گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 196 views
  • بدون نظر

کارکنان، عامل حیاتی در پلیس راهنمایی و رانندگی به عنوان یک سـازمان خـدماتی هسـتند، بـه ویـژه
کارکنان خط تماس که بهطور مستقیم با آحاد جامعه ارتباط دارند. از اینرو مجموعه خاصی از رفتارهاي
داوطلبانه و اختیاري (رفتار شهروندي سازمانی) کارکنانی که در ارائه خدمات بـه مـردم بـا آنهـا تمـاس
داشته و تعامل برقرار میکنند، میتواند تأثیر قابل توجهی بر ادراك مردم از کیفیت خدمات داشته باشد.
عوامل زیادي بر رفتار شهروندي سازمانی تأثیر دارند که بر اساس مطالعات انجـام شـده در ایـن زمینـه،
حمایت سازمانی ادارك شده کارکنان یکی از مهمترین آنها است


کارکنان، عامل حیاتی در پلیس راهنمایی و رانندگی به عنوان یک سـازمان خـدماتی هسـتند، بـه ویـژه
کارکنان خط تماس که بهطور مستقیم با آحاد جامعه ارتباط دارند. از اینرو مجموعه خاصی از رفتارهاي
داوطلبانه و اختیاري (رفتار شهروندي سازمانی) کارکنانی که در ارائه خدمات بـه مـردم بـا آنهـا تمـاس
داشته و تعامل برقرار میکنند، میتواند تأثیر قابل توجهی بر ادراك مردم از کیفیت خدمات داشته باشد.
عوامل زیادي بر رفتار شهروندي سازمانی تأثیر دارند که بر اساس مطالعات انجـام شـده در ایـن زمینـه،
حمایت سازمانی ادارك شده کارکنان یکی از مهمترین آنها است


  • بازدید : 216 views
  • بدون نظر

حمایت ادراكشده از سوي سازمان یکی از موضوعاتی است که به تازگی در حوزة رفتار سازمانی
و مدیریت منابع انسانی مطرح شده است. حمایتی که کارکنان از سوي سـازمان احسـاس مـیکننـد
باوري است مبتنی بر این که سازمان تا چه حد از همکاريهایشان قدردانی میکند و به رفـاه آنهـا
اهمیت میدهد. هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطۀ بین حمایتی کـه کارکنـان از سـوي سـازمان
ادراك میکنند و تعهد آنها به سازمان و همچنین عملکرد سازمانی است.
حمایت ادراكشده از سوي سازمان یکی از موضوعاتی است که به تازگی در حوزة رفتار سازمانی
و مدیریت منابع انسانی مطرح شده است. حمایتی که کارکنان از سوي سـازمان احسـاس مـیکننـد
باوري است مبتنی بر این که سازمان تا چه حد از همکاريهایشان قدردانی میکند و به رفـاه آنهـا
اهمیت میدهد. هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطۀ بین حمایتی کـه کارکنـان از سـوي سـازمان
ادراك میکنند و تعهد آنها به سازمان و همچنین عملکرد سازمانی است. این پژوهش در ۶۴ شـعبۀ
بانک ملت انجام گرفـت و ابـزار گـردآوري دادههـاي آن پرسشـنامۀ حمایـت ادراكشـده آیزنبرگـر،
هانتینگتون، هاچیسون و سوآ (۱۹۸۶) و پرسشنامۀ تعهد سازمانی میر و آلن (۱۹۹۷) بود که بین ۷۸۹
نفر از کارکنان شعب منتخب توزیع و جمعآوري شد. براي تحلیل دادهها از تحلیل همبستگی استفاده……..

  • بازدید : 133 views
  • بدون نظر

نظريه مبادله اجتماعي يكي ازحوزه هاي نظري درجامعه شناسي معاصراسـت كـه
براساس آن مي توان به تحليل نظام اجتمـاعي وفرآينـدهاي اجتمـاعي مربـوط بـه آن نايـل
آمد.حمايت سازماني يكي ازكاربردهاي نظريه مبادلـه اجتمـاعي اسـت كـه بـراي نخـستين
بارايده آن توسـط آيزنبرگروهمكـاران(۱۹۸۶)بـه طوررسـمي درادبيـات نظريـات سـازماني
واردشد.

نظريه مبادله اجتماعي يكي ازحوزه هاي نظري درجامعه شناسي معاصراسـت كـه
براساس آن مي توان به تحليل نظام اجتمـاعي وفرآينـدهاي اجتمـاعي مربـوط بـه آن نايـل
آمد.حمايت سازماني يكي ازكاربردهاي نظريه مبادلـه اجتمـاعي اسـت كـه بـراي نخـستين
بارايده آن توسـط آيزنبرگروهمكـاران(۱۹۸۶)بـه طوررسـمي درادبيـات نظريـات سـازماني
واردشد.پس از گذشت دودهه،تلاشهاي بيشماري توجه خاص به تحليل ماهيت وچگونگي
شكل گيري حمايت سازماني صورت گرفته است.علاوه برآن بخشي ديگرازتوليدات علمي
دانشمندان اختصاص به بررسي تاثيرات وپيامدهاي حمايت سازماني درحـوزه هـاي ……


عتیقه زیرخاکی گنج