گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 151 views
  • بدون نظر

چكيده
تحقيق حاضر روشي جهت طراحي مبدل هاي حرارتي پليت فين ارائه مي دهد كه در آن
دستيابي به افت فشار كامل بعنوان هدف طراحي در نظر گرفته شده است . اين روش بر اساس
توسعه يك مدل ترموهيدروليكي كه رابطه بين افت فشار، ضريب انتقال حرارت و حجم مبدل
استفاده مي نمايد بنا نهاده شده است . يك (RDA) را ارائه مي نمايد و از الگوريتم طراحي سريع
و همچنين (VPI) روش ساده براي انتخاب سريع سطح براساس مفهوم شاخص عملكرد حجم
شاخص توسعه يافته عملكرد حجم، كه در آن اثرات ساير مقاومتها نيز منظور شده باشد، ارائه
گرديده است . براساس اين شاخ ص جديد سطوحي كه حجمهايِ كوچكتري از مبدل را ايجاد
براي سطوح مختلف VPI بزرگتري خواهند داشت . منحني هايي جهت نمايش VPI نمايند
مقايسه شده اند. انتخاب سطح و VPI برحسب رينولدز عملياتي رسم شده و سطوح بر اساس
و مدل VPI طراحي همزمان براي دسترسي به افت فشار كامل با استفاده از نمودارهاي
ترموهيدروليكي محقق مي شود. الگوريتمهاي طراحي براي تركيب جريان متقاطع و موازي
ارائه، براساس آنها برنامه رايانه اي جهت طراحي و عملكرد مبدلهاي حرارتي پليت فين تدوين
و ارائه شده است . نتايج با موردهاي مطالعاتي ذكر شده در تحقيق مقايسه شده اند. با استفاده از
سطوحي كه بيشترين شاخص عملكردي را در محدوده رينولدز عملياتي دارا VPI نمودارهاي
باشند انتخاب و با استفاده از برنامه رايانه اي، مبدل مورد نظر طراحي شده و حجم كل مبدل به
دست آمده است . به اين ترتيب مبدلهايي طراحي شده اند كه حجمهايي تا چندين بر ابر
كوچكتر از حجم موارد مطالعاتي ذكر شده داشت هاند.


عتیقه زیرخاکی گنج