گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 128 views
  • بدون نظر
این فایل در ۲۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

نوار فنري: اكثر فنرهاي مسطح از نوار فولادي با درجه ۱۰۶۵ , ۱۰۷۴ , ۱۰۹۵ و ۱۰۵۰ ساخته مي شوند. خصوصيات و ويژگي هاي تنشي و كششي و شكل پذيري در شكل ۲۴٫۲ نشان داده شده است. ميزان كربن در محدودة بين ۱۰۵۰ تا ۱۰۹۵ قرار دارد. در حالي كه تمام كربنها در اين سطوح يافت مي شوند منحني ها را نمي توان برحسب نوع تركيب شناسايي كرد. شكل ۲۴٫۳ ميزان تنش كششي را نشان مي دهد. بررسي سختي Rockwell بمنظور تعديل نوار فولاد – كربن صورت مي گيرد. ساختار و تركيب لبه ها در شكل ۴-۲۴ نشان داده شده است. ميزان شكل پذيري نوار فولادي در جدول ۴-۲۴ بيان شده است. هر نوع خصوصيات نوعي و نمونه اي در مورد آلياژ فنر و جنسهاي آنها در جدول ۵-۲۴ ارائه شده اند.
فنرهاي متراكم مارپيچي: 
۱-۴-۲۴- عمومي 
هر فنر متراكم مارپيچي يك فنر با انتهاي باز است كه در برابر تراكم و اعمال نيرو براي ذخيره انرژي مقاوم است. اين فنر مي تواند ساختارهاي گوناگوني داشته باشد و به شكلهاي متنوع ساخته شود،‌ جنس مواد بكار گرفته شده معمولاً (يكسان) است اما از نظر اشكال فنرها برحسب شرايط قرارگيري فنر و فضاي موجود تنوع زيادي ديده مي شود. معمولاً فنر در سرتاسر آن، داراي قطر يكسان است. اشكال مخروطي، حفره اي (شبكه اي)، hour glass برخي از اشكالي هستند كه برحسب نياز بكار گرفته مي شوند. فنرهاي متراكم مارپيچي در حالت پيچشي تحت فشار قرار مي گيرند. فشارها در محدودة الاستيك در يك سطح مقطع از فنر يكسان و هم شكل نيستند. فشار اعمال شده به فنر در محيط داخلي فنر، بيشتر از بقيه نقاط است. در برخي حالات فشار در حالت اتصال،‌ در حد مطلوب و مناسب قرار نمي گيرد. در چنين حالاتي، فشارهاي خمشي پس از تعيين شدن محدودة الاستيك صرفنظر مي شود اين فشارها با اشكال جديد و در نقاط ديگر اعمال مي شوند.

۲-۴-۲۴- اصطلاحات فني فنر تراكمي: 
تعاريف ارائه شده، مطالب و اصطلاحاتي هستند كه بصورت متداول بكار گرفته مي شوند و در صنعت فنر مورد استفاده قرار مي گينرد. شكل ۵-۲۴ ارتباطات بين خصوصيات و ويژگي ها را بيان مي كند.
قطر سيم d : سيم دايره اي (مدور) اقتصادي ترين نوع سيم براي اين كاربرد است از سيم هاي چهارگوش در مواردي كه فضا محدود باشد، استفاده مي شود و همين طور معمولاً بمنظور كاهش وزن بكار گرفته مي شود. 
قطر سيم پيچ (Coil) : قطر خارجي (OD) در زمان كاركرد فنر، يكي از مشخصه هاي آن است. قطر داخلي براي مواردي كه در داخل فنر، ميله بكار رفته است، كاربرد دارد. قطر اصلي D تقريباً برابر OD يا افزودن اندازه سيم به قطر داخلي است. قطر سيم پيچ زماني كه فنر فشرده مي شود، افزايش مي يابد. اين افزايش اگرچه ناچيز است، اما بايد براي داشتن دقت بالا در مسائل مرتبط با آن حتماً در نظر گرفته شود. افزايش قطر فنر بدليل اصطكاك مارپيچ فنر مي باشد و از رابطه زير بدست مي آيد. 
دهنده سختي فنر و استفاده از تكنيكهاي خاص براي استفاده از فنر است. بالا بودن اين شاخص نشان دهنده دشواري كنترل و هدايت فنر در جهات دلخواه است. 
طول آزاد: اين طول برحسب طول فنر در راستاي محور مورد نظر در حالتي كه فنر بدون بار است مي باشد و با lf نشان داده مي شود. اگر بارها تعيين نشده باشند، طول آزاد فنر بايد بدقت محاسبه و بكار گرفته شود. اگر بارها مشخص باشند از اين طول مي توان بعنوان معياري براي بررسي ميزان تغييرات فنر در شرايط گوناگون استفاده كرد.
تعداد حلقه ها: تعداد كل حلقه ها با Nt يا تعداد حلقه هاي فعال با Na نشان داده مي شوند. اختلاف بين Nt و Na برابر با تعداد حلقه هاي غيرفعال است، اين حلقه ها در انتهاي سيم پيچ قرار گرفته و در حين كاركرد فنر، بدون عملكرد هستند.
ارتفاع خشك و يكپارچه: اين ارتفاع با Ls نشان داده مي شود و مربوط به زماني كه بار اعمالي به فنر آنقدر زياد است كه تمام حلقه ها جمع شده باشند. براي فنرهاي مسطح (ميداني) Ls=Ntd  
براي انواع غيرمدور: Ls=(Nt+1)d
جهت خمش (پيچش): فنرها مي توانند در جهات چپ و راست خم شوند. شكل ۲۴٫۷ چگونگي خم شدن آنها را در هر جهت نشان مي دهد. فنرها (براي رسيدن به حالت پايدار) 
در جهت خلاف خم شدند، نيرو وارد مي كنند. اگر فنر داخل يك مارپيچ قرار گرفته باشد، اعمال نيروي فنر براحتي ديده مي شود و مي توان رفتار آن را ملاحظه كرد.
سرعت فنر: سرعت فنر k ، ميزان تغيير شكل فنر در حالت بارگذاري نسبت به بي باري است. K را مي توان بصورت زير بدست آورد: 

عتیقه زیرخاکی گنج