گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 99 views
  • بدون نظر

قیمت : ۵۵۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۱۵۲    کد محصول : ۹۲۶۳    حجم فایل : ۱۵۷ کیلوبایت   

در این پژوهش رابطۀ بین اضطراب و تیپ­های شخصیتی درون گرا و برون گرا مورد بررسی قرار گرفته است. 

ابزار پژوهش در مورد اضطراب دانشجویان، پرسشنامۀ اضطراب کتل است و در مورد تیپ­های شخصیتی دانشجویان،

مقیاس درونگرایی- برونگرایی میشل گوکلن است. فرضیۀ اصلی پژوهش این بود که بین اضطراب و تیپ­ درونگرا ، برونگرا و میانگرا

رابطۀ معنی داری وجود دارد و با توجه به روش همبستگی پیرسون و آزمون توکی مشخص شد که بین اضطراب و ویژگی های

شخصیتی ( درونگرا- برونگرا- میانگرا) رابطه معناداری وجود دارد.


عتیقه زیرخاکی گنج