گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 90 views
  • بدون نظر
این فایل در ۷صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

ديگر قوانين مربوطه به بازرگاني و تجارت، بخش ۱۸- لايحه شركتهاي با مسئوليت محدود، بخش مرغي ۷۱۱۱ انحلال ماده ۸۰۱-۱۸ انحلال
a) يك شركت با مسئوليت محدود زماني منحل ميشود و امور مربوط به آن خاتمه مي يابد كه موارد زير روي بدهند.
۱) در همان زمان يك قرارداد شركت با مسئوليت محدود بسته شود، اما در هيچ زمان ديگري در قرارداد با مسئوليت محدود اعلام نشود، بنابراين شركت با مسئوليت محدود، وجود دائمي خواهد داشت.
۲) بر طبق اتفاقات روي داده كه در قرارداد شركت با مسئوليت محدود بيان مي شود.
مگر اينكه بگونه اي ديگر كه در يك قرارداد شركت با مسئوليت محدود قيد شد، طبق راي مثبت و يا موافقت كتبي، اعضاء شركت با مسئوليت محدود، يا اگر بيشتر از يك دسته يا گروه از اعضاء وجود دارند، سپس توسط اعضاي هر دسته يا گروه، و در موارد ديگر توسط اعضايي كه صاحب ۳/۲ از درصد جاري، يا ديگر سهم در درآمدهاي شركت با مسئوليت محدود كه متعلق به همه اعضاء يا توسط اعضاء گروه يا دسته هستند، باشد؛ همانطور كه اختصاص داده شده است.
۴) در هيچ زماني، هيچ وجود نداشته باشد. مشروط بر اينكه آن شركت با مسئوليت محدود منحل نشود و نيازي به خاتمه يافتن آن نيز نباشد.
a) مگر اينكه به عبارت ديگر، مشروط بر اينكه قرارداد شركت با مسئوليت محدود با ۹۰ روز يا چنين دوره اي همانند آنكه در قرارداد شركت با مسئوليت محدود مشروط شده بود. بعد از وقوع حادثه اي كه ادامه عضويت آخرين عضو باقي مانده را فسخ كرد، نمايندگان شخصي، آخرين عضو باقي مانده، با ادامه شركت با مسئوليت محدود كتبا موافقت كنند و براي پذيرش نمايندگان شخصي چنين اعضائي يا داوطلب شدن آن و انتصاب يك شركت با مسئوليت محدود به عنوان يك عضو معتبر(قانوني) تحت عنوان پيشامد حوادثي كه باعث فسخ شدن ادامه عضويت آخرين عضو باقي مانده شود. مشروط بر اينكه يك قرارداد شركت با مسئوليت محدود ممكن است مشروط بر اين باشد كه نمايندگان شخصي آخرين عضو باقيمانده براي ادامه شركت با مسئوليت محدود و براي پذيرش چنين عضوي به عنوان نماينده شخصي و ياد او طلبي اش و يا انتصاب يك شركت با مسئوليت محدود به عنوان يك عضو معتبر قانوني به عنوان پيشامد حوادث كه باعث فسخ شدن ادامه عضويت آخرين عضو باقي مانده مي شود، ملزم به توافق كتبي مي شوند. 
b) يك عضو در شركت با مسئوليت محدود، به شيوه اي مشروط براي عقد قرارداد شركت سهامي، پذيرفته شود، به شكلي قانوني به عنوان پيشامد حوادثي كه ادامه عضويت آخرين عضو باقي مانده را فسخ مي كند. با ۹۰ روز يا چنين دوره اي همانطور كه در قرارداد شركت با مسئوليت مشروط شده بود، بعد از پيشامدي كه ادامه عضويت آخرين عضو باقي مانده را فسخ كرد متعاقب تصريح قرارداد شركت با مسئوليت محدود كه بطور خاصي براي يك عضو از شركت سهامي آماده شده بود، سپس عضوي در شركت با مسئوليت محدود باقي نماند.
۵) ثبت حكم قضايي انحلال براساس ماده ۸۰۲-۱۸ اين حق مالكيت مي باشد. به عبارت ديگر به شرط اينكه يك قرارداد شركت با مسئوليت محدود، مرگ، بازنشستگي، استعفاء، اخراج، ورشكستگي و يا مرگ هر يك از اعضاء، يا روي دادن حادثه ديگري كه باعث فسخ شدن ادامه عضويت هر عضو شود، دليل منحل شدن شركت با مسئوليت محدود نخواهد بود و يا امور مربوط به آن به پايان نخواهد رسيد. و بر مبناي دو روي دادن چنين حوادثي شركت با مسئوليت محدود، بدون انحلال ادامه پيدا خواهد كرد. هر زماني كه عمل كردن به تجارت در توافق با يك شركت با مسئوليت محدود منطقي نباشد، درخواست توسط يك عضو يا براي يك عضو يا مدير دادگاه انصاف ممكن است حكم به انحلال يك شركت با مسئوليت محدود باشد. مگر اينكه به عبارت ديگر، مشروط بر اين باشد كه يك قرارداد شركت سهامي، رئيس بطور غيرقانوني شركت با مسئوليت محدودي را منحل نكند و يا هيچيك از اعضاء يا شخصي كه توسط اعضاء پذيرفته شده باشد، اگر بيشتر از يك دسته يا گروه از اعضاء وجود داشته باشند سپس توسط دسته يا گروه از اعضاء در هر موردي، توسط اعزايي كه صاحب بيشتر از ۵۰% از درصد فعلي و يا ديگر سهم قانوني اختصاص داده شده است، در سهم شركت با مسئوليت محدود كه مالك آن تمامي اعزاي شركت و يا اعزاي هر دسته و گروه هستند. ممكن است امور شركت با مسئوليت محدود را تعطيل كند بر مبناي درخواست هر عضو يا رئيس و يا نماينده شخصي عضو يا رئيس يا منتقل اليه و همراه با آن ممكن است يك سرپرست انحلال را منصوب كند.
b) بر مبناي انحلال شركت با مسئوليت محدود و تا زمان تشكيل دادن پرونده تاديه فسخ با عنوان شروط ماده ۲۰۳-۱۸ اين حق مالكيت: شخصي كه در حال منحل مردن امور مربوط به شركت با مسئوليت محدود است، ممكن است، بنام و بخاطر شركت با مسئوليت محدود، تحت پيگرد قانوني قرار بگيرد، اگر چه كه از نظر مدني، جنايي اجرايي به تدريج داد و ستدهاي شركت سهامي فيصله داد و يكسره مي شود، دارايي هاي شركت با مسئوليت محدود واگذار مي شود، بدهيهاي شركت، پرداخت مي شوند و ديگر اموال باقيمانده از شركت با مسئوليت محدود بين اعضاء توزيع مي شود. بدون تاثير گذاشتن روي مسئوليت اعضاء روسا بدون مسئوليت زيادي روي منحل كردن اعضاء و هيات مديره. 
توزيع اموال: بر مبناي منحل كردن شركتي با مسئوليت محدود، دارائيها، اموال به ترتيب زير توزيع خواهد شد.
۱) به طلبكار: شامل اعضاء و روسايي كه طلبكار هستند، بهر حال خسارت اموال شركت تا اندازه اي توسط دولت مجاز است- خواه پرداخت و يا ايجاد شروطي منطقي براي پرداخت در مورد آن- مگر اينكه مسئوليتهاي مشروط منطقي براي پرداخت ايجاد شود و مسئوليتهايي براي مالياتها به اعضاء يا عضو قبلي تحت اين حق مالكيت ماده ۶۰۱-۱۸و ۶۰۴-۱۸ واگذار شد.
۲) مگر به عبارت ديگر به شرط اينكه يك قرارداد شركت با مسئوليت محدود با عضو يا اعضاي قبلي در خسارت اموال براي ماليات تحت عنوان ماده ۶۰۴-۱۸ و ۶۰۱-۱۸ 
۳) مگر به عبارت ديگر به شرط اينكه در يك قرارداد شركت با مسئوليت محدود با اعضاء اولا بخاطر بازگشت مالياتهايشان و دوما بخاطر سهمشان از شركت با مسئوليت محدود، به تناسب سهم اعضاء از ماليات
b) يك شركت با مسئوليت محدود كه منحل شده است.
۱) پرداخت خواهد كرد و يا شرايط منطقي براي پرداخت كردن تمامي مطالبات و تعهدات ايجاد مي كنند كه شامل تمامي سهم ها و مطالبات مشروط يا قراردادي كه با عنوان شركت با مسئوليت محدود شناخته مي شوند.
۲) چنين قيد و شرطي ايجاد خواهد شد. همانطور منطقي خواهد بود. احتمالا براي كافي بودن شرط جبران خسارتي كه در شركت با مسئوليت محدود مشخص شده. يا ناشي از اينهم نيست بلكه بر مبناي حقايقي كه در شركت با مسئوليت محدود شناخته شده اند كه احتمالا در شركت سهامي با مسئوليت محدود ناشي و يا شناخته شده اند با ۱۰ سال بعد از تاريخ انحلال آن
اگر اموال كافي وجود داشته باشد. چنين خسارت يا ديوني بطور كامل پرداخت خواهد شد. هيچ شروط و شرطي در پرداخت كامل داخل نمي شود. اگر اموال كافي در شركت وجود نداشته باشد، همچنين خسارات و ديوني يا پرداخت مي شود و يا مشروط بر اينكه بر طبق فوريت پرداخت مي شوند، اما در ميان آنهايي كه فوريت يكساني دارند، بطور قابل تخميني بر آنها اموال به اندازه در دسترس مي باشد.
مگر همانطور كه در قرارداد شركت با مسئوليت محدود مشروط است، هر يك از اموال باقي مانده همانطور كه در اين بخش شرط شده است تقسيم خواهد شد. هر هيات امنايي منحل شده امور مربوط به شركت با مسئوليت محدود را منحل مي كند كه در اين بخش دنبال مي شود و بدليل چنين عملكردهاي اشخاص در منحل كردن شركت با مسئوليت محدود شخصا مشمول پرداخت خواهند بود.
c) عضوي كه يك توزيع در قسمت فرعي تخطي را دريافت مي كند قسمت(a) از اين بخش و كسي كه زمان توزيع را مي داند قسمت(a) از اين بخش براي ميزان توزيع، مشمول پرداخت به شركت با مسئوليت محدود خواهد بود براي اهداف پيش بيني شده راي، واژه توزيع شامل اهميت و ايجاد اهميت منطقي تاوان براي خدمات گذشته يا حال نخواهد بود و يا شامل پرداختهاي منطقي كه باعث ايجاد رشته هاي معمولي تجارت بر طبق طرح هاي تقاعد واقعي يا ديگر برنامه هاي سودمند نخواهد شد.
عضوي كه يك توزيع در قسمت فرعي تخطي را دريافت مي كند
قسمت(a) از اين بخش- و كسي كه زمان توزيع را نمي داند.
مشمول ميزان توزيع نمي شود. موضوع قسمت فرعي(d) از اين بخش فرعي هيچ تاثير مسئوليتي و يا تعهدي نخواهد گذاشت.
به عبارت ديگر اينكه، شخصي كه توزيع را از يك شركت با مسئوليت محدود كه در اين بخش بكار گرفته شده است را دريافت مي كند، هيچ تعهدي تحت اين بخش و يا ديگر قوانين قابل اجراي بر ميزان توزيع بعد از انقضاي سه سال پس از تاريخ توليد توزيع ندارد، مگر تحت عملكردي براي بازپس گيري توزيع از چنين عضوي در ابتدا آغاز مي شود براي انقضاي دوره سه ساله و حكمي از قاضي از مسئوليت در برابر چنين شخصي با توجه به عملكردي كه گفته شد، ايجاد شود.
(e) ماده ۸۰۵-۱۸ از اين قسمت، براي كاربردهاي اين بخش مورد استفاده واقع نمي شود. 
هيات امنايا دريافت كنندگان براي شركت با مسئوليت محدود، مناسب، اختيارات، وظايف
زمانيكه جواز تشكيل هر شركت با مسئوليت محدود صادر مي شود، با توجه به اين بخش توسط تنظيم كردن جواز كنسلي بر طبق اين بخش ماده ۲۰۳-۱۸ كنسل خواهد شد. دادگاه انصاف بر مبناي تقاضاي هر طلبكار، عضو يا رئيس شركت با مسئوليت محدود و يا هر شخص ديگري كه براي آن دلايل خوبي عرضه كند، در هر زماني ۱ يا تعداد بيشتري رئيس براي شركت سهامي با مسئوليت محدود بعنوان هيات امنا انتخاب مي شود و يا منصوب كردن يك شخص و يا تعداد بيشتري بعنوان دريافت كننده در شركت با مسئوليت محدود براي مطالبه كردن اموال شركت و براي جمع كردن بدهي ها و دارايي هاي قايل پرداخت و متعلقات شركت با قدرت تحت تعقيب قرار دادن يا پشتيباني كردن، به نام شركت با مسئوليت محدود و يا به علارت ديگر تمامي چنين دادخواستهايي ممكن است به منظور اهداف فوق الذكر لازم و مناسب باشند و نيز براي ايجاد كردن يك يا چند نماينده تحت نظر آنها و انجام دادن ديگر فعاليتهايي كه ممكن است توسط شركت با مسئوليت محدود انجام شود.
خواه چنين چيزي وجود داشته باشد كه در آنصورت ممكن است براي واگذاري ديگر تجارتهاي بي پايان شركت با مسئوليت محدود لازم است. اختيارات هيات امنا و يا دريافت كنندگان ممكن است به طولاني دادگاه انصاف ادامه داشته باشد. 
ماده ۸۰۶-۱۸
فسخ انحلال
با وجود اينكه ميزان وقاع پيشامد ثبت شده ماده ۲۰۳-۱۸ در اين بخش شركت با مسئوليت محددود منحل نخواهد شد و امور مربوطه به آن فسخ نخواهد شد، اگر در تشكيل پرونده دادن يك سند كنسل كننده اداره امور خارجه مقدم شود بنابراين شركت با مسئوليت محدود ادامه خواهد داشت و نيز مانند وقوع پيشامد بعنوان راي مثبت و موافقت كتبي تمامي اعزاي باقي مانده از شركت سهامي يا نمايندگان شخصي آخرين بازماندگان شركت موثر خواهد بود و( اگر هيچ شخص ديگري كه تاييد رسمي او تحت نظر شركت با مسئوليت محدود براي فسخ كردن انحلال مورد نياز است)، مشروط بر اينكه بهر حال اگر انحلال به علت يك راي يا رضايت كتبي باشد، مگر اينكه هر عضو يا شخص ديگري و يا نمايندگان شخصي اشان كه جانبدار آنها هستند.
مشروط بر اينكه بهرحال اگر انحلال بخواهد به علت يك راي يا رضايت كتبي باشد، انحلال فسخ نخواهد شد مگر اينكه هر عضو يا شخص ديگر(و يا نمايندگان مخصوص به خودشان) كه به نفع آنها راي داده، يا با آنها توافق مالي كرده است، و براي ادامه شركت با مسئوليت محدود نياز به راي و يا رضايت كتبي مي باشد.
اگر اعضاي باقيمانده از شركت وجود نداشته باشند و نمايندگان خصوصي اعضاي باقيمانده راي يا رضايت كتبي به ادامه شركت با مسئوليت محدود بدهند، چنين نمايندگان مخصوص نياز خواهد بود كه بطور كتبا با گزينش نمايندگان موافقت كنند و يا داوطلبان آنها يا نماينده آنها در شركت سهامي بعنوان يك عضو، قابل اجرا مانند وقوع پيشامدي كه ادامه عضويت آخرين عضو را خاتمه دهد.
توجه
Delaware Code موجود در اين سايت توسط بخش تحقيق انجمن قانون گذاري مجلس شوراي عمومي با همكاري مركز اطلاعات دولت تحت سرپرستي DCR و ويرايشگري Lexis Nexis آماده شده بود كه شامل August eheetive و ۱۸۱ و C و Del, Laws 76 است.
حق مالكيت شماره ۸
شركت با مسئوليت محدود. 
بخش ۱ قانون عمومي شركت با مسئوليت محدود(شركت سهامي)
بخش مرغي IV مديران و مسئولات(مقامات)
۱۴۱ هيات مديره، اختيارات، گروه، قابليتهاي مشروط، حد نصاب، هياتهاي مديره، هياتهاي بررسي، درجه روسا، شركتهاي غير انتفاعي، اعتقاد به دفتر حساب و كتاب، عملكرد بدون تشكيل جلسه، انتقال
a) تجارت و امور مربوط به هر شركت سهامي يا شركت با مسئوليت محدود كه بر طبق اين بخش تاسيس شده است، توسط رياست يك هيات و با تحت نظر آنها مديريت خواهد شد. بجز اينكه همانطور كه ممكن است در اين فصل مشروط شده باشد يا مشروط شده است در گواهي نامه به ثبت رسيده شده باشد، اگر هر يك از چنين شروطي در گواهينامه به ثبت رسيده، ايجاد شود، اختيارات و وظايف با توجه به صلاحديد و برخورد بر مبناي هيات مديره در اين بخش، همانطور كه در گواهينامه و اسناد به ثبت رسيده مشروط است، اجرا خواهد شد، به چنين شخص يا اشخاصي مربوط مي شود.

عتیقه زیرخاکی گنج