گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 114 views
  • بدون نظر

به برنامههای رایانهای که به منظور تخریب ویا سوءاستفاده از ساختار یک رایانه نوشته شود،ویروس رایانهای میگویند. ویروس رایانهای عبارتی است برای یک برنامه ناخواسته مخرب که میتواند روی رایانههامنتشرواجراگردد.

.معمولاًویروسهاتوسط برنامهنویسان برای مقاصد گوناگون نوشته میشوند. اهدافی چون شهرت،انتقام، ایجاد خسارت و یا اهداف اقتصادی میتوانند باعث ایجاد انگیزه در نوشتن ویروس کامپیوتری شوند. برخی از ویروسها بسیار مخرب هستند و برخی تنها جنبه تبلیغاتی دارند.

علت نامگذاری این برنامهها به ویروس به دلیل شباهت نحوه فعالیت آنها با ویروسها در دنیای حقیقی است. ویروس رایانهای را میتوان برنامهای تعریف نمود که میتوان خودش را با استفاده از یک میزبان تکثیر نماید. بنابراین تعریف اگر برنامهای وجود داشته باشد که دارای آثار تخریبی باشد ولی امکان تکثیر نداشته باشد،نمیتوان آن را ویروس نامید.

معمولاً کاربران کامپیوتر به ویژه آنهایی که اطلاعات تخصصی کمتری درباره کامپیوتر دارند،ویروسها را برنامههایی هوشمندوخطرناک میدانند که خود به خود اجرا و تکثیر شده و آثار تخریبی زیادی دارند که باعث از دست رفتن اطلاعات و گاه خراب شدن کامپیوتر میگردند در حالی که طبق آمار تنها پنج درصد ویروسها دارای آثار تخریبی بوده وبقیه صرفاً تکثیر میشوند. بنابراین ویروسهای رایانهای از جنس برنامههای معمولی هستند که توسط ویروسنویسان نوشته شده و سپس به طور ناگهانی توسط یک فایل اجرایی و یا جا گرفتن در ناحیه سیستمی دیسک،فایلها و یا کامپیوترهای دیگر را آلوده میکنند. در این حال پس از اجرای فایل آلوده به ویروس و یا دسترسی به یک دیسک آلوده توسط کاربر دوم، ویروس به صورت مخفی از نسخهای خودش را تولید کرده و به برنامههای دیگر میچسباند و به این ترتیب داستان زندگی ویروس آغاز میشودوهر یک از برنامهها و یا دیسکهای حاوی ویروس، پس ازانتقال به کامپیوترهای دیگر باعث تکثیر نسخههایی از ویروس وآلوده شدن دیگر فایلها و دیسکها میشوند.

بنابراین پس از اندک زمانی در کامپیوترهای موجود در یک کشور و یا حتی در سراسر دنیا منتشر میشوند.از آنجا که ویروسها به طور مخفیانه عمل میکنند، تا زمانی که کشف نشده وامکان پاکسازی آنها فراهم نگردیده باشد، برنامههای بسیاری را آلوده میکنند و از این رو یافتن سازنده و یا منشأ اصلی ویروس مشکل است.

ویروسها هر روز در اینترنت، بیشتروبیشتر میشوند. ولی تعداد شرکتهای آنتی ویروس ثابت است. پس ما باید برای حفاظت از سیستم خود دست به کار شویم. دراین سلسله مقالات سعی داریم که نحوه مقابله با ویروسهاوهمین طور بیوگرافی ویروسهاونحوه مقابله با هر ویروس را آموزش بدهیم.

معمولاً کاربران کامپیوتر به ویژه آنهایی که اطلاعات تخصصی کمتری درباره کامپیوتر دارند،ویروسها را برنامههایی هوشمندوخطرناک میدانند کهخود به خود اجرا و تکثیر شده و آثار تخریبی زیادی دارند که باعث از دست رفتن اطلاعات و گاه خراب شدن کامپیوتر میگردند در حالی که طبق آمارتنها پنج درصد ویروسها دارای آثار تخریبی بوده وبقیه صرفاً تکثیر میشوندبنابراین ویروسهای رایانهای از جنس برنامههای معمولی هستند که توسطویروسنویسان نوشته شده و سپس به طور ناگهانی توسط یک فایل اجرایی و یا جا گرفتن در ناحیه سیستمی دیسک،فایلها و یا کامپیوترهای دیگر راآلوده میکننددر این حال پس از اجرای فایل آلوده به ویروس و یا دسترسی به یک دیسک آلوده توسط کاربر دوم، ویروس به صورت مخفی از نسخهایخودش را تولید کرده و به برنامه‌ های دیگر میچسباند و به این ترتیب داستان زندگی ویروس آغاز میشودوهر یک از برنامهها و یا دیسکهای حاویویروس، پس ازانتقال به کامپیوترهای دیگر باعث تکثیر نسخههایی از ویروس وآلوده شدن دیگر فایلها و دیسکها میشوند.

بنابراین پس از اندک زمانی در کامپیوترهای موجود در یک کشور و یا حتی در سراسر دنیا منتشر میشوند.از آنجا که ویروسها به طور مخفیانه عملمیکنند، تا زمانی که کشف نشده وامکان پاکسازی آنها فراهم نگردیده باشد، برنامههای بسیاری را آلوده میکنند و از این رو یافتن سازنده و یا منشأاصلی ویروس مشکل است.

ویروسها هر روز در اینترنت، بیشتروبیشتر میشوندولی تعداد شرکتهای آنتی ویروس ثابت استپس ما باید برای حفاظت از سیستم خود دست بهکار شویمدراین سلسله مقالات سعی داریم که نحوه مقابله با ویروسهاوهمین طور بیوگرافی ویروسهاونحوه مقابله با هر ویروس را آموزش بدهیم.


عتیقه زیرخاکی گنج