گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 121 views
  • بدون نظر
این فایل به صورت زیر تهیه شده است:

بي شك، همة ما قبول داريم كه توسعة كشور بدون ارائة گستردة خدمات حسابداري و
وجود حسابرسان ممكن نيست . همة ما قبول داريم كه توسعه ، متضمن كنترل و نظارت است و
قبول داريم كه جامعة حسابداري و حسابرسي كشور ، در اِعمال چنين نظارت هايي و در توليد
اطلاعات لازم براي توسعة اقتصادي ايران نقش درج ة اولي دارد . اتفاقاتي شبيه واقعة انرون و
واقعة ورلدكام، كه زمينة تصويب قانون اكسلي بود، نشان داد كه هرچند تمدن قرن بيست ويكم
بدون شكل گيري شركت هاي سهامي عام در چند قرن قبل از آن نمي توانست پديد آمده باشد، و
بي شك اختراع ابزار مالي جديد ي تحت عنوان سهام شركت هاي سهامي عام نقش بزرگي در
شكل گيري تمدني دارد كه امروز روي كرة زمين مي بينيم
ضرورت تحول در حرفه
در پرتو اين تحولات عمدة بين المللي، حرفة حسابداري و حسابرسي دنيا دچار دگرگوني هاي
عمده اي شده است ، و همراه با آن ، به نظر مي رسد حرفة حسابداري و حسابرسي كشور ما نيز
تجديد ساختار ي اساسي را تجربه خواهد كرد . تشكيل شركت هاي بزرگ حسابرسي ، به گمان
اين جانب، يكي از اين تحولات خواهد بود كه در سال هاي آينده مي توانيم منتظر آن باشيم و
شايد پايين بودن دستمزد هاي حسابرسي و تصحيح اين ن رخ ه ا براي ارتقاي كيفيت خدمات
حسابرسي ضروري باشد . اين ها محدوديت هايي براي حرفة حسابداري كشور ايجاد كرده است ، و
بي شك مي توان گفت كه حرف ة حسابداري مشكلاتي هم دارد.
در عين حال، ب هرغم همة مشكلات، حجم عظيمي از اطلاعات را حسابداران و حسابرسان
ايران توليد مي كنند و در اختيار بازار سرمايه قرار م ي دهند. يعني، به رغم محدوديت ها و مشكلات
اساسي اي كه دارند، نمي توان اين واقعيت را ناديده گرفت كه حجم عظيمي از اطلاعات را جامعة
حسابداري كشور توليد م ي كند ؛ اطلاعاتي كه بخش عمدة آ ن ها متأسفانه مورد استفادة
سرمايه گذاران و بازار سرمايه قرار نمي گيرد.
عدم استفاده از اطلاعات مالي
درست است گفته شود بازار سرمايه اي كه انتظار دارد جامعة حسابداري كشور اطلاعات بيشتري
در اختيار آن قرار دهد، از همين اطلاعاتي هم كه حسابداران توليد م ي كنند ، استفاد ة كامل
نمي كند. اين موضوعي است كه براي حل جدي آن، بايد همة راه كارها را دنبال كنيم تا در بازار
سرمايه تحليل ها بر صورت ها و اطلاعات مالي مبتني باشد، و از آن مقدار اطلاعات مالي كه
توليد مي شود، نهادهاي مالي در اخذ تصميمات اعتباري و سرمايه گذاري در بازار سرمايه استفاده
كنند؛ تصميمات مالي نب ايد مبتني بر شايعات باشد . البته، آن قدر كه شايعه مي تواند در بازار
سرمايه نفوذ داشته باشد و بر تصميمات سرمايه گذاران اثر بگذارد، طبعاً در بازار پول نمي تواند
تأثير بگذارد ، چر اكه مخاطب شايعه در بازار پول مديران بانك هايند كه تعداد ي محدودتر با دانش
بالاترند، در حالي كه حوزة عمل بازار سرمايه ميليون ها نفر سرمايه گذارند كه منابع شان را
مي آورند، و بسياري از آنان دانش كافي براي تحليل ندارند. بنابراين ، در حوز ة بازار سرمايه است
كه نگراني از نفوذ شايعه و ترس از اين كه تصميمات بازيگران ، به جاي تكيه بر اطلاعات
حسابداري، بر شايعه متكي باشد، بيشتر است.
تغيير موقعيت بازار سرمايه
توسعة كشور بدون حمايت جامعة حسابداران و حسابرسان كشور ممكن نيست و بر هما ن اساس،
توسعة بازار سرمايه نيز بدون حمايت حسابرسان ناممكن است . اكنون در بازار سرماي ة كشور
اتفاقات مهمي رخ داده است . در عرض يك تا دو سال ، بازار سرمايه دگرگون شده است .
پيش بيني مي شود امسال احتمالاً ارزش بازار سرمايه ، يعني قيمت سهام ضرب در تعداد سهم كه
نمايندة پ سانداز ملي است، از رقم پ ساندازها در بازار پول پيشي بگيرد.
اين وضعيت با وضعيت چند سال قبل در دهة ۷۰ شمسي كاملاً متفاوت است كه در آن
بازار سرمايه به خاطر ۹ ميليارد تومان ، گرفتار بحران مي شد. امروز بازار سرماية متفاوتي است
چراكه حجم معاملات فقط در تالار اصفهان، از حجم معاملات كل سال ۷۹ بورس فراتر مي رود.
مشاهده مي كنيد كه از بازار كاملاً متفاوتي صحبت مي كنيم . رشد اين بازار نشان دهندة
فرصت هاي اقتصاد ايران است . بيانگر آن است كه با شتاب بيشتري مي توانيم رشد را ادامه
دهيم. اين جانب فرمايشات جناب آقاي مهندس خليلي را تأييد مي كنم و هم چون ايشان
خوش بين ام كه ايران در آستانة تحول اقتصادي بزرگي باشد.
واقعيت اين است كه با به اجرا درآمدن پيگير برنامة اقتصادي مناسبي توسط جمع بااراده و
مصممي ظرف ۸ سال ، قطعاً ايران مي تواند به جايگاه مالزي امروز برسد . هيچ شكي ندارم كه
فرصت ها و امكانات رشد كشور ايران با بسياري از كشورهاي دنيا غيرقابل مقايسه است.
اهميت مقابله با پليدي ها در بازار
اگر رشد بازار س رمايه فرصتي براي سرمايه گذاري، ايجاد اشتغال و پيشرفت كشور است و اين
موضوع را قبول داريم كه دستاوردهاي حاصله در سا لهاي اخير بايد حفظ شود و توسعه يابد، و
واقعاً اميدواريم كه توسعة بازار سرمايه، حتي تا حجمي معادل ۱۰ برابر موقعيت فعلي در چند
سال آينده ادامه يابد ، در آن صورت با جنبة ناخوشايند ي از موضوع كه مي توانيم حتي آن را
– ۴ –
خيانت ملي بناميم، بايد مبارزه شود . اگر با دستكاري در بازار سرمايه ، با دستكاري در نظام
قيمت ها در اين بازار، و ب ا از بين بردن شفافيت، نيروهايي باعث شوند تخصيص منابع در بازار
سرمايه غلط انجام شود و باعث شو ند توسع ة ب ازار سرمايه در راستاي هدف ايجاد اشتغال و
سرمايه گذاري به وقوع نپيوندد، در آ نصورت با فاجعة ملي روب هرو مي شويم.
در اين كه چنين اتفاقي نيفتد و بازار سرمايه بدون سقوط بزرگ در طول ۵ ت ا ۱۰ سال
آينده به رشد خود ادامه دهد، بي شك حسابرس ان نقش درج ة اول و مهمي دارند . بازار سرمايه و
محدودتر از آن بورس بايد حوز ه هاي مشترك كار با جامعة حسابداران كشور را روشن كند . در
چه حوزه هايي مي توانيم با هم كار كنيم، چه خدماتي مورد نيازمان است، چه گزارش هاي
اضافي اي مي خواهيم كه در حال حاضر توليد نمي شود، چه گزارش ها يي توليد شده است، و
موجود است كه نتوانسته ايم از آن ها خوب استفاده كنيم . اين ها مو ضوعاتي است كه در حد وقتي
كه براي اين جانب در ادامة جلسه باقي مانده است، توضيح مي دهم.

عتیقه زیرخاکی گنج