گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 99 views
  • بدون نظر

طرح درس
علم مواد
متالورژي جوشکاري
معرفی روشهاي اتصال و فرایندهاي جوشکاري
اجزا علم جوشکاري
علوم مورد استفاده در جوشکاري
اهمیت جوشکاري
مزایا و معایب جوشکاري

انواع روشهاي جوشکاري
از لحاظ خواص فیزیکی، شیمیایی، متالورژیکی : جوش ایده آل
و مکانیکی مانند فلز پایه
مطلوب از لحاظ خواص مورد نظر: جوش مطلوب
ذوبی و حالت جامد
بعضی از ذوبی ها نیز همراه با (حالت جامد اکثرا همراه با فشار
)فشار
با انرژي قوس و بدون آن: ذوبی


  • بازدید : 120 views
  • بدون نظر
این فایل در ۲۸صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

اتصالات، قطعات فلزي به كمك حرارت به طوري كه حرارت وارده آنها را به شكل خميري و يا مذاب درآورده، فرآيند جوشكاري ناميده مي‌شود.
انواع اتصالات جوشي
۱٫ اتصال لب به لب (Butt joints): براي اتصال ورق‌هاي مسطح با ضخامت‌هاي يكسان و يا تقريباً يكسان و همچنين جلوگيري از خروج از مركزيت از اين نوع درز جوش استفاده مي‌شود. در اين اتصالات معمولاً از جوش شياري با نفوذ كامل استفاده مي‌شود.
۲٫ اتصال رويهم (Lap Joints): به دليل سادگي اتصال دادن و سهولت در تنظيم اتصال بكار مي‌رود. در اين اتصالات اكثراً از جوش گوشه استفاده مي‌شود.
انواع جوش:
۱٫ جوش شياري (Groove Weld)؛
۲٫ جوش گوشه (Fillet Weld)؛
۳٫ جوش گام (Slot Weld)؛
۴٫ جوش انگشتانه (Plug Weld)؛

در اتصالات ساختماني نسبت تقريبي استفاده از اين جوش‌ها به قرار زير است:
جوش گوشه ۸۰درصد، جوش شياري ۱۵درصد، جوش كام و جوش انگشتانه ۵ درصد.
علايم جوشكاري
جهت ايجاد ارتباط ميان طراح و جوشكار و همچنين مهندس ناظر نياز با علائم ويژه‌اي مي‌باشد كه بتون نوع، طول، محل و … جوش مورد نياز را نمايش داد. در جدول زير، كليه علائم براي مشخصه‌هاي يك جوش آمده است كه مي‌توان از اين علائم بر روي نقشه‌هاي محاسباتي استفاده نمود.
سطح موثر جوش (A)
تنش‌هاي مجازي كه براي انواع مختلف جوش معرفي مي‌گردد، تنش‌هاي اسمي هستند كه بر روي سطح موثر جوش عمل مي‌كنند. داريم:
Ae = te * le
كه در آن:
te: گلوي موثر جوش
le: طول جوش مي‌باشد.
جدول ۱-۱: پيكان جوش
*******************
گلوي موثر جوش
۱٫ جوش شياري
الف) جوش شياري با نفوذ كامل:
{T1. T2}; T1=T2=Tte=T ضخامت ورق‌ها
شكل************
{T1. T2}; T1<T2te=T1 ضخامت ورق‌ها
شكل ***********
ب) جوش شياري با نفوذ نسبي
۴۵o ≤ α ≤ ۶۰  te = D-3mm
شكل ****************
α ≥ ۶۰o  te = D
شكل *********
۲٫ جوش گوشه
الف) جوش گوشه با ساق‌هاي مساوي a
شكل *************
 
ب) جوش گوشه با ساق‌هاي نامساوي a, b
شكل ******
 
تذكر:
اندازه گلوله موثر جوش‌هاي گوشه كه بوسيله روش قوس الكتريكي اتوماتيك زير پودري بدست آمده، به شرح زير توسط آيين‌نامه اصلاح گرديده است تا اثر كيفيت برتر جوش درنظر گرفته شود:
الف) براي جوش‌هاي گوشه با اندازه ساق ۱۰ ميلي‌متر و كمتر، اندازه گلوي موثر مساوي اندازه ساق (a) درنظر گرفته مي‌شود.
ب) براي جوش‌هاي گوشه با اندازه ساق بزرگتر از ۱۰ ميلي‌متر، اندازه گلوي موثر مساوي te=0.707a+3mm درنظر گرفته مي‌شود.
۳٫ جوش كام و انگشتانه
سطح اسمي برش در جوش‌هاي كام و انگشتانه مساوي مساحت اسمي آنها در صفحه برش مي‌باشد.
حداقل اندازه جوش
براي اطمينان از ذوب كامل، آيين‌نامه حداقلي براي جوش كه بر اساس ضخامت ورق ضخيم‌تر تعيين مي‌گردد را مطابق جدول زير لازم مي‌داند:
جدول ۱-۲: حداقل اندازه جوش گوشه و حداقل گلوي موثر براي جوش شياري با نفوذ نسبي
ضخامت فلز مينا (t) بر اساس ضخامت قطعه ضخيم‌تر (ميلي‌متر) حداقل اندازه جوش گوشه (ميلي‌متر) حداقل اندازه گلوي موثر (te) براي جوش شياري با نفوذ نسبي (ميلي‌متر)
تا  6 3 3
۱۲-۶ ۵ ۵
۲۰-۱۲ ۶ ۶
۳۸-۲۰ ۸ ۸
۵۷-۳۸ ۸ ۱۰
۱۵۲-۵۷ ۸ ۱۲
۱۵۲ و بزرگتر ۸ ۱۶
تذكرات:
۱٫ اندازه جوش گوشه مساوي طول ساق آن مي‌باشد.
۲٫ اندازه جوش نبايد از ضخامت قطعه نازكتر بيشتر باشد.
۳٫ در اتصال بال به جان تير ورق‌ها، رعايت اندازه حداقل الزامي است.
حداكثر اندازه جوش گوشه
۱٫ در  طول لبه‌هاي قطعات به ضخامت ۴ تا ۶ ميلي‌متر، حداكثر اندازه مجاز جوش مساوي ضخامت قطعه مي‌باشد.
۱ ≤ ۶mm  amax = t
۲٫ در طول لبه‌هاي قطعات به ضخامت بيشتر از ۶ ميلي‌متر، حداكثر اندزه جوش بايد لااق۱ل ۵/۱ ميلي‌متر كمتر از ضخامت صفحه متصل شونده باشد.
t ≥ ۶mm  amax = 1-1.5mm (or 2mm)
شكل*************
حداقل طول جوش گوشه
آيين‌نامه حداقل طول موثر جوش گوشه را به چهار برابر اندازه اسمي آن محدود مي‌سازد كه اگر اين ضابطه رعايت نگردد، بايد اندازه جوش را يك چهارم طول موثر درنظر گرفت:
Le ≥ max {4a; 40mm} or a ≤ L/4
شكل *****
حداقل طول پوششي در اتصالات روي هم
W ≥ ۵۱ ≥ ۲٫۵cm
t: ضخامت ورق نازكتر؛
W: حداقل طول پوششي.
شكل *********
محدوديت‌هاي ضخامت و فواصل جوش انگشتانه
الف) ضخامت جوش:
tPL ≤ ۱۶mm  tw = tPL
tPL > 16mm  tw = tPL/2 ≥ ۱۶mm
شكل ***********
فاصله مركز به مركز جوش
d ≥ tPL + 8mm < 2.25tw
S ≥ ۴d
tw: ضخامت جوش
شكل ************
محدوديت‌هاي ضخامت و فواصل جوش كام
الف) ضخامت جوش
tPL ≤ ۱۶mm  tw = tPL
tPL > 16mm  tw = tPL/2 ≥ ۱۶mm
ب) عرض جوش
W ≥ tPL + 8mm
W ≤ ۲٫۲۵tw
ج) طول جوش
L ≤ ۱۰tw
د) فاصله مركز به مركز جوش
ST ≥ ۴W فاصله عرضي
SL ≥ ۲L فاصله طولي
r ≥ tPL انحناي جوش
شكل *************
تنش‌هاي مجاز (Allowable Stresses)
تنش‌هاي مجاز بر روي سطح موثر جوش در جدول زير آمده است.
ضريب كنترل كيفيت
به دليل پايين بودن كيفيت فني جوشكاري در ايران، ضرايب كاهنده‌اي برحسب مورد مطابق جدول زير توسط آيين‌نامه توصيه گشته است.
  • بازدید : 138 views
  • بدون نظر

در شركت جوش گستر صنعت تقريبا بيشتر فرآيندهاي معمول جوشكاري انجام مي شود. علاوه بر آن بازرسي و انجام تست هاي غير مخرب (RT, MT, PT, UT) نيز انجام مي شود. در زير خلاصه اي از فعاليت هايي كه در رابطه با موارد فوق شركت داشته ام گزارش مي شود.

۱- ساخت پايه مخصوص تجهيزات نقشه برداري

جنس اين لوله، گرين استيل است و مراحل زير براي آن انجام شد.

۱-۱            تهيه نقشه از نمونه و بررسي نكات فني آن

۲-۱             برش قطعات از لوله و بازوهاي نگهدارنده و ارسال آن به قسمت ماشين كاري

جوشكاري قطعات با روش TIG لازم به ذكر است به دليل استحكام مورد نظر و همچنين در نظر گرفتن ضخامت لوله اين روش انتخاب گرديد. پس از پايان كار پايه هاي مورد نظر از لحاظ ابعادي و استقرار روي زمين بررسي و به قسمت سند بلاست و رنگ آميزي ارسال گرديد

– جوشكاري مقاومتي

اين روش جوشكاري نسبت به ساير روش ها ساده تر بوده و درصورت استفاده از تجهيزات مناسب پارامترهاي جوشكاري قابليت كنترل بهتري دارند. مزاياي اين روش در قابليت خودكار شدن آن، سرعت عمل و استحكام مناسب ميباشد. در اغلب تكنيكهاي جوش مقاومتي از الكترودمصرف شدني استفاده نمي شود. فقط در روش بريزينگ مقاومتي جوشكاري هاي فركانس بالا از مواد مصرف شدني استفاده مي شود.

تنوع دستگاه ها و سيستم هاي كنترل آن بسيار متنوع بوده به طوري كه ساده ترين و پيچيده ترين دستگاه‌هاي جوشكاري در اين گروه قرار مي گيرند. تست استحكام و خواص جوش در اين روش ساده است و اغلب شامل تست هاي تخريبي و راديوگرافيك مي باشد البته مناسب با قطعات و تكنيك ها ممكن است از روش هاي ديگر نيز استفاده شود.

روش تست تخريبي به اين گونه است كه قطعه به گيره بسته شده و يك ورق آن با وسيله اي از ورق ديگر جدا مي شود. در صورتي كه جوش سالم باشد فلز جوش روي يك ورق باقي مي ماند و ورق ديگر سوراخ مي شود. از عيوب شايع در جوش هاي مقاومتي مي توان به ذوب ناقص و سوختگي اشاره كرد. جوشكاري مقاومتي عمدتا در صنايع خودرو و وسايل خانگي و صنايع نظامي كاربرد دارد. گاهي تنها روش ممكن جوشكاري است. يكي از مهم‌ترين كاربردهاي جديد هوش مقاومتي ساخت شبكه هاي مش جهت قطعات ساختماني از پيش ساخته شده است.

  • بازدید : 158 views
  • بدون نظر

پاورپوینت معایب اجرای سازه های فولادی

۶۰ اسلاید هرماه با تصاویر
انواع عیوب معمول در سازه های فولادی
جوشکاری اتصالات
بادبندهای سازه
انواع اتصالات
عیوب جوشکاری و اتصالات

پاورپوینت معایب اجرای سازه های فولادی

۶۰ اسلاید هرماه با تصاویر
انواع عیوب معمول در سازه های فولادی
جوشکاری اتصالات
بادبندهای سازه
انواع اتصالات
عیوب جوشکاری و اتصالات
  • بازدید : 156 views
  • بدون نظر
جوش
۵-۱ مقدمه:
جوشكاري عبارت است از اتصال و يكپارچه كردم مصالح به يكديگر به كمك حرارت  با و يا بدون استفاده از فشار و يا مواد پر كننده اضافي.
براي ذوب فلز مبنا و ماده جوش حرارت به كار مي رود، تا مواد سيال شده و تداخل آنها عملي گردد.
 معمول ترين روش هاي جوشكاري، خصوصاً براي جوش فولاد ساختماني، از انرژي برق به عنوان منبع حرارتي است. بدين منظور اغلب از قوس الكتريكي استفاده مي شود. قوس الكتريكي عبارت است از يك تخليه جريان نسبتاً بزرگ بين الكترود و فلز مبنا كه از ميان ستوني و مواد گازي يونيزه به نام پلاسما انجام مي پذيرد.
در جوش قوس الكتريكي عمل ذوب و اتصال يا جريان مواد در طول قوس، و بدون اعمال فشار صورت مي گيرد.


عتیقه زیرخاکی گنج