گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 75 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود پایان نامه ی تأثیر تقسیم سود براساس سود تعدیل شده و قیمت بر وضعیت نقدینگیبررسي چگونگي تأثير تقسيم سود براساس سود تعديل شده مطابق
تغييرات سطح عمومي قيمت ها بر وضعيت نقدينگي شركتهابا بررسي ها و تحقيق ات انجام شده در زمينه علوم مختلف مثل مديريت، اقتصاد، روابط انساني و
مخصوصاً حسابداري پس از جنگ جهاني دوم روشن گرديد با توجه به پيشرفت هاي عمده در زمينه هاي
مختلف، مديريت جديد نياز به تكنيك هاي كمي و مدلهاي حسابداري جديد جهت اتخاذ تصميمات
مناسب اقتصادي را مي طلبد.
استفاده از پول ب عنوان واحد اندازه گيري با فرض ثابت بودن ارزش آن صورت مي گرفت در
حالي كه معيار پول در طول زمان متغير است و لزوم تجديد نظر در اصل واحد پول به عنوان واحد
اندازه گيري در حسابداري به دنبال تغيير قيمت ها مطرح مي گرديد. چرا كه اين امر با توجه به تغييرات
عمده قيمت موجب واهي نشان دادن صورت هاي مالي و غير واقعي شدن اين صورت ها مي شود.
تورم بيش از هر عامل ديگري در زير سوال رفتن مدلهاي حسابداري موثر است . تورم امروزه در
تمام كشورهاي جهان مشهود است اما با نرخهايي متفاوت كه در ايران اين نرخ ۲ رقم ي بوده و طي
دهه هاي اخير موجب كاهش قدرت خريد تزلزل اندازه گيري هاي حسابداري شده است.
تلاش براي حذف محدوديت هاي ناشي از تورم منجر به ارائه پيشنهاداتي جهت اصلاح روشهاي
اندازه گيري و مدلهاي گزارشگري شده است . اما اصلاحات در چه زمينه هايي بوده و تأثير آن بر وجو ه يا
نقدينگي و تصميمات مديران به چه شكل است؟ سود اعلامي توسط شركت ها بدون در نظر گرفتن تغيير
قيمت ها يا بر اساس بهاي تمام شده تاريخي در زمان تقسيم سود مشكل آفرين است . بدين صورت كه
شركت هايي كه تقسيم سود مي كنند سود واقعي را تقسيم نمي نمايند. در واقع قسمتي از سرمايه را تقسيم
مي كنند.
لذا لازم است كه تقسيم سود در شركت ها با توجه به تغيير قيمت ها و تورم غير قابل پيش بيني
روشهاي تقسيم سود را براساس سود اعلامي اصلاح نمود و بر مبناي سود واقعي قرار داد، سود واقعي
همان سود تعديل شده براساس تورم است كه بايد مبنا قرار گيرد.
لذا سرمايه گذاران و مديران جهت اتخاذ تصميمات بايد دو مورد را در نظر بگيرند.
۱) نحوه استفاده مديران از صورت هاي مالي بايد به گونه اي باشد كه صورت هاي مالي تاريخي را
مبنا تقسيم سود قرار نداده و صورت هاي مالي واقعي كه شامل سود واقعي است مبنا قرار دهند.
۲) نارسايي صورت هاي مالي تهيه شده براساس بهاي تمام شده تاريخي موضوعي اثبات شده است
و مديران و سرمايه گذاران بايد تصميمات را براساس صورت هاي تعديل شده اتخاذ نمايند.
در تحقيق حاضر ماهيت تغييرات قيمت، چگونگي محاسبه شاخص ها، تغييرات ارزش پول، مفاهيم
سرمايه و اطلا عات داده هاي مربوط به صورتهاي مالي تاريخي و صورت هاي مالي تعديل شده را مورد
تجزيه و تحليل قرار داده و با يكديگر مقايسه نموديم تا تأثيرات و تعديلات بر نقدينگي و تصميمات
اتخاذي مديران روشن گردد.


عتیقه زیرخاکی گنج