امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 99 views
  • بدون نظر

موضوع : پایان نامه جداسازي نيتروژن از گاز طبيعي
رشته:مهندسی شيمي
تعداد صفحات: ۱۵۱ صفحه
نوع فایل: pdf
مقدمه
در دهه هاي گذشته، اهميت گاز طبيعي در تامين منابع انرژي در سرتاسر جهان اهميت روزافزوني
پيدا كرده است . امروزه اين منبع انرژي بعنوان سوخت قرنهاي آينده مورد توجه قرار مي گيرد .
حقيقتاً، گاز طبيعي يك سوخت موثر و تميز مي باشد و اين خاصيت بدون شك منجر به افزايش
قابل توجهي در سهم اين ماده در موازنه انرژي در سطح دنيا مي شود، چه مسائلي كه گاز طبيعي
بصورت مستقيم در آن نقش ايفا مي كند و چه مسائلي كه گاز طبيعي بصورت غيرمستقيم در آن
نقش دارد . امروزه تقاضا براي گاز طبيعي بيش از ۳۵ درصد از كل انرژي موردنياز جهان مي باشد
كه در مقايسه با ۱۷ درصد در سال ۱۹۷۰ نشان دهنده افزايش اهميت اين ماده بعنوان منبع انرژي در
جهان مي باشد[


عتیقه زیرخاکی گنج