گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 110 views
  • بدون نظر

دانلود فایل تحقیق طرح توجیهی توليد ماكاروني با ظرفيت ۲۷۵۰ تن در سال رو براتون گذاشتم.

دانلود این فایل می تواند کمک ویژه ای به شما در تکمیل یک پایان نامه ی کامل و قابل قبول و ارایه و دفاع از آن در سمینار مربوطه باشد.
این فایل در قالب ۲۰ صفحه pdf برای شما دوستان عزیز آماده شده است.
برخی از عناوین موجود در این مقاله :
۱- سرمايه گذاري ثابت طرح
۲- هزينه هاي قبل از بهره برداري
۳- حقوق و دستمزد پرسنل توليدي
و بسیاری موارد دیگر…
امیدوارم این مقاله مورد استفاده شما دوستان عزیز قرار بگیره.
مقدمه 
فراورده هاي ماكاروني به دو نوعند :
-۱ فراورده هاي ماكاروني ساده
-۲ فراورده هاي ماروني تخم مرغ دار
فراورده هاي ماروني به دونوع توپر وتوخالي نيز دسته بندي ميشوند
فراورده هاي ماروني توپر
از فراورده هاي ماكاروني توپر مي توان :
۰ميلي متر است و / ۰ تا ۸ / -۱ ورمشيل يا رشته فرنگي كه قطرش بين ۵
خود به سه نوع ورميشل راست ، ورمشيل پيچ خورده و ورميشل
پراكنده تقسيم بندي ميشود.
-۲ اسپاگتي كه از متداولترين فراورده هاي ماكاروني است كه قطر آن
۲ ميلي متر است به دو نوع اسپاگتي كوتاه و اسپاگتي / ۱ تا ۵ / حدود ۵
بلند تقسيم بندي مي شود .
-۳ نودل كه يكي ديگر از فراورده هاي ماكاروني است به صورت
۰ ميلي متر و به / نوارهاي محكمي مي باشند به ضخامت حدود ۸
عرض متفاوت نودلها به انواع ، نودل راست ، نودل پيچ خورده و
نودل پراكنده تقسيم بندي ميشود.
-۴ انواع مخصوص اين فراورده هاي ماكاروني به اشكال گوناگون مثل
خربزه ، ستاره ، برنج، و غيره تهيه ميشوند و معمولا” از اين انواع
براي تهيه سوپ استفاده ميشود.
  • بازدید : 110 views
  • بدون نظر

دانلود فایل تحقیق طرح توجیهی توليد ماكاروني با ظرفيت ۱۲۰۰ تن در سال رو براتون گذاشتم.

دانلود این فایل می تواند کمک ویژه ای به شما در تکمیل یک پایان نامه ی کامل و قابل قبول و ارایه و دفاع از آن در سمینار مربوطه باشد.
این فایل در قالب ۲۰ صفحه pdf برای شما دوستان عزیز آماده شده است.
برخی از عناوین موجود در این مقاله :
۱- سرمايه گذاري ثابت طرح
۲- هزينه هاي قبل از بهره برداري
۳- حقوق و دستمزد پرسنل توليدي
و بسیاری موارد دیگر…
امیدوارم این مقاله مورد استفاده شما دوستان عزیز قرار بگیره.
مقدمه
فراورده هاي ماكاروني به دو نوعند :
-۱ فراورده هاي ماكاروني ساده
-۲ فراورده هاي ماروني تخم مرغ دار
فراورده هاي ماروني به دونوع توپر وتوخالي نيز دسته بندي ميشوند
فراورده هاي ماروني توپر
از فراورده هاي ماكاروني توپر مي توان :
۰ميلي متر است و / ۰ تا ۸ / -۱ ورمشيل يا رشته فرنگي كه قطرش بين ۵
خود به سه نوع ورميشل راست ، ورمشيل پيچ خورده و ورميشل
پراكنده تقسيم بندي ميشود.
-۲ اسپاگتي كه از متداولترين فراورده هاي ماكاروني است كه قطر آن
۲ ميلي متر است به دو نوع اسپاگتي كوتاه و اسپاگتي / ۱ تا ۵ / حدود ۵
بلند تقسيم بندي مي شود .
-۳ نودل كه يكي ديگر از فراورده هاي ماكاروني است به صورت
۰ ميلي متر و به / نوارهاي محكمي مي باشند به ضخامت حدود ۸
عرض متفاوت نودلها به انواع ، نودل راست ، نودل پيچ خورده و
نودل پراكنده تقسيم بندي ميشود.
-۴ انواع مخصوص اين فراورده هاي ماكاروني به اشكال گوناگون مثل
خربزه ، ستاره ، برنج، و غيره تهيه ميشوند و معمولا” از اين انواع
براي تهيه سوپ استفاده ميشود.
  • بازدید : 135 views
  • بدون نظر

دانلود فایل تحقیق طرح توجیهی توليد ماكاروني با ظرفيت ۱۰۰۰ تن در سال رو براتون گذاشتم.

دانلود این فایل می تواند کمک ویژه ای به شما در تکمیل یک پایان نامه ی کامل و قابل قبول و ارایه و دفاع از آن در سمینار مربوطه باشد.
این فایل در قالب ۲۰ صفحه pdf برای شما دوستان عزیز آماده شده است.
برخی از عناوین موجود در این مقاله :
۱- سرمايه گذاري ثابت طرح
۲- هزينه هاي قبل از بهره برداري
۳- حقوق و دستمزد پرسنل توليدي
و بسیاری موارد دیگر…
امیدوارم این مقاله مورد استفاده شما دوستان عزیز قرار بگیره.
مقدمه 
فراورده هاي ماكاروني به دو نوعند :
-۱ فراورده هاي ماكاروني ساده
-۲ فراورده هاي ماروني تخم مرغ دار
فراورده هاي ماروني به دونوع توپر وتوخالي نيز دسته بندي ميشوند
فراورده هاي ماروني توپر
از فراورده هاي ماكاروني توپر مي توان :
۰ميلي متر است و / ۰ تا ۸ / -۱ ورمشيل يا رشته فرنگي كه قطرش بين ۵
خود به سه نوع ورميشل راست ، ورمشيل پيچ خورده و ورميشل
پراكنده تقسيم بندي ميشود.
-۲ اسپاگتي كه از متداولترين فراورده هاي ماكاروني است كه قطر آن
۲ ميلي متر است به دو نوع اسپاگتي كوتاه و اسپاگتي / ۱ تا ۵ / حدود ۵
بلند تقسيم بندي مي شود .
-۳ نودل كه يكي ديگر از فراورده هاي ماكاروني است به صورت
۰ ميلي متر و به / نوارهاي محكمي مي باشند به ضخامت حدود ۸
عرض متفاوت نودلها به انواع ، نودل راست ، نودل پيچ خورده و
نودل پراكنده تقسيم بندي ميشود.
-۴ انواع مخصوص اين فراورده هاي ماكاروني به اشكال گوناگون مثل
خربزه ، ستاره ، برنج، و غيره تهيه ميشوند و معمولا” از اين انواع
براي تهيه سوپ استفاده ميشود.
  • بازدید : 164 views
  • بدون نظر

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                صفحه

مقدمه و تارتخچه  ……………………………………………………………………………………… 1

فصل اول

۱-۱- بخش اول : گندم و ويژگيهاي آرد ماکاروني ……………………………………….. ۴

۲-۱- بخش دوم : انواع ماکاروني ……………………………………………………………… ۱۰

۳-۱- بخش سوم: ارزش غذايي فرآورده‌هاي ماکاروني……………………………….. ۱۸

۴-۱- بخش چهارم: موقعيت و محل کارخانة بازديد شده …………………………….. ۲۰

فصل دوم

۲-۱- بخش اول: مواد اوليه مورد استفاده …………………………………………………. ۲۴

فصل سوم

۱-۳- بخش اول : ساخت ماکاروني…………………………………………………………….. ۳۷

۱-۱-۳- روشهاي ساخت انواع ماکاروني …………………………………………………… ۳۸

الف: روش غير پيوسته ……………………………………………………………………. ۴۰

ب: روش پيوسته …………………………………………………………………………….. ۴۱

۲-۳- بخش دوم:‌ انتقال دهنده ………………………………………………………………….. ۴۲

الف: انتقال دهنده‌هاي افقي ……………………………………………………………………….. ۴۳

ب: انتقال دهنده‌هاي عمودي ……………………………………………………………………… ۴۳

عنوان                                                                                                                صفحه

ج: انتقال دهنده‌هاي بادي ………………………………………………………………………….. ۴۳

فصل چهارم :

۱-۴- بخش اول : خشک کردن …………………………………………………………………. ۴۶

الف) خشک کردن اوليه …………………………………………………………………………….. ۴۸

ب) خشک کردن مياني ……………………………………………………………………………… ۴۹

ج) خشک کردن نهايي ………………………………………………………………………………. ۴۹

۲-۴- بخش دوم : يک دياگرام خشک کردن موفقيت آميز …………………………….. ۵۳

۳-۴- بخش سوم : منحني خشک کردن و نمودار آن …………………………………… ۵۵

فصل پنجم

۱-۵- گرمخانه‌هاي ماکاروني ……………………………………………………………………. ۵۹

فصل ششم:

بخش اول : بسته‌بندي توسط کارگر و بسته‌بندي اتوماتيک …………………………… ۶۳

بخش دوم : ويژگي‌هاي بسته‌بندي مطابق استاندارد …………………………………….. ۶۴

فصل هفتم

۱-۷- بخش اول : نگهداري و انبار کردن محصول ……………………………………… ۶۷

فصل هشتم

۱-۸- بخش اول : بهداشت کارخانه …………………………………………………………… ۷۰

عنوان                                                                                                                صفحه

الف) رعايت بهداشت توسط کارگران خط توليد …………………………………………… ۷۰

ب) رعايت بهداشت توسط کارگران بخش بسته بندي و انبار ………………………… ۷۱

ج) نظافت قسمتهاي مختلف انبار ………………………………………………………………… ۷۱

فصل نهم :

۱-۹: بخش اول آزمايش شيمي …………………………………………………………………. ۷۵

الف) تعيين pH ماکاروني …………………………………………………………………………. ۷۵

ب) آزمايش پخت و آزمايش جهت تعيين وزن مواد جامد در آب …………………… ۷۵

ج) آزمايش رطوبت ………………………………………………………………………………….. ۷۶

۲-۹- بخش دوم : طرز تهيه محيط‌هاي کشت ……………………………………………… ۷۷

الف) طريقه کشت پليت کنت آگار ……………………………………………………………….. ۷۷

ب) دستور  تهيه سوسپانسيون زرده تخم مرغ ……………………………………………. ۷۸

پ) تهيه محيط کشت سوبرودکستروز آگار ………………………………………………… ۷۹

ت) طريقه کشت و شمارش آزمونهاي ميکروبي ………………………………………….. ۸۱

ث) تهيه محيط کشت باسيلوس سرئوس …………………………………………………….. ۸۲

ج) طريق کشت کپک………………………………………………………………………………….. ۸۳

۳-۹- بخش سوم : آزمون کنترل کيفي مواد اوليه ……………………………………….. ۸۳

۴-۹- بخش چهارم: کنترل کيفيت فرآورده‌هاي نهايي …………………………………… ۸۸

عنوان                                                                                                                صفحه

فصل دهم:

۱-۱۰- بخش اول : استاندارد ويژگي‌هاي ماکاروني …………………………………….. ۹۷

فصل يازدهم:

بخش اول : بحث و نتيجه‌گيري ………………………………………………………………… ۱۱۲

بخش دوم: پيشنهادات ……………………………………………………………………………. ۱۱۳

بخش سوم: مقاله

بخش چهارم: منابع ………………………………………………………………………………… ۱۱۷


عتیقه زیرخاکی گنج