گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 120 views
  • بدون نظر
این فایل در قالب pdfتهیه شده وشامل موارد زیر است:

امروزه جنگ الکترونیک بعنوان یکی از مهمترین زمینه هاي آفندي و پدافندي در
سطح جهان مطرح گردیده است.
از زمانی که علائم رادیویی براي ارتباطات وکاربردهاي نظامی به کار گرفته شد،جنگ
الکترونیک نیز جایگاه خو د را پیدا نمود. تقریبا کلیه هواپیما ها به نوعی سیستم اخطار
راداري مجهزند که تعقیب هواپیماها توسط سیستم ردگیري موشکی را خبر می دهد .
ردیاب هاي مدرن علاوه براینکه درناحیه مرئی امواج الکترومغناطیسی قادر به ردیابی
هستند در نواحی دیگر طیف این امواج نیز قادر به ر دیابی وشناسایی هستند مانند :
مادون قرمز نزدیک توسط تقویت کنندگان تصویر (دوربین هاي دید در شب ) مادون
قرمز حرارتی توسط سنسورهاي حرارتی وامواج سانتیمتري و میلیمتري توسط
رادارهاي باند پهن و تک فرکانسی .مجهز بودن هر کشوري به چنین ردیاب هایی توان
نظامی آن کشور را نشان می دهدو مقابله با چنین سنسورهایی جزو توان دفاعی هر
کشور محسوب می گردد.
جنگ اطلاعات
تاکنون جهت تکنولوژي در تسلیحات به سمتی بود که هوشمندي از انسان به
ماشین منتقل شود وتسلیحات هوشمندتر دفاعی ساخته شود .این امر نیازمند حلقه اي
به نام تکنولوژي است . جنگ اطلاعات هوشمندي انسان ها را بدون نیاز به خلاء پر
کردن تکنولوژي در مقابل هم قرار داده است .جنگ اطلاعات چهره جدیدي از جنگ
است که چه بسا در آن،کشورهایی که ساخ تار مدرن در تکنولوژي اطلاعات دارند،ضربه
[ پذیرتر باشند. 
۸(SW) 7 ، جنگ سایبر (NW) جنگ شبکه
جنگ سایبر عبارت است از انجام یا آماده شدن براي انجام عملیات هاي نظامی
مطابق با اصو ل مربوط به اطلاعات . جنگ سایبر یعنی ایجاد اختلال، اگر نگوئیم نابودي
کامل، در سی ستم هاي اطلاعاتی و ارتباطی که دشمن براي دانستن خود به آنها تکیه
می کند: یعنی اینکه او کیست؟ کجاست؟ چه کاري را در چه زمانی می تواند انجام دهد؟
چرا می جنگد؟ چه تهدیداتی در اولویت قرار دارند؟ و غیره . در جنگ سایبر تلاش
می شود تا همه چیز درباره دشمن بدانیم و در عین حال نگذاریم او هیچ چیزي درباره
ما بداند . به بیان دیگر، هدف اصلی در جنگ سایبر بر هم زدن موازنه اطلاعات و دانش
به نفع نیروهاي خودي است بویژه اگر موازنه توان رزمی وجود ندارد . بنابراین در جنگ
سایبر می توان با بهره گیري از دانش برتر، ضعف سرمایه و نفرات کم تر را جبران
کرده و به پیروزي قاطع دست یافت .
جنگ سایبر توسط نظامیان انجام شده و اهداف کاملاً نظامی را هدف قرار
می دهد در حالیکه در جنگ شبکه اي می توان شاهد حضور عناصر غیر نظامی و حتی
غیر دولتی مانند گروه هاي تروریستی بود . در حوزه جنگ سایبر برخی از مفاهی م
نام آشنا مانند جنگ الکترونیک یا فریب نظامی جزو طبقه بندي بزرگ تر جنگ
فرماندهی و کنترل قرار می گیرند. اما برخی مفاهیم مانند آفند و پدافند شبکه اي
رایانه اي در اینترنت یا انترانت طبقه جداگانه اي را تشکیل می دهند که منعکس کننده
[ رشد و گسترش و گسترش محیط اطلاعاتی جهانی و محلی می باشد. [ ۲
۹(EW) پیشینه جنگ الکترونیک
“جنگ الکترونیک جنگ سلاح با سلاح نیست . جنگ الکترونیک جنگ سرباز با سرباز
نیست این جنگ جنگ گمراهی است”.
جنگ الکترونیک تلفیقی است از هوش ، ابزار و دروغ.
جنگ الکترونیک به صورت ابتدایی در جنگ جهانی اول به کار گرفته شد و در فواصل
بین دوجنگ جهانی کمی تو سعه یافت . و بازهم به صورت ابتدایی در جنگ جهانی دوم به کار
گرفته شد و اقدامات محدود و در حد مخابره پیام هاي اشتباه ایجاد سردرگمی مخابراتی و
ارتباطی بود.
اولین ایجاد اختلال در کار فرستنده ها جنبه غیر نظام ی داشت و مربوط به اختلال یک
شرکت تلگراف و بی سیم در ارسال گزارش یک مسابقه بین المللی قایقرانی توسط دو کمپانی
مشابه یکدیگر در سال ۱۹۰۱ بوده است. این در واقع به عنوان شروع ایجاد اختلال عمدي علیه
فرستنده هاي دیگر در تاریخ ثبت شده است.
در خلال جنگ جهانی اول رادیو بطور مؤثري براي ارتباطات به کار می رفت و
تکنیک هاي اختلال به طرز گسترده اي مورد استفاده قرار می گرفتند . لیکن عمده این
کوشش هاي اولیه بر استفاده نظامی از دستگاه هاي غیر نظامی مبتنی بود و تنها در جنگ دوم
جهانی بود که دستگاه هاي جنگ الکترونیک منحصراً براي اختلالات نظامی طراحی شده بودند.
در سال ۱۹۴۰ یک فروند هواپیماي آلمانی که با دستگاه هاي مناسب مجهز شده بود بر فراز
ساحل شرقی انگلیس پرواز می کرد و در صورت کشف امواج رادیویی در کار آنها اختلال ایجاد
می نمود.
امروزه جنگ الکترونیک یکی از مهم ترین زمینه هاي امر دفاع را تشکیل می دهد و تقریباً
تمام هواپیماها به نوعی سیستم اخطار راداري مجهزند که تعقیب هواپیماها توسط رادار
مراقبتی دشمن یا سیستم رهگیري موشکی را خبر می دهد. در جنگ دوم جهانی تکنولوژي
جدید الکترونیک در همه نبردها شرکت داشت و تقریباً تمامی ارتباطا ت بین فواصل بیش از
چند صد متر و عمده ناوبري و هدایت (خصوصاً در هواي بد ) و مهم ترین متدهاي ردیابی
ضد » دشمن به وسیله الکترونیک قبضه شد لیکن در جنگ در برابر هر ابتکار جدیدي یک
نامیده می شود رسماً از سال ۱۹۴۳ ظاهر « ضد عمل الکترونیک » ظهور می کند و آنچه « عمل
شد [ ۳]. امروزه قدرت هاي نظامی بزرگ براي دریافت و ضبط تشعشعات الکترومغناطیسی
دشمن و تعیین آن از سیستم هاي جمع آوري گوناگونی چون هواپیماهاي بدون سرنشین،
ماهواره ها و واحدهاي ثابت یا مکانیزه زمینی با وسایل پیچیده سود می جویند. یکی از اطلاعات
مورد نیاز، دانستن خص وصیات رادار دشمن از جمله فرکانس طول موج یا توانایی آن بر تغییر
فرکانس در طول عملیات به منظور فائق آمدن بر اخلال است.
جنگ الکترونیک یکی از شاخه هاي کلیدي صحنه هاي نبرد مدرن است که در آن سیستم
دفاعی ضمن حفظ اطلاعات خودي سیستم مخابراتی صوتی و شبکه هاي اطلاعات ی دشمن را
مورد حمله قرار می دهد . امروزه حفاظت سیستم هاي مخابراتی در مقابل تداخل یکی از
مهم ترین جنبه هایی است که براي گسترش و توسعه آنها در نظر گرفته می شود . این مسئله
همراه با توسعه دانش الکترونیک در زمینه ارتباطات بی سیم و پیدایش روش هاي سریع تر و
به عنوان ECCM مؤثر د ر ایجاد تداخل اهمیت روز افزونی یافته است، بطوري که روش هاي
شاخه اي مجزا نظر بسیاري از محققان را به خود جلب نموده است . یک اصل کلی نظامی
پیروزي در جنگ هاي آینده منوط به کنترل مناسب طیف » پذیرفته شده این است که
الکترومغناطیس است و طرفی در میدان نبرد پیروز خواهد بود که این کنترل را به به ت رین
[۴] «. وجه ممکن انجام دهد.

عتیقه زیرخاکی گنج