيست ……………………………………………………………………………………………………۱۵

۳-۱- نماي عمومي فرايند توليد در واحدهاي صنعتي ………………………………………………………………………………۱۵

۴-۱- روشهاي جلوگيري از آلودگي ……………………………………………………………………………………………………….۱۶

۵-۱- وضعيت صنايع كشور از ديدگاه نوع صنعت و تعداد كاركنان……………………………………………………………..۲۲

۶-۱- فعاليت هاي زيست محيطي بخش صنعت و معدن ………………………………………………………………………..۲۲

۱-۶-۱-  ساختارهاي حمايتي و هدايتي………………………………………………………………………………………………….۲۲

۱-۱-۶-۱- اقدامات زيست محيطي در سطح ستادي ……………………………………………………………………………….۲۳

۲-۱-۶-۱-  اقدامات زيست محيطي در شهرك هاي صنعتي………………………………………………………………………۲۳

۳-۱-۶-۱-  اقدامات زيست محيطي طرح تحقيقات صنعتي – اموزشي  اطلاع رساني وزارت صنايع ومعادن………..۲۴


۲-۶-۱-  فعاليت هاي مهندسي مبتني بر كنترل آلودگي …………………………………………………………………………۲۵

۳-۶-۱- فعاليهاي مبتني بر پايش و پيشگيري از آلودگي ………………………………………………………………………..۲۵

۱-۳-۶-۱-  ارزيابي اثرات توسعه ……………………………………………………………………………………………………..۲۷

۲-۳-۶-۱-  سيستم مديريت زيست محيطي ………………………………………………………………………………………۲۸

۳-۳-۶-۱-  بهره وري سبز ……………………………………………………………………………………………………………….۲۹

۴-۳-۶-۱- توليد پاكتر ……………………………………………………………………………………………………………………۲۹

۵-۳-۶-۱-  بازيافت مواد ………………………………………………………………………………………………………………۳۰

۶-۳-۶-۱-  مميزي محيط زيست ……………………………………………………………………………………………………..۳۰

۴-۶-۱-  فعاليتهاي مبتني بر توليد محصولات سازگار با محيط زيست ………………………………………………………..۳۰

۱-۴- ۶-۱- زمينه سازي جهت كنترل آلودگي خودروهاي توليد داخل ……………………………………………………………۳۱
.
۲-۴-۶-۱- حذف و جايگزيني مواد مخرب لايه ازن …………………………………………………………………………………۳۲

فصل دوم – راهبردهاي زيست محيطي در صنعت ……………………………………………….۳۳

۱-۲- ناديده گرفتن مشكل ……………………………………………………………………………………………………………..۳۴

۲-۲- رقيق كردن…………………………………………………………………………………………………………………………..۳۴

۳-۲- كنترل آلودگي در انتهاي خط …………………………………………………………………………………………………….۳۴

۴-۲- پيشگيري از آلودگي ………………………………………………………………………………………………………………۳۸

۵-۲- شيوه هاي اصلي راهبرد توليد پاكتر …………………………………………………………………………………………….۳۹

۶-۲- وي‍‍‍ژگي هاي رويكرد توليد پاكتر ………………………………………………………………………………………………….۴۰

۱-۶-۲-تنوع و گستردگي ………………………………………………………………………………………………………………..۴۰

۲-۶-۲- حفاظت محيط زيست …………………………………………………………………………………………………………۴۱

۳-۶-۲- سادگي …………………………………………………………………………………………………………………………..۴۱

۴-۶-۲- خلاقيت و نوآوري ……………………………………………………………………………………………………………..۴۲

۵-۶-۲- مقبوليت ……………………………………………………………………………………………………………………….۴۲

۶-۶-۲- بازدهي اقتصادي ……………………………………………………………………………………………………………..۴۳

۷-۲- مقايسه رويكرد كنترل آلودگي در انتهاي خط و توليد پاكتر ………………………………………………………………۴۴

۸-۲- توليد پاكتر و توسعه پايدار ……………………………………………………………………………………………………۴۷

۹-۲- دلايل سرمايه گذاري در توليد پاكتر …………………………………………………………………………………………..۴۸

۱۰-۲- سياست ها و اهرم هاي مورد استفاده براي هدايت صنايع به سمت توليد پاكتر …………………………………۴۹

۱۱-۲- موانع و مشكلات اجرايي نمودن استراتژي هاي توليد پاكتر …………………………………………………………….۵۰

۱-۱۱-۲- موانع ناشي از فقدان درك صحيح …………………………………………………………………………………………..۵۰

۲-۱۱-۲- موانع ساختاري ………………………………………………………………………………………………………………..۵۰

۳-۱۱-۲- موانع مربوط به كمبو الاعات ……………………………………………………………………………………………..۵۰

۴-۱۱-۲- موانع فني …………………………………………………………………………………………………………………….۵۰

۵-۱۱-۲- موانع اقتصادي ……………………………………………………………………………………………………………….۵۰

فصل سوم –نگاهي اجمالي به محيط زيست …………………………………………………………۵۱

تاريخچه سازمان حفاظت محيط زيست ………………………………………………………………………………………………۵۲

هدف…………………………………………………………………………………………………………………………………………۵۳

وظايف اساسي سازمان …………………………………………………………………………………………………………………۵۵

تشكيلات سازمان ………………………………………………………………………………………………………………………..۵۵

۱-۳- دفاتر مستقل………………………………………………………………………………………………………………………۵۵

۱-۱-۳- دفتر حوزه رياست و دبيرخانه شورايعالي محيط زيست …………………………………………………………………۵۵

۲-۱-۳- اداره كل روابط عمومي و امور بين الملل……………………………………………………………………………….۵۵

۳-۱-۳- اداره كل نظارت و بررسي …………………………………………………………………………………………………..۵۶

۴-۱-۳-حراست ………………………………………………………………………………………………………………………..۵۶

۵-۱-۳- ادارات كل استان ها………………………………………………………………………………………………………..۵۶

۲-۳- معاونت آموزش و پرورش و برنامه ريزي …………………………………………………………………………………۵۶

۳-۳- دفتر آموزش زيست محيطي ……………………………………………………………………………………………….۵۶

۴-۳- دفتر طرح و برنامه و اطلاع رساني ………………………………………………………………………………………….۵۷

۵-۳- دفتر مشاركت هاي مردمي …………………………………………………………………………………………………۵۷

۶-۳- معاونت محيط زيست انساني………………………………………………………………………………………………۵۷

۱-۶-۳- دفتر ارزيابي زيست محيطي ……………………………………………………………………………………………….۵۹

۲-۶-۳- دفتر بررسي آلودگي هوا ……………………………………………………………………………………………………۵۹
.
۳-۶-۳- دفتر بررسي آلودگي آب و خاك ………………………………………………………………………………………….۵۹

۴-۶-۳- دفتر امور آزمايشگاه ها ………………………………………………………………………………………………….۵۹
..
۷-۳- معاونت محيط زيست طبيعي و تنوع زيستي …………………………………………………………………………..۵۹

۱-۷-۳- دفتر زيستگاه ها و امور مناطق …………………………………………………………………………………………..۶۱

۲-۷-۳- دفتر امور حيات وحش و آبزيان………………………………………………………………………………………….۶۲

۳-۷-۳- دفتر موزه تاريخ طبيعي ………………………………………………………………………………………………….۶۴

۴-۷-۳- دفتر محيط زيست دريايي ……………………………………………………………………………………………….۶۴

۵-۷-۳-معاونت پشتيباني و امور مجلس………………………………………………………………………………………..۶۴

فصل چهارم-دستورالعمل اجرايي عملي توليد پاكتر ……………………………………………….۶۶

۱-۴- فاز اول –برنامه ريزي و سازماندهي …………………………………………………………………………………………..۶۷
..
۱-۱-۴- كسب توافق مديريت واحد …………………………………………………………………………………………………۶۷

۲-۱-۴- تشكيل تيم پروژه …………………………………………………………………………………………………………….۶۸

۳-۱-۴- توسعه سياست ها ، اقدامات و اهداف زيست محيطي …………………………………………………………….۶۹

۴-۱-۴- برنامه ريزي و ارزيابي توليد پاكتر ………………………………………………………………………………………….۶۹

۲-۴- فاز دوم – پيش ارزيابي ………………………………………………………………………………………………………….۶۹

۱-۲-۴- توصيف شركت و نمودارهاي جرياني ……………………………………………………………………………………..۷۰

۲-۲-۴- بازرسي عيني و دقيق …………………………………………………………………………………………………………۷۱

۳-۲-۴- انتخاب نقاط تمركز …………………………………………………………………………………………………………۷۲

۳-۴- فاز سوم – ارزيابي………………………………………………………………………………………………………………۷۲

۱-۳-۴- جمع آوري اطلاعات كمي …………………………………………………………………………………………………۷۳

۲-۳-۴- موازنه مواد………………………………………………………………………………………………………………….۷۴

۳-۳-۴- شناسايي گزينه هاي توليد پاكتر ………………………………………………………………………………………۷۴

۴-۳-۴- ثبت و مرتب سازي گزينه ها …………………………………………………………………………………………..۷۵

۴-۴- فاز چهارم – بررسي و مطالعات امكان سنجي …………………………………………………………………………..۷۶

۱-۴-۴- امكان سنجي اوليه ………………………………………………………………………………………………………….۷۶

۲-۴-۴- امكان سنجي فني …………………………………………………………………………………………………………۷۷

۳-۴-۴- امكان سنجي اقتصادي ……………………………………………………………………………………………………۷۸

۴-۴—۴- امكان سنجي زيست محيطي …………………………………………………………………………………………..۷۸

۵-۴-۴- ملاحظات مراحل ارزيابي ………………………………………………………………………………………………….۸۰

۶-۴-۴- انتخاب گزينه ها براي اجراي نهايي ………………………………………………………………………………………۸۰

۵-۴- فاز پنجم – اجرا و استمرار ……………………………………………………………………………………………………..۸۰

۱-۵-۴-آماده سازي يك برنامه اجرايي……………………………………………………………………………………………..۸۰

۲-۵-۴- اجراي گزينه هاي منتخب ………………………………………………………………………………………………….۸۰
.
فهرست منابع …………………………………………………………………………………………………………………………….۸۱
توضیحات متن:
تاريخچه فعاليت هاي صنعتي در ايران:
سرزمين ايران بدليل موقعيت جغرافيايي زيستي و وجود سرزمين هاي حاصلخيز، يكي از قديمي ترين و قدرتمندترين تمدن هاي بشري بوده است. اگر تعريف جامع صنعت به صورت صورت ذيل مد نظر قرار گيرد:
«صنعت به كليه فعاليت هايي اطلاق مي گردد كه در جهت تغيير فيزيكي يا شيميايي مواد از طريق فرآيندهاي صنعتي به منظور تبديل و يا آماده سازي اين مواد به محصولات و خدمات قابل مصرف، صورت مي پذيرد» ايرانيان باستان در شمار قديمي ترين صنعت كاران و صاحبان فن قرار مي گيرند. در اين دوران بعلت شيوه زندگي و نوع اقتصاد و روابط اجتماعي، توليدات صنعتي عمدتاً تامين كننده مايحتاج داخلي اقوام بوده است:
در قرون شانزدهم و هفدهم بتدريج با توسعه جوامع و تحول وضعيت اقتصادي، اجتماعي، فعاليتهاي توليدي و صنعتي نيز گسترش يافت و كارگاه هاي صنعتي با تعداد كارگر زياد كه اغلب وابسته به حكومت و دربار بودند پديدار گشتند. در همين دوره تحول شگرفي در صنعت جهان پديدار گشت و رشد اقتصادي، صنعتي آنها به سرعت فزوني يافت. اين زمان فرصت مناسبي جهت پيشرفت صنعتي ايران بود كه متاسفانه بدلايل متعدد از جمله ضعف حكومتها، شيوه زندگي سنتي، قوم گرايي و ساختار اقتصادي چنين نشده و صنعت ايران تا يالها به همان صورت ابتدايي و غير ماشيني و در حد تامين نيازهاي داخلي، باقي ماند. در دهه ۱۲۶۰ هجري با جلب توجه سرمايه گذاري خارجي صنعت بصورت نوين و ماشيني بتدريج به ايران وارد شد.
در ابتداي دهه ۱۳۰۰ با ظهور سلسله پهلوي و بدنبال تقويت و اقتدار حكومت مركزي و افزايش درآمدهاي دولت از طريق فروش نفت سرمايه گذاري دولتي در صنايع بشدت افزايش يافت. بطوريكه در طي مدت هفت سال از ۱۳۱۱ تا ۱۳۱۷ حدود ۶۳ كارخانه جديد با بيش از ۳۰ هزار كارگر در كشور راه اندازي شد و روند صنعتي شدن ايران از اين دوران به صورت جدي تر ادامه يافت. از مهمترين ويژگيهاي صنعت در اين دوران مي توان به توسعه صنايع مونتاژ، عدم توجه به تربيت نيروي متخصص داخلي و اتكاء به كارشناسان خارجي و تكيه بر درآمدهاي نفتي اشاره كرد.(۹)
پس از انقلاب اسلامي در سال ۱۳۵۷ اولين اولويت بخش صنعت رفع وابستگي و استقلال اقتصادي اعلام گرديد. در اين راستا برنامه ريزي هايي در برنامه اول توسعه صورت پذيرد كه بعلت جنگ تحميلي و محاصره اقتصادي با مشكلات زيادي روبرو شد وليكن اين اهداف در برنامه دوم توسعه تحقق يافت و اكنون نيز تمركز اصلي برنامه سوم در بكارگيري كامل از ظرفيت هاي ايجاد شده در برنامه هاي اول و دوم توسعه مي باشد.
در نخستين برنامه پنجساله توسعه، ۸۰۰۰ ميليارد ريال شامل ۱۵ ميليارد دلار سرمايه گذاري ارزي از سوي بخش خصوصي و دولتي در بخش صنعت انجام شد كه حدود ۵۰ درصد آن در زير مجموعه صنايع كوچك و متوسط و مابقي در صنايع پتروشيمي و فلزات بود. سرمايه گذاري انجام شده و ساير برنامه هاي حمايتي و اصلاحي موجب شد كه سهم بخش صنعت در توليد ناخالص مالي در سال ۱۳۷۴ به ۱۷ درصد برسد. رشد سرمايه گذاري بخش صنعت در برنامه دوم سالانه ۲/۵ درصد پيش بيني گرديد و عملكرد سالهاي ۱۳۷۴ و ۱۳۷۵ نشان دهنده رشد ۵ درصدي مي باشد كه خوشبختانه اين امر تحقق يافته است.(۶)
۲-۱- توسعه صنعتی و محیط زیست :
توسعه صنعتي فرآيندي است كه پس از انقلاب صنعتي و خصوصا در قرن اخير سرعت قابل توجهي يافته و اغلب كشورهاي دنيا بطور اجتناب ناپذيري با آن مواجه بنده اند. در آغاز اين دوره خروج دود تيره از دودكش كارخانه ها نشان اشتغال، رونق اقتصادي و قدرت بود و موجب افتخار دولتها و مردم مي گرديد. بتدريج با افزايش روند توسعه صنعتي و بدليل محدود شدن ظرفيت پذيرش آلاينده ها توسط محيط زيست، مفهوم اين نماد تغيير كرد بطوريكه امروزه، آلوده نمودن محيط زيست علاوه بر منع قانوني، عمل خوشايند و مطلوبي نبوده و توسط عموم و افكار عمومي نيز مورد اعتراض قرار مي گيرد.(۵)
صنايع نيز بناچار  متناسب با اين كاهش توان خودپالايي محيط زيست و اعتراضات مردمي تغيير نمودند. چنانكه در چند دهه پيش، در طراحي و اجراي تكنولوژيها و طرحهاي صنعتي، جايگاهي براي كنترل هاي زيست محيطي در نظر گرفته نمي شد در حاليكه امروز نه تنها صنايع براساس قوانين و مقررات ملزم به رعايت استانداردهاي زيست محيطي هستند (و اين امر بتدريج باعث شده تا پيش بينيهاي زيست محيطي در طراحي تكنولوژي و اجراي طرحهاي صنعتي در نظر گرفته شود)، بلكه بر اثر وجود اهرم هايي از قبيل تخفيفهاي مالياتي و استانداردهاي بين المللي زيست محيطي، صاحبان صنايع نيز بطور داوطلبانه اقدام به كنترل آلودگي ها و انجام اصلاحات زيست محيطي مي نمايند.

۳-۱- نماي عمومي فرآيند توليد در واحدهاي صنعتي:
وضعيت توسعه صنعتي در تمام كشورها در مرحله يكساني نمي باشد. كشورهاي توسعه يافته با دستيابي به رشد اقتصادي مطلوب و دانش فني مورد نياز، اهميت بيشتري به مسايل زيست محيطي مي دهند در حالي كه در كشورهاي در حال توسعه بدلايل مختلف، هنوز آلودگيهاي زيست محيطي ناشي از صنعت، كم و بيش وجود دارد. آنچه در اين ميان تمام جهان بسوي بهبود كيفيت زيست محيطي مي باشد.
مسايل و مشكلات عمده زيست محيطي را در صنعت مي توان بدو صورت مصرف مواد اوليه و ايجاد آلودگي بيان نمود.
بطور كلي تمامي صنايع داراي يك فرآيند يكسان شامل مصرف مواد اوليه و توليد محصولات نهايي مي باشند. اما از نظر زيست محيطي، مواد ذيل داراي اهميت است:
اولاً ) مواد اوليه صنايع اغلب انواع مختلفي از منابع طبيعي مي باشند كه يا ميزان ذخيره آنها ثابت است و يا قابل تجديدند كه در مورد اخير نيز در صورت بهره برداري نامناسب قابليت تجديد خود را از دست داده و به منابع تجديد ناپذير تبديل مي شوند.
ثانياً ) محصولات نهايي حاصل از فعاليت كارخانه تنها شامل توليدات برنامه ريز شده مورد نظر نمي باشد بلكه در كنار آنها غالباً محصولات فرعي ناخواسته اي نيز توليد مي گردد. اين محصولات ناخواسته فرعي، براساس نوع صنعت و فناوري توليد، متفاوت مي باشند و به گونه هاي مختلف از قبيل پسماندهاي جامد، پساب صنعتي، گازها و ذرات معلق، انرژي و صوت منتشر مي شود. ورود مقادير مختلف اين محصولات فرعي ناخواسته صنعتي به محيط زيست، باعث ايجاد انواع آلودگيهاي زيست محيطي در زمينه آب، خاك، هوا، صوتي و ديداري مي گردد.
  • بازدید : 123 views
  • بدون نظر

این فایل در ۵۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

عملکرد اقتصادی بعد از انقلاب: عوامل موثر بر عملکرد

بعد از انقلاب چند عامل مهم موجب کاهش تولید اقتصادی کشور شد:
خروج مدیران با تجربه و تصدی مدیران جوان، بی تجربه، و بدون دانش اداره مجمو عه ها، و بدون برنامه حساب شده در سطوح مختلف اداره کشور
خروج تعداد زیادی از مدیران، متخصصان، و کارآفرینان و سرمایه گذاران از چرخه فعالیت  کشور
شروع جنگ تحمیلی با عراق که خود تا حدودی ناشی از عامل اول بود
مسائل و در گیری های مربوط به اسقرار نظام سیاسی جدید


عتیقه زیرخاکی گنج