گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 145 views
  • بدون نظر

تعداد صفحات :۷۲ فرمت فایل :ورد با قابلیت ویرایش متن
دوره بلوغ دورانی مبهم از نظر شناخت خصایص و دوران تمایلات متضاد است با ورود كودك به دنیای نوجوانی و بلوغ، ولادتی تازه و مرحله ی ویژه و مستقل از دوره های قبل و بعد پدید می آید كه آن را مرحله انتقال، مرحله نجات از كودكی دوران تحولات همراه با دگرگونی های سریع و غافلگیر كننده، مرحله طوفان حیات و مرحله نجات از طفیلی گری نیز می نامند.پژوهش حاضر بررسی تفاوت بلوغ عاطفی در میان خانم های مجرد و متأهل در مقطع كارشناسی دانشگاه سیستان وبلوچستان است.

جامعه این پژوهش كه نمونه ما از آن انتخاب شده كل دانشجویان خانم دانشگاه سیستان و بلوچستان است. نمونه این پژوهش شامل ۱۶۰ نفر می باشد كه ۸۰ نفر مجرد و ۸۰ نفر متأهل می باشد كه به روش تصادفی انتخاب شده است. پژوهش حاضر به این سئوال محقق پاسخ می دهد كه آیا بین دانشجویان خانم مجرد یا متأهل از نظر بلوغ عاطفی تفاوت معناداری وجود دارد یا نه؟

چكیده:

پژوهش حاضر بررسی تفاوت بلوغ عاطفی در میان خانم های مجرد و متأهل در مقطع كارشناسی دانشگاه سیستان وبلوچستان است.

جامعه این پژوهش كه نمونه ما از آن انتخاب شده كل دانشجویان خانم دانشگاه سیستان و بلوچستان است. نمونه این پژوهش شامل ۱۶۰ نفر می باشد كه ۸۰ نفر مجرد و ۸۰ نفر متأهل می باشد كه به روش تصادفی انتخاب شده است. پژوهش حاضر به این سئوال محقق پاسخ می دهد كه آیا بین دانشجویان خانم مجرد یا متأهل از نظر بلوغ عاطفی تفاوت معناداری وجود دارد یا نه؟

ابراز تحقیق پرسشنامه مقیاس بلوغ عاطفی از بهارگاوا می باشد كه مشتمل بر ۴۸ سؤال است بعد از اجرای پرسشنامه و تجزیه و تحلیل اطلاعات گردآوری شده با استفاده از آمار توصیفی شامل محاسبه جداول فراوانی و نمودارها می باشد و آمار استنباطی كه شامل آزمون خی ۲ می­باشد پژوهش به صورت زیر بدست آمد:

«در بین دانشجویان خانم مجرد و متأهل دانشگاه سیستان و بلوچستان تفاوتی از نظر بلوغ عاطفی وجود ندارد و تفاوت بی معنی است»

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                   صفحه

 چكیده                                                                                 2

فصل اول: طرح تحقیق                                                              

۱-۱-         مقدمه                                                                          3

۱-۲-     بیان مسئله                                                                       4

۱-۳-     اهمیت و ضرورت پژوهش                                                     6

۱-۴-     اهداف پژوهش                                                                   9

۱-۵-     سؤالهای پژوهش                                                               9

۱-۶-     تعاریف نظری                                                                    10

۱-۷-     تعاریف عملیاتی                                                                11

 فصل دوم: پیشینة تحقیق

۲-۱- پیشینة تحقیق                                                                    

۲-۲ پیشینة نظری                                                                       12

تاریخچه روانشناسی بلوغ                                                            13

مفهوم بلوغ و تفاوت آن با نوجوانی                                                 13     

عوامل مؤثر در بلوغ                                                                      14

بلوغ از دیدگاه روانشناسان                                                            14

عاطفه چیست                                                                            17

جایگاه عاطفه در مغز از نظر زیستی                                                18

مراحل تشكیل هویت در جوانان دانشگاهی                                      19

الگوی تحور روانی- اجتماعی                                                         19

تكالیف تحولی هویهورست برای نوجوانان                                         21

رشد و تكامل هیجانی- عاطفی                                                      22

 رشد هیجانی و عاطفی در نوجوانان                                               23

نیازهای عاطفی فرد و اهمیت آنها                                                   24

رشد و تكامل اجتماعی                                                                 25

ترك خانه پدری                                                                            26

تأثیر روانی وارد شدن به دانشگاه                                                    26

تعادل عاطفی روانی نوجوان                                                           27

خودمحوری نوجوانان                                                                     28

خود پنداره و انواع خود                                                                   29

الگوی اریك اریكسون درباره هویت                                                    31

آسیب پذیری و انعطاف پذیری در فرد                                                  32

عوامل حفاظتی انعطاف پذیری                                                         33

انواع هویت                                                                                   34

بحرانهای دوره نوجوانی                                                                   38

۲-۳- پیشینه عملی                                                                       39

 فصل سوم: اجرای تحقیق

۳-۱- جامعه آماری                                                                      42

۳-۲- نمونه آماری و روش نمونه گیری                                             42

۳-۳- ابزار گردآوری داده ها                                                           43

۳-۴- روش گرد آوری داده ها                                                         45

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته ها

۴-۱- تجزیه و تحلیل یافته ها                                                         46

۴-۱-۱- اطلاعات مربوط به سؤال اول پژوهش                                    47

۴-۱-۲- اطلاعات مربوط به سؤالهای ۲ تا ۵ پژوهش                             47

۴-۲- داده های جانبی                                                                 48                

نمودار چند ضلعی فراوانی مشاهده شده                                                 50

نمودار ستونی فراوانی مشاهده شده                                                      51

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

۵-۱- بحث و نتیجه گیری                                                                 52

۵-۲- محدودیت ها                                                                         55 

۵-۳ پیشنهادات                                                                               55

 پیوست               

منابع و مآخذ


عتیقه زیرخاکی گنج