گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 148 views
  • بدون نظر

تيرچههايپيشساخته خرپايي و تيرچههاي فولادي با جان باز
نشريه شماره ۵۴۳
از هنگامي كه استفاده از بتن در ساختمانسازي معمول شد، تلاش مهندسان براي به كار بـردن قطعـههـاي پـيش سـاخته آغـاز
گرديد. اين تلاش بيش از همه، متوجه پيش ساختگي سقفها شد. فن سقفسازي با استفاده از تيرچه و بلوك، در واقع تركيبي اسـت
از دو روش پيش ساختگي و بتنريزي در محل، كه از لحاظ زماني نيز ديرتر از دو روش يـاد شـده ابـداع شـده اسـت. در ايـن روش
سقفسازي، مزاياي پيش ساختگي از قبيل سرعت ساخت، كاهش هزينههاي قالب بندي و ميلگردگذاري،كيفيت خوب قطعـه سـاخته
شده در كارخانهها، با جنبههاي مثبت بتنريزي در محل، و به ويژه نياز نداشتن به جرثقيل، تلفيق شده است


پيش از حصول مقاومت بتن ريخته شده، وزن بلوكها و بتن، توسط تكيه گاههاي موقت (شمعبندي) تحمل ميشود و پس از
حصول مقاومت بتن ريخته شده، تيرهاي T شكل بتني بههمچسبيده و مجاور هم، لنگر خمشي حاصل از بارهاي قائم سقف را تحمل
كرده و به تيرهاي اصلي يا تكيهگاهها منتقل ميكنند.
تيرچهها در سه مرحله تحت بارگذاري قرار ميگيرند:
الف – مرحله اول: تيرچه در مرحله حمل و نقل، بار ناشي از وزن خود را تحمل ميكند.
ب – مرحله دوم: تيرچه در زمان اجراي سقف و به تنهايي، بار مرده ناشي از اجزاي سقف (وزن تيرچه، بلوك و بتن پوششي درجا)
و همچنين بارهاي حين اجرا را بين تكيهگاههاي موقت ( شمعبنديها) تحمل ميكند. اين مرحله تا قبل از حصول مقاومت
بتن ريختهشده ميباشد.
ج – مرحله سوم: اين مرحله در تيرچه، پس از حصول مقاومت بتن ريختهشده فرا ميرسد. در اين مرحله، تكيهگاه هاي موقت
برداشته شده و تيرچه به عنوان عضو كششي مقطع T شكل، بار ناشي از بارهاي مرده و زنده در هنگام بهرهبرداري را
تحمل ميكند


  • بازدید : 120 views
  • بدون نظر

این فایل در ۶۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

اجزای تشکیل دهنده سقف تیرچه بلوک و نقش آنها در مراحل دو گانه باربری
   سقف اجرا شده با تیرچه بلوک از انواع سقفهای با پشت بند (تیرک دار) بتنی است که تحمل فشار به بتن بالایی یا ضخامت حداقل پنچ سانتیمتر واگذار می گردد و کشش توسط میلگردهای کششی تیرچه (میلگردهای تحتانی تیرچه )تحمل می شود.
در ادامه برای آشنایی بیشتر شما توضیحات مفصلی می دهیم
بتن بالایی همچنین، همانند یک دال نازک پا با دهانه ای برابر فاصله دو تیرچه خکش موضعی را در محل بین دو تیرچه تحمل می کند. در این نوع سقف تیرچه ها به فاصله حداکثر ۷۰ سانتیمتر (محور تا محور) کنار هم و در امتداد دهانه کوتاهتر سقف قرار می گیرند و با بتن پوششی که در محل ریخته میشود و ضخامت آن حداقل پنچ سانتیمتر است،تیرهای T شکل چسبیده و مجاور هم را تشکیل میدهند.برای پر کردن فاصله تیرچه ها، از عناصر گوناگون،مانند آجرهای توخالی،بلوکهای بتنی و حتی پلاستیک و چیزهای دیگر استفاده می شود. این عناصر پر کننده در سقف تحمل نیرو نمی کنند.
 بنابراین سقف تیرچه بلوک از اجزای اصلی، به شرح زیر تشکیل می شود.
۱٫ تیرچه 
۲٫ بلوک
۳٫ میلگرد حرارتی و افت و میلگرد منفی
۴٫ بتن پوششی (درجا)
   که نقش از این اجزا در مراحل دو گانه باربری،یعنی مرحله حمل ونقل تیرچه و اجرای سقف و مرحله و مرحله بهره برداری را به ترتیب زیر می آوریم:
۱٫ تیرچه: عضو پیش ساخته ای است متشکل از بتن و فولاد به مقطع تقریبیT که  در دو نوع تیرچه خرپایی و تیرچه پیش تنیده، تولید میشود و مانند همه قطعه های پیش ساخته در دو مرحله تحت اثر نیرو قرار می گیرد این دو مرحله به علت اهمیت آنها باید به دقت مورد ملاحظه قرار گیرند:
أ‌- مرحله اول باربری در این مرحله باید تیرچه به تنهایی قادر به تحمل بار ناشی از وزن خود در هنگام حمل و نقل بوده و همچنین قادر به تحمل وزن مرده سقف (وزن تیرچه، بلوک و بتن پوششی) بین تکیه گاههای موقت (شمعبندیهای)در زمان اجرای سقف باشد.

 ب- مرحله دوم باربری: این مرحله در تیرچه پس ازحصول مقاومت بتن پوششی فرا میرسد که تکیه گاههای موقت اجرایی برداشته شده و تیرچه به عنوان عضو کششی تیرT تحمل نیرو می نماید.
۱-۱٫ تیرچه پیش ساخته خرپایی:تیرچه پیش از خرپای فولادی و پاشنه بتنی تشکیل شده است و در صورتی که دارای  قالب سفالی باشد ، تیرچه کفشک دار نامیده می شود.
تیرچه پیش ساخته خر پای برای تحمل مراحل دو گانه باربری، از اجزای زیر تشکیل می شود:
۱-۱-۱٫ عضو کششی 
۱-۱-۲٫ میلگرد های عرضی
۱-۱-۳٫ میلگرد بالایی

عتیقه زیرخاکی گنج