گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 132 views
  • بدون نظر
این فایل در ۷صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

این قرارداد در تاریخ             فیمابین شرکت              به نمایندگی              به نشانی                         تلفن                 که در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یکطرف و آقای              فرزند                      به شماره شناسنامه                 صادره از              و به نشانی                   تلفن             که از طرف دیگر پیمانکار نامیده میشود مطابق با شرایط و مشخصات ذیل منعقد و لازم الاجراء میباشد.  

ماده یک –موضوع قرارداد 
تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب فلزی در دیوارهای بتنی ، ستونها و شناژهای قائم ، تیرها ، تاوه ها ( دال ها ) 
این فایل به صورت یک فرم تهیه شده ودر این جا قسمتی از این فرم را بررسی می کنیم ودر خود فایل ادامه فایل را مطالعه خواهید کرد
ماده دو – اسناد و مدارک قرارداد 
۲-۱- قرارداد حاضر
۲-۲- نقشه و مشخصات فنی عمومی و خصوصی که بنا به مورد توسط کارفرما ابلاغ میگردد.
۲-۳- کلیه دستورکارهایی که در حین اجرا توسط کارفرما یا دستگاه نظارت ابلاغ میگردد.

ماده سه – مبلغ قرارداد
مبلغ کل قرارداد حدودا             ریال پیش بینی میگردد که تا ۲۵ درصد درصد قابل افزایش یا کاهش می باشد که بر اساس صورت وضعیت پیشرفت کار طبق تائید دستگاه نظارت قابل پرداخت خواهد بود .
۳-۱- تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب فلزی در دیوارهای بتنی ، ستونها ، تیرها ، دال ها ، پی ها و شناژها ، تا ارتفاع ۵/۳ متر هر متر مربع                                                                 ریال       
۳-۲- تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب فلزی در ستونها ، شنازهای قائم ، تیرها ، دال ها و دیوارهای  بتنی که ارتفاع بیش از ۵/۳  متر و حداکثر ۵/۵ متر باشد هر متر مربع                           ریال 
۳-۳- تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب فلزی در تیرها ، ستونها ، دال ها ، شناژهای قائم  ، دیوارهای بتنی که ارتفاع ۵/۵ متر و حداکثر ۵/۷ متر باشد هر متر مربع                                        ریال       
۴-۳- تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب فلزی در تیرها ، ستونها ، دال ها ، شناژهای قائم  ، دیوارهای بتنی که ارتفاع بیش از ۵/۷ مترو حداکثر ۱۰ متر باشد هر متر مربع                         ریال                          تبصره یک –منظور از قالب فلزی در این قرارداد ، قالبی است که از ورق توام با انواع پروفیل های فولادی ساخته شده باشد . 
تبصره دو- در اندازه گیری قالب بندی ها ، سطوح بتن ریخته شده که در تماس با قالب است ملاک محاسبه قرار می گیرد .
تبصره سه – منظور از ارتفاع به ترتیب زیر است :
الف – در مورد دیوار در طبقه اول روی پی ، ارتفاع متوسط دیوار نسبت به رقوم روی پی که دیوار روی آن قرار میگیرد ، و در طبقات بعدی ارتفاع ارتفاع متوسط دیوار نسبت به کف همان طبقه 
ب- در مورد تیر و دال ارتفاع متوسط قرار گرفتن پای شمع های قالب بندی تا سطح زیرین تیرو دال 
تبصره چهار – در این قرارداد هزینه های پشت بند ، چوب بست و داربست و بازکردن قالب و اجرای کامل کار در نظر گرفته شده است .
۳-۵- در نرخ نامه بهای ماده رها ساز ( روغن و مانند آن ) پیچ و مهره لازم ، در قیمت ها منظور شده است .
۳-۶- بهای انجام عملیات لازم برای برای ایجاد پخ در گوشه قالب ها در قیمت ها منظور شده است .
۳-۷- هزینه تمیز کردن قالبها در قیمتها در نظر گرفته شده است .

ماده چهار –نحوه پرداخت 
پس از اتمام کار پیمانکار موظف است نسبت به تهیه صورت وضعیت کارهای انجام شده اقدام و پس از تائید نماینده کارفرما با توجه به مفاد قرارداد نسبت به پرداخت مبلغ کارکرد پس از کسر ۱۰ درصد حسن انجام کار و ۵ درصد مالیات اقدام خواهد شد.
تبصره یک- ۵ درصد حسن انجام کار پس از تحویل موقت و ۵ درصد پس از تحویل قطعی با درخواست کتبی پیمانکار و تائید کارفرما به پیمانکار پرداخت میگردد.
تبصره دو- ۱۰ درصد کل قرارداد بعنوان پیش پرداخت از سوی کارفرما به پیمانکار پرداخت میگردد. 

   ماده پنج – مدت قرارداد 
      میباشد .                            مدت قرارداد جمعا                روز / ماه شمسی از تاریخ                لغایت   
    ماده شش – تعهدات پیمانکار
۶-۱- قبل از جاگذاری آرماتورها باید رویه قالبها را نصب کرده و مواد رها ساز را روی قالبها بکشد.
۶-۲- قطعات رویه قالبها باید در کنار هم طوری جذب و جفت شوند که هدر رفتن شیره بتن ممکن نباشد. 
۶-۳- قالبها باید از هر نوع آلودگی ، ملات ، مواد خارجی و نظایر اینها عاری باشند و قبل از هر بار مصرف با مواد رها ساز پوشانده شوند این مواد را باید چنان بکار برد که بدون آلوده شدن آرماتورها ، روی سطوح قالب لایه ای یکنواخت و نازک به وجود آید.
۶-۴- در مواردی که دسترسی به کف قالبها دشوار یا غیر ممکن باشد باید به تعبیه دریچه های بازدید و کف شورهای قالب برای تمیز کردن قالب قبل از بتن ریزی اقدام کرد.
۶-۵- در صورتی که کیفیت سطح تمام شده اهمیتی خاص داشته باشد نباید از قطعات قالبهای صدمه دیده در مراحل قبلی استفاده کرد.
۶-۶- پیمانکار باید زمانی قالب را بردارد که بتن بتواند تنشهای موثر را تحمل کند و تغییر شکل آن از تغییر شکلهای پیش بینی شده تجاوز کند.  
۶-۷- عملیات قالب برداری و برچیدن پایه ها باید گام به گام ، بدون اعمال نیرو و ضربه و طوری باشد که اعضاء تحت اثر بارهای ناگهانی قرار نگیرند.
۶-۸- برچیدن پایه های تیرها باید از وسط شروع شود و به طرف تکیه گاه ادامه یابد یا پایه های زیر کنسول های بزرگ باید به تدریج از لبه آزاد به طرف تکیه گاه برچیدن شوند و هر لحظه که علائمی از تغییر شکل یا ترک خوردگی در کنسول ها مشاهده شود برچیدن پایه ها را باید متوقف کرد.
۶-۹- زمان قالب بندی طبق جدول زیر میباشد.
دمای مجاور سطح بتن ( سلسیوس ) شرح
۰ ۸ ۱۶ ۲۴ و بالاتر نوع قالب بندی 
۳۰ ۱۸ ۱۲ ۹ قالب های قائم ، ساعت 
۱۰ ۶ ۴ ۳ قالب زیرین ، شبانه روز دال ها
۲۵ ۱۵ ۱۰ ۷ پایه های اطمینان ، شبانه روز
۲۵ ۱۵ ۱۰ ۷ قالب زیرین ، شبانه روز   تیرها
۳۶ ۲۱ ۱۴ ۱۰ پایه های اطمینان ، شبانه روز

۶-۱۰- برای تیرهای بادهانه تا ۷ متر برداشتن کل قالب و داربست و زدن پایه های اطمینان مجاز است ولی برای دهانه های بزرگتر از ۷ متر تنظیم قالب و داربست باید طوری باشد که برداشتن قالب بدون جابجایی پایه های اطمینان میسر شود.
۶-۱۱- برداشتن پایه های اطمینان باید بدون اعمال فشار وضربه طوری باشد که بار به تدریج از روی آنها حذف شود.
۶-۱۲- رعایت شاقولی بودن قالبها الزامی می باشد.
۶-۱۳- رعایت تراز بودن قالبها الزامی می باشد .

ماده هفت – تعهدات پیمانکار 
۷-۱- پیمانکار از محل کار بازدید و از کم و کیف آن کاملا مطلع می باشد و کلیه نقشه ها و مشخصات فنی مربوط به اجرای کار را رویت نموده است و کلیه کارها را طبق نقشه و دستور کارها زیر نظر دستگاه نظارت بدون عیب و نقص انجام دهد .
۷-۲ –پیمانکار می بایستی در تمام مراحل کار در کارگاه حاضر بوده و در غیاب خود نماینده تام الاختیار ذیصلاح با اطلاعات فنی مورد نیاز که مورد تائید کارفرما نیز باشد حضور داشته باشد.
۷-۳- پیمانکار جهت اجرای حسن انجام تعهدات خود ، مبلغ           ریال بصورت چک تضمین شده بانکی در قبال اخذ رسید تحویل کارفرما می نماید . چک مذکور پس از اتمام کار با تقاضای پیمانکار مسترد میگردد.
۷-۴- چنانچه پیمانکار نسبت به شروع کار در موعد مقرر اقدام ننماید ، سپرده پیمانکار به نفع کارفرما ضبط و قرارداد فیمابین بدون نیاز به هیچگونه تشریفات ، لغو شده تلقی می گردد.
۷-۵- چنانچه پیمانکار پس از شروع کار بهر علت کار را متوقف نماید کارفرما می تواند بدون نیاز به تامین دلیل از دستگاههای قضایی و مراجع ذیصلاح نسبت به تنظیم صورتجلسه کارکرد که به تائید دستگاه نظارت رسیده اقدام و یک نسخه از آن را تحویل پیمانکار نماید.  
۷-۶- پیمانکار متعهد است به رعایت دقیق برنامه زمان بندی اجراء عملیات می باشد و در صورت هر گونه تاخیر که ناشی از کار پیمانکار باشد کلیه خسارات وارده متوجه وی خواهد بود.
۷-۷- پیمانکار حق واگذاری کار به غیر را ندارد و در صورت اثبات چنین سندی ، کارفرما حق هرگونه اقدام را به هر شکل و بصورت تام الاختیار خواهد داشت.
۷-۸-پیمانکار در حفظ و حراست اموال شرکت ، ابزار ، ماشین آلات ، مصالح و قطعات مسئول است و کارفرما در هر مقطعی می تواند آمارگیری و بررسی از ابزار و وسائل     نموده و در صورت وجود کمی و کاستی پیمانکار مسئول پاسخگویی و جبران است.

عتیقه زیرخاکی گنج