گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 168 views
  • بدون نظر

تعداد صفحات : ۱۹۰

نوع فرمت : ورد
دانلود و خرید پروژه پایان نامه جريانهاي اصلي تاريخنگاري
دانلود و خرید پروژه پایان نامه جريانهاي اصلي تاريخنگاري
دانلود و خرید پروژه پایان نامه جريانهاي اصلي تاريخنگاري


فهرست مندرجات
بخش اول
كليات
فصل اول: مختصري از تاريخنگاري در ايران تا عصر پهلوي ۱
فصل دوم: كلياتي در تاريخنگاري دوره پهلوي ۱۳

بخش دوم
جريانهاي اصلي تاريخنگاري در عصر پهلوي
فصل اول: جريان شرق شناسي
شرق شناسي و ديرينه آن ۳۳
ايران شناسي و ايران شناسان مهم ۴۱
سياست شرق شناسي- سياست ايران شناسي ۵۰
روش سياسي و رهيافت تاريخنگاري لمبتون ۶۱
 4-I- نقش سياسي لمبتون در ايران ۶۴
الف- همزيستي مسالمت آميز: توده اي نفتي – توده اي روسي ۶۶
ب- لمبتون و قحطي نان ۷۵
ج- ميس لمبتون ۸۰
د- ميس لمبتون و كودتاي ۲۸ مرداد ۸۶

فصل دوم: جريان ناسيوناليستي
كارنامه فرهنگي ۱۰۳
۱- تاريخنگاري محتاط ۱۰۳
۲- ناسيوناليستي محافظه كار ۱۱۱
بخش سوم
جريان آكادميك
بررسي و نقد تاريخنگاري اقبال ۱۱۸

بخش چهارم
جريان ماركسيستي
جريان ماركسيستي ۱۳۰
فصل اول: زمينه هاي تاريخي پيدايش ماركسيسم ۱۳۲
فصل دوم: انديشه هاي اساسي ماركس در باب تاريخ ۱۳۲
الف- حتميت تاريخي، پيروزي پرولتاريا: الغاي مالكيت خصوصي و الغاي دولت ۱۳۹
فصل سوم: تاريخچه ورود انديشه ماركسيستي به ايران ۱۴۲
فصل چهارم: تاريخنگاري ماركسيست، لنينيستي در ايران (انجماد و انحراف)            155
الف- علمي بودن تاريخ           158
ب- سير تاريخ ايران            159
ج- شخصيت در تاريخ            163
د- عدم بي طرفي در نگارش تاريخ            164
هـ- سبكي برانگيزنده- موضوعي واحد            165

بخش پنجم
نتيجه گيري كلي
نتيجه ۱۶۹
فهرست منابع           184
  • بازدید : 81 views
  • بدون نظر

«  مختصري از تاريخنگاري در ايران تا عصر پهلوي »

     نتيجه مي گويد: « نخستين بار ايرانيان تاريخ را درك كردند و آن را به دورانهاي مختلف تقسيم كردند» و هرودوت تاريخ خويش را چنين آغاز مي كند: «به روايات ايرانيان بهترين تاريخ شناسان هستند[۱].

     غرض از نقل دو قول مذكور اين بود كه در آغاز، علم تاريخ در بيشتر كشورهاي شرق و غرب، علمي ناشناخته بود و فقط در ايران وقايع روزانه در بار و رويدادهاي كشور را در روزنامه ها، آيين نامه ها، خداينامه ها، تاج نامه ها، سالنامه ها و شاهنامه ها مي نوشتند. اما اين بدان مفهوم نيست كه در آن دوره، تاريخنگاري به مفهوم امروزين رواج داشته است، بلكه بر عكس در ايران عصر باستان تاريخنگاري اهميت زيادي نداشت و حتي يك اثر تاريخي واقعي كه متعلق به اين دوره باشد در دست نيست.

     اشپولر مي گويد: « در ميان نوشته هاي جوامع زردشتي بعد از اسلام و در ميان آثار فارسيان هند (پناهندگان زردشتي سال ۹۸/۷۱۷) هيچ اثر واقعي تاريخي، چه از ريشه قبل از اسلامي و چه بعد از اسلامي ديده نمي شود…


عتیقه زیرخاکی گنج