گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 108 views
  • بدون نظر
این فایل در ۲۷صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

به طوركلي سيستم هاي كنترل الحاقي به چهاردسته كنترل غيرفعال ، نيمه فعال ، فعال ومركب تقسيم مي گردند.

۱-۱- كنترل غيرفعال 
درسيستمهاي غيرفعال اثر  ميرايي بدون اعمال انرژي خارجي بر روي سيستم گيرا حاصل مي گردد و عملكرد اين وسايل بواسطه حركت ناشي اززلزله صورت مي گيرد كه رفتاري درجهت استهلاك انرژي ازخود نشان مي دهند . اين سيستم ها نياز به استهلاك انرژي سازه اوليه را با انعكاس يا جذ بخشي از انرژي ورودي كاهش مي دهند و به موجب آن امكان تخريب سازه اي كاهش مي يابد 
درادامه با بقیه مراحل بیشتر آشنا خواهید شد
تجهيزات جداسازي لرزه اي عبارتند از تكيه گاههاي الاستوهريك ، تكيه گاههاي سربي لاستيكي ، تكيه گاههاي لاستيكي با ميرايي بالا ، تكيه گاههاي اصطكاكي لغزشي آونگي ، وغيره .( soong and constantinou 1994) نمونه ديگري ازسيستم كنترل غيرفعال تجهيزات سيراكننده غيرفعال اضافي به كارگرفته اند ؛ اين ابزار يك سازه را به دليل افزايش ظرفيت استهلاك انرژي اش محافظت 
مي كنند. سيستم گيرا الحاقي با جذب بخشي از انرژي وارده برسازه عمل مي كند . درنتيجه خواسته هاي استهلاك انرژي كاهش يافته ازخرابي ساده اوليه جلوگيري مي شود. اين اثر به وسيله تبديل انرژي جنبشي به گرما يا پخش انرژي درميان مودهاي ارتعاشي قابل دستيابي است.
روش اول ازابزاري كه براساس اصولي چون ، لغزش اصطحكاكي ، جاري شدن ماده ، تبديل ماهيت درماده ، وتغيير ويسكوالاستيك اجسام يا مايعات عمل مي كنند ، استفاده مي نمايد .
روش دوم استهلاك انرژي يكپارچه كردن جاذبهاي ارتعاش ديناميكي است ، نظير ميراگرهاي جرمي تنظيمي ، ميراگردهاي مايع تنظيمي ، وغيره .
ازمزاياي روش كنترل غيرفعال امكان بهره برداري هميشگي وعدم نياز جدي به تعميرونگهداري واستقلال ازانرژي خارجي وآغاز عمل خودكار آنهاست .

۱-۲- كنترل فعال 
درسيستمهاي فعال با اعمال انرژي خارجي سعي بركنترل رفتار ساختمان درهنگام بروز بارگذاري جانبي ازقبيل زلزله مي گردد . اين انرژي مي تواند به صورت ايجاد نيروي خارجي درخلاف جهت نيروي وارد بر ساختمان وخلاف جهت حركت ساختمان عمل نمايد. دراين صورت نياز به استفاده از سيستمهاي پيچيده وكنترل هوشمند نيروها مي باشد. سيستم كنترل فعال توانايي هماهنگي با شرايط گوناگون …. سيستمهاي كنترل فعال توانايي هماهنگي با شرايط گوناگون بارگذاري وكنترل مودهاي ارتعاشي مختلف سازه را دارند ( Housner etaI1997) . يك تصوير كلي ازيك سيستم كنترل فعال در تصوير ( ۱-۲) نشان داده شده است. دراين سيستم سيگنالهايي كه براي كنترل فعال كننده ها فرستاده مي شوند تابعي ازپاسخگويي تخمين زده شده به وسيله حسگرهاي فيزيكي هستند ( Houseer etaI. 1997) . 
وظيفه اصلي يك طراح سيستم كنترل فعال تعيين يك تدبير كنترلي است كه ازيك پاسخهاي تخميني سازه براي محاسبه سيگنالهاي كنترل كننده متناسب جهت انتقال به فعال ساز استفاده كند. تدابير كنترلي گوناگوني پيشنهاد شده ومورد تحقيق قرارگرفته اند ؛ مثالهايي نظيركنترل توانمند ، كمترل سود لغزان ، كنترل انطباقي ، كنترل فازي ، كنترل شبكه عصبي ، كنترل غيرخطي ، كنترل مدل پيشگويانه ، وغيره .
شكل (۱-۲) : نماي شماتيك سيستمهاي كنترل فعال

لازم به ذكراست كه درروش طراحي « قانون طلايي » وجود ندارد زيرا هرروش كنترل ضعف وقوتهاي خودش را دارد. بكارگيري روش ارائه شده به ويژگيهايي هدف مورد كنترل واهداف عملكردي مطلوب وابسه است .

۱-۳- كنترل نيمه فعال 
يك حالت متوازني بين سيستمهاي كنترل فعال وغيرفعال درقالب سيستمهاي كنترل نيمه فعال گسترش يافته است . كه مبتني برتجيهزات نيمه فعال هستند. يك ابزار كنترل نيمه فعال خواصي دارد كه دريك لحظه واقعي مي تواند تنظيم گردد ولي نمي تواند به سيستم كنترل شوند ، انرژي وارد سازد ( Housner et aI 1997) اغلب ، بعضي ابزار به صورت ميراگرهاي غيرفعال قابل كنترل ارجاع مي شوند .
به دليل اينكه اين سيستم ، ابزاركنترل غيرفعال سازگاري بدون نيازبه منبع نيروي بزرگي را ارائه مي كنند ، در سالهاي اخيرتوجه بسيارزيادي را به خود جلب نموده اند . بسياري ازاين سيستمها مي توانند به تنهايي فقط به نيروي باطري اصلي نيرو به سازه ممكن است ازبين برود. هم چنين ، به دليل اينكه تجهيزات غيرفعال نمي توانند به سيستم سازه اي انرژي وارد سازند ، استعداد بي ثبات كردن سيستم را ندارند . فعاليتهاي توسط چندي از محققين نشان داده است كه سيستمهاي كنترل غيرفعال ، وقتي به طورمتناسبي بگارگرفته شوند ، به طرزقابل توجهي به جوابهاي بهتري از سيستمهاي كنترل غيرفعال نائل مي شوند ؛ درحقيقت ممكن است آنها حتي سيستمهاي كاملا فعال را بي اثر سازند. توانايي مهم آنها دركنترل پاسخهاي سازه اي درمحدوده وسيعي از شرايط بارگذاري ديناميكي اثبات شده است . هماهنگونه كه درشكل ( ۱-۳) نشان داده شده نمونه هايي ازبعضي وسايل مورد بحث ديده مي شود. ميراگر روزنه اي متغير ، ميگراگراصطحكاكي متغير، 
  • بازدید : 110 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۲صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

برای کمک به شما در انتخاب و طراحی با عناصر جداسازی Hewlett- packrd این راهنمای طراحی دارای مدارهای جداسازی مشابه برای کاربردهای صنعتی هدف از قبیل مدار هزینه کم برای ارزیابی موقعیت و سرعت موتور می باشد . دو مدار ؟؟؟؟ Hewlett- packrd وجود دارند که برای کمک به شما در طرح مدار کمک می کند 
جداسازی ها سیگنال های مشابه و رقمی را از یک بخش مدار به بخش دیگر با وجود تفاوت پتانسیل بالا یا صدای الکتریکی میان زمین یا نقاط رایج این ؟؟؟؟؟؟؟ منتقل می کند .مثال ها از کاربردهای جداسازی آنالوگ واسطه های مبدل A/D مدارهای حس یابی از قبیل واسطه ها و ترموکوپل ها ، تجهیزات کنترل بیمار ، مدارهای ارزیابی موقعیت و سرعت موتور ، آمپلی فایرهای صوتی و تصویری می باشند 
. HewleH- Packard دو مقوله از جداسازی آنالوگ ارائه می دهد . اولین مقوله از جداسازی ها بلوک های اصلی ساختمان با ترکیب آمپلی فایر خطی LED می باشد . دومین مقوله از جداسازی ها کارآیی اضافی دارند و می توانند برای جایگزینی آمپلی فایرهای جداسازی قراردادی و مبدل های آنالوگ به رقمی بکار روند . 
* بلوک های اصلی ساختمان برای جداسازی آنالوگ : Hp,s HCNR200/1  و HCPL4562 بلوک ها را برای جداسازی خطی ایجاد می کنند . اشکال ۱ و ۲ مکانیسم های بصری را برای این دو جداساز نمایش می دهند . هر دو جداساز از عملکرد بالای A1GaAsLED و ترکیبات Photodiode با سرعت بالاتر در مقایسه با جداسازی های قراردادی استفاده می کنند . 
HCNR200/1 LED دو فتوقطبی هماهنگ را توصیف می کند یکی در طرف ورودی و یکی در سمت خروجی . با مواد کاربردهای مناسب برای HCNR200/1  ویژگی های انحراف و غیر خطی LED می تواند بطور واقعی حذف شوند . لامپ سه قطبی نوری خروجی جریان نوری تولید می کند که بطور خطی مرتبط به خروجی نور LED می باشد . تطابق نزدیک لامپ های سه قطبی نوری و طرح پیشرفته بسته ویژگیهای امتیاز (سود ) ثابت از جداساز را به وجود می آورند .
جداساز HCNR200/1 می توان بعنوان بلوک جداسازی آنالوگ اصلی برای انواع گسترده ای از کاربردها به کار رود که نیازمند استقامت ، خمیدگی و هزینه پایین است . HCNR200/1 خیلی انعطاف پذیر است و توسط طرح مناسب مدار کاربرد قادر به اجرا درشیوه های متفاوت بسیار می باشد . HCPL-4562  و HCNW4562  برای خمیدگی بالا ACو طرح های آنالوگ توصیه شده اند . اگر ترانزیستور خروجی در ناحیه فعال جانبداری شود ، جریان رابطه نسبت را منتقل می کند . که HCPL-4562 بتواند به عنوان IC=KLIFLIFQJN ارائه شود . IC جریان جمع کننده ، IF جریان ورودی LED ، IFQ جریان ورودی LED می باشند که K ارزیابی شده ، K جریان جمع کننده است هنگامیکه IF=IFQ ، و N شیب IC در برابر IF در مقیاس الگوریتمیک می باشد . توان N با IF تغییر می کند اما در حیطه محدود   ، N می تواند بعنوان ثابت در نظر گرفته شود . برای کاربردهای سیگنال ac ، ۴۵۶۲  – HCPL می تواند در جریان مناسب قبل از دستگاه قرار می گیرد جائیکه نسبت جریان لامپ سه قطبی نوری فزاینده به جریان LED فزاینده تقریبا ثابت است . 
شکل ۳ تک بعدی بودن ویژگی های HCPL-4562  را نمایش می دهد .
آمپلی فایرهای جداسازی ادغام شده CMR بالا و مبدل A/D . 
HP آمپلی فایرهای جداسازی حالت رایج ادغام شده و ارائه می دهد و مبدلهای A/D برای کاربردهایی به کار می روند که صحت بالا ، سایز کوچک ، شمارش آهسته عنصر و ایمنی صدای الکتریکی موضوعات عمده می باشند . سری های ۷۸XX – HCPL از آمپلی فایرهای جداسازی و مبدلهای A/D از تکنیک های تغییر آنالوگ به دیجیتالی و سیگما – دلتا برای هماهنگ کردن سیگنال استفاده می کنند . با کاربرد تکنیک های مدار ، ویژگی های غیر خطی بودن و انحراف حذف می شوند . اشکال ۴ و ۵ آمپلی فایر جداسازی مبدل های HP و A/D را توصیف می کنند .
آمپلی فایر جداسازی هزینه پایین برای ارزیابی موقعیت و سرعت موتور 
عملکرد مدار : پهنای نوار ۱٫۵ MHZ . سود ثابت . مدار حمایت 
هزینه پایین : مدار فقط سیگنالهای ولتاژ مثبت را متصل می کند . 
امتیازات : حل هزینه پایین برای متصل نمودن سیگنالهای آنالوگ ولتاژ مثبت .
روش ساده برای جداسازی سرعت موتور و سیگنالهای آنالوگ مثبت 
توصیف : این آمپلی فایر جداسازی هزینه پایین و سرعت بالای است که می تواند برای ارزیابی سرعت موتور و موقعیت به کار رود . سیگنال آنالوگ که از موتور مطرح می شود ۰ تا ۱۰V یا ۴  تا ۲۰MA فرض می شود . این مدار می تواند در ساختارهایی که پهنای نوار ، زیاد ، هزینه کم و سود ثابت مورد نیاز باشد ، اما جائیکه صحت بحرانی نمی باشد . این مدار مثال خوبی از این است که چگونه طراح می تواند صحت و درستی را برای کسب پیشرفت در پهنای نوار و هزینه عوض کند . مدار پهنایی در حدود ۱/۵ MHZ با ویژگی های سود ثابت دارد و نیازمند برخی عناصر خارجی است . آمپلی فایر ورودی متشکل از R4,R3,Q2,Q1 می باشد ، در حالیکه آمپلی فایر خروجی متشکل از R7, R6,R5,Q4,Q3, می باشد .
کاربرد ترانزیستورهای مجزا بجای Opamps به طراح این امکان را می دهد تا صحت را برای کسب طول خوب و استقامت سود با حداقل هزینه عوض کند . R1 برای کسب جریان LED از حدود ۷-۱۰MAدر ولتاژ اجرایی ورودی ظاهری بر طبق معادله زیر :
IF=( VIN/R1) /K1 انتخاب شده است . K1 از OPTOCOUPLER معمولا حدود ۰/۵% R2 می باشد . و سپس برای کسب ولتاژ خروجی مطلوب بر طبق معادله : 
VOUT/VIN=R2/R1  انتخاب شده است . 
هدف R4  و R6 افزایش پاسخ دینامیک مدارهای ورودی و خروجی با کاهش امتیازات حلقه محلی می باشد . R3 و R5 برای ایجاد جریان کافی انتخاب شده اند .
و R7 انتخاب شده طوریکه Q4 در حدود جریان جمع کننده مشابه همانند Q2 عمل کند .
* جداسازی آمپلی فایر برای سیگنال های دو قطبی :
۱- عملکرد مدار : ۰٫۰۱ غیر خطی بودن 
۲- تغییر امتیاز انتقال پایین :  
۳- تغییر شکل پایین میان dc به ۱۰۰HZ 
امتیازات : حل هزینه پایین برای سیگنال های آنالوگ دو قطبی 
۱- تایید ایمنی عایق پهنای باند 
توضیح : این مدار نشان می دهد که چگونه optocoupler تک بعدی بالای HCNR200/1  می تواند برای انتقال سیگنال های آنالوگ دو قطبی در طول مرز جداسازی به کار رود : این مدار از دو optocoupler استفاده می کند : OC1,OC2,OC1 قسمت مثبت سیگنال ورودی و OC2 قسمتهای منفی را کنترل می کنند ، دو قطبی های D1 و D2 به کاهش تغییر شکل عرضی با حفظ دو آمپلی فایر فعال در طول قسمت های مثبت و منفی سیگنال ورودی کمک می کند . بعنوان مثال : هنگامیکه سیگنال ورودی مثبت است ، Optocoupleroc1 فعال است در حالیکه oc2 خاموش می باشد . اگر چه ، کنترل آمپلی فایر OC2 توسط DS فعال حفظ شده ، به آن اجازه می دهد ، تا OC2 را به سرعت روشن کند هنگامیکه سیگنال ورودی منفی می باشد . بدین طریق تغییر شکل عرضی را کاهش می دهد . 
کنترل تعادل R1 سود نسبی را برای قسمت های مثبت و منفی سیگنال ورودی تنظیم می کند ، کنترل سود R7  سود کلی آمپلی فایر جداسازی را تنظیم می کند و ظرفیت های C1-C3 تعدیلی برای ثبات آمپلی فایر ایجاد می کند .
* دریافت کننده / فرستنده حلقه جریان آنالوگ مجزا شده ۴-۲OMA 
* عملکرد مدار : غیر خطی بودن HCNR200/1 
* تحمل سود HCNR201 
امتیازات : هزینه پایین ، مدار ساده . هیچ تهیه قدرت مجزا شده ای در سمت ۴-۲۰MA مدار مورد نیاز می باشد .
  • بازدید : 69 views
  • بدون نظر

دانلودفایل پایان نامه رشته مهندسی شیمی – مهندسی فرآیند/جداسازی آرسنیک و جیوه از آبهای فرایندی با استفاده از پلیمرهای هادی 


عتیقه زیرخاکی گنج