گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 133 views
  • بدون نظر
این فایل در ۹۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

با سلام گرم خدمت تمام دانشجویان عزیز و گرامی . در این پست دانلود پروژه و پایان نامه کارشناسی رشته  مهندسی برق  کلید های قدرت و حفاظتهای خطوط فوق توزیع و ترانسفورماتورها را دراختیار شما عزیزان قرار داده ایم  این پروژه پایان نامه در قالب ۹۳صفحه به زبان فارسی میباشد . فرمت پایان نامه به صورت ورد word قابل ویرایش هست و قیمت پایان نامه نیزدرمقایسه با سایر فروشگاهها با قیمت مناسب در اختیار شما قرار می گیرد
از این پروژه پایان نامه آماده میتوانید در نگارش متن پایان نامه خودتون استفاده کرده و یک پایان نامه خوب رو تحویل استاد دهید .

فصل اول……………………………………………………………………………………………………………………………۱
۱-کلیدهای فشار قوی …………………………………………………………………………………………………………………………………..۲ 
۱-۱-کلیدهای قدرت – دیژنکتور…………………………………………………………………………………………………………………..۲                     
۱-۱-۱-  مشخصات الکتریکی کلیدها…………………………………………………………………………………………………………۱۳  
۱-۲ – کلیدهای بدون بار یا سکسیونر…………………………………………………………………………………………………………۱۴         
۱-۲-۱- سکسیونر تیغه ای (کاردی)…………………………………………………………………………………………………………..۱۵                          
۱-۲-۲-  سکسیونر کشوئی………………………………………………………………………………………………………………………….۱۵                                            
۱-۲-۳-  سکسیونر دورانی…………………………………………………………………………………………………………………………..۱۵                                  
۱-۲-۴-  سکسیونر قیچی ای ( پانتوگراف )………………………………………………………………………………………………..۱۵            
۱-۳-  سکسیونر قابل قطع زیر بار  ……………………………………………………………………………………………………………..16
فصل دوم…………………………………………………………………………………………………………………………۱۷
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۸ 
۲-۱- كليات………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۸
۲-۲ – تقسیم بندی تجهیزات در طرح حفاظتی ………………………………………………………………………………………..۱۸
۲-۳ – کیفیت مناسب رتبه بندی حفاظتی………………………………………………………………………………………………….۱۹
۲-۴ –  اجزاء رله……………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۹ 
۲-۵-  ترانس ولتاژ…………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۰      
۲-۶-  ترانس جریان ۱  :……………………………………………………………………………………………………………………………….21                    
۲-۷  برقگیر۲ :……………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۱                  
فصل سوم………………………………………………………………………………………………………………………..۲۳
ساختار عملكرد رله………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۴
۳-۱- انواع رله‌ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۴
۳-۱-۱- رله اضافه جريان ……………………………………………………………………………………………………………………………۲۴
۳-۱-۲-  انواع رله های جریانی از نظر قرار گرفتن در مدار…………………………………………………………………………۲۵
۳-۱-۳  عملکرد رله های جریان زیاد……………………………………………………………………………………………………………۲۶                                       
۳-۱-۴  نحوه ی قرارگیری رله های جریانی و ارت فالت ……………………………………………………………………………۲۹
۳-۱-۵  رله های جریان زیاد جهت دار ……………………………………………………………………………………………………….۲۹
۳-۱-۶- رله ديستانس…………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۹
۳-۲-  رله وصل مجدد اتوماتیک۲………………………………………………………………………………………………………………..۳۳              
۳-۱- ۷رله ديفرانسيل( رله تفاضلی)…………………………………………………………………………………………………………….۳۴ 
۳-۳-ترانسفورماتور تطبیق…………………………………………………………………………………………………………………………….۳۸                                 
۳-۳-۱رله ولتاژي…………………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۸
۳-۳-۲ رله اضافه شار يا اضافه تحريك…………………………………………………………………………………………………………۳۹
۳-۳-۳- رله فركانسي…………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۹
۳-۴-  رله اتصال زمین محدود  4 :……………………………………………………………………………………………………………….40              
فصل چهارم…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۱
۴-۱- تعاريف………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۲
۴-۱-۱- زمان پاك شدن خطا………………………………………………………………………………………………………………………۴۲
۴-۱-۲- زمان عملكرد رله……………………………………………………………………………………………………………………………..۴۲
۴-۱-۳- زمان عملكرد رله‌هاي تريپ و كمكي……………………………………………………………………………………………..۴۲
۴-۱-۴- زمان بازشدن كليد قدرت……………………………………………………………………………………………………………….۴۲
۴-۱-۵- حفاظت اصلي………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۲
۴-۱-۶- حفاظت پشتيبان…………………………………………………………………………………………………………………………….۴۲
۴-۱-۷- محدوده حفاظتي…………………………………………………………………………………………………………………………….۴۲
۴-۱-۸- قابليت اطمينان……………………………………………………………………………………………………………………………….۴۳
۴-۱-۹- حساسيت…………………………………………………………………………………………………………………………………………۴۳ 
۴-۱-۱۰- تشخيص‌گذاري ……………………………………………………………………………………………………………………………۴۳
فصل پنجم………………………………………………………………………………………………………………………..۴۴
۵-۱- كليات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………۴۵
۵-۲- حفاظت خطوط انتقال…………………………………………………………………………………………………………………………۴۶
۵-۲-۱- حفاظت ديستانس…………………………………………………………………………………………………………………………..۴۶
۵-۲-۳- حفاظت اضافه جريان خطوط………………………………………………………………………………………………………….۵۰
۵-۲-۴- حفاظت اضافه / كاهش ولتاژ…………………………………………………………………………………………………………..۵۲
۵-۳- حفاظت ترانسفورماتور قدرت……………………………………………………………………………………………………………….۵۲
۵-۳-۱- حفاظت ديفرانسيل ترانسفورماتور قدرت………………………………………………………………………………………..۵۴
۵-۳-۲- رله بوخهلتس …………………………………………………………………………………………………………………………………۵۵                                           
۵-۳-۳ طرز قرارگیری رله بوخهلتس…………………………………………………………………………………………………………….۵۶
۵-۳-۴- حفاظت خطاي زمين محدودشده …………………………………………………………………………………………………۵۶
۵-۳-۵- حفاظت افزايش شار/ولتاژ………………………………………………………………………………………………………………..۵۷
۵-۳-۶- حفاظت كاهش ولتاژ……………………………………………………………………………………………………………………….۵۸
۵-۳-۷- حفاظت اضافه جريان فاز و نوترال………………………………………………………………………………………………….۵۸
۵-۳-۸- حفاظت تپ چنجر…………………………………………………………………………………………………………………………..۵۹
۵-۳-۹- ساير حفاظتها………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۹
۵-۴- طرحهاي حفاظتي پيشنهادي……………………………………………………………………………………………………………..۶۰
۵-۵- نيازمنديهاي ترانسفورماتورهاي جريان………………………………………………………………………………………………..۶۱
فصل ششم………………………………………………………………………………………………………………………..۶۲
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۶۳
۶-۱- نصب……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۳
۶-۲- آزمونهاي راه‌اندازي………………………………………………………………………………………………………………………………۶۳
۶-۳- آزمونهاي دوره‌اي تجهيزات حفاظتي…………………………………………………………………………………………………..۶۸
فهرست منابع و مراجع……………………………………………………………………………………………………………………………………۸۶


کلیدهای فشار قوی تنها  یک وسیله ایجاد ارتباط یا جدا کننده ارتباط بین مولدها و ترانسفورماتورها با مصرف کننده ها و سیستم های انتقال انرژی نمی باشند،بلکه وظیفه اصلی آنها حفاظت دستگاه ها و سیستم های الکتریکی در مقابل اضافه جریانها(بار زیاد و اتصال کوتاه ها) می باشند. بنابراین این کلیدها باید هر نوع جریانی اعم از جریان های کوچک(جریان های خازنی خطوط) و… تا بزرگترین جریانی که ممکن است در شبکه بوجود آید(جریان اتصال کوتاه) را از خود،بدون تاثیر پذیری از اثرات حرارتی و یا دینامیکی عبور دهد. 
کلیدهای فشار قوی بر حسب وظایف محوله به انواع زیر تقسیم می گردند :
۱) کلید قدرت یا دیژنکتور       
۲) کلید بدون بار یا سکسیونر                                   
۳) کلید قابل قطع زیر بار یا سکسیونر قابل قطع زیر بار

۱-۱-کلیدهای قدرت – دیژنکتور  :                    
کلیدی که قادر به قطع جریان عادی شبکه در موقع لزوم و قطع جریان اتصال کوتاه و جریان اتصال زمین در موقع خطا و یا هر نوع جریانی باشد، دیژنکتور نامیده می شود.
ولتاژ نامی کلید می تواند در حدود ۱۵% از ولتاژ شبکه کوچکتر باشد ولی به خاطر اطمینان بیشتر در استحکام شبکه ولتاژ نامی آن را قدری بزرگتر از ولتاژ شبکه می گیرند.
قدرت نامی قطع کلید باید با قدرت اتصال کوتاه در محل نصب کلید مطابقت داشته باشد.
فرمان وصل کلید می تواند بصورت دستی ، الکتریکی، هوای فشرده، هیدرولیک یا فنری باشد.
یکی از مشخصات مهم کلید، زمان تاخیر در قطع کلید است . این زمان حد فاصل زمانی بین لحظه فرمان قطع توسط رله مربوطه و آزاد کردن ضامن قطع کلید تا خاموش شدن کامل جرقه می باشد.
کلیدهای قدرت باید بعد از هر ۳۰۰۰ بار قطع و وصل یا ۵ سال کارکرد، یک بار مورد بازدید اساسی و سرویس قرار گیرند.

انواع کلیدهای قدرت :
الف)  کلید روغنی(OCBS                         ب )  کلید SF6                          ج )  کلید نیمه روغنی         د )  کلید اکسپانزیون                        ه )  کلید قدرت هوایی                       و )  کلید خلاء            ی )  کلید گاز سخت(جامد)

الف)  کلید روغنی(OIL CIRCUIT BREAKER)  :                                            
این کلید که در سالهای ۱۹۲۵-۱۹۱۰ از متداول ترین کلیدهای قدرت با قدرت زیاد به شمار میرفت،امروزه توسط کلیدهای مدرن دیگر(گازی و کم روغن) بخصوص در اروپا بکلی کنار زده شده است.
در این کلید از روغن به عنوان عایق استفاده می شود و هر چه فشار الکتریکی شبکه بیشتر باشد حجم روغن داخل  کلید نیز زیاد می گردد . بطور مثال وزن روغن در کلید روغنی KV230 در حدود ۲۰تن می باشد که این حجم زیاد روغن یکی از بزرگترین معایب این نوع کلید بخصوص در مواقع آتش سوزی می باشد.
 با توجه به پایین بودن تکنولوژی ساخت آن و حجم و وزن زیاد آن و مقرون بصرفه نبودن این کلیدها در حال حاضر ساخته نمی شود.
 
شکل ۱-۱
شکل بالا یک کلید روغنی یک قطبه را بطور شماتیک نشان می دهد. در این کلید بخاطر اینکه مکانیسم خاصی برای خاموش کردن جرقه استفاده نشده است،جرقه در اثر ازدیاد طول باید از بین برود و بدین جهت کنتاکت های کلید  طوری ساخته شده است که جرقه در دو نقطه بطور متوالی شروع شده،و با یک حرکت قطع کلید، مدار جریان در دو نقطه قطع گردد. بدین جهت این این کلید از دو کنتاکت ثابت که به انتهای دو مقره عبور نصب شده تشکیل شده است و تیغه متحرکی که توسط اهرم عایقی فرمان می گیرد،ارتباط بین دو کنتاکت ثابت را فراهم می سازذد.
در موقع قطع کلید و جدا شدن تیغه از کنتاکت همانطور که گفته شد تراکم جریان در یک نقطه از کنتاکت ها بقدری زیاد می شود که باعث شروع جرقه در آن محل می گردد. در اثر حرارت شدید جرقه،روغن تجزیه و ایجاد گاز می کند که بصورت حبابی اطراف جرقه را می پوشاند.با جدا شدن هر چه بیشتر تیغه از کنتاکت ثابت و طویل شدن جرقه،حباب گازی بزرکتر و بزرگتر می شود و در ضمن اینکه مقداری از حرارت جرقه صرف بخار کردن و تجزیه روغن می شود،در اثر ازدیاد بیش از حد طول جرقه،قوس می شکند و جرقه قطع می شود.

عتیقه زیرخاکی گنج