گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 139 views
  • بدون نظر
این فایل در ۶۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

مخابرات ماهواره اي روشهاي بالقوه اي را براي فراهم کردن مخابرات سراسري فراهم کرد. به خصوص با توسعه يک مدار ماهواره اي صورت خللي مدار پايين زمين هر دو نوع مخابرات متمرکز و باند پهن قابل دسترسي خواهد بود. مسائلي که در موقعيت ها رخ مي دهد اين است که انواع مختلف ترافيک در مخابرات باند گسترده سطوح مختلف کيفيت سرويس را لازم دارد کنترل ترافيک لازم مي شود تا اطمينان دهد که هرحوزه ترافيک با مورد انتظار دريافت مي گردد. مسئله ديگر اين است که توپولوژي متحرک شبکه ماهواره نياز به يک کنترل ترافيک اختصاصي دارد. 
درخواست براي پهناي باند بيشتر به طور قابل توجهي شبکه عملگر بي سيمي را تحت فشار قرار مي دهد. و بر نياز براي استفاده کار آمد از طيف اختصاصي محدود فشار مي آورد. اين خصوص در ناحيه هاي شهري صدق مي کند. در حال حاضر حق حوزه بالايي از کاربر مخابرات باند گسترده مقدار پهناي اندي که يک سيستم به طور خصوصي مي تواند به يک متحرک اختصاص دهد محدود مي شود. و داخل مساله کمک خواهد کرد. 
مديريت ترافيک: قبلا ذکر کرديم کابردهاي چند رسانه  اي جديد تحقيقات را جلو به طرف اختراعات مي برد يعني کنترل ترافيک مي تواند با افزايش تعداد اين کاربردها با آنها همراه باشد. يک هدف مهم ايجاد يک ميسر الگوريتم است که بتواند ترافيک در شبکه را به طور بهينه اختصاص دهد. در مجموع افزايش تعداد کاربردهاي چند رسانه اي با درخواست هاي کيفيت سرويس گوناگون است. آن ضروري است که يک الگوريتم روتين داشته باشيم. که داراي ظرفيت براي ايجاد يک تضمين بادش که کاربر مورد  نياز را دارد.
در اين نظريه يک الگوريتم روتينگ چند سرويس ارائه مي شود که جديدترين الگوريتم روتينگ چند سرويسي ارائه شده اين است که آن به پهناي باند باقيمانده در هر لينک ماهواره در زماني که اختصاص ترافيک در انواع مختلف توجه مي کند. 
 
توسعه مخابرات ماهواره اي 
شناخت مخابرات چند رسانه اي موبايل و اينترنت فاصله ميان کاربر در سرتاسر جهان را از بين برده است. مخابرات ماهواره اي مي تواند شبکه زميني حاضر را کامل کند و پوشش شبکه را بهبود بخشد. پرکاربردترين مخابرات ماهواره اي ماهواره مخابراتي سالهاي بسياري به عنوان يک ابزار مخابراتي جانشين مهم در نواحي شهري استفاده شده است ماهواره استفاده مي شود تا اتصال جهاني را براي کاربران بهبود بخشد. 
هر چند موقعيت مدار بالاي اين ماهواره ها تعدادي مانع در عملکرد آن به عنوان مخابرات ايجاد کرده است. 
يک ضعف مهم مخابرات ماهواره اي يک تاخير طولاني دارد به خصوص اين در ايجاد تماس براي يک کاربرد  حساس به تاخير که در مخابرات چند رسانه اي مهم است. حائز اهميت است. بنابراين ماهواره هاي مدار پايين به کارگرفته مي شوند تا موانع سيستم را کاهش دهد. ماهواره يک تاخير انتقال کوتاهتري ايجاد مي کند و در موقعيت مدار پايين قرار دارد. و توان ارسال کمي نياز است. يک آنتن گيرنده کوچکتر مي تواند براي دريافت سيگنال استفاده مي شود از طرف ديگر ارتفاع کمتر اين ماهواره به معني يک حرکت سريعتر ماهواره است. دوره ديد ما هوا کاهش خواهد يافت ماهواره هاي تنها براي چند دقيقه از طرف موقعيت کاربرد زمين قابل مشاهده هستند بنابراين مخابرات سراسري تنها زماني که تعداد زيادي ماهواره در فعال هستند مي تواند کار کند. 
 
شبکه ماهواره
حوزهاي تحقيقاتي مختلفي در شبکه هاي ماهواره اي وجود دارد: مولف در بيان کرد که مخابرات ماهواره اي بر طبق عملکردها و خواص تقسيم بندي شد به سيستمهاي ماهواره اي ثابت سيستم هاي ماهواره اي رسانه اي و سيستمهاي ماهواره اي موبايل بقيه شامل تمرکز بر تحقيقات ماهواره اي در مطالعه وسيله ماهواره هستند. براي مثال در بازه ابزار آلات ماهواره (باطري ، مواد ماهواره، راکت پرتاب و غيره) مطالعات ديگر بيشتر در اجرا ماهواره به عنوان سيستم تمرکز کرده اند براي مثال يک سيستم مخابراتي ماهواره تعداد مطالعات اجراي ماهواره را هدايت کرده اند براي مثال شبيه سازي ماهواره در تعدادي از ويژگيها وجود دارند که يک اثر بزرگتري در ماهواره از شبکه هاي زميني دارند. براي مثال اثر داپلر در ماهواره تغيير داپلر حرکت ماهواره بزرگتر از تغيير داپلر در سيستم سلولي است. 
 
مخابرات ماهواره اي 
در ابتدا ساخت ماهواره علاقه در مخابرات ماهواره اي در ماهواره هاي به خاطر سادگي کنترل اين ماهواره ها بود چون ارتفاع بلند آنها و دوره مداري آنها دقيقا يک روز زمين بود. اگر ماهواره در يک مدار استوايي باشد و در جهت راست بچرخد آن يک ايستگاه در بالا زمين ايجاد مي کند. آن ساده مي سازد يک ناحيه جغرافيايي با يک ماهواره تکي پوشش داده شود يک مدار همزمان يک موقعيت مداري خوبي براي سفينه است و بسيار مزيت ها مي تواند دست يافت. در اين مدار مانع جوي و اثرات تابشي حول آن کمتر هستند. 
بنابراين در حال حاضر براي سالهاي زيادي استفاده مي شود. 
فن آوري ساخت ، پرتاب، در موقعيت قرار دادن و سوئيچينگ براي ماهواره در اين مدار به خوبي قابل فهم است يکبار که ماهواره در موقعيت قرار دارد کنترل موقعيت و استفاده آن در شبکه آسان است. زيرا موقعيت غيرقابل تغيير اين سيستم ماهواره مي تواند به زودي يک توپولوژي شبکه ثابت يا خود را تشکيل دهد با اين موقعيت ثابت ماهواره در  مدارش نيازي به کنترل براي ردپايي ماهواره ها نيست مجموعه شبکه کوچک است و نيازي به سوئيچ سيگنال ها ميان ماهواره ها نيست و آنتن ايستگاه زميني نياز به نشانه گيري به سمت تنها يک نقطه در آسمان دارد.
يک سيستم ماهواره مي تواند در سه قسمت تقسيم شود و قسمت فضايي قسمت زميني و قسمت کاربر (همانطور که در شکل نشان داده شده است) 
قسمت فضايي اساسا ماهواره است براي ارتباط با کاربر مورد  نظر يک ماهواره تنها نبايد يک پوشش سراسري و ناحيه کاملي را ارائه کند بلکه آن بايد به کيفيت عملکرد سيستم که کاربر از يک شبکه زميني انتظار دارد برسد. اين نيازها براي معماري يک سيستم مخابرات ماهواره اي ضروري است. کارايي يک ماهواره به قدرت سيگنال ارتباطي تلف ميسر ارسال بستگي دارد که خود آن به ارتفاع ماهواره آنتن سيستم و توان موثر تابش بستگي دارد.
تلفات مسير ارسال با رابط زير داده ميشود که توان ارسال وتوان دريافت هستند. بهره آنتن ارسال ودريافت مي باشند. تلفات ارسال بخاطر انتشار پرتو ترنسپوندر در يک ناحيه بزرگ رخ مي دهد فاصله ميان يک گيرنده و فرستنده براي تلفات ارسال مهم است بنابراين انتخاب يک مدار ماهواره مهم است مدار زميني ماهواره پوشش ماهواره محدوديت هاي توان توپولوژي شبکه متحرک حاصل را تعيين مي کند در مدار دايروي ماهواره ها مي توانند يک پوشش ادامه دار يک ناحيه در ردپاي خود فراهم کنند. ردپا به دنبال حرکت ماهواره حرکت مي کند. در مدارهاي بيضوي ماهواره ها تنها زماني پوشش را فراهم مي کنند. که آنها به آرامي حرکت مي کنند (در اوج دورترين موقعيت نسبت به زمين) 
هنگامي که ماهواره ها در موقعيت حضيض (نزديکترين به سطح زمين) هستند. آنها پوششي فراهم نمي کنند و سرويس خاموش مي شود و ماهواره ديگري که در اوج است پوشش را فراهم مي کند قسمت دوم قسمت زمين است آن شامل دو قسمت است اولين قسمت عملگر شبکه و مرکز کنترل که زکيبو عملگر کنترل است ايستگاه دروازه زمين قسمت است که عملکرد آن به عنوان ايستگاه و تکرار کننده يا سوئيچينگ است. ايستگاه دروازه با شبکه سوئيچ عمومي تلفن و با پايانه هاي بسيار ارتباط برقرار مي کند قسمت آخر قسمت کاربر است پايانه ها يا کاربرهايي وجود دارند که مي تواند در هواپيما اتومبيل ، قطارها، کشتي ها يا وسايل مخابراتي دستي شخصي باشد. 
 

عتیقه زیرخاکی گنج