گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 98 views
  • بدون نظر
این فایل در قالبPDFتهی شده وشامل موارد زیر است:

با سلام گرم خدمت تمام دانشجویان عزیز و گرامی . در این پست دانلود پروژه و پایان نامه کارشناسی ارشد رشته  مهندسی کامپیوتر  Software Release Planning Through
 Artificial Intelligence  را دراختیار شما عزیزان قرار داده ایم  . این پروژه پایان نامه در قالب ۴۲صفحه به زبان فارسی میباشد . فرمت پایان نامه به صورت ورد PDFقابل ویرایش هست و قیمت پایان نامه نیزدرمقایسه با سایر فروشگاهها با قیمت مناسب در اختیار شما قرار میگیرد
از این پروژه پایان نامه آماده میتوانید در نگارش متن پایان نامه خودتون استفاده کرده و یک پایان نامه خوب رو تحویل استاد دهید
در مهندسی نرم افزار یکی از دغدغه هایی موجود این است که ورژن جدیدیک نرم افزار چه زمانی باید ارایه
شود.لذا با توجه به محدودیتهای مختلف مانند محدودیت منابع ، هزینه و ریسک ، تخمین دقیق این زمان بسیار
حایز اهمیت است. زیرا بطور مستقیم در ارزش نهایی محصول نرم افزاری اثر گذار میباشد.
دراین راستا مدیریت نیازمندیها با توجه به درجه اهمیت نیازهایی که از سوی مشتری و تمامی ذینفعان پروژه
مطرح میگردد ، featureهای مختلف را درجه بندی نموده و بر اساس الویت بندی درجه اهمیت آنها ، این
featureها را به سیستم الحاق مینماید.
این موضوع کمک می کند تا برنامه ها و هزینه تغییر نیازمندیها تخمین زده شود و الویت بندی نیازمندیها بر
اساس درجه اهمیت و سهم آنها در ارزش نهایی پروژه معین گردد. بنابراین دلیل بسیار خوبی برای اثبات اهمیت
بلوغ این فرایندها وجود دارد.
مقدمه:
با توجه به گستردگی روز افزون دانش کامپیوتر ، و با عنایت به اینکه در این برهه از زمان ، زمانبندی مناسب در
انتشار نرم افزار و کاهش هزینههای تولید نرمافزار نقش مهمی در تأمین محصولات نرمافزاری به بازار ایفاء
میکند
بــرای دســتیابی بــه ایــن مهــم در ســالهای اخیــر ســعی شــده اســت بــا اســتفاده از انــواع سیــستم هــای
هوشـــمند و خبـــره بـــه زمـــان انتـــشار بهینـــه دســـت یافـــت . سیـــستم هـــایی هوشـــمندی نظیـــر الگـــوریتم
ژنتیـــک ، شـــیکه هـــای عـــصبی ، منطـــق فـــازی و سیـــستم هـــای تکامـــل تـــدریجی بـــه ایـــن موضـــوع
پرداختــــه اســــت .در ایــــن نوشــــته ســــعی شــــده اســــت ابتــــدا بــــه بررســــی موضــــوع release
planning پرداختـــه شـــود ســـپس بـــا اســـتفاده از الگـــوریتم ژنتیـــک بـــه ارایـــه روشـــی بـــرای تولیـــد
زمان انتشار بهینه یا یک ورژن جدید نرم افزارپرداخته میشود.
 در ایــن راســتا مــدیریت نیازمندیهابــه کنتــرل نیازهــایی کــه قــرار اســت بــه سیــستم اختــصاص یابــد
، میپردازد.
ایـــن موضـــوع کمـــک میکنـــد تـــا هزینـــه در نظـــر گـــرفتن نیازههـــای جدیـــد کـــاهش یافتـــه و الویـــت
بندی نیازهها بر اساس درجه اهمیت آنها و سهم آنها در ارزش نهایی پروژه لحاظ گردد.
الگــوریتمهــای ژنتیــک الگــوریتمهــای قدرتمنــدی در یــافتن جــواب مــسئله هــستند، امــا بایــد توجــه
داشـــت کـــه شـــاید بتـــوان کـــاربرد اصـــلی ایـــن الگـــوریتم هـــا را در مـــسائلی در نظـــر گرفـــت کـــه
دارای فـــضای حالـــت بـــسیار بـــزرگ هـــستند و عمـــلاً بررســـی همـــه حالـــتهـــا بـــرای انـــسان در
زمـــانهـــای نرمـــال (در حـــد عمـــر بـــشر ماننـــد ورژن هـــای مختلـــف یـــک نـــرم افـــزار در طـــول عمـــر
اســـتفاده از آن ) ممکـــن نیـــست .از طرفـــی بایـــد توجـــه داشـــت کـــه حتمـــاً بـــین حـــالات مختلـــف
مـــسئله پیوســـتگی مناســـب و منطقـــی برقرارباشـــد. در نهایـــت الگـــوریتمهـــای ژنتیـــک ایـــن امکـــان را
بـــه مـــا مـــیدهـــد کـــه مـــساله در local optima گیرنکنـــد و در جهـــت بدســـت آوردن جـــواب
بهینه حرکت کند.

عتیقه زیرخاکی گنج