گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 87 views
  • بدون نظر
دانلود رایگان تحقیق خوردگي ميكروبيولوژي و نحوه كنترل آن-خرید اینترنتی تحقیق خوردگي ميكروبيولوژي و نحوه كنترل آن-دانلود رایگان مقاله خوردگي ميكروبيولوژي و نحوه كنترل آن-تحقیق خوردگي ميكروبيولوژي و نحوه كنترل آن

این فایل در ۳۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:
ميكروارگانيزمها در همه جاي طبيعت يافت مي شوند. آنها در هوا، آب و خاك پراكنده اند و نقش مهم و حياتي در تندرستي انسانها و جانوران دارند. بسياري از ميكروارگانيزمها سودمند هستند، در حالي كه برخي ديگر بيماري زا مي باشند. در ادامه برای آشنایی بیشتر شما توضیحات مفصلی در باره فایل می دهیم

فعاليت و زندگي ميكروبي بر فرآيند بسياري از صنايع موثر مي باشند. براي مثال، باكتري زوگلوئل در لجن فعال شده و در تصفيه خانه هاي پساب، سودرسانند. آنها لجن (لرد) پلي ساكاريدها را مي سازند كه به ديگر باكتريها ياري گوارش مواد آلي را مي دهد وگرنه اين مواد آلي وارد جريان آب دريافت كننده پساب شده و باعث آلودگي مي گردند. برعكس، ميكروارگانيزمهايي هستند كه در آب دستگاه خنك كن وجود دارند كه مي توانند اثرات بدي بر بازده بهره برداري از طريق خوردگي و رسوبدهي ايجاد نمايند. در اين بخش مشكلات ناشي از ميكروارگانيزمها در مورد خوردگي آهن مورد بحث قرار خواهند گرفت. و از آنجا كه آب برجهاي خنك كن شرايط مناسبي براي رشد اين موجودات مي باشند دردسرها و اشكالات ناشي از آنها و روشهاي به كار رفته جهت كنترل آنها نيز بيان خواهد شد.

ميكروارگانيزمهاي آب خنك كن

ميكروارگانيزمها از دو راه وارد دستگاه خنك كن مي شوند. آنها يا از طريق آبرساني (آب ورودي) به برج و يا از طريق هوائي كه از ميان برج خنك كن مي گذرد وارد سيستم مي شوند.

جلبكها، باكتريها و قارچها سه ميكروارگانيزم مهم مي باشند كه در آب برجهاي خنك كن يافت مي شوند. اطلاعات كلي درباره اين ميكروارگانيزمها و خصوصيات هريك از آنها و اثرات نامطلوب آنها در دستگاه هاي خنك كن را به شرح زير به آگاهي مي رسانيم:

جلبكها

براي رشد جلبك سه نياز اصلي وجود دارد: هوا، آب و آفتاب. حذف هر كدام از اين سه نياز مانع رشد جلبك مي شوند. سكوي پخش و ديواره هاي جانبي برج خنك كن هر سه نياز را دارا بوده و محيط مناسبي براي رشد فراهم مي سازد. جدول ۱ برخي از دسته هاي كلي جلبك هاي يافت شده در برج خنك كن، دما و PH لازم براي رشد آنها را نشان مي دهد. جلبكها اكسيژن ساز هستند كه مي توانند واكنش خوردگي را غيرقطبي نموده و خوردگي دستگاه را تسريع نمايند. جلبكهاي سبز- آبي مانند نوستوك و آنابااِنا قادرند ازت هوا را استخراج نموده و به تركيبات ديگر تبديل نمايند. ضمناً تثبيت ازت توسط جلبكها سبب تجزيه سريع بازدارنده هاي پايه نيتريت مي شود. دياتومه ها سبب انباشتگي سيليس شناخته شده اند، زيرا ديواره ياخته آغشته به سيليس پليمري شده، اُپالين است (اُپالين سنگي نرمتر و سبكتر از دُركوهي مي باشد.).

قارچها

غالباً قارچها را در دسته بندي گياهان غيرفتوسنتزيك قرار مي دهند. تاكنون تقريباً ۸۰۰۰۰ نوع قارچ شناخته شده است كه از شماره جلبكها كه ۲۵۰۰۰- ۱۸۰۰۰ مي باشد، بيشتر هستند.

قارچهاي خميرمايه اي باعث بدرنگ شدن آب و چوب مي شوند. جدول ۲ خلاصه برخي از مشخصه هاي مهم زندگي قارچها را نشان مي دهد. در جدول مذكور مي تواند ديد كه PH و دماي لازم براي رشد آنها در بيشتر دستگاه هاي خنك كن وجود دارد.

قارچها كلروفيل ندارند، بنابراين از راه فتوسنتز خوراك نمي سازند و سوخت و ساز آنها از ديگر مواد آلي تامين مي گردد. اين موضوع بيشتر در برج خنك كن اهميت دارد، زيرا تقريباً ده درصد قارچها توانايي آن را دارند كه از چوب به عنوان منبع غذائي استفاده نمايند و بنابراين مي توانند چوبهاي برج خنك كن را نابود كنند.

باكتريها

در دستگاه خنك كن گونه هاي بسياري از باكتريها يافت مي شوند. به طور كلي آنها از نظر شكل ظاهري، دما، اكسيژن مورد نياز و خوراك لازم به صورت زير دسته بندي مي شوند:

– شكل ظاهري

۱- كوكوس (كره اي منحني شكل)

۲- باسيل (ميله اي شكل)

۳- اسپي ريلوم (مارپيچ شكل)

۴- كوما (خميده اي شكل)

– دماي لازم

۱- سايكروفيليك (سرمادوست Cْ۲۵ ۰)

۲- مزوفيليك (دوستار دماي متوسط Cْ۴۵- Cْ۲۰)

۳- ترموفيليك (گرمادوست Cْ۷۰- Cْ۴۵)

– اكسيژن لازم

۱- باكتريهاي هوازي: براي زندگي هوا لازم دارند.

۲- باكتريهاي دلبخواه: بهم با هوا، هم بدون هوا مي توانند زندگي كنند، هر چند در هوا ميزان رشد آن افزايش مي يابد.

۳- باكتريهاي بي تفاوت: مي توانند با هوا و يا بدون هوا زندگي كنند، ولي در نبود هوا بيشتر رشد مي كنند.

۴- باكتريهاي بي هوازي: بايد محيط بدون هوا باشد تا بتوانند زندگي كنند.

– خوراك لازم

۱- باكتريهاي خوراك خودكار: انرژي لازم را از اكسيد شدن مواد كاني به دست مي آورند.

۲- باكتري هاي خوراك گوناگون: انرژي لازم را از ماده خام كاني و آلي به دست مي آورند.

۳- باكتريهاي خوراك انگلي: انگلهايي هستند كه خوراك خود را از مواد آلي زنده به دست مي آورند.

۴- باكتريهاي مرده خوار: زندگي آنها بستگي به مواد مرده و پوسيده دارد.

بخشي از مهمترين باكتريهايي كه در دستگاه خنك كن يافت مي شوند در جدول ۳ ديده مي شود. اين جدول همه چيز را در برندارد، ولي مثالهاي جمعيت آنها و ويژگيها و اشكالاتي را كه در دستگاه خنك كن باعث مي شوند، نشان مي دهد

باكتريهاي اكسيد كننده آهن

اين باكتريها معمولاً در آبهاي شيرين و گهگاه در آبهاي شور يافت مي شوند. اين باكتريها هوازي بوده و قادرند در محيطي كه مقدار اكسيژن آن ppm 5/0 مي باشد رشد كنند. آنها توده هاي لجن با حجم زياد توليد مي كنند.

باكتريهاي آهن مانند كرينوتريكس، ليپوتريكس، گاليونلا، نمكهاي محلول آهن را براي رشد خود مصرف مي كنند و به عنوان فرآورده هاي فرعي سوخت و ساز، خود تركيبات نامحلول آهن را مطابق واكنش زير ته نشين مي كنند

باكتريهاي ايجاد كننده لرد

اين باكتريها هتروتروف مي باشند، يعني آنها انرژي لازم را از منابع آلي نظير الكلها و اسيدهاي آلي تامين مي كنند. معروف ترين اين باكتريها عبارتند از: سودوموناس، اِنتروباكترياس، ميكروكوكوس، و باسيلاس.

نوع سودوموناس، هيدروكربنها را به عنوان منبع انرژي مورد استفاده قرار مي دهد. مشكلاتي كه آنها ايجاد مي كنند عبارتند از: ايجاد سل الكتروشيميائي، گرفتگي لوله ها و پمپها، گرفتگي چاههاي تزريق و استخراج نفت و گرفتگي فيلترهاي شني.

اين باكتريها قادرند در آب شور زندگي كنند. يك نوع از اين باكتريها صرفاً در سيستم هاي هوازي مي توانند رشد كنند، در حالي كه بعضي از آنها در سيستم هاي غيرهوازي نيز مي توانند رشد و تكثير نمايند، يعني فاكولتاتيو هستند.

در زير توده حجيمي كه باكتريهاي ايجاد كننده لرد توليد مي نمايند، ميكروبهاي هوازي به دليل نرسيدن اكسيژن قادر به ادامه حيات نبوده و نهايتاً تجزيه مي شوند. اين ميكروبها منبع غذايي خوبي براي باكتريهاي بي هوازي احياء كننده سولفات مي باشند.

اگر يون كلر و باكتريهاي اكسيدكننده آهن نظير گالين سِلا تواماً در سيستم وجود داشته باشد محيط اسيدي شديدي كه همانا كلرور فريك FeCl3 مي باشد ايجاد مي شود كه غالباً خوردگي فلز را تسريع مي نمايد.

باكتريهاي كيسه دار شده هوازي اِروباكتر لردساز هستند. باكتريهايي مانند باسيلوسابتيليس و ديگر ارگانيزمهايي كه اسپور درست مي نمايند در مقايسه با باكتريهاي هوازي غلاف دار (كيسه دار) مقدار كمتري لرد مي سازند.

رشد باكتريهاي غلاف دار سبب ايجاد لرد بسيار چسبنده به ويژه در سطوحي كه انتقال گرما در آنها صورت مي پذيرد شده و مواد معلق موجود در آب مانند گل، شن، ماسه، خاك و محصولات خوردگي در شبكه با لرد بهم پيوسته و لردهاي حجيم تري را مي سازند. آزمايشهاي انجام شده نشان مي دهند كه وزن مواد آلي ميكروبي بخش كوچكي از توده ته نشين شده پرحجم (لرد) مي باشد. البته بايد توجه داشت كه قريب ۹۰ درصد حجم لرد را مواد ميكروبي تشكيل مي دهد.

باكتريهاي ايجاد كننده اسيد

دو نوع مهم باكتريهاي ايجاد كننده اسيد عبارتند از: باكتريهاي گوگرد هوازي كه قادرند گوگرد سولفورها و يا سولفات ها را به جوهر گوگرد (اسيد سولفوريك) اكسيد نمايند و نوع ديگر آن باكتريهايي هستند كه قادرند اسيدهاي آلي ايجاد نمايند.

الف: باكتريهاي ايجاد كننده اسيد سولفوريك

باكتريهاي تيوباسيلوس شامل يك گروه از باكتريهاي هوازي اتوتروف مي باشد، هرچند يك نمونه از آن غيرهوازي فاكيولتاتيو است. اين باكتريها قادرند با جذب O2­ و اكسيد نمودن سولفور، هيدروژن سولفيد و يا ساير تركيبات سولفور را مطابق واكنش زير به اسيد سولفوريك تبديل نمايند.عتیقه زیرخاکی گنج