گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 207 views
  • بدون نظر
این فایل قابل ویرایش می باشد وبه صورت زیر تهیه شده:

صورت مسأله : [تهيه صورت جريان هاي نقدي – روش مستقيم (اهداف ۲ و ۳)] حسابداران شركت سهامي خیام الکتریک ، اطلاعات زير را از اسناد و مدارك حسابداري شركت براي سال مالي منتهي به ۳۰ بهمن ماه ۹ ۱۳ استخراج كرده اند: 
الف. هزينه حقوق و دستمزد، ۳۰۰، ۱۰۵ ريال 
ب. پرداخت هاي نقدي بابت خريد دارايي هاي ثابت، ۰۰۰، ۱۸۱ ريال 
پ. عوايد حاصل از انتشار اوراق بدهي بلند مدت، ۱۰۰، ۴۴ ريال 
ت. پرداخت بدهي بلند مدت، ۸۰۰، ۱۸ ريال 
ث. عوايد حاصل از فروش دارايي هاي ثابت، ۷۰۰، ۵۹ ريال، شامل ۶۰۰، ۱۰ ريال سود
ج. درآمد بهره، ۱۰۰، ۱۲ ريال 
چ. دريافت نقدي بابت درآمد سود سهام حاصل از سرمايه گذاري در سهام شركت ها، ۷۰۰، ۲ ريال 
ح. پرداختي به فروشندگان مواد، ۳۰۰، ۶۷۳ ريال 
. هزينه و پرداخت هاي بهره، ۸۰۰، ۳۷ ريال 
د. بهاي تمام شده كالاي فروش رفته ۱۰۰، ۴۸۱ ريال 
ذ. وصول درآمد بهره، ۷۰۰، ۱۱ ريال 
ر. تحصيل تجهيزات از طريق انتشار اسناد پرداختني كوتاه مدت، ۵۰۰، ۳۵ ريال
ز. پرداخت حقوق و دستمزد، ۰۰۰، ۱۰۴ ريال 
ژ. فروش هاي نسيه، ۱۰۰، ۶۰۸ ريال 
س. اعطاي وام به شركت پاكسان، ۰۰۰، ۳۵ ريال 
ش. هزينه و پرداخت هاي ماليات بر درآمد، ۴۰۰، ۵۶ ريال 
ص. هزينه استهلاك، ۷۰۰، ۲۷ ريال 
ض. وصول حساب هاي دريافتني، ۱۰۰، ۵۷۳ ريال 
ط. وصول وامها، ۴۰۰، ۷۴ ريال 
ظ. عوايد حاصل از فروش سرمايه گذاري ها، ۷۰۰، ۳۴ ريال، شامل ۸۰۰، ۳ ريال زيان. 
ع. پرداخت بدهي بلند مدت از طريق انتشار سهام ممتاز، ۳۰۰، ۱۰۷ ريال 
غ. هزينه انقضاء ۹۰۰، ۲۳ ريال 
ف. فروش هاي نقدي، ۰۰۰، ۲۵۰ ريال 
ق. عوايد حاصل از انتشار سهام عادي، ۹۰۰، ۱۱۶ ريال.
ك. پرداخت سود نقدي سهام، ۵۰۰، ۵۰ ريال 
گ. مانده حساب وجه نقد: ۳۰ مهر ماه ۸ ۱۳- ۸۰۰، ۵۳ ريال 
                                                       30 مهرماه ۹ ۱۳ – ؟ ريال 
مطلوبست: 
صورت جريان هاي نقدي شركت خیام الکتریک  را براي سال مال منتهي به ۳۰ بهمن ماه ، ۹ ۱۳ تهيه كنيد از الگوي شكل ۲-۱۸ متابعت كنيد، اما ارقام را به هزار ريال نشان ندهيد. براي صورت جريان هاي نقدي كه تهيه مي كنيد، جدول فعاليت هاي سرمايه گذاري و تامين مالي همراه را ضميمه نماييد. سال مالي ۹ ۱۳ را بر حسب جريان هاي نقدي ارزيابي نموده و دلايل خود را نيز ارائه كنيد. 
با تغییر یکی از آیتم های موجود در تک تک مراحل  خالص جریان خروجی ، خالص ورودی وجه نقد و  نهایتاً وجه نقد پایان دوره  تغییر می کند   برای مثال با تغییر مقدار وصول درآمد بهره در قسمت ۲ از مقدار ۱۱۷۰۰ به ۱۲۷۰۰ مقدار خالص جریان خروجی تغییر میکند و بالتبع آن مقدار خالص ورودی وجه نقد و در نهایت وجه نقد پایان دوره از ۶۰۳۰۰ به ۶۸۳۰۰  تغییر می کند 
  • بازدید : 132 views
  • بدون نظر
این فایل در ۲۰صفحه قابل ویرایش تهی شده وشامل موارد زیر است:

چارچوب نظري تدوين شده توسط هيأت تدوين استانداردهاي حسابداري مالي داراي موضعي صريح و روشن در ضرورت تهيه و افشاء اطلاعات مربوط به گردش وجوه نقد است. اين موضع با تعريف نيازهاي استفاده كنندگان بالقوه از اطلاعات مالي آغاز مي گردد. فرض شده است كه تصور سرمايه‌گذاران، وام دهندگان و كاركنان از بنگاه، منبعي از وجه نقد است كه منجر به تقسيم سود، پرداخت بهره، افزايش در ارزش بازار اوراق سرمايه، بازپرداخت وامها، پرداخت بهاي كالا و خدمات و يا حقوق و دستمزد مي‌گردد.  به همين لحاظ، هدف اصلي گزارشگري مالي كه منعكس كننده علايق مشترك همه استفاده‌كنندگان بالقوه صورتهاي مالي است
اين بيانيه نشان دهنده اين مطلب بود كه هيأت تدوين استانداردهاي حسابداري مالي توجه خود را به گزارشگري جريانهاي نقدي و در نهايت انتشار بيانه شماره ۹۵ معطوف نموده است. اين حركت هيأت تدوين استانداردهاي حسابداري مالي ناشي از برخي باورها و اعتقادات اعاي آن به شرح زير بود: 
اين بيانيه نشان دهنده اين مطلب بود كه هيأت تدوين استانداردهاي حسابداري مالي توجه خود را به گزارشگري جريانهاي نقدي و در نهايت انتشار بيانيه شماره ۹۵ معطوف نموده است. اين حركت هيأت تدوين استانداردهاي حسابداري مالي ناشي از برخي باورها و اعتقادات اعضاي آن به شرح زير بود: 
 «ارزيابي بازار از موفقيت قابل پيش بيني يك بنگاه در تحصيل جريانهاي نقدي مطلوب بر قيمتهاي بازار اوراق بهادار آن تأثير مي‌گذارد، اگر چه ارزش بازار اين اوراق تحت تأثير عوامل گوناگوني چون شرايط عمومي اقتصادي، نرخهاي بهره، روانشناسي بازار و غيره نيز قرار دارد كه مربوط به يك بنگاه به خصوص نمي‌باشد: 
همچنين جالب است به اين نكته توجه شود كه هيأت تدوين استانداردهاي حسابداري مالي در بيانيه شماره ۵ مفاهيم حسابداري ويژگيهاي مثبتي را كه صورت گردش وجوه نقد مي‌بايست در بر داشته باشد، بيان نموده است. 
اطلاعات سودمندي را در مورد فعاليتهاي بنگاه در تحصيل وجه نقد از طريق عمليات جاري به منظور بازپرداخت بدهيها، تقسيم سود يا سرمايه‌گذاري مجدد به منظور حفظ يا توسعه ظرفيت عملياتي، در مورد فعاليتهاي تأمين مالي چه از طريق استقراض و چه از طريق صاحبان سرمايه و همچنين در مورد فعاليتهاي سرمايه‌گذاري يا پرداخت‌هاي نقدي ارائه مي‌كند. استفاده هاي مهم از اطلاعات مربوط به دريافتها و پرداختهاي نقدي جاري به منظور كمك كردن به دستيابي به عواملي همچون نقدينگي بنگاه، انعطاف پذيري مالي، سودآوري و ريسك مي باشد. 
بر همين اساس، هيأت تدوين استانداردهاي حسابداري مالي در بررسي‌هاي اوليه خود در سال ۱۹۸۰، صورت گردش وجوه نقد را به عنوان اطلاعاتي مطلوب كه مي‌بايست به همراه ساير صورتهاي مالي ارائه شود، معرفي نمود. دلايل پشتوانه اين نظريه توسط هيأت تدوين استانداردهاي حسابداري مالي به شرح زير بيان شده است: 
۱- تعيين اطلاعات بازخورد جريانهاي نقدي واقعي 
۲- كمك به تعيين رابطه بين سود حسابداري و جريانهاي نقدي 
۳- تهيه اطلاعاتي در مورد كيفيت سود 
۴- بهبود قابليت مقايسه اطلاعات در گزارشگري مالي 
۵- كمك به ارزيابي انعطاف پذيري و قابليت تبديل دارائيها به وجه نقد
۶- كمك به پيش بيني جريانهاي نقدي آتي.  
در يك جمله مي‌توان گفت كه تمامي دلايل فوق، ناشي از محدوديتهاي حسابداري تعهدي است. عليرغم وجود اين محدوديتها، نمي‌توانت گفت كه اطلاعات تهيه شده بر مبناي حسابداري تعهدي بدون ارزش مي‌باشند، بلكه در عوض مي‌توان ادعا كرد كه اطلاعات مربوط به گردش وجوه نقد، در كنار ترازنامه و صورت حساب سود و زيان گزارش شده مي‌تواند منجر به ارائه بهتر اطلاعات مالي بنگاه شود. بر اساس فلسفه اصل افشاء مي‌بايست كليه اطلاعات كه به طور بالقوه سودمند مي باشند، در صورتي كه منافع ناشي از ارائه آنها به مراتب بيش از هزينه تهيه و گزارش آنها باشد، بر اساس صورت گردش وجوه نقد به عنوان يكي از مباني اطلاعاتي سودمند مطرح است كه هزينه تهيه و ارائه آن نيز بسيار اندك است، زيرا اطلاعات مندرج در اين صورت مالي چيزي بيش از تلخيص و طبقه‌بندي مجدد اطلاعات حسابداري مربوط به يك دوره مالي به شكل ديگر نيست. 
مهيت صورت گردش وجوه نقد 
صورت گردش وجوه نقد بر آن است تا اطلاعاتي در مورد تغييرات در وجه نقد و معادل نقد در طي يك دوره حسابداري ارائه نمايد. اين اطلاعات مي‌تواند در ارزيابي نقدينگي، انعطاف پذيري مالي، توانائيهاي عملياتي و ريسك بنگاه مفيد باشد. منظور از معادل نقد، سرمايه گذاري كوتاه مدت و قابل تبديل سريع به وجه نقد است كه داراي دو ويژگي به شرح زير باشد: 
۱- به راحتي قابل تبديل به مبالغ مشخص وجه نقد باشد. 
۲- به حدي به سررسيد نزديك باشد كه ريسك ناشي از تغيير در ارزش آن به لحاظ تغيير در نرخ بهره، جزئي باشد. 
صورت گردش وجوه نقد، جريانهاي ورودي و خروجي وجه نقد را در سه بخش عملياتي، سرمايه‌گذاري و تأمين مالي طبقه‌بندي مي كند. اين طبقه‌بنيد ناشي از اين استدلال هيأت تدوين استانداردهاي حسابداري مالي است كه انجام تجزيه و تحليل توسط استفاده‌كنندگان خارج از سازمان به منظور پيش بيني مبلغ، زمان‌بندي و ابهام د مورد جريانهاي نقدي آتي مستلزم ارائه اطلاعات مالي تفكيك شده در قالب گروههاي مشابه است.  در نتيجه صورت گردش وجوه نقد بايد به طور واضح نشان دهنده اطلاعات مالي در قالب گروههاي زير باشد:
۱- خالص وجه نقد ناشي از فعاليتهاي عملياتي
۲- گردش وجوه نقد ناشي از فعاليتهاي سرمايه‌گذاري 
۳- گردش وجوه نقد ناشي از فعاليتهاي تأمين مالي 
۴- خلاص افزايش يا كاهش در وجه نقد
۵- تطبيق مانده ابتداي دوره وجه نقد با مانده آن در پايان دوره 
۶- جدول ضميمه مربوط به گزارش فعاليتهاي عمده سرمايه گذاري و تأمين مالي غير نقدي. 
صورت گردش وجوه نقد را مي توان به يكي از دو روش مستقيم يا غيرمستقيم تهيه نمود. در روش مستقيم، جريانهاي نقدي خروجي ناشي از فعاليتهاي عملياتي از جريانهاي ورودي ناشي از فعاليتهاي عملياتي كسر شده و در نتيجه خالص وجه نقد ناشي از فعاليتهاي عملياتي محاسبه مي‌شود. در روش غير مستقيم، سود خالص از بابت تفاوتهاي ميان جريان سود و جريان وجه نقد ناشي از فعاليتهاي عملياتي تعديل و در نتيجه خالص وجه نقد ناشي از فعاليتهاي عملياتي تعيين مي‌گردد. بيانيه شماره ۹۵ هيأت تدوين استاندارهاي حسابداري مالي لازم دانسته است كه جدول تطبيق سود خالص و خالص وجه نقد ناشي از فعاليتهاي وجه نقد ناشي از فعاليتهاي عملياتي، تهيه و به همراه صورت گردش وجوه نقد ارائه گردد

عتیقه زیرخاکی گنج