گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 129 views
  • بدون نظر
این فایل در ۷صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

موضوع قرارداد 
 در هر قسمت طبق نقشه ها و مشخصات فنی AII برشکاری ، خم کاری ، بستن و نصب آرماتور آجدار از نوع 
نصب صفحه ستونهای اسکلت فلزی یا اجرای صحیح مطابق نقشه ها به همراه آکس بندی و تراز مشخصی که از طرف کارفرما برای پیماپیمانکار مشخص میگردد بهمراه هواگیری و گروت ریزی .
ماده دو – اسناد و مدارک قرارداد 
۲-۱- قرارداد حاضر
۲-۲- نقشه و مشخصات فنی عمومی و خصوصی که بنا به مورد توسط کارفرما ابلاغ می گردد.
۲-۳- کلیه دستورکارهائیکه در حین اجرا توسط کارفرما یا دستگاه نظارت ابلاغ می گردد

مبلغ کل قرارداد حدودا             ریال پیش بینی میگردد که تا ۲۵ درصد قابل افزایش یا کاهش می باشد که بر اساس صورت وضعیت پیشرفت کار طبق تائید دستگاه نظارت قابل پرداخت خواهد بود طبق نرخنامه ذیل :
آرماتوربندی از  قطر ۱۰ هر کیلو                                                 ریال برای بتن مسلح باسیم پیچی لازم 
آرماتوربندی از قطر ۱۲ تا ۱۸ هر کیلو                                           ریال برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم
آرماتور بندی از قطر ۲۰ به بالا هر کیلو                                         ریال برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم 
جاگذاری ، هواگیری ، ترازکردن و گروت ریزی صفحه ستون هر عدد                              ریال 
تبصره یک – به قیمت های این قرارداد هیچگونه تعدیلی تعلق نمی گیرد.
تبصره دو- هزینه جاگذاری هر گونه قطعات پیش ساخته در بتن ، گذاشتن درزهای انبساط و نصب پلاستوفوم و فاصله انداز و واتراستاپ و غیرهدر قیمتهای فوق منظور شده است.

ماده چهار –نحوه پرداخت 
پس از اتمام کار پیمانکار موظف است نسبت به تهیه صورت وضعیت کارهای انجام شده  اقدام و پس از تایید نماینده کارفرما با توجه به مفاد قرارداد نسبت به پرداخت مبلغ کارکرد پس از کسر ۱۰ درصد حسن انجام کار و ۵ درصد مالیات اقدام خواهد شد.. 
تبصره یک- ۵ درصد حسن انجام کار پس از تحویل موقت و ۵ درصد پس از تحویل قطعی با درخواست کتبی پیمانکار و تائید کارفرما به پیمانکار پرداخت میگردد.
تبصره دو – ۱۰ درصد کل قرارداد بعنوان پیش پرداخت از سوی کارفرما به پیمانکار پرداخت میگردد .
     
ماده پنج – مدت قرارداد 
      میباشد .                            مدت قرارداد جمعا                روز / ماه شمسی از تاریخ                لغایت                    
ماده شش – تعهدات پیمانکار
۶-۱- پیمانکار از محل کاتر بازدید و از کم و کیف آ؛ن کاملا مطلع می باشد و کلیه نقشه ها و مشخصات فنی مربوط به اجرای کار را رویت نموده است و کلیه کارها را طبق نقشه و دستورکارها زیر نظر دستگاه نظارت بدون عیب و نقص انجام دهد .   
۶-۲-پیمانکار میبایستی در تمام مراحل کار در کارگاه حاضر بوده و در غیاب خود نماینده تام الاختیار ذیصلاح با اطلاعات فنی مورد نیاز که مورد تائید کارفرما نیز باشد حضور داشته باشد. 
۶-۳- پیمانکار جهت اجرای حسن انجام تعهدات خود مبلغ              ریال به صورت چک تضمین شده بانکی در قبال اخذ رسید تحویل کارفرما می نماید . چک مذکور پس از اتمام کار با تقاضای پیمانکار مسترد می گردد.
۶-۴- چنانچه پیمانکار نسبت به شروع کار در موعد مقرر اقدام ننماید ، سپرده پیمانکار به نفع کارفرما ضبط و قرارداد فیمابین بدون نیاز به هیچگونه تشریفات لغو شده تلقی می گردد.
۶-۵- چنانچه پیمانکار پس از شروع کار بهرعلت کار را متوقف نماید کارفرما می تواند بدون نیاز به تامین دلیل از دستگاههای قضایی و مراجع ذیصلاح نسبت به تنظیم صورتجلسه کارکرد که به تائید دستگاه نظارت رسیده اقدام اقدام و یک نسخه از آن را تحویل پیمانکار نماید. 
۶-۶- پیمانکار متعهد به رعایت دقیق برنامه زمان بندی اجراء عملیات می باشد و در صورت هرگونه تاخیر که ناشی از کار پیمانکار باشد کلیه کلیه خسارات وارده متوجه وی خواهد بود.
۶-۷- پیمانکار حق واگذاری کار به غیر را ندارد و در صورت اثبات چنین سندی ، کارفرما حق هر گونه اقدام را به هر شکل و به صورت تام الاختیار خواهد داشت .
۶-۸- پیمانکار در حفظ و حراست اموال شرکت ، ابزار ، ماشین آلات ، مصالح و قطعات مسئول است و کارفرما در هر مقطعی می تواند آمارگیری و بررسی از ابزار و وسائل …. نموده و در صورت وجود کمی و کاستی پیمانکار مسئول پاسخگویی و جبران است.
۶-۹- پیمانکار مسئولیت کامل ناشی از منع قانونی کار کردن افراد مشمول نظام وظیفه و اتباع بیگانه خارجی ( افغانی ) بدون مجوز یا افرادی که را که به نحوی از حق کارکردن محروم هستند را دارد و کارفرما فرض را بر این قرار داده که افراد پیمانکار هیچ نوع منع قانونی برای کارکردن ندارند.
۶-۱۰- پیمانکار ملزم میگردد هرگاه عدم صلاحیت اخلاقی و یا فنی یک یا چند تن از پرسنل وی بنا به تشخیص مسئولین کارگاه محرز گردد ، حداکثر ظرف ۴۸ ساعت از اعلام مسئولین کارکنان مذکور را تسویه حساب و تعویض و به جای آنها افراد مورد تائید را بکار گمارد . 
۶-۱۱-در صورت وقوع حادثه برای پرسنل پیمانکار ، پیمانکار مسئولیت تهیه ، تکمیل و امضاء فرم گزارشات حادثه وزارت کار و همچنین کلیه جنبه های مالی و حقوقی آن را بعهده خواهد داشت . 
۶-۱۲- پیمانکار مسئولیت کامل ایمنی پرسنل خود را بعهده داشته و متعهد خواهد بود که پرسنل خود را ملزم به استفاده از لوازم و وسائل استحفاظی نماید تا پرسنل دچار حادثه ناشی از کار نگردند . ضمنا رعایت مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان نیز اجباری می باشد.
۶-۱۳- پیمانکار تعهد می نماید که در پایان هر روز لیست کارگران خود را با مشخص نمودن وظیفه مربوطه به دفتر کارگاه تحویل نماید .
۶-۱۴- تهیه کلیه ابزار آلات و لوازم آرماتوربندی ( میز کار و آچار گوساله ، دستکش ، لباس ، کفش ، کلاه ایمنی … ) به عهده پیمانکار می باشد .
۶-۱۵- پیمانکار موظف است جهت برش میلگردها از دستگاه هوا برش استفاده ننماید و حتی المقدور از قیچی استفاده نماید.
۶-۱۶- کلیه اسلیوگذاریها مطابق نقشه اعلام شده در تعهدات اجرای پیمانکار می باشد .
۶-۱۷ –پیمانکار موظف است ، کلیه نکات فنی اعم از طول خم ها ، طول همپوشانی را رعایت نماید.
۶-۱۸-پیمانکار موظف است کلیه میلگردها را با رعایت مقررات تعیین شده در آئین نامه بتن ایران بصورت سرد خم نماید .
۶-۱۹- خم کردن میلگردها باید حتی المقدور بطور مکانیکی به وسیله ماشین مجهز به فلکه خم کن و با یک عبور در سرعت ثابت انجام پذیرد طوری که قسمت خم شده دارای شعاع انحنای ثابتی باشد.
۶-۲۰- پیمانکار مجاز نیست به منظور شکل دادن مجدد به میلگردها ، خم ها را باز و بسته نماید .
۶-۲۱- پیمانکار باید قبل از جاگذاری میلگردها ، اطمینان حاصل نماید که رویه آنها ، از هر نوع عامل و اثر زیانبار ، از قبیل گل ، روغن ، قیر ، دوغاب سیمان خشک شده ، رنگ ، کندگیر کننده زنگ پوسته شده و برف و یخ عاری است .
۶-۲۲- آرماتورها باید قبل از بتن ریزی مطابق نقشه های اجرایی در جای خود قرار گیرند و طوری بسته و نگهداشته شوند که از جابجایی آنها خارج از محدوده روا داریهای مجاز ( فصل هشتم آئین نامه بتن ایران ) جلوگیری شود .
۶-۲۳-برای بهم بستن آرماتورها بوسیله عناصر سازه ای باید از مفتولها یا اتصال دهنده ها و گیره های فولادی استفاده کرد و انتهای برجسته سیم ها و کیره ها در قشر بتن محافظ ( پوشش ) واقع نشود.
۶-۲۴- جنس ، ابعاد ، تعداد و فاصله لقمه ها و خرکها و سایر قطعات مورد استفاده برای تثبیت موقعیت میلگردها در جای صحیح باید طوری باشند که علاوه بر شرط بند ۲۲ مانعی در برابر ریختن بتن و نقطه ضعفی در مقاومت و پایایی آن ایجاد نشود.
۶-۲۵-موقعیت آرماتورها باید هم قبل از بتن ریزی و هم در ضمن بتن ریزی کنترل شود ، تا پوششهای اسمی در محدوده رواداریهای مقرر شده ، به ویژه در طره ها به دقت تامین شود .

ماده هفت – تعهدات کارفرما 
۷-۱- کارفرما متعهد است زمین مورد نیاز برای ایجاد کارگاه و اجراء عملیات موضوع پیمان را همراه با کلیه نقشه های اجرایی در اختیار پیمانکار قرار دهد .
۷-۲ – تامین مصالح مصرفی به درخواست پیمانکار و تامین ماشین آلات حمل از انبار کارگاه تا محل اجرا بعهده کارفرما می باشد ( بارگیری ، حمل ، تخلیه مصالح از انبار تا محل اجرا به عهده پیمانکار می باشد ).
۷-۳- تامین محل اسکان پرسنل پیمانکار در کارگاه در حد مقدورات .
۷-۴- تامین آب و برق مورد نیاز کار.
۷-۵- اخذ و ارائه مجوزهای لازم جهت انجام کار.
۷-۶- پرداخت مبلغ انجام کار که پس از اتمام عملیات و تائید قابل پرداخت می باشد.
۷-۷- چنانچه تاخیری بواسطه کار کارفرما باشد پیمانکار جریمه ای نخواهد پرداخت و تشخیص این موضوع بعهده کارفرما می باشد.

ماده هشت- موارد فسخ قرارداد 
۸-۱- انتقال قرارداد یا واگذاری عملیات به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر از طرف پیمانکار 
۸-۲-عدم اجرای تمام یا قسمتی از موارد قرارداد در موعد پیش بینی شده
۸-۳- تاخیر در شروع بکار بیش از ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ قرارداد 
۸-۴- تاخیر در اجرای کار بطوریکه دلالت بر عدم صلاحیت مالی و فنی و یا سوء نیت  پیمانکار بنماید .
۸-۵- غیبت بدون اجازه پیمانکار و یا تعطیل کردن کار بدون کسب اجازه کتبی از کارفرما
۸-۶- عدم پیشرفت کار متناسب با مقدار کاری که بایستی مطابق برنامه زمانبندی انجام شود .
تبصره – در کلیه موارد مذکور تشخیص و نظر کارفرما ملاک عمل بوده و قاطعیت دارد .

ماده نه – دوره تضمین قرارداد 
مدت دوره تضمین قرارداد پس از اتمام کار که به تائید کارفرما و دستگاه نظارت رسیده ، دو برابر مدت زمان قرارداد می باشد در صورت بلانقص بودن کار انجام شده , مبلغ ده درصد حسن انجام کار و سپرده حسن انجام تعهدات با تقاضای پیمانکار به ایشان مسترد می گردد
  • بازدید : 117 views
  • بدون نظر
این فایل در ۴۱صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل مواردزیر است:

درمقابل قراردارد كه باهمكاري مهندس ساختمان تهيه مي شود. براي اينكه طراحي واستراكچر درارتباط نزديك بايكديگر بايد باشند. براي طراح سيستم باربر ساختمان نياز به تجربه است كه  آن موجب انتخاب روش واقتصادي ماده ساختماني ويك سيستم مناسب باربري مي شود  كه هدايت درست عمليات ساختمان ساده ترين روش تقريبي محاسبه بسيار مهم است .
طرح پس از اينكه به صورت قابل رويت ترسيم مي شود محاسبات نهايي استاتيكي انجام مي شود .
درآخر وارد جزييات كار مي شود سپس طرح نهايي اجرايي ترسيم مي گردد.
طراحي خوب همراه استراكچرمطمئن واقتصادي براي يك ساختمان نياز به شناخت درمورد مصالح ساختماني ، سيرنيرو ، اندازه ها ، اجراو نوع  آن و همچنين نظارت وسيح ودقيق ، تمرين واستعداد ذاتي مي باشد.
بخاطر هماهنگي وتوضيحات واضح بين كارفرما ،  مهندس ، شركت اجراكننده ومسئولين ساختمان مثل شهرداريها مي بايست براي ايجاد يك ساختمان مدارك زير ارائه شوند.
طراحي معماري ، محاسبات استراكچربانقشه هاي داراي پوزيسيول ، فهرست بهاء باتوضيحات مربوطه خصوصا نوع مصالحي كه بايد درآن استفاده شوند پلان زمانبندي وبراي مصالح ساخنماني جديد و تازه عرضه شده ازتوليدهاي مخصوص ، بايد كنترل مخصوص درمورد مرغوبيت وايمني ، احنمالا برگه آزمايش موجود باشد.
تمام محاسبات بايد به آساني قابل كنترل باشند درصورت استفاده از فرمول خاص ازمنابع غير قابل دسترسي آنها به اثبات برسند يعني نحوه رسيدن به آن فرمول محاسبات بايد حتي با گذشتن سالها قابل دسترسي و قضاوت باشد.
داشتن اطلاعات اوليه اززمين ونوع خاك ازقبيل : مقاومت ، نوع خاك به ويژه ازنظر ريزش بودن وضعيت آب زيرزميني، عمق يخبندان وساير ويژگي هاي فيزيكي خاك آزمايش شود.
به طور كلي نبايد عمق پي كني كمتر از۵۰ سانتي متر باشد.
درگود برداري پي هنگام اجرا ممكن است جداره ريزش يااينكه پي ساختمان مجاور زير آن خالي شود كه به وسيله شمع (ازنوع چوت يا آهن ) يا چيدن آجر به صورت پله اي مهارمي شود .
يك راه ديگر كه مي توان انجام داد اجرا جزء به جزء است . ابتدا محل ستونها اجرا شود ودرمرحله بعد پس از حفاري تدريجي اجزاء ديگر ديوارسازي انجام گيرد.
درزمينهاي خاك دستي همان طور كه از اسم آنها پيدااست خاكي است كه ازمحل ديگر به زمين منتقل شده است ونبايد ساختمان راروي آن بنا كرد ازمشخصات اين زمينها است ووجود ذرات غير طبيعي درآنهاست.
  درابتدا زمين كانال كشي شده بود كه اين كانال كشي براي بستن آرمارتو آماده شده دو طرف اين كانالها راباآجر چيده شده كه اين عمل براي جلوگيري ازريزش خاك به داخل كانال درهنگام عمليات بتن ريزي انجام مي گيرد . ذرات خاك مانع چسبندگي بتن مي شود.
كل كانالها رابايك بتن به نام متر كه ازنظر سيمان داراي خلوص پاين است پوشيده مي شود چون سيمان  براي تحمل فشاريست كه براي يك سطح صاف وجلوگيري ازقسمت شيره بتن مي باشد. 
اين بتنم به بتن نظافت معروف است ضخامت ۱۰تا ۱۵سانتي متر وعيار سيمان ۱۰۰تا ۱۵۰كيلوگرم سيمان است .
سپس روي آجرهاي اين كانالها راباپلاستيك مي پوشانند چون مانع از نشت شير آب بتن به اطراف مي شود.بتن ريزي سبب ارتباط وپيوستگي به عبارت ديگر يكپارچگي كه دراثر بتن درجا بيم همه اعضاء بوجود مي آيد بافايده است.
بتن غير مسلح : نام قبلي بتن كوبيده شده براي فوئداسيون ، ديوارها ، ديوارهاي مايل وغيره . وقتي كه بارگذاري سبك است به بتن ۵۰ ، ۱۰۰ ، ۱۵۰ مربوط است.
بتن ۱۵۰ ، ۲۵۰ ، ۳۵۰ براي ديوار زيرزميني ، ديوارهاي باريك باربر درساختمان ياپايه هاي كلفت در پل سازي است.
بتن مسلح : براي اعضاي ساده ساختماني تحت بارگذاري ضعيف بدون خطر زنگ زدگي همچنين براي فونداسيون ولي نه براي اعضاي ظريف.
بتن ۲۵۰ : براي ساختمان هاي معمولي 
بتن ۳۵۰-۴۵۰ : براي اعضاي ساختماني تحت بارگذاري بسيار قوي ، براي پلها وساير كارهاي رده بالاي مهندسي اعضاي پيش ساخته، اعضاي بتن پيش تنيده ازهمه نوع.
بتن ۵۵۰ : بعنوان بتن درجا براي اعضاي نه خيلي باريك پل ها كه خصوصا تحت بارگذاري شديد قرار گرفته اند وساير كارهاي مهندسي درقطعات پيش ساخته  حتي درساختمانهاي بلند اعضاي رده بالا وباارزش .
بتن پيش تنيده :
جنس بالاتر بتن تا ۸۰ است كه اين بتن استاندارد شده نيست نياز به اجازه مخصوص ازاداره نظارت ساختمان دارد . نياز به كنترل ونظارت دقيق داشته واغلب بايد آزمايش شود براي بتن پيش تنيده تراورسهاي راه آهن خواسته مي شود.
براي انتخاب ميل گردها بتن بستگي به نوع سازه دارد ومقدار فشاري كه به بتن وارد مي شود دارد . درهنگام آرمارتوربندي درقسمتهايي كه فشار بيشتر وارد مي شود (درجاي شمعهاي ساختمان) تراكم ميلگردها بيشتر مي باشد وازميلگردهاي قوي تر استفاده مي كنند درهنگام آرماتوربندي ابتدا درميلگرد رابه نام خرپا دركانال گذاشته ميلگردها راروي آن پهن كرده وبخ وسيله سيمهاي فولادي آنها رامي بيند وتا حالت يكپارچه گرفته وازطرفين كانال وازكف چند سانتيمتر ۳ تا ۵ فاصله دارد تا بتن كاملا اطراف ميلگردهاي فولادي رابپوشانند تا ازخوردگي آنها جلوگيري كنند كه اين فاصله معمولا بستگي به آب و هوا ونوع خاك منطقه دارد . مثلا درسازه هاي دريايي اين ضخامت بيشتر است تا درمنطقه خاكي به علت مواد معدني بيشتر درآب دريا درهنگام بتن ريزي بايد كاملا دانه بندي بتن حفظ شود يعني دريك منطقه دانه هاي درشت ودريك منطقه دانه هاي ريز قرار ميگيردو نسبت سيمان به آب رعايت شود درهنگام تخليه بتن از آن ميدان فاصله ارتفاع بتن تا زمين نبايد از ۲۰/۱ سانتي متر بيشتر شود.
ودرهنگام بتن ريزي يا پمپ هاي هوا به داخل بتن هوا دمي مي كنند تا يكنواختي ويكپارچگي كاملي بر بتن ايجاد شود دربعضي مواقع بتن ريزي دريك روز تمام نمي شود براي اينكه درروز بعد بتني كه مي ريزند با بتن روزقبل كاملا به هم بچسبند بتن روز قبل رابا يك زاويه ۴۵ درجه نسبت به افقي قطع مي كنند وسطح آن رادرهنگام بتن ريزي مجدد آن كاملا شسته وتا كاملا تميز شود كه اين سطح به نام سطح واريز معروف است. معمولا بعد از يك هفته قالبهاي (آجر ياچوب يا صفحه هاي آهني ) رابرداشته وبتن ريزي تمام مي شود . بايد توجه داشت درهنگام بتن ريزي صفحه هاي آهني كه براي قرارگرفتن شمع ها برروي آن دربتن ها قرار گرفته مي دهند طبق نقشه هاي مهندسي كاملا درهمان فاصله واز نظر ارتفاع دريك سطح بايكديگر قرارگيرند. اين ميله هايي كه بوسيله مهره ها به اين صفحه ها بسته شده نسبت به مقدار نيرو كه به صفحه ها وارد مي شود تعداد ميله ها كم يا زياد مي شود از ۴تا ۹ ميله بر روي آنها بسته مي شود وانتهاي اين ميله ها كاملا به سمت بيرون خم شده است وازتوع آج دار مي باشد.
سازه ساختمان ازمجموعه اي ازاعضا مثل تيروستون تشكيل شده تا بتواند نيروهاي گوناگون مانند وزن ساختمان ، باربرف ، باد يازلزله را تحمل نمايد وبه زمين منتقل كند. درطراحي هر سازه ظوابطي وجود دارد كه مي تواند باعث حداقل هزينه ، حداقل وزن ، حداقل زمان ساخت وحداكثر بهره مي گردد. 
درطراحي سازه مي توان از روش گام به گام زير بهره برد: 
۱- برنامه ريزي       2- شكل اوليه سازه     3- تعيين بارهايي كه توسط سازه تحمل خواهد شد  
۴-انتخاب اوليه قطعات سازه       5- تحليل     6-ارزيابي       7- طرح مجدد    8-تصميم نهايي
هماهنگي سيستم سازه با نوع مصالح درطراحي بنا عامل بسيار مهمي است. به طور مثال دربعضي از سازه ها نقش باربري را ديوارهاي آجري وسنگي (مصالح بنايي) به عهده دارند كه ساختمانهاي اسكلت بنايي ناميده مي شوند . دربعضي ديگر از ساختمانها با سقف به وسيله بتنها وستونها تحمل مي شود اين اعضاي باربر ازفولاد يا بتون مسلح ساخته مي شوند به اين نوع ساختمانها به طور كلي اسكلتي گويند. نام خاص اين گونه سازه ها بر حسب نوع مصالح اصلي مصرفي تعيين مي شوند مانند اسكلت فلزي ، بتوني ، چوبي و غيره .
  يكي ازويژگيهاي مهم مصالح براي پايداري ساختمان دربرابر زلزله خاصيت جذب انرژي يابه عبارت ديگر خاصيت تغيير شكل زياد قبل ازشكست مي باشد. رفتار كششي مصالح مختلف باهم فرق دارند مصالح شكل پذير مانند فولاد مي تواند قبل ازشكست تغيير زيادي دهد ولي مصالح شكننده مانند آجر، تحت بارگذاري زياد تقريبا هيچ رفتار ارتجاعي ندارد وبه طور ناگهاني مي شكند. سازه هاي تبدل مسطح اگرداراي طراحي واجراي مناسب قابها واتصالات باشد مي تواند قبل ازشكست قدرت جذب انرژي زياد داشته باشد.
چند نوع سازه اسكلت فلزي داريم :
سازه قابي : نيروهاي وارده رابه همراه خودش تحمل ومنتقل مي نمايد.
سازه خرپايي : اعضاي آن نيروهاي وارده رابه صورت كششي يافشار تحمل مي نمايد .
سازه كابلي : سازه هايي هستند كه نيروهاي وارده رابه  صورت كششي تحمل ومنتقل مي نمايند.
ازفوايد سازه هاي اسكلت فلزي مقاومت بالاي فولادي دركشش وفشار همچنين به علت توليد يفولاد و كارخانه وشرايط بهتر كنترل كيفيت آن ، بتون وساير مصالح بنايي امكان سهل تر توسعه سازه .
اتصال چند قطعه به يكديگر امكان پيش ساخته كردن قطعات سرعت نصب واشغال فضاي كمتر وقابليت كاربرد درارتفاع زياد را مي توان از مزاياي اسكلت فلزي نام برد . 
ازمزاياي ديگر سازه اسكلت فلزي مي توان به سبك تربودن نسبت به سازه بتون مسلح وشكل پذيري بيشتر وامكان ساخت كارگاهي وياخارج ازكارگاه اشاره كردو ازمعايب اين سازه مقاومت ضعيف دربرابر رطوبت وآتش سوزي ومحدودست طرحهاي معماري به علت لزوم استفاده از بادبند را مي توان نام برد.
كارگذاشتن ستونها :
ستونها يك ساختمان اسكلت فلزي نقش انتقال دهنده بارماوارده شده رابه فونداسيون به صورت نيروهاي فشاري ، كششي ، بر ش يا لنگرخمشي به عهده دارند. دراين ميان ستون فلزي با فونداسيون بتوني بااستفاده ازصفحه اي فلزي ارتباط برقرار مي كند.
علت استفاده از صفحه در زير ستونها اين است كه چون ستون فلزي به علت مقاومت بسيار زياد تنشهاي بسيار بزرگي را تحمل ميكند وبتون قابليت تحمل اين تنشها را ندارد،بنابراين صفحه ستون واسطه است كه ضمن افزايش سطح تماس ستون با پي سبب ميگردد توزيع نيروهاي ستون در حد قابل تحمل براي بتون باشد كه نحوه كار گذاشتن اين صفحه را در صفحات قبل توضيح داده شد كار اتصال صفحه زير ستون با بتون به وسيله ميله مهار (بولت)صورت مي گيرد بولت نقش عمده اي ندارد وتنها پايه را در محل ثابت نگه ميدارد.هنگام نصب ستون عملي ديگري كه انجام شد انتهاي ستون سنگ خورد، صاف ميكنند تا تمام نقاط مقطع ستون روي صفحه يسي ـ پليت قرارگرفته وعمل انتقال نيرو به خوبي انجام بگيرد. واطراف چون علاوه بر فشار كنكر نيز بر صفحه ستون وارد ميشود طول بولت بايد به اندازه باشد كه كشش وارد شده را تحمل كند.
ستونهاي در يك ساختمان بسنگي به فشار نيروي، لنگر كه تحمل ميكند ساخته ميشود كه در شرايط معمولي از در آهن ۱۴ را در كنار يكديگر قرار داده ودر فاصله هاي معين به هم جوش مي دهند و در مواقع ديگر اگر نيروي وارد شده بيشتر شود قدرت آهن مورد استفاده را بالاتر مي برند و براي افزايش قدرت ستون در دو طرف ستونها صفحه هاي فلزي را از انتها تا چند متر ستون جوش ميدهند .معمولانبشي كه براي قرارگرفتن پلها برروي آنها است قبل از نصب ستونها براي راحتي آن جوش مي دهند 
 
(( نصب ستون به صفحه هاي فلزي))
اتصال ستون فلزي به شالوده ستوني به نيروي موجود درپاي ستون بستگي دارد. درستون باانتهاي مفصلي فقط نيروي فشار وبرشي ازستون به شن منتقل مي شود . دراين حالت اتصال ازطريق نبشي ها صورت مي گيرد.
اگربخواهيم لنگر خمشي رانيز به بتن انتقال دهيم (اتصال گيردار) ازطريق قطعات ورق يعني لچكي ها صورت ميگيرد. به علاوه بااستفاده ازلچكي ها دراتصال پاي ستون ضخامت ورق كف ستون كاهش مي يابد.
((نصب پيچهاي مهاري))
نصب پيچهاي ممهاري درموقع بتون ربزي : دراين روش پيچها رادر محلهاي تعيين شده قرارمي دهند وموقعيت آنها سيمهاي فولادي معمولا ثابت مي كنند . سپس بتن را ميريزند . 
روش ديگر براي نصب پيچهاي مهاري پس از بتن ريزي اين است . دراين روش درمحل پيچهاي مهاري به وسيله قالب درداخل بتون ، فضاي خالي ايجاد مي كنند پس از گرفتن وسفت شدن بتون جعبه رااز محل خارج مي كنيم ، سپس پيچ مهاري رادر محل خود درگير با آرماتورقرارمي دهيم وتنظيم مي كنيم واطراف آن رابتون كه معمولا دانه ريز است پر مي كنيم.
دربعضي مواقع اتصالا كف ستون با بتن به  بجاي پيچهاي مهاري از ميلگردها يا تسمه ها استفاده مي شود كه به ورق كف ستون جوش مي دهند . روش كار به اين صورت است كه معمولا درموقع بتون ريزي مجموعه ورق كف ستون ومهارها را درشالوده مي گذارند پس از گرفتن وسفت شدن بتون ستون راروي ورق كف ستون قرار مي دهند وجوشكاري مي كنند .
معمولا درهنگام بتن ريزي حبابهاي هوا درزير ورق كف ستون محبوس مي شوند . حتي اگر در موقع بتون ريزي حبابي درزير ورقه نمانده باشد به علت آفت بتن فاصله اي بين ورق كف ستون وبتن به وجود مي آيد. بخار آب دراين فاصله تقطير مي شود خطر زنگ زدگي وضعيف شدن كف ستون را پديد مي آورد و امكان تنظيم بعدي ورق ستون وجود ندارد. 
   ((چگونگي ساخت ستون))
ستونها ممكن است بر حسب نياز با تركيب واتصالات از انواع پروفيلها ساخته شوند . به طور معمول ورايج به صورت زير است 
الف) اتصال دو پروفيل به يكديگر به طريقه دوبله كردن 
ب) اتصال دو پروفيل با يك ورق سراسري روي بالها 
ج) اتصال دو پروفيل با بستهاي فلزي(تسمه)
الف)دراين حالت دوبال پروفيل رابه يكديگرجوش داده ودرصورتي كه درسرتاسرستون به جوش نيازي نداردودست كم جوش ما بايد به صورت زيرباشد:
حداكثر فاصله ي بين طولهاي جوش در طول ستون به صورت غير ممنه از ۶۰سانتيمتر تجاوزنكند وطول جوش ابندايي انتهاي ستون بايدبرابربزگترين عرض مقطع باشدوبه طور يكسره باشدوطول موثر درهرقطعه از جوش منقطع نبايداز ۴برابربعد جوش يا۴۰ميليمتركمترباشدوتماس ميان بدنه دوپروفيل نيايداز يك شكاف ۵/۱ميليمتري تجاوزكنددر نقشه ها مقدار جوش را آنيكونه بيان مي كنند(۱۰۰×۲۰۰)يعني ۲۰ سانتيمتر جوش ۱۰ سانتيمتر فاصله ي خالي جوشودر برخي موارد گفته مي شود۷۵درصديعني ۷۵درصدجوش كاري درستون صورت گيرد۲۵سانتيمتر فاقد جوش كاري باشد.
ب)روش اتصال دو پروفيل با يك ورق سراسري:
ورق اتصال روي نيمروخ متصل مي گردد فاصله ي جوشها مقطع كه ورق را به طور نيمروخ ما متصل ميكندمعمولا از ۳۰سانتيمتر نبايد كمتر باشد.
ج)اتصال دو پروفيل با بستهاي فلزي:
اين روش معمولي ترين نوع ستون دركشورمان است دو تير آهن را درفاصله ي معين از يكديگر قرار ميگيرد وقيدهاي افقي يا چپ وراست اين دو نيمروخ را به هم متصل ميكند.دراين روش ستون ريزي بيشتري راتحمل مي كند.
((پلها ))
پلها عضو هاي فلزي افقي اصلي هستند كه با اتصالات لازم به ستونها متصل مي شوند وبه وسيله آنها بار طبقات به ستونها انتقال داده مي شود.
((ساخت پلها ))
معمولا پلها به جاي تير تكي از تيرهاي دوبله استفاده مي شود كه بايد دوتير درمحل بالها به يكديگر متصل شوند وچنانچه اين پلها ضعيف باشند بااضافه كردن تسمه يا ورق تقويت مي شوند.يا آنها رابه صورت لانه زنبوري درمي آورند ويا درصورت لزوم تيرهاي لانه زنبوري را باورق يا تسمه تقويت مي كنيم واين ورقها از هردوطرف ودرقسمت عرض نيز جوش مي دهيم .
پلهاي لانه زنبوري مي توانند خمشي بيشتروبا تغييرشكل نسبتا كم و وزن كمتر درمقايسه با تيرهاي تقويت شده مشابه تحمل كند استفاده از تيرهاي لانه زنبوري باعث صرفه جويي بسيار زيادي درمصالح خواهد شدعلامت تيرهاي لانه زنبوري در تنه ها به صورت  CIPE يا CNP مي باشد . ازجمله معايب لانه زنبوري وجود حفره هاي آن است كه نمي تواند تنشهاي برشي رادرمحل تكيه گاه پل به ستون يا اتصال تيرآهن تودلي به پل لانه زنبوري تحمل كند بنابراين براي دفع اين عيب اقدام به پر كردن بعضي از حفره ها با ورق وجوش مي دهند.
تير آهن به دوروش برش ميدهند : يكي به صورت دستگاه قطع كن سنگين كه به يك كيو تين مخصوص مجهز است و دوم به صورت گرم انجام مي گيرد با شعله بنفش رنگ قوي حاصل از گاز استيلي واكسيژن به وسيله لوله برنول انجام مي دهند.

عتیقه زیرخاکی گنج