گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 110 views
  • بدون نظر
این فایل در ۲۸صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

اتصالات، قطعات فلزي به كمك حرارت به طوري كه حرارت وارده آنها را به شكل خميري و يا مذاب درآورده، فرآيند جوشكاري ناميده مي‌شود.
انواع اتصالات جوشي
۱٫ اتصال لب به لب (Butt joints): براي اتصال ورق‌هاي مسطح با ضخامت‌هاي يكسان و يا تقريباً يكسان و همچنين جلوگيري از خروج از مركزيت از اين نوع درز جوش استفاده مي‌شود. در اين اتصالات معمولاً از جوش شياري با نفوذ كامل استفاده مي‌شود.
۲٫ اتصال رويهم (Lap Joints): به دليل سادگي اتصال دادن و سهولت در تنظيم اتصال بكار مي‌رود. در اين اتصالات اكثراً از جوش گوشه استفاده مي‌شود.
انواع جوش:
۱٫ جوش شياري (Groove Weld)؛
۲٫ جوش گوشه (Fillet Weld)؛
۳٫ جوش گام (Slot Weld)؛
۴٫ جوش انگشتانه (Plug Weld)؛

در اتصالات ساختماني نسبت تقريبي استفاده از اين جوش‌ها به قرار زير است:
جوش گوشه ۸۰درصد، جوش شياري ۱۵درصد، جوش كام و جوش انگشتانه ۵ درصد.
علايم جوشكاري
جهت ايجاد ارتباط ميان طراح و جوشكار و همچنين مهندس ناظر نياز با علائم ويژه‌اي مي‌باشد كه بتون نوع، طول، محل و … جوش مورد نياز را نمايش داد. در جدول زير، كليه علائم براي مشخصه‌هاي يك جوش آمده است كه مي‌توان از اين علائم بر روي نقشه‌هاي محاسباتي استفاده نمود.
سطح موثر جوش (A)
تنش‌هاي مجازي كه براي انواع مختلف جوش معرفي مي‌گردد، تنش‌هاي اسمي هستند كه بر روي سطح موثر جوش عمل مي‌كنند. داريم:
Ae = te * le
كه در آن:
te: گلوي موثر جوش
le: طول جوش مي‌باشد.
جدول ۱-۱: پيكان جوش
*******************
گلوي موثر جوش
۱٫ جوش شياري
الف) جوش شياري با نفوذ كامل:
{T1. T2}; T1=T2=Tte=T ضخامت ورق‌ها
شكل************
{T1. T2}; T1<T2te=T1 ضخامت ورق‌ها
شكل ***********
ب) جوش شياري با نفوذ نسبي
۴۵o ≤ α ≤ ۶۰  te = D-3mm
شكل ****************
α ≥ ۶۰o  te = D
شكل *********
۲٫ جوش گوشه
الف) جوش گوشه با ساق‌هاي مساوي a
شكل *************
 
ب) جوش گوشه با ساق‌هاي نامساوي a, b
شكل ******
 
تذكر:
اندازه گلوله موثر جوش‌هاي گوشه كه بوسيله روش قوس الكتريكي اتوماتيك زير پودري بدست آمده، به شرح زير توسط آيين‌نامه اصلاح گرديده است تا اثر كيفيت برتر جوش درنظر گرفته شود:
الف) براي جوش‌هاي گوشه با اندازه ساق ۱۰ ميلي‌متر و كمتر، اندازه گلوي موثر مساوي اندازه ساق (a) درنظر گرفته مي‌شود.
ب) براي جوش‌هاي گوشه با اندازه ساق بزرگتر از ۱۰ ميلي‌متر، اندازه گلوي موثر مساوي te=0.707a+3mm درنظر گرفته مي‌شود.
۳٫ جوش كام و انگشتانه
سطح اسمي برش در جوش‌هاي كام و انگشتانه مساوي مساحت اسمي آنها در صفحه برش مي‌باشد.
حداقل اندازه جوش
براي اطمينان از ذوب كامل، آيين‌نامه حداقلي براي جوش كه بر اساس ضخامت ورق ضخيم‌تر تعيين مي‌گردد را مطابق جدول زير لازم مي‌داند:
جدول ۱-۲: حداقل اندازه جوش گوشه و حداقل گلوي موثر براي جوش شياري با نفوذ نسبي
ضخامت فلز مينا (t) بر اساس ضخامت قطعه ضخيم‌تر (ميلي‌متر) حداقل اندازه جوش گوشه (ميلي‌متر) حداقل اندازه گلوي موثر (te) براي جوش شياري با نفوذ نسبي (ميلي‌متر)
تا  6 3 3
۱۲-۶ ۵ ۵
۲۰-۱۲ ۶ ۶
۳۸-۲۰ ۸ ۸
۵۷-۳۸ ۸ ۱۰
۱۵۲-۵۷ ۸ ۱۲
۱۵۲ و بزرگتر ۸ ۱۶
تذكرات:
۱٫ اندازه جوش گوشه مساوي طول ساق آن مي‌باشد.
۲٫ اندازه جوش نبايد از ضخامت قطعه نازكتر بيشتر باشد.
۳٫ در اتصال بال به جان تير ورق‌ها، رعايت اندازه حداقل الزامي است.
حداكثر اندازه جوش گوشه
۱٫ در  طول لبه‌هاي قطعات به ضخامت ۴ تا ۶ ميلي‌متر، حداكثر اندازه مجاز جوش مساوي ضخامت قطعه مي‌باشد.
۱ ≤ ۶mm  amax = t
۲٫ در طول لبه‌هاي قطعات به ضخامت بيشتر از ۶ ميلي‌متر، حداكثر اندزه جوش بايد لااق۱ل ۵/۱ ميلي‌متر كمتر از ضخامت صفحه متصل شونده باشد.
t ≥ ۶mm  amax = 1-1.5mm (or 2mm)
شكل*************
حداقل طول جوش گوشه
آيين‌نامه حداقل طول موثر جوش گوشه را به چهار برابر اندازه اسمي آن محدود مي‌سازد كه اگر اين ضابطه رعايت نگردد، بايد اندازه جوش را يك چهارم طول موثر درنظر گرفت:
Le ≥ max {4a; 40mm} or a ≤ L/4
شكل *****
حداقل طول پوششي در اتصالات روي هم
W ≥ ۵۱ ≥ ۲٫۵cm
t: ضخامت ورق نازكتر؛
W: حداقل طول پوششي.
شكل *********
محدوديت‌هاي ضخامت و فواصل جوش انگشتانه
الف) ضخامت جوش:
tPL ≤ ۱۶mm  tw = tPL
tPL > 16mm  tw = tPL/2 ≥ ۱۶mm
شكل ***********
فاصله مركز به مركز جوش
d ≥ tPL + 8mm < 2.25tw
S ≥ ۴d
tw: ضخامت جوش
شكل ************
محدوديت‌هاي ضخامت و فواصل جوش كام
الف) ضخامت جوش
tPL ≤ ۱۶mm  tw = tPL
tPL > 16mm  tw = tPL/2 ≥ ۱۶mm
ب) عرض جوش
W ≥ tPL + 8mm
W ≤ ۲٫۲۵tw
ج) طول جوش
L ≤ ۱۰tw
د) فاصله مركز به مركز جوش
ST ≥ ۴W فاصله عرضي
SL ≥ ۲L فاصله طولي
r ≥ tPL انحناي جوش
شكل *************
تنش‌هاي مجاز (Allowable Stresses)
تنش‌هاي مجاز بر روي سطح موثر جوش در جدول زير آمده است.
ضريب كنترل كيفيت
به دليل پايين بودن كيفيت فني جوشكاري در ايران، ضرايب كاهنده‌اي برحسب مورد مطابق جدول زير توسط آيين‌نامه توصيه گشته است.

عتیقه زیرخاکی گنج