گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 139 views
  • بدون نظر
این فایل قابل ویرایش می باشد وبه صورت زیر تهیه شده وشامل موارد زیر است:

کندانسور يکي از قسمتهاي مهم نيروگاه است که نشتي آن باعث ورودآب خنک کن آلوده به قسمت آب سيکل مي شود، که در نهايت خسارت هاي فراواني به بويلر، توربين و ديگر اجزاء نيروگاه وارد مي شود
نشتي هاي بوجودآمده معمولاً در اثر خوردگي هاي سمت بخار يا سمت آب است که سهم سمت آب بيشتر است. از جمله خوردگي هاي سمت آب،خوردگي سايشي در ابتدا و انتهاي ورودي و خروجي آب لوله، خوردگي هاي گالوانيک درمحل اتصال لوله به تيوب شيت، خوردگي حفره اي و شياري در امتداد لوله ها ، خوردگي تنشي (SCC) در سمت بخار و درمحل رولينگ انتهاي لوله ها را مي توان نام برد.
اعمال بازدارنده هاي خوردگي ، استفاده از پوشش هاي رنگ و لاستيک درون جعبه آب، استفاده از اينسرت هاي پلاستيکي در ورودي و خروجي لوله آب و اعمال حفاظت کاتدي و نيز ملاحظات بهره‌برداري صحيح از واحد و انجام اسيد شويي هاي به موقع و مناسب، آگاهي از وقوع نشتي و پيدا کردن محل دقيق نشتي ها با استفاده از روشهاي مختلف، تميزکاري لوله هاي رسوب گرفته با استفاده از سيستم گلوله هاي اسفنجي و … مهمترين روشهاي پيشگيري از نشتي به شمار مي رود.
عملکرد کندانسور ، شرايط کاري ، مواد و آلياژهاي بکار رفته در آن
 چگالنده ها دستگاه هايي هستندکه جهت تقطير بخار بکار مي روند به طوري که عمل تقطير با گرفتن گرماي نهان بخار توسط سيال خنک کننده، که آب يا هوا مي‌باشد انجام مي‌گيرد. کندانسورها به انواع مختلفي تقسيم بندي مي‌شوند.اين تقسيم بندي ها بر حسب نوع تماس بخار و سيال خنک کننده و نيز بر حسب جهت جريان هاي بخار و سيال خنک کننده مي باشد. انتخاب نوع کندانسور نيز بر حسب مقتضاي موردمصرف صنعتي، نيروگاهي و محل بکارگيري آن صورت مي گيرد.
در اين فصل لزوم کندانسور در نيروگاه ، شرايط کاري ، مواد و آلياژهاي بکار رفته مورد بررسي قرار گرفته است.

۱-۱-تعريف ودلايل لزوم کندانسور در نيروگاه
کندانسور بزرگترين مبدل حرارتي نيروگاه است که عمل تقطير بخار خروجي از قسمت فشار پايين توربين بخار را انجام مي دهد. اين عمل در شرايط اشباع و با گرفتن حرارت نهان (نامحسوس) بخار توسط سيال خنک کننده انجام مي پذيرد. شکل (۱-۱) نشان دهنده موقعيت کندانسور در نيروگاه مي باشد.
کندانسورهاي نيروگاهي به نحوي طراحي مي شوند که پاسخگوي نيازهاي بيان شده در ذيل گردند :
الف- به عنوان منبع سرد موردنياز موتور حرارتي (نيروگاه)
ب- جهت افزايش راندمان حرارتي نيروگاه
ج- جهت تقطير بخار خروجي توربين و نگهداري آب تغذيه بطور ناخالص          
د- جهت هوازدايي از آب چگاليده شده و آب اضافي در هر سيکل توربين          
و – جهت جمع آوري درين هاي حرارتي ، آب تغذيه جبراني ، درين هاي بخار،  درين هاي اضطراري و راه اندازي
۱-۲-انواع سيستم خنک کننده
بعد از تقطير بخار درکندانسور توسط آب خنک کننده، سيستمي مورد نيازمي باشد که بتوان سيال خنک کننده را خنک کرد  و براي تقطير مجدد بخار به کندانسور وارد نمود که به اين سيستم ، سيستم خنک کن مي گويند. انواع سيستم خنک کن در جدول (۱-۱) دسته بندي شده است.   
سيستم ‌هاي باز
      1-1- با استفاده از آب درياچه (نيروگاه نکا)
     1-2-با استفاده از آب دريا ( نيروگاه بندر عباس)
     1-3- با استفاده از آب رودخانه
۲-سيستم هاي بسته
     2-1- سيستم‌هاي خنک کنند‌ه‌تر
                  2-1-1- استخرهاي خنک کننده
                  2-1-2-برجهاي خنک کننده تر (نيروگاههاي تبريز ، همدان ، بعثت و …)
   2-2- سيستم هاي خنک کننده خشک
          2-2-1- خنک کننده خشک غير مستقيم( برج هلر؛شهيد رجايي )
  2-2-2- خنک کننده خشک مستقيم( کندانسور هوايي طوس)

۱-۳- انواع کندانسور
تقسيم بندي انواع کندانسورها بر حسب نوع تماس بخار و سيال خنک کننده و نيز بر حسب جهت جريان هاي بخار وسيال خنک کننده مي باشد. و هر کدام از اين کندانسورها بر حسب مقتضاي مورد مصرف صنعتي ، نيروگاهي و محل بکارگيري آن انتخاب مي شوند. در جدول (۱-۲) انواع کندانسور آمده است.
                                جدول (۱-۲) انواع کندانسور
۱-کندانسور تماس مستقيم
                 1-1-نوع پاششي                      1-2-نوع بارومتريک
                1-3-نوع جت                          1-4-نوع فيلمي
               1-5-نوع حبابي
۲-کندانسور سطحي
           2-1-نوع آب وبخار
          2-2-نوع هوا و بخار
                           2-2-1 -جريان اجباري هوا
                          2-2-2-جريان مکشي هوا
                         2-2-3-جريان طبيعي هوا


 1-3-1- کندانسورهاي تماس مستقيم
از کندانسورهاي تماس مستقيم در موارد زير استفاده مي شود:
۱- سرمايه گذاري پايين مدنظر باشد.
۲- بازيافت آب کندانسه شده مورد نظر نباشد.
ساخت و بهره برداري از کندانسورهاي تماس مستقيم به طور نسبي ساده   مي باشد و براي مقدار کمتر از ۲۵۰۰۰۰ (پوند/ساعت) بخار استفاده مي‌شوند.
اين کندانسورها در نيروگاه هاي ژئوترمال ، خورشيدي و نيروگاه هايي ازاختلاف دماي آبهاي اقيانوس استفاده مي کنند نيز در نيروگاه هايي که از سيستم خنک کن برج خشک غير مستقيم استفاده مي کنند بکار گرفته مي‌شوند.
بطور معمول در کندانسور تماس مستقيم، زماني که بخار و آب سيرکوله (گردشي) مخلوط مي شوند بازيافت چگاليده خالص مشکل مي شود و همچنين آب تغذيه افزودني بزرگتري مورد نياز بوده و خلا کمتري نسبت به کندانسورهاي سطحي بدست مي آيد. اين کندانسورها در نيروگاه هاي بزرگ تاسيس نمي شوند ولي به جهت استفاده با سيستم خنک کننده برج خشک غير مستقيم اندکي تمايل پيدا شده است
کندانسور تماس غير مستقيم خنک کننده با هوا
در يک کندانسور هوايي ، با عبور هواي خنک کننده از لابلاي پره ها در قسمت سطوح بيروني لوله ها بخار در درون لوله هاتقطير مي شود. جنس لوله ها عموماٌ از آلومينيوم مي باشد چرا که خواص انتقال حرارت خوب داشته و در دسترس     مي باشد. در شکل (۱-۵) نمايشي از کندانسور هوايي آمده است.
 مواردي که در طراحي مورد بررسي و رسيدگي قرار مي گيرند عبارتند از :
     – ضريب کل انتقال حرارت نهايي
    –   افت فشار طرف بخار
    –   شکل توزيع بخار
    –    تمرکز گازهاي غير قابل تقطير
    –   شرط حفظ و نگهداري از يخ زدگي

عتیقه زیرخاکی گنج