گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 152 views
  • بدون نظر

تعداد صفحات :۵۹فرمت ورد با قابلیت ویرایش متن
اگر CT  نوری با همان مشخصات توسعه یابد ، هنگام به پایان رسیدن ، با یك ساختار سبك وزن و فشرده قادر خواهند بود ، رنج های دینامیكی را گسترش دهند  
      مبانی PD  نوری بر اساس اندازه گیری ولتاژ كاربردی در مدولاسیون و دمدولاسیون نوری طبق قانون پاسكال است  
      در صورت كاهش اندازه المان حسگر امپدانس ورودی در المانهای حسگر می تواند افزایش پیدا كند  برای اندازه گیری جریان های نیروگاههای برق و سیستمهای فرعی معمولا از CT القایی با هسته و سیم پیچ استفاده میكنند .

       برای اندازه گیری ولتاژ از ترانسفورمر های ولتاژ خازنی نوع تقسیم ولتاژ PD استفاده میكنند .

      بنابراین تجهیزات برقی بسوی ولتاژ ها و ظرفیتها ی بالا و ماشینها به سمت حجم زیادتر و سیستمهای حفاظت و كنترل در جهت عملكرد بالا توسعه می یابند .

      تقاضاها برای كارایی و تراكم زیاد و دقت بالا برای سنسورها یا ترانسفورمر های نوری برای آشكار سازی جریانها و ولتاژها بعنوان ابزار مهم اطلاعات بكار برده شده در حفاظت و كنترل افزایش مییابد .

از طرفی پیشرفت اخیر تكنولوژی نوری بسیار چشمگیر بوده بطوری كه انتظار میرود به وسیله پیشرفت تكنولوژی برای اندازه گیری جریانها و ولتاژهای بالا با تكنولوژی جدید براورده شود . به عبارت دیگر پیشرفت CT-PD نوری تقاضاها را بر اورده میكند .

      اصول CT نوری بر اساس اندازه گیری میدان مغناطیسی ایجاد شده توسط جریانی كه طبق اثر فارادی در مدولاسیون و دمدولاسیون نوری پدید آمده است استوار می باشد .

       بنابراین قوانین فوق الذكر برای اندازه گیری جریان DC  نیز صدق می كند .توضیحات بیشتر در ادامه مطلب

مقدمه

     برای اندازه گیری جریان های نیروگاههای برق و سیستمهای فرعی معمولا از CT القایی با هسته و سیم پیچ استفاده میكنند .

       برای اندازه گیری ولتاژ از ترانسفورمر های ولتاژ خازنی نوع تقسیم ولتاژ PD استفاده میكنند .

      بنابراین تجهیزات برقی بسوی ولتاژ ها و ظرفیتها ی بالا و ماشینها به سمت حجم زیادتر و سیستمهای حفاظت و كنترل در جهت عملكرد بالا توسعه می یابند .

      تقاضاها برای كارایی و تراكم زیاد و دقت بالا برای سنسورها یا ترانسفورمر های نوری برای آشكار سازی جریانها و ولتاژها بعنوان ابزار مهم اطلاعات بكار برده شده در حفاظت و كنترل افزایش مییابد .

از طرفی پیشرفت اخیر تكنولوژی نوری بسیار چشمگیر بوده بطوری كه انتظار میرود به وسیله پیشرفت تكنولوژی برای اندازه گیری جریانها و ولتاژهای بالا با تكنولوژی جدید براورده شود . به عبارت دیگر پیشرفت CT-PD نوری تقاضاها را بر اورده میكند .

      اصول CT نوری بر اساس اندازه گیری میدان مغناطیسی ایجاد شده توسط جریانی كه طبق اثر فارادی در مدولاسیون و دمدولاسیون نوری پدید آمده است استوار می باشد .

       بنابراین قوانین فوق الذكر برای اندازه گیری جریان DC  نیز صدق می كند .

      درنتیجه CT  های فشرده و سبك وزن بدون اشباع مغناطیسی می تواند طراحی شوند . اگر جنس المان های حسگر فرومغناطیس نباشد .

      بنابراین مزایای استفاده از نور برای انتقال سیگنال در ایزولاسیون الكتریكی و كنترل نویز القایی الكترومغناطیسی می باشد .

فهرست مطالب                                                                                                          صفحه

فصل اول  – مقدمه …………………………..۴

فصل دوم – CT  های نوری …………………………………………………………………………………..۷

۱-۲ مزایای CT های نوری ……………………………………………………………………………………۸

۲- ۲ انواع CT های نوری……………………………………………………………………………………..۹

۳-۲ تجربه های جدید درباره كاربردهای حفاظتی ترانس جریان و ترانس ولتاژ نوری …..……………..۱۰

۴- ۲دور نمای قبلی ……………….…………………………………………………………………………۱۱

۵-۲ معرفی تكنولوژی جریان نوری و اندازه گیری LEA ………………….………………………………۱۱

فصل سوم – نظریه فارادی و پاكلز…………………….……………………………………………………..۱۲

۱-۳ مقدمه ……………….……………………………………………………………………………………۱۳

۲-۳ عمل و VT نوری و اثر پاكلز …………….……………………………………………………………..۱۵

۳- ۳ اثر فارادی ………………………………………………………………………………………………۱۶

۴-۳ نظریه اثر فارادی ………….…………………………………………………………………………….۱۷

۵-۳ تحلیل و نتیجه گیری …………………………………………………………………………………..۲۲

۶-۳ عملیات نوری …………………………………………………………………………………………..۲۳

فصل چهارم – استانداردها ، تحلیل ، پاسخ گذرا …………………………………………………………..۲۵

۱-۴ طرح استاندارد ………………………………………………………………………………………….۲۶

۲-۴ ارائه پهنای باند مشخص و پاسخ گذرا ………………….……………………………………………۲۷

۳-۴ آنالیز خطای بریكر – سیگنال جریان ( نتایج پروژه ) ………………………………………………..۳۳

فصل پنجم – مقایسه ترانسهای اندازه گیری نوری با ترانسهای اندازه گیری معمولی ………..…………۳۸

۱-۵ مقدمه ……………..……………………………………………………………………………………۳۹

۲-۵ پروژه های فعال ……………..………………………………………………………………………  40

۳-۵ مقایسه خروجی های CT  اندازه گیر و CT  حفاظتی ……………………………………………… ۴۷

۴-۵ تحریك راكتور شنت ……….……………………………………………………………………….. ۵۰

۵-۵ از بین بردن خاصیت مغناطیسی راكتور شنت ………………….………………………………….. ۵۳

۶-۵ تحریك خازن شنت ………………….……………………………………………………………… ۵۵

۷-۵ عدم تحریك خازن شنت ………………..……………………………………………………………۵۷

۸-۵ قابلیت اطمینان   ………………………………………………………………………………………۶۰


عتیقه زیرخاکی گنج