گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 134 views
  • بدون نظر
این فایل در ۷۰صفحه قابل ویرایش تهی شده وشامل موارد زیر است:

در پي تهيه  نقشه‌هاي به مقياس ۰۰۰/۲۵۰: ۱ كه ۱۳۸ برگ آن در سيستم UT.M پهنه كشور را مي پوشاند،‌ شايسته بود فرهنگ جغرافيايي نويني كه هر جلد آن حاوي تفسير آباديهاي يكبرگ نقشه باشد تهيه و توزيع گردد فرهنگ جغرافيايي ۱۰ جلدي گذشته اداره جغرافيايي ارتش (فرهنگ رزم‌‌آرا) در زمان خود فرهنگ جامعه و مناسبي بوده است ولي با گذشت زمان و دگرگونيهاي زيادي كه در شهرها و روستاهاي كشور پديد آمد ضرورت تدوين فرهنگ جغرافيايي جديدي را بيش از پيش آشكار ساخت. 
جامعه‌شناسي روستايي يكي از رشته‌هاي جامعه‌شناسي است كه از لحاظ روش و موضوع با جامعه شناسي عمومي ارتباط نزديك دارد، بدين معني كه در جامعه شناسي روستايي نيز از روشهاي پهنانگر و از فنون رايج در رشته‌هاي جامعه شناسي نظير پرسشنامه و مصاحبه و نمونه‌گيري استفاده مي‌شود.
ويژگي اين رشته از جامعه شناسي آن است كه به بررسي شكل‌‌بنديهاي اجتماعي و فرهنگي مربوط به جوامع روستايي مي‌پردازد و بدين ترتيب زمينة كار آن شامل سيستمها و خرده سيستمهاي موجود در جامعه روستايي از قبيل انجمنها،‌ گروهها،‌ نهادها، ارزشها، هنجارها، قشرها و انواع پديده‌هاي اجتماعي است كه حيات جامعة روستايي را تشكيل مي‌دهد. به ديگر سخن، اگر علم جامعه‌شناسي روستايي را مي‌توان رشته‌اي از جامعه‌شناسي دانست كه بطور كلي پديده هاي جامعه روستايي را با روش علمي مورد بررسي قرار مي‌دهد. 
جامعه شناسي روستايي در بررسيهاي خود از رشته‌هاي متعدد علوم اجتماعي ياري مي‌گيرد كه مهمترين آنها عبارتند از جغرافياي انساني، جمعيت شناسي، اقتصاد،‌ تاريخ و آمار. هر يك از اين رشته‌ها بطور مستقيم يا غيرمستقيم با جامعه شناسي روستايي مرتبط است: بنابراين، جامعه شناس روستايي الزاماً بايد حداقل آشنايي لازم را با آنها داشته باشد . اين نكته را بايستي خاطر نشان ساخت كه از يك طرف،‌ تحقيق و ارزيابي اساس آگاهيهاي لازم براي توسعة‌روستايي محسوب مي‌شود و از طرف ديگر، دگرگونهاي جامعة‌ روستايي در قرن حاضر را بايد با تكنولوژي نيز در ارتباط قرار داد،‌ زيرا نتايج  و يا عواقب اجتماعي ورود فنون جديد در جامعة روستايي به منزلة پديده‌هاي جديد مي تواند مورد بررسي قرار گيرد و بر اساس آن تصميمات لازم اتخاذ شود. به عنوان مثال كاهش مهاجرتهاي فصلي در پي ورود ماشين و استفادة از آن در امر درو و بذر پاشي و بسته‌بندي و غيره و يا جذب گروههاي خوش نشين به وسيلة‌ صنايع تبديلي و توليدي درون منطقة‌ روستايي موجب كاهش بيكاري و در ضمن مانع مهاجرتهاي وسيع از روستا به شهر مي شود.
همچنين اين تحقيق با عنوان «جامعه شناسي روستاي امامزادة‌ اروميه» كه مربوط به درس جامعه شناسي روستايي رشتة‌ خدمات پرورشي مقطع كارداني تحت نظارت جناب آقاي استاد دكتر رستگار گردآوري و در دو بخش و چهار فصل تهيه گرديده كه اميد است پذيرا واقع گردد.

با تشكر 
 
مطالعات مونو گرافيك:‌
به منظور تكميل بررسيهاي اجتماعي – اقتصادي مناطق، در هر منطقه يك ده به عنوان نمونه انتخاب شده و كلية‌ جنبه‌هاي اجتماعي- اقتصادي و فرهنگي آن با روش «ژرفايي» مورد بررسي قرار گرفته است. بدين ترتيب از سال تأسيس اين مؤسسه تاكنون دهها جلد مونوگرافي روستايي منتشر شده است. 

عتیقه زیرخاکی گنج