گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 198 views
  • بدون نظر

نگارش این پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد روانشناسی گرایش تربیتی می باشد هدف از این پژوهش بررسی رابطه هوش اجتماعی و حمایت اجتماعی و خوش بینی با سازگاری اجتماعی دانشجویان دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات خوزستان در سال ۹۴می باشد این پژوهش از نظر هدف کاربردی است و از نظر گرداوری داده ها از نوع همبستگی می باشد . تعداد جامعه اماری سیصد نفر می باشد که یکصد و پنجاه نفر برای نمونه تعیین گردید که به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار اس پی اس اس استفاده گردید که نتایج آن در چکیده پژوهش ذکر گردیده است .

چکیده:

هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه هوش اجتماعی، حمایت اجتماعی و خوش بینی با سازگاری اجتماعی دانشجویان دانشگاههای آزاد علوم تحقیقات خوزستان سال ۱۳۹۴-۱۳۹۳میباشد.روش پژوهش از نظر هدف كاربردي و از نظر گردآوري داده ها توصیفی از نوع همبستگی بوده است. حجم جامعه آماری کارکنان به تعداد۳۰۰نفراست که نمونه آماری به روش کوکران۱۵۰نفرتعیین گردیدکه به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند.ابزار گردآوری داده ها چهار پرسشنامه هوش اجتماعی، حمایت اجتماعی و خوش بینی با سازگاری اجتماعی در مقیاس پنج درجه ای لیکرت بوده است. روایی پرسشنامه ها با مطالعه منابع و اخذ نظرات برخي متخصصان زيربط بدست آمد برای محاسبه پایایی آنها نیز تعداد ۳۰ پرسشنامه بین جامعه آماری (غیر از نمونه اصلی) توزیع و با استفاده از آلفای کرونباخ ضریب ۰٫۹۴ برآورد گردیده است.داده های گردآوری شده به کمک روش های آمار توصیفی همچون فراوانی، درصد، نمودار، وآزمون های آمار استنباطی همچون همبستگی پیرسون، و T مستقل، آنالیز واریانس یک راههو ضریب همبستگی چندگانه از طریق نرم افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.نتایج عبارتند از:بين حمایت اجتماعی با سازگاری اجتماعی دانشجويان رابطه وجود دارد. بين هوش اجتماعی و ميزان سازگاری اجتماعی دانشجويان رابطه وجود دارد. بين خوش بینی و ميزان سازگاری اجتماعی دانشجويان رابطه وجود دارد . بين خوش بینی و ميزان سازگاری اجتماعی دانشجويان رابطه وجود دارد. بين حمایت اجتماعی وهوش اجتماعی و خوش بینی و سازگاری اجتماعی دانشجويان زن و مرد و تفاوت وجود دارد.بين حمایت اجتماعی وهوش اجتماعی و خوش بینی و سازگاری اجتماعی دانشجویان از نظر گروه ‌هاي مختلف سني تفاوت وجود دارد بين حمایت اجتماعی وهوش اجتماعی و خوش بینی و سازگاری اجتماعی دانشجویان از نظر وضعیت اشتغال تفاوت وجود دارد.

کلیدواژه: هوش اجتماعی، حمایت اجتماعی،خوش بینی، سازگاری اجتماعی، دانشجویان

فهرست كلي مطالب

عنوان                                                                                                                     صفحه

فصل اول – طرح پژوهش

مقدمه…………………………………………………………………………………………………….. ۱۳

بیان مسئله……………………………………………………………………………………………… ۱۴

اهمیت و ضرورت پژوهش……………………………………………………………………………….. ۱۵

اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………… ۱۶

فرضیات………………………………………………………………………………………………….. ۱۶٫

تعاریف عملیاتی………………………………………………………………………………………… ۱۷

فصل دوم – ادبیات تحقیق

مقدمه………………………………………………………………………………………………….. ۱۹

حمایت اجتماعی………………………………………………………………………………………. ۱۹

تعاریف حمایت اجتماعی………………………………………………………………………………. ۲۰

انواع حمایت اجتماعی…………………………………………………………………………………. ۲۱

ابعاد حمایت اجتماعی………………………………………………………………………………….. ۲۳

تئورهای حمایت اجتماعی……………………………………………………………………………... ۲۴

منابع حمایت اجتماعی…………………………………………………………………………………. ۲۶

مدلهای حمایت اجتماعی……………………………………………………………………………... ۲۸

عوامل موثر در جلب حمایت اجتماعی…………………………………………………………………. ۲۹

اثرات روانی حمایت اجتماعی…………………………………………………………………………. ۳۰

اثرات جسمانی حمایت اجتماعی……………………………………………………………………… ۳۱

شبکه حمایت اجتماعی……………………………………………………………………………….. ۳۲

حمایت اجتماعی به عنوان سپر فشار روانی………………………………………………………….. ۳۴

نقش حمایت اجتماعی در حفظ سلامتی……………………………………………………………... ۲۹

سازگاری اجتماعی…………………………………………………………………………………….. ۳۷

ویژگی های افراد سازگار………………………………………………………………………………. ۳۸

انواع سازگاری………………………………………………………………………………………….. ۳۹

موانع سازگاری در انسان………………………………………………………………………………. ۴۰

ناسازگاری……………………………………………………………………………………………… ۴۱

عوامل موثر در بروز ناسازگاری…………………………………………………………………………… ۴۲

عوامل موثر بر سازگاری………………………………………………………………………………….. ۴۲

خصوصیات سازگاری……………………………………………………………………………………… ۴۴

مراحل سازگاری…………………………………………………………………………………………. ۴۴

فرآیند سازگاری…………………………………………………………………………………………..۴۵

دیدگاه های سازگاری اجتماعی………………………………………………………………………… ۴۵

ماهیت خوش بینی و تاریخچه توجه آن در روانشناسی…………………………………………………. ۵۲

خوش بینی به عنوان طبیعت انسانی…………………………………………………………………... ۵۳

خوش بینی به صورت یک تفاوت فردی…………………………………………………………………… ۵۶

نظریه کلی……………………………………………………………………………………………….. ۵۸

نظریه کرت لوین…………………………………………………………………………………………... ۵۹

انواع خوش بینی…………………………………………………………………………………………. ۵۹

خوش بینی خلقی……………………………………………………………………………………….. ۶۰

خوش بینی موقعیتی…………………………………………………………………………………….. ۶۰

خوش بینی کاذب………………………………………………………………………………………… ۶۱

هوش اجتماعی………………………………………………………………………………………….. ۶۲

تئوری هوش اجتماعی…………………………………………………………………………………….. ۶۴

پرفایلهوش اجتماعی………………………………………………………………………………………. ۶۶

تفاوت هوش اجتماعی و هوش هیجانی………………………………………………………………….. ۶۷

منشا زیستی- عصبی هوش اجتماعی…………………………………………………………………… ۶۸

آسیب شناسی هوش اجتماعی…………………………………………………………………………. ۷۴

اندازه گیری هوش اجتماعي………………………………………………………………………………. ۷۵

انواع و نمونه های معیارهای موجود هوش اجتماعی……………………………………………………… ۷۷

توسعه هوشاجتماعي…………………………………………………………………………………….. ۷۹

تاریخچه مطالعات هوش……………………………………………………………………………………. ۸۱

هوش از دیدگاه ثرندایک……………………………………………………………………………………. ۸۶

هوش از دیدگاه اسپیرمن………………………………………………………………………………….. ۸۷

هوش از دیدگاه استرنبرگ…………………………………………………………………………………. ۸۷

هوش از دیدگاه وکسلر…………………………………………………………………………………….. ۸۸

هوش از دیدگاه گاردنر……………………………………………………………………………………… ۸۹

هوش از دیدگاه بینه و سیمون……………………………………………………………………………… ۸۹

رویکردهای چهارگانه هوش…………………………………………………………………………………. ۸۹

رویکرد روانسنجی…………………………………………………………………………………………… ۹۰

رویکرد عصبی- زیستی……………………………………………………………………………………… ۹۰

رویکرد رشدی……………………………………………………………………………………………….. ۹۱

رویکرد پردازش اطلاعات…………………………………………………………………………………….. ۹۲

ارتباطات اجتماعی………………………………………………………………………………………….. ۹۳

جهت گیری باز و بسته در ارتباطات…………………………………………………………………………. ۹۴

الگوهای چهارگانه ارتباطات اجتماعی……………………………………………………………………….. ۹۵

پيشينه پژوهش………………………………………………………………………………………………. ۹۸

پيشينه داخلی……………………………………………………………………………………………….. ۹۸

پيشينه خارجی……………………………………………………………………………………………….. ۹۹

                       

 

                                             فصل سوم:روش پژوهش

-۱- جامعه آماري……………………………………………………………………………………………. ۱۰۸

۳-۲- نمونه آماري و روش نمونه گيري …………………………………………………………………….. ۱۰۸

۳-۳- طرح تحقيق…………………………………………………………………………………………… ۱۰۹

۳-۴- ابزار اندازه گيري……………………………………………………………………………………… ۱۱۰

۳-۵- روش اجرا…………………………………………………………………………………………….. ۱۱۰

۳-۶- روش تحليل داده ها …………………………………………………………………………………. ۱۱۱

 

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها

الف ) يافته هاي توصيفي………………………………………………………………………………….. ۱۱۲

ب) يافته هاي مربوط به فرضيه هاي پژوهش……………………………………………………………… ۱۱۹

ج) يافته هاي جانبي ……………………………………………………………………………………….. ۱۲۰

فصل پنجم:بحث و نتيجه گيري

۵-۱- تبیين یافته‌های مربوط به فرضیه‌های پژوهش…………………………………………………………. ۱۳۳

۵-۲- محدودیت های پژوهش………………………………………………………………………………….

۵-۳-۱- پيشنهادات پژوهشي…………………………………………………………………………………….

۵-۳-۲- پیشنهادات کاربردی………………………………………………………………………………………

منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………. ۱۳۹


عتیقه زیرخاکی گنج