گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 86 views
  • بدون نظر

این فایل در ۱۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

اگر چه مفهوم جستجوی دودویی ساده است اما باید دز هنگام نوشتن الگوریتم نکاتی را در نظرگرفت:
۱٫در مورد بردارهایی که تعداد عناصرشان زوج است، عنصر وسط بردار منحصر به فرد نسیت
۲٫ در مواردی که جستجو ناموفق باشد زمان خاتمه کار الگوریتم بسادگی مشخص نمی شود
 در اینجا با تشریح روش فوق به صورت ساده تر شما را با جزییات کار آشنا می سازیم.
*فرض کنید بردار N  عنصریA  به صورت مرتب شده صعودی وجود داشته باشد ، در این صورت الگوریتم جستجوی کلمه یا عدد p در بردار فوق به صورت زیر خواهد بود :
 مرحله اول :مقدار صفر را در متغیرlowومقدار  N+1را در متغیرHIGH قرار می دهیم.
 
                       HIGH N +1   و      LOW  ۰
مقدار ابتدایی ترینLOW و مقدار انتهایی ترینHIGH ناحیه جستجو می باشند.
مرحله دوم : برای پیدا کردن نقطه میانی بردار فوق ، خارج قسمت صحیح تقسیم LOW+HIGH)) بر ۲ را در  MIDقرار می دهیم
                               2/(LOW+HIGH) می رود در MID
مرحله سوم : اگر MID= LOW است ، کلمهp  در بردار وجود ندارد در این صورت الگوریتم پایان می پذیرد، در غیر این صورت نرخله چهارم را انجام می دهیم 
مرحله چهارم : اگر  P= A( IMD )است ،جسحجو موفقیت آمیز بوده والگوریتم پایان می یابد در غیر این صورت اگرP <A (MID)  است مقدار MID در HIGH  قرار داده و به مرحله دوم باز می گردیم و در غیر این صورت اگر P > A( MID) است مقدارMID را در LOW قرار داده وبه مرخله دوم باز می گردیم
****** (( الگوریتم فوق در برداری حاویN کلمه که عناصر آن با ترتیب صعودی قرار گرفته اند،به دنبال کلمه مورد نظرP  می گردد. ابتداP با عنصر میانی جدول مقایسه می شود . اگرP از این عنصر میانی بزرگتر یاشد در مرحله بعد با عنصر میانی نیمه دوم جدول مقایسه می گردد اگرP از این عنصر میانی کوچکتر باشد در مرحله بعد با عنصر میانی نیمه اول مورد مقایسه قرار می گیرد.این عمل هر بار با حذف نیمی از بردار ادامه می یابد  تا اینکه یاP در بردارپیدا شود ویا اینکه معلوم شود که  Pدر بردار نیست.))****** 
الگوریتمی که اسامی دانشجویان را که به طور صعودی مرتب هستند از ورودی خوانده، در آرایه قرار      می گیرد .سپس نامی را از روش دودویی در آرایه جستجو می کند.
 متغیر ها
تعداد دانشجویان                  N
آرایه                                 S                  
متغیر کمکی                    SW
حد پایین آرایه                    L  
حد بالای آرایه                     H
اندیس وسط آرایه               M  
نام مورد جستجو                  

عتیقه زیرخاکی گنج