گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
 • بازدید : 158 views
 • بدون نظر
این فایل قابل ویرایش می باشد وبه صورت زیر تهیه شده::

شبكه قدرت همواره در معرض خطاهاي گوناگوني قراردارد . از ميان همه اين خطاها احتمال وقوع خطاي زمين بيشتر است . تقريبا بيش از ۹۵ درصد خطاهاي شبكه از اين نوع است. بنابراين حفاظت تجهيزات شبكه قدرت در برابر اين نوع خطاها از اهميت ويژه اي برخوردار است.
يكي از روش هاي حفاظت سيستم ها در برابر خطاي زمين استفاده از رله هاي جريان زياد است اين روش كه از ديرباز مورد استفاده قرار مي گرفته است هنوز هم جزو اصلي  ترين روش هاي حفاظت زمين محسوب مي شود .اگر چه در برخي مواردرله ديستانس به عنوان رله اصلي در اين خطاها بكار مي رود  اما رله هاي جريان زياد زمين در اين موارد نقش مهمي ايفا ميكنند ،زيرا موارد بسياري وجود دارد كه رله ديستانس در خطاهاي زمين عمل نمي كند.
خطاهاي زمين به خطاهايي گفته ميشود كه بين يك يا دو فاز  و زمين صورت مي گيرد . رله زمين در چنين مواقع ي بايد بتواند در كمترين زمان ممكن اين اشكال را احساس كند و فرمان لازم براي عملكرد كليدهاي قدرت را صادر كند.
كميتي كه در رله هاي زمين براي تشخيص خطا بكار مي رود ولتاژ (۳V0) يا جريان باقيمانده  (3I0) است كهV0 وI0 مقاديرمولفه صفر ولتاژ و جريان هستند . بيشتر سيستم هاي قدرت زمين شده اند و اين زمين كردن ممكن است بصورت مستقيم باشد و يا از مقاومت يا راكتانس استفاده شده باشد. در نتيجه جز در موارد خاصي ، ولتاژ و جريان هاي باقيمانده بسياري وجود دارد كه ميتوانند توسط رل هاي زمين مورد استفاده قرار گيرند . البته ولتاژ و جريان مولفه منفي نيز در خطاي زمين وجود دارد و با تركيب آن ها با مقادير مولفه صفر ، در آشكار نمودن و ايزوله كردن خطاها مي توان از آن ها استفاده كرد.
قابل ذكر است كه خطاي سه فاز به زمين به علت اين كه مولفه صفر قابل ملاحظه اي ايجاد نمي كند نمي تواند باعث عملكرد رله زمين شود . به همين خاطر عموما اين نوع خطا به عنوان يك خطاي فاز درنظر گرفته مي شود.
هيچكدام از كميت هاي مشخص كننده خطاي زمين (ولتاژ و جريان مولفه صفر) هنگاميكه سيستم در شرايط نرمال قرار دارد ، به مقدار قابل ملاحظه اي موجود نيستند. اين نكته مهم باعث شده است تا بتوان رله هاي جداگانه اي را براي حفاظت زمين استفاده كرد كه حساسيت بيشتري دارند و در مقاديري كمتر از بار سه فاز سيستم تنظيم مي شوند.

۲-۱: اتصالات رله هاي زمين
در اين جا چند نوع متداول از اتصالات رله هاي زمين كه استفاده از آن ها در حفاظت زمين رايج است تشريح مي گردد. در تمام اين روش ها از ولتاژ يا جريان باقيمانده براي تشخيص خطاي زمين استفاده مي شود.
الف : در روش اول كه در شكل a-1-1 نمايش داده شده است ، رله زمين از خروجي سه ترانس جريان كه بصورت موازي بسته شده اند تغذيه مي گردد . اوليه هر كدام از ترانس ها يكي از فازهاي خط انتقال است . بنابر اين جرياني كه از رله عبور مي كند برابر است با :
چون در شرايط كار عادي سيستم ، جريان باقيمانده نداريم ، پس تنظيم اين رله ها را مي توان در مقادير كم انجام داد . به همين دليل معمولا اين رله ها بين ۳۰ تا ۷۰ درصد جريان نامي تنظيم مي شوند . تنظيم اين رله ها مستقل از بار است و با تنظيم رله هاي اضافه بار متفاوت است ، ذكر اين نكته ضروري است كه تنظيم  آن ها در مقادير كم ،‌باعث تحميل بِردِن  اضافي به C.T خواهد شد و اين مطلوب نيست .
رله هاي C,B,A كه هر كدام در ثانويه يكي از C.Tها بسته شده اند ، براي حفاظت در برابر خطاي فاز هستند يعني در صورت وقوع خطاي دو فاز به هم ويا خطاي سه فاز ،‌ المان جريان زياد اين رله ها باعث صدور فرمان لازم مي گردد. اين رله ها بايد طوري تنظيم شوند كه در بارگيري كامل از خط و حتي در مقاديري بيش از آن عمل نكنند . اين رله ها ممكن است در برخي خطاهاي زمين عمل كنند . با اين وجود نبايد آن ها را به عنوان رله زمين در نظر گرفت بلكه بايد آن ها را به عنوان يك حفاظت پشتيباد براي رله زمين به حساب آورد . گاهي اوقات به منظور صرفه جويي اقتصادي ، به جاي اين كه سه رله جريان زياد براي فازها بكار برند،‌از دو رله استفاده ميكنند.
در صورتيكه  تمام C.T ها ايده آل باشند ،‌ تحت شرايط كاركرد نرمال و هم چنين در خطاهاي بين فازها جرياني از رله زمين نخواهد گذشت . با اين وجود ،‌چون C.T  ها هر قدر هم كه يكسان باشند باز هم تفاوت هاي جزئي  دارند، همواره مقداري جريان از رله زمين عبور مي كند اين جريان كه به جريان مانده اشتباهي معروف است ،‌ هنگامي كه اوليه C.T ها در جريان نامي كار ميكند حدود ۰۱/۰ تا ۱/۰ آمپر است و در خطاهاي شديد بين فاز ها ، مقادير  بسيار بزرگتري خواهد داشت. براي اجتناب از اين جريان اشتباه مي توان از يك نوع ترانس جريان استفاده كرد كه هر سه فاز را در بر ميگيرد . در شكل b-1 نمونه اي از اين نوع ترانس جريان كه به C.T توالي صفر  معروف است ، نشان داده شده است با استفاده از اين C.T در واقع نامتعادلي در خروجي C.T ها از بين خواهد رفت . استفاده از اين C.T در سيستم هاي با ولتاژ كم و متوسط رايج است.
ب: روش دوم كه در شكل ۲-۱ نشان داده شده است را تنها در پست هايي مي توان به كار برد كه ترانس هايي با سيم پيچ ستاره زمين شده دارند . در چنين مواقعي جريان رله زمين توسط يك C.T كه بين نقطه خنثي ترانس و  زمين بسته مي شود تامين مي گردد . فقط در صورت بروز خطاي زمين است كه از نقطه صفر ترانس قدرت جريان مي گذرد و به محض عبور جريان ،‌رله زمين واقع درآن جاكه درمقاديركم نيزتنظيم مي گردد،‌فرمان لازم راصادر خواهد كرد.
اين رله فقط خطاهاي زمين طرف ستاره را حفاظت مي كند و به خطاهاي سمت مثلث حساس نيست زيرا همانطور كه مي دانيم ، جريان مولفه صفر نمي تواند از يك ترانس ستاره – مثلث عبور كند . بنابراين اين رله خطاهاي زمين طرف مثلث را نمي بيند.
در سيستم هايي كه به علت عدم وجود نقطه خنثي از ترانس هاي زمين براي ايجاد اين نقطه استفاده مي شود ، رله زمين را ميتوان از يك C.T كه در نوترال ترانس زمين بسته مي شود تغذيه كرد.
ج: يكي ديگر از روش هاي تشخيص خطاي زمين ،‌استفاده از ولتاژ باقيمانده به صورتيكه در شكل a-3-1 نشان داده شده است مي باشد . ترانس ولتاژي كه در اين روش استفاده مي شود ، اوليه اش ستاره زمين شده و ثانويه اش مثلث باز مي باشد. ولتاژي كه در گوشه باز اين مثلث اندازه گيري مي شود براي تشخيص خطاي زمين به رله اعمال مي شود. از اين روش بيشتر در واقعي استفاده مي شود كه سيستم قدرت فاقد نقطه صفر باشد . يكي از اين موارد ، حفاظت خطاي زمين در سمت مثلث يك ترانس قدرت است . رله زمين در اين جا يك رله ولتاژي لحظه اي است و در مواردي كه لازم است مي توان با استفاده از يك تايمر ،‌تاخير زماني لازم را ايجاد كرد.
وقتي سيستم درحالت نرمال است ولتاژ موجود در ترمينال هاي مثلث باز، صفر است . اما هنگام رخ دادن يك خطاي زمين ،‌اين تعادل به هم خورده و ولتاژي به رله اعمال ميگردد. نكته مهمي كه هنگام استفاده از اين روش بايد به آن دقت كرد اين است كه همواره ولتاژ مولفه صفر، در محل اتصالي بيشترين مقدار را دارد و هر چه از آن دور تر مي شويم از مقدار آن كاسته مي شود. درصورتي كه امپدانس خط مابين نقطه اتصالي و محل رله و با مقاومت خود اتصال در مقايسه با امپدانس منع بزرگ باشد ، باعث كاهش بيش از حد اين ولتاژ در محل رله مي شود و بنابراين ،‌در تنظيم رله ها بايد دقت بيشتري لحاظ نمود.
 • بازدید : 123 views
 • بدون نظر
این فایل در ۲۷صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

قطعات مورد نياز برای ساخت ترموستات :
ATMEGA161) ميکروکنترلر
  LM35 2) سنسور حرارتی 
کارکتری   LCD3)  
 LED 4) 
۵) مقاومت ۱کيلو 
۶)يک عدد خازن 
۷)يک عدد خازن  
۸)رگولاتور ۷۸۰۵
۹)منبع تغذيه ۶V-9V
 
ميكروگنترلر Atmega 16
خصوصيات  Atmega 16:
* ازمعماري AVR RISC استفاده مي كند.
كارايي بالا وتوان مصرفي كم
داراي ۱۳۱ دستورالعمل با كارايي بالا كه اكثراً تنها دريك كلاك سيكل اجرا مي شوند.
رجيستر كاربردي.
سرعتي تا ۱۶ MISP در فركانس ۱۶MHZ.
* حافظ برنامه وداده غير فرار
۳۲ كيلوبايت حافظ FLASH قابل برنامه ريزي داخلي.
پايداري حافظه FLASH قابليت ۱۰۰۰ بارنوشتن وپاك كردن
۲كيلو بايت حافظه داخلي SRAM
۱ كيلو بايت حافظه EEPROM داخلي قابل برنامه ريزي.
پايداري حافظه EEPROM: قابليت ۱۰۰۰۰ بارنوشتن وپاك كردن.
قفل برنامه FLASH وحفاظت داده EEPROM
* قابليت ارتباط JTAG(IEEE std.)
* خصوصيات جانبي دوتايمر- كانتر هشت بيتي با PRESCALER مجزا وداراي مد COMPARE
يك تايمر كانتر شانزده بيتي با PRESCALER مجزا وداراي مدهاي COMPARE و CAPTURE
۴ كانال PWM
۸ كانال مبدل آنالوگ به ديجيتال ۱۰بيتي
يك مقايسه كننده آنالوگ داخلي
داراي RTC(REAL-TIME CLOCK) با ايسلاتورمجزا.
WATCH DOG قابل برنامه ريزي با ايسلاتورداخلي
ارتباط سريال SPI براي برنامه ريزي داخلي مدار
قابليت ارتباط سريال SPI به صورتMASTER  يا SLAVE
قابليت ارتباط با پروتكل سريال دوسيمه(TOW-WIRE)
* خصوصيات ويژه ميكروكنترلر
مدار POWER-ON RESET CIRCUIT
BROWN- OUT DETECTION قابل برنامه ريزي
منابع وقفه (INTERRUPT) داخلي وخارجي
داراي ايسلاتور RC داخلي كاليبره شده.
عملكرد كاملاً ثابت.
توان مصرفي پايين وسرعت بالا توسط تكنولوژي CMOS
* خطوط  وانواع بسته بندي
۳۲ خط ورودي/ خروجي ( ) قابل برنامه ريزي.
۴۰ پايه (PIN) نوع PDIP، ۴۴ پايه نوع TQFP، ۴۴ پايه MLF
* تركيب پايه ها 
فيوزهاي بيت  ATMEGA 16
OCDEN: درصورتي كه بيت هاي قفل برنامه ريزي شده باشند برنامه ريزي اين بيت به همراه بيت JTAGEN باعث مي شود كه سيستم ON CHIP DEBUG فعال شود. برنامه ريزي شدن اين بيت به قسمت هايي ازميكرو امكان مي دهد كه درمدهاي SLEEP كاركنند كه اين خود باعث افزايش مصرف سيستم مي گردد. اين بيت به صورت پيش فرض برنامه ريزي نشده(۱) است.
JTAGEN: بيتي براي فعال سازي برنامه ريزي ميكرو از طريق استاندارد ارتباطي IEEE كه درحالت پيش فرض فعال است وميكرو مي تواند از اين ارتباط براي برنامه ريزي خود استفاده كند.
پايه هاي PC 5002 در اين ارتباط استفاده مي شود.
SPIEN: درحالت پيش فرض برنامه ريزي شده وميكرواز طريق سريال SPI برنامه ريزي 
مي شود.
CKOPT: انتخاب كلاك كه به صورت پيش فرض برنامه ريزي نشده است عملكرد اين بيت بستگي به بيت هاي CKSEL دارد.
EESAVE: درحالت پيش فرض برنامه ريزي نشده ودرزمان پاك شدن ميكرو حافظه EEPROM پاك مي شود ولي درصورتي كه برنامه ريزي شود محتويات EEPROM درزمان پاك شدن ميكرو، محفوظ مي ماند.
BOOTZ 0, BOOTSZ 1: براي انتخاب مقدار حافظه BOOT طبق جدول زير برنامه ريزي مي شود ودرصورت برنامه ريزي فيوز بيت BOOTRS اجراي برنامه از آدرس حافظه BOOT آغاز خواهد شد.
پيكره بندي پورت ها
براي تعيين جهت پايه پورت ها از اين پيكره بندي استفاده مي كنيم. جهت يك پايه 
مي تواند ورودي يا خروجي باشد.
CoFig portx= state
ConFig pinx.y= state
X,y بسته به ميكرو مي توانند به ترتيب پايه هاي ۰ تا ۱ پورت هاي A,B,C,D,E,F باشند. STATE نيز مي تواند يكي از گزينه هاي زير باشد: 
INPUT يا۰: در اين حالت رجيستر جهت داده پايه يا پورت انتخاب صفر مي شود وپايه يا پورت به عنوان ورودي استفاده مي شود.
OUTPUT يا ۱: در اين حالت رجيستر جهت داده پايه يا پورت انتخاب يك مي شود وپايه يا پورت به عنوان ورودي استفاده مي شود.
زماني كه بخواهيد از پورتي بخوانيد بايستي از رجيستر PIN پورت مربوط استفاده كنيد ودر هنگام نوشتن در پورت بايستي در رجيستر PORT بنويسيد.
بررسي پورت هاي ميكروATMEGA 32
در اين بخش قصد داريم براي آشنايي بيشتر با عملكرد پورت ها ورجيسترهاي مربوطه به طور نمونه به بررسي پورت هاي ميكرو ATMEGA 32 بپردازيم.
پورت A
پورت A يك   دو طرفه ۸ بيتي است. سه آدرس از مكان حافظه   اختصاص به PORT دارد. يك آدرس براي رجيستر داده PORT، دومي رجيستر جهت داده DDRA وسومي پايه ورودي پورت PIN, A است. آدرس پايه هاي ورودي پورت A فقط قابل خواندن است درصورتي كه رجيستر داده ورجيستر جهت داده هم خواني وهم نوشتني هستند. تمام پايه هاي پورت داراي مقاومت Pull- up مجزا هستند. بافر خروجي پورت Aمي تواند تا Ma20 را Siml كند درنتيجه LED را مستقيماً راه اندازي كند. هنگامي كه پايه هاي PA0-PA 1 با مقاومت هاي Pull- down خارجي، خروجي استفاده ميشوند، آن ها SOURCE جريان مي شوند زماني كه مقاومت هاي Pull- up داخلي فعال باشند.
(رجيسترهاي پورت A)
رجيسترهاي پورت A عبارتند از:
رجيستر داده پورت  
رجيستر جهت داده پورت DDRA-A
بايت آدرس پايه هاي ورودي پورت PINA-A
PINA يك رجيستر نيست اين آدرس دسترسي به مقدار فيزيكي بر روي هريك از پايه هاي پورت A را ممكن مي سازد. زماني كه پورت A خوانده مي شود، داده لچ پورت A خوانده مي شود وزماني كه از PINA خوانده مي شود مقدار منطقي كه برروي پايه ها موجود است خوانده مي شود.
 • بازدید : 163 views
 • بدون نظر
این فایل در ۱۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

شرايط : يك ماشين چمن زني براي كوتاه كردن چمن ها 
– چمن زن توسط قرقرة سيم به پريز ديواري (با ولتاژ V230)‌وصل شده . طول سيم در قرقره m100 است . 
سؤال : آيا ممكن است افت ولتاژ در سيم آنقدر زياد باشد كه ولتاژ تغذية موتور بسيار اندك شود؟ 
– سيم هاي رايج ، داراي سطح مقطعي به اندازة   براي حالت تك سيم مي باشند . 
– سيم متشكل از مس با هدايت الكتريكي   براي حالت تك سيم مي‌باشند . 
– سيم متشكل از مس با هدايت الكتريكي   مي باشد . 
خروجي پريز داراي ولتاژ v230 است.
مقاومت موتور:  
مقاومت سيم تغذيه:  
مقاومت سيم برگشتي:  
مجموع افت ولتاژها در مقاومت ها برابر با ولتاژ محرك است.
در مدارهاي موازي، هميشه مقاومت كلي از تك تك مقاومتها كوچكتر است.
كار الكتريكي (انرژي) و تأثير حرارتي جريان.
تعريف: انرژي توانائي انجام كار است.
يكوزنة ۴۱۸۶N بايد توسط يك موتور تا ارتفاع ۱ متري بالا كشيده شود.
ژنراتور تغذيه كننده موتور بايد موتور را با ولتاژ ۲۳۰ ولت و جريان ۱ آمپر براي مدت   تغذيه كند.
كار الكتريكي  
با استفاده از مقدار يكساني انرژي   مي توان مقدار kg1 آب را تا به اندازة ۱k حرارت داد. كه گرما از رابطه زير محاسبه مي شود.
تأثير حرارتي جريان   [j]
ظرفيت الكتريكي خازن
خازن از دو بدنة هندسي با شارژ متفاوت تشكيل مي شود كه نسبت به هم در فاصلة معيني قرار دارند. در اكثر حالت ها، بدنه ها دو صفحة موازي مي باشند. ظرفيت خازن بستگي به اندازة صفحه ها، فاصله آنها نيز مادة بين صفحه ها دارد.
در صورت اعمال جريان DC به خازن فقط يك جريان شارژ شدن از آن عبور مي‌كند.
زماني كه شارژ شدن كامل مي شود، خازن داراي ولتاژي برابر با ولتاژ منبع قدرت مي باشد.
نام: خازن/علامت اختصاري:c/ واحد: فاراد F   سمبل 
۵)القاء و سيم پيچ
در صورت اعمال جريان DC به يك سيم پيچ، جرياني از سيم پيچ عبور مي كند كه باعث بوجود آمدن ميدان معناطيسي مي شود. قطع جريان منجر به از بين رفتن ميدان مناطيسي مي شود. انرژي كه در سيم پيچ ذخيره شده بود، در اين لحظه تمام ميشود.
از لحاط طماني، جريان و ولتاژ بر خلاف هم حركت مي كنند ولي برعكس حالتي كه خازن وجود دارد ايمني با گذر زمان افزايش يافته و ولتاژ افت مي كند.
نام: القاء. علامت اختصاري: L/ واحد : هنري H/ سمبل 
۶)مغناطيس شدن الكتريكي:
ميدان هاي مغناطيسي با حركت الكترونها و جريان الكتريكي در هادي ايجاد مي شود. ميدان مغناطيسي هادي را مثل حلقه احاطه مي كنند.
اگر هادي مثل يك سيم پيچ باشد، ميدان مغناطيسي مشابه يكي از اهنرباها ايجاد مي شود.
دو هادي موازي كه هر دو حامل جريان هستند، ايجاد نيروي متقابل خواهند كرد.
نيرو  ميدان مغناطيسي  جريان
در دو هادي حامل جرياني در جهت يكسان، نيروي جاذبه بوجودمي آيد و در دو هادي حامل جريانهاي در جهت هاي مخالف نيروي دافعه ايجاد مي شود.
تبديل ترانسفورماتور
«فلوي مغناطيسي»
هر هادي حامل جريام ايجاد كنندة يك ميدان مغناطيسي است. بزرگي است ميدات مغناطيسي، جريان مغناطيسي   في، به صورت زير محاسبه مي شود:
 
 : فلوي مغناطيسي  
 : جريان اوليه  
 : تعداد دورهاي اوليه 
 : مقاومت مغناطيسي  
ولتاژ  فلوي مغناطيسي   جريان ولتاژ
ولتاژ القائي: زماني كه فلوي مغناطيسي در سيم پيچ عوض شود، به سيم پيچ ديگر ولتاژ القاء مي شود.
 : ولتاژ القائي  
 : تغييرات فلوي مغناطيسي  
 : زمان به ثانيه
 : تعداد دورهاي ثانويه
قانون ترانسفورماتورها
 
۸)نيروي وارده بر هادي هاي حامل جريان در ميدان مغناطيسي
هادي هاي حامل جريان در ميدان مغناطيسي منحرف مي شوند.
انحراف يك هادي حامل جريان
«توليد ولتاژ»
اگر يك هادي به صورت غير عمودي(كج) زاويه دار در يك ميدان مغناطيسي حركت كند، در آن ولتاژ ايجاد مي شود(القاء مي شود)
توليد جريان متناوب سينوسي
مهمترين روش براي توليد جريان سينوسي توسط اصول ولتاژ جنبشي ارائه مي شود كه در آن كار مكانيكي تبديل به انرژي الكتريكي مي شود. براي رسيدن به اين هدف يك هدف بايد در يك ميدان مغناطيسي دوران كند.
تجهيزات لازم براي توليد ولتاژ متناوب سينوسي
اگر يك سيم پيچ آرميچر در يك ميدان مغناطيسي همگن به صورت پيوسته دوران كند، ولتاژ القائي و مقدار جريان القائي، بسته به زاوية دوران تغيير مي كنند.
ولتاژ القائي زاويه دوران سيم پيچ آرميچر بستگي دارد.
۱۰)مقادير مشخصة جريان و ولتاژ متناوي
مقادير ماكزيمم و آني (لحظه اي) ACسينوسي
مقدار ماكزيمم با نقطة ماكزيمم منحني سينوسي تعيين مي شود. اين مقدار بخصوص با   مشخص مي شود. 
مقدار لحظه اي مقدار دقيق اندازه گيري شده در لحظة داده شده است. واضح است كه مقادير لحظه اي در AC بسيار سريع عوض مي شوند. مقادير لحظه اي با حروف كوچك نشان داده مي شوند.
چرخه و مدت يك دوره(چرخه) در يك AC سينوسي
يكچرخة كامل سينوس، شامل نيم موج مثبت و منفي، يك دوره يا چرخه نام دارد.
زمان لازم براي يك دوره، T مي باشد.
فركانس
فركانس تعيين كنندة تعداد چرخه هاي كامل شده در يك ثانيه مي باشد و واحد آن   است.
در نتيجه:
۱ هرتز  ، يك چرخه در يك ثانيه است.
F فركانس با واحد هرتز
T: دوره با واحدي
   
۱۱)مقدار مؤثر
مقدار مؤثر AC(RMS) مقدار جرياني است كه مقدار حرارتي برابر جريان DC با جريان يكسان ايجاد كند.
و توسط مقدار ميانگين قدرت AC در موج جريان محاسبه مي شود. حرارت توليد در يك مقاومت R:
 
شكلهاي زير نشان دهندة نمايشي گرافيكي از استفادة مقاومت   و زمان   مي باشند.
تأثير حرارتي DC

اندازة مستطيل   است و متناسب با حرارت توليدي در مقاومت R با DC بكار رفته در طول زمان T است.
 
 
قدرت در مدارهاي  
توان الكتريكي كه در مقاومت مدار دوم به حرارت تبديل شده است به صورت زير محاسبه مي شود.
[w] توان حقيقي p  
 
مصرف توان ترانسفورماتور (اوليه) عبارتست از:
[VA] توان ظاهري  
با توجه به اين حقيقت كه ترانسفورماتور افت حرارتي ندارد، دليل ديگري براي اختلاف بين مصرف و خروجي بايد وجود داشته باشد.
توان در بارگيري (مصرف كننده) فعال
جريان و ولتاژ در يك فاز هستند و در يك لحظه اتفاق مي افتد.
ضرب كردن مقادير لحظه اي جريان و ولتاژ، مقادير لحظه اي توان را حاصل مي شود.محاسبة متوسط حسابي، توان فعال را نتيجه مي دهد.
توان فعال   [w]
جريان، ولتاژ و توان در مصرف كننده فعال
توان در سيم پيچ ايده آل (بارگيري القائي)
جريان و ولتاژ در يك فاز نيستند و تقاطع ها در لحظه هاي متفاوتي اتفاق مي افتند.
جريان و ولتاژ   اختلاف فاز دارند.
منحني توان شامل منطقه هاي مثبت و منفي مي باشد. خط نيروي برق منفي 
بدليل اين كه توان مثبت برابر با بار تأمين شده توسط با خط نيروي برق منفي مي باشد، توان بايد به خط نيروي برق برگردانده شود.
جريان، ولتاژ و توان در يك بارگيري القائي ايده آل
 • بازدید : 100 views
 • بدون نظر
این فایل در ۳۰صفحه قاابل ویرایش تهی شده وشامل موارد زیر است:

كنترل‌كننده‌ها يكي از قسمتهاي مهم و حساس در حلقه كنترل صنعتي مي‌باشند. زيرا عملكرد حلقه كنترل، نهايتاً از طريق كنترل‌كننده تعيين و تنظيم مي‌شود.
در نمايش جعبه‌اي شكل (۱ـ۸) مقايسه كننده و كنترل‌كننده را به صورت دو بلوك مجزا نشان داده‌ايم اما در عمل، مقايسه كننده و كنترل‌كننده به طور يكجا و به صورت يك واحد ساخته مي‌شوند و عمل مقايسه رفتار خروجي با رفتار مطلوب نيز در كنترل‌كننده انجام مي‌گردد. ما نيز در اينجا كار مقايسه‌كنندگي و كنترل‌كنندگي را به طور يكجا تحت نام كنترل‌كنندگي مورد بررسي قرار مي‌دهيم، بدين ترتيب وظيفه كنترل‌كننده در يك حلقه كنترل صنعتي را به صورت زير بيان مي‌نمائيم:
‹‹كنترل‌كننده با توجه به خطاي موجود (اختلاف رفتار پروسه با رفتار مطلوب) با در نظر گرفتن قوانين كنترل (استراتژي كنترل) كه طراح به آن ياد داده است، دستوري را جهت اصلاح خطا به قسمتهاي بعدي (محرك، عنصر نهائي) ارسال مي‌دارد.››

كنترل‌كننده‌ها را از دو نظر مي‌توان دسته‌بندي نمود:
الف) از نظر نيرو يا انرژي محركه
ب) از نظر قانون كنترل يا عملياتي كه بر روي سيگنال خطا انجام مي‌دهند.

كنترل‌كننده‌ها از نظر نيرو و انرژي محركه
كنترل‌كننده‌ها را از نظر نيرو و انرژي محركه به سه دسته اصلي تقسيم‌بندي مي‌كنند:
۱٫ كنترل‌كننده‌هاي الكتريكي و الكترونيكي
۲٫ كنترل‌كننده‌هاي پنوماتيكي (بادي)
۳٫ كنترل‌كننده‌هاي هيدروليكي (روغني)

تقسيم‌بندي فوق از آنجا ناشي مي‌گردد كه، اساساً سيستم‌هاي صنعتي نيز از نظر نوع نيروي محركه به سه دسته الكتريكي، پنوماتيكي و هيدروليكي تقسيم مي‌شوند، معمولاً هر سيستم كنترل‌كننده نظير خود را مورد استفاده قرار مي‌دهد. بديهي است حالتهاي تركيبي نيز مي‌توانند وجود داشته باشند، مثلاً يك كنترل‌كننده مي‌تواند الكتروپنوماتيك يا الكتروهيدروليك و … باشد.
سيستم‌هاي الكتريكي، پنوماتيكي و هيدروليكي هر يك مزايا و كاربرد مخصوص به خود را دارند. در مواردي كه به نيروهاي عظيم با نسبت نيرو به وزن بزرگ احتياج باشد، از سيستم‌هاي هيدروليك استفاده مي‌كنيم. مانند پرس‌هاي سنگين و كشتي‌هاي بزرگ. در محل‌هائي كه خطر آتش‌سوزي وجود دارد و يا در محيط‌هاي تميز و بهداشتي، معمولاً  از سيستم‌هاس پنوماتيكي استفاده مي‌كنيم، مانند صنايع نفت و گاز و صنايع غذايي. در كاربردهاي عادي و مواردي كه براي انتقال نيرو نياز به مكانيزم‌هاي پيچيده و زياد نباشد، از سيستم‌هاس الكتريكي و معمولاً موتورهاي الكتريكي استفاده مي‌كنيم. 

كنترل‌كننده‌هاي الكتريكي (الكترونيكي)
طراحي كنترل‌كننده‌هاي الكتريكي آسانتر از انواع ديگر مي‌باشد. به علاوه با توجه به پيشرفت‌هاي تكنولوژي حالت جامد و ارزاني قطعات نيمه‌هادي كنترل‌كننده‌هاي الكترونيكي بسيار ارزانتر از انواع ديگر مي‌باشند.
با توجه به شكل (۴ـ۱۲) در كنترل‌كنده‌هاي الكترونيكي معمولاً از تقويت‌كننده‌هاي عملياتي (op-Amp) كه داراي گين بسيار زياد مي‌باشند در مسير رفت و از عناصر مقاومت (R) و خازن (C) در مسير برگشت استفاده مي‌شود.
كنترل‌كننده‌هاي تناسبي الكتريكي
شكل (۴ـ۱۳) بكارگيري اصل كلي براي ساخت يك كنترل‌كننده تناسبي را نشان مي‌دهد. در اين شكل داريم:

ص ۱۷۸
شكل (۴ـ۱۳). طرح كلي كنترل‌كننده تناسبي الكتريكي


 

و مي‌توان نوشت:
 
(۴ـ۱۳)  
با توجه به رابطه (۴ـ۱۳) با تنظيم نسبت   مي‌توان به سادگي مقدار Kp را تنظيم نمود.

كنترل‌كننده‌هاي بادي (پنوماتيكي)
سيستم‌هاي بادي مزايا و كاربردهاي خاص خود را دارند كه از جمله مي‌توان به ايمني و در پاره‌اي موارد ارزاني آنها اشاره نمود. با توجه به اصل كلي، طرح‌هاي كنترل‌كننده‌هاي بادي شبيه به طرح‌هاي انواع الكتريكي مي‌باشد يعني براي ساخت يك كنترل‌كننده بادي نياز به يك تقويت‌كننده با گين زياد و عناصر مقاومت و ظرفيت (خازن) داريم. 

تقويت‌كننده‌هاي بادي
مطابق شكل (۴ـ۱۷) ورودي يك تقويت‌كننده بادي معمولاً جابجايي (طول) و خروجي آن فشار مي‌باشد. براي ساخت تقويت‌كننده‌هاي بادي معمولاً از طرح دهانه ـ تيغه (nozzle-flapper) استفاده مي‌شود.

ص ۱۸۲
شكل (۴ـ۱۷). نمايش جعبه‌اي تقويت‌كننده بادي در حالت كلي

تقويت‌كننده دهانه ـ تيغه (nozzle-flapper)
شكل (۴ـ۱۸) يك تقويت‌كننده دهانه ـ تيغه را نشان مي‌دهد. اگر فاصله تيغه (flapper) از دهانه (nozzle) زياد باشد فشار تغذيه از طريق دهانه به خارج جريان پيدا مي‌كند. جريان هوا از ميان مانع (orifice) موجب افت فشار در دو طرف آن مي‌شود به گونه‌اي كه فشار بعد از مانع يعني فشار پشتي (back-pressure) بسيار كمتر از فشار تغذيه (Ps) مي‌گردد. از طرف ديگر اگر تيغه به دهانه نزديك شود جريان هوا از دهانه كاهش مي‌يابد و اين امر به كاهش جريان از ميان مانع مي‌انجامد و بنابراين افت فشار روي مانع نيز كاهش يافته، فشار پشتي افزايش مي‌يابد.

ص ۱۸۳
شكل (۴ـ۱۸). تقويت‌كننده دهانه ـ تيغه بادي

مشخصه فشار خروجي (پشتي) بر حسب فاصله تيغه از دهانه (x) در شكل (۴ـ۱۹) رسم گرديده است. حداكثر فشار خروجي هنگامي به دست مي‌آيد كه تيغه به دهانه چسبيده و آن را كاملاً مسدود كرده باشد، در اين حالت هوا صفر است و بنابراين افت فشار بر روي مانع نخواهيم داشت و فشار دو طرف مانع برابر مي‌گردند يعني فشار خروجي برابر فشار تغذيه مي‌شود.

ص ۱۸۳
شكل (۴ـ۱۹). مشخصه تقويت‌كننده دهانه ـ تيغه در حالت كلي

اگر فاصله تيغه از دهانه زياد شود فشار خروجي كاهش مي‌يابد كه حداقل آن فشار اتمسفر (Pa) خواهد شد. براي آنكه مشخصه تقويت‌كننده حتي‌الامكان خطي باشد مي‌بايستي مواردي را در ساخت آن رعايت نمود از جمله قطر دهانه حتي‌الامكان كوچك (حدود ۳/۰ ميلي‌متر) انتخاب مي‌گردد و قطر مانع اندكي كمتر از قطر دهانه در نظر گرفته مي‌شود (حدود ۲۵/۰ ميلي‌متر). دامنه تغييرات سيگنال ورودي بايد به گونه‌اي باشد كه حداقل فاصله تيغه از دهانه، صفر و حداكثر آن در حدود قطر دهانه باشد.
از فشار خروجي يك تقويت‌كننده دهانه ـ تيغه نمي‌توان مستقيماً براي راه‌اندازي قسمتهاي بعدي (مثلاً محرك‌ها) استفاده نمود چرا كه در صورت جريان هوا در خروجي، اين جريان مي‌بايستي از ميان مانع عبور كند كه در اين صورت موجب افت فشار خواهد شد. براي حل اين مشكل از يك مدار بافر (شبيه به تقويت‌كننده‌هاي الكترونيكي) در خروجي استفاده مي‌كنيم. در شكل (۴ـ۲۰) يك تقويت‌كننده دهانه ـ تيغه همراه با مدار بافر در خروجي آن نمايش داده شده است.

ص ۱۸۴
شكل (۴ـ۲۰)
تقويت‌كننده دهانه ـ تيغه با مدار بافر

مدار بافر را گاهي رله معكوس نيز مي‌گويند. مطابق شكل، افزايش فشار پشتي موجب حركت ديافراگم به سمت پائين و بسته‌تر شدن شير مي‌گردد و اين امر فشار خروجي (مصرف‌كننده) را كاهش مي‌دهد. به همين ترتيب كاهش فشار پشتي موجب حركت ديافراگم به سمت بالا و بازتر شدن شير و افزايش فشار مصرف‌كننده مي‌گردد. توجه نمائيد كه در هر حالت جريان هواي مورد نياز مصرف‌كننده توسط فشار تغذيه تأمين مي‌گردد و تأثيري بر فشار پشتي ندارد. مدار بافر علاوه بر بافر كردن فشار پشتي نسبت به فشار مصرف‌كننده، تغييرات فشار خروجي نسبت به فشار پشتي را معكوس مي‌كند يعني با افزايش فشار پشتي خروجي كاهش و با كاهش آن افزايش مي‌يابد. به همين دليل مدار بافر را رله معكوس‌كننده نيز مي‌ناميم. بنابراين مشخصه ورودي ‌ـ‌ خروجي تقويت‌كننده شكل (۴ـ۲۰) در حالت كلي مطابق شكل (۴ـ۲۱) مي‌باشد.

ص ۱۸۴
شكل (۴ـ۲۱). مشخصه تقويت‌كننده دهانه ـ تيغه با بافر

تقويت‌كننده شكل (۴ـ۲۰) داراي گين بسيار زيادي است به طوري كه در اثر تغييرات در دامنه‌اي حدود چند دهم ميلي‌متر اندازه تغييرات فشار بسيار عظيم خواهد بود به گونه‌اي كه تقويت‌كننده عملاً در محدوه اشباع بالا يا اشباع پائين قرار خواهد گرفت. همچنين تنظيم گين تقويت‌كننده بر روي يك مقدار دلخواه مقدور نمي‌باشد. اين تقويت‌كننده را مي‌توان به يك تقويت‌كننده آپ امپ (op-Amp) تشبيه نمود. در اينجا نيز مشابه op-Ampها مي‌توانيم با برقراري فيدبك، گين تقويت‌كننده را كاهش و حوزه عملكرد خطي آن را افزايش دهيم.
علامتي كه معمولاً در اينگونه موارد استفاده مي‌شود مطابق شكل (۴ـ۲۲) مي‌باشد و در اين مدار با استفاده از يك دم، فيدبكي منفي بر تيغه (ورودي) اعمال مي‌كنيم.

ص ۱۸۵
شكل (۴ـ۲۲). تقويت‌كننده دهانه ـ تيغه فيدبك شده

براي روشن‌تر شدن مطلب فرض كنيد در اثر اعمال ورودي تيغه از دهانه دور شود. در اين حال فشار پشتي كاهش و فشار خروجي (p0) افزايش مي‌يابد. افزايش فشار خروجي موجب باز شدن دم فيدبك و حركت انتهاي ديگر تيغه به سمت دهانه مي‌گردد كه اين امر موجب نزديك‌تر شدن تيغه به دهانه و كاهش اثر ورودي (يعني دور شدن تيغه از دهانه) مي‌شود. بيان فوق به معني برقراري فيدبك منفي در تقويت‌كننده است.
در شكل (۴ـ۲۳) نمايش جعبه‌اي تقويت‌كننده فيدبك شده فوق براي حالتي كه فاصله دهانه از دو انتهاي تيغه يكسان مي‌باشد آمده است.

ص ۱۸۶
شكل (۴ـ۲۳). نمايش جعبه‌اي تقويت‌كننده شكل (۴ـ۲۲)

در اين شكل k، گين تقويت‌كننده بدون فيدبك است و A و KS به ترتيب سطح و ضريب فنريت دم مي‌باشند. گين تقويت‌كننده در اين حالت به دست مي‌آيد:
(۴ـ۱۷)  
رابطه (۴ـ۱۷) را با فرض زياد بودن بهره حلقه (Loop-Goin) مي‌توان به صورت زير ساده نمود:
(۴ـ۱۸)  
ضريب فنريت دم را مي‌توان با استفاده از فنرهاي كمكي كه موازي با دم به تيغه متصل مي‌شوند تنظيم نمود.

عناصر مسير برگشت در كنترل‌كننده‌هاي بادي
اصل كلي در ساخت كنترل‌كننده‌ها لازم مي‌دارد كه عناصري با تابع تبديل عكس عمليات مورد نياز، در مسير فيدبك تقويت‌كننده قرار گيرد تا عمليات دلخواه به دست آيد. در كنترل‌كننده‌هاي الكتريكي از عناصر مقاومت (R) و خازن (C) در مسير برگشت استفاده نموديم. همانطور كه مي‌دانيد مقاومت يك عنصر الكتريكي تلف‌كننده انرژي و خازن يك عنصر الكتريكي ذخيره كننده انرژي است. در سيستم‌هاي بادي نيز عناصر تلف‌كننده و ذخيره انرژي داريم. به عنوان يادآوري شكل (۴ـ۲۴ـ الف) را در نظر بگيريد.

ص ۱۸۶
شكل (۴ـ۲۴). مدار RC الكتريكي و بادي

در اين شكل رابطه بين فشار شارژ  (PS) و فشار مخزن (P) به صورت زير به دست مي‌آيد:
 
(۴ـ۱۹)  
كه مشابه رابطه بين ولتاژهاي ES و E0 در مدار الكتريكي معادل آن (شكل ۴ـ۲۴ـ‌ ب) مي‌باشد:
 
 
بنابراين هر ظرف مسدود كه قابليت ذخيره‌سازي فشار را داشته باشد مانند يك خازن عمل مي‌نمايد و هر مانع در برابر عبور جريان هوا كه افت فشار ايجاد كند مانند يك مقاومت عمل مي‌نمايد.

مقاومت بادي
در كنترل‌كننده‌هاي بادي از شيرهاي ظريف قابل تنظيم به عنوان مانع در برابر جريان هوا يا به عبارت ديگر به عنوان مقاومت بادي استفاده مي‌كنيم. باز و بسته كردن شير قطر روزنه عبور هوا را افزايش يا كاهش مي‌دهد كه اين به معني كاهش يا افزايش مقاومت بادي مي‌باشد.

ص ۱۸۷

تنظيم مقاومت بادي به آساني تنظيم يك پتانسيومتر است و بنابراين تنظيم كنترل‌كننده‌هاي بادي معمولاً مانند كنترل‌كننده‌هاي الكتريكي از طريق تنظيم مقاومت (شيرها) انجام مي‌گردد.

ظرفيت (خازن) بادي
در كنترل‌كننده‌هاي بادي سيگنال خطا با جابجائي است و خروجي كنترل‌كننده فشار است. ديديم كه هر ظرف مسدود مانند يك ظرفيت (خازن) بادي عمل مي‌كند، بنابراين عناصر مسير برگشت مي‌بايستي ضمن فيدبك (خروجي به ورودي) به گونه‌اي فشار را تبديل به جابجايي نمايند. بدين‌منظور از يك دم به عنوان ظرف مسدود (خازن) استفاده مي‌گردد. دم علاوه بر ذخيره فشار به دليل خاصيت ارتجاعي، تغيير طولي متناسب با فشار ذخيره شده توليد مي‌كند. براي روشن‌تر شدن مطلب شكل (۴ـ۲۵) را در نظر بگيريد:

ص ۱۸۸
شكل (۴ـ۲۵). بيان عملكرد دم در برابر فشار

در حالت عادي (بدون فشار) طول دم X مي‌باشد. هرگاه فشار P به داخل آن اعمال گردد و سطح مؤثر دم A باشد نيروي وارده بر آن برابر خواهد بود با:
(۴ـ۲۰)  
در رابطه (۴ـ۲۱) KS ضريب فنريت دم مي‌باشد. جابجايي X را بر حسب فشار اعمالي مي‌توان با ساتفاده از روابط (۴ـ۲۰) و (۴ـ۲۱) به دست آورد:
 
(۴ـ۲۲)         
A و KS براي يك دم، مقاديري معين اما ثابت و غيرقابل تغيير مي‌باشند. در عمل براي ايجاد تغيير و تنظيم KS يك فنر با دم موازي و يا به اهرمي كه توسط دم جابجا مي‌شود متصل مي‌كنند. شكل (۴ـ۲۶).

ص ۱۸۸
شكل (۴ـ۲۶). خارن پنوماتيك (بادي)

انواع كنترل‌كننده‌هاي بادي
همانطور كه گفتيم عناصر لازم براي ساخت يك كنترل‌كننده با هر عمليات دلخواه عبارتند از تقويت‌كننده با گين زياد و عناصري  در مسير برگشت. اكنون كه با تقويت‌كننده و عناصر بادي R و C كه در حلقه فيدبك قرار مي‌گيرند آشنا شديم، آمادگي لازم را داريم تا طرح‌هايي براي انواع عمليات كنترل‌كننده ارائه نمائيم.
 • بازدید : 147 views
 • بدون نظر
این فایل در ۲۹صفحه قابل ویرایش تهیه شه وشامل موارد زیر است:

در این آیسی پایه ۷ تغذیه زمین و پایه ۱۴ تغذیه مثبت است.دو پایه ۱و ۲ این آیسی را با دو مقاومت ۱ کیلواهم همانطور که در نقشه مشخص است به زمین متصل کنید. 
datasheet مربوط به این آیسی را از اینجا دانلود کنید.برای باز کردن فایل دانلود شده می بایست برنامه acrobat reader را در داخل سیستم داشته باشید. 
دومرتبه از پایه های ۱و۲ به یک سر کلید کلنگی یک حالته وصل کنید سر دیگر این کلید را به کاتد یا منفی LED متصل نمایید.سر مثبت یا آند LED ها را به طور مستقیم به مثبت ولتاژ وصل نمایید. 
در این هنگام هر کلیدی را که می بندید LED مربوط به آن روشن می شود.همانطور که می دانید.زمانی خروجی گیت AND یک یا HIGH می شود.که هر دو ورودی آن یک یا HIGH باشد. 
در حالت عادی یعنی زمانی که کلید باز باشد.،همانطور که در نقشه می بینید.هر دو ورودی گیت با دو مقاومت ۱ کیلو اهم زمین شده است.در واقع ورودی صفر را در حالت عادی در هر دو ورودی خواهیم داشت. 
در هنگام بسته شدن کلید پایه های ورودی از طریق LED به مثبت ولتاژ‌ وصل می شو ند.و در این حالت هر دو ورودی HIGH می شود. 
هما نطور که گفته شد.،اگر کلید متصل به پایه های ورودی ۱و۲ بسته شود.پایه ورودی ۱و۲ که در واقع دو ورودی یکی از ۴ گیت موجود در این آیسی است.HIGH یا یک می شو د وخروجی این گیت از آیسی که پایه ۳ است.، با بستن هر دو کلید ورودی HIGH یا ۱ می شود. 
همانطور که در شکل مربوط به شماتیک داخلی آیسی ۷۴hc08 می بینید.این آیسی دارای ۴ گیت AND مجزا است.پایه ۷ تغذیه زمین و پایه ۱۴ تغذیه مثبت است. 
هر گیت AND به همراه دو ورودی و خروجی آن به همراه پایه ها در شکل بالا مشخص شده است. 
فرمول مربوط به گیت AND 

با توجه به فرمول زیر زمانی این گیت منطقی خروجی یک یا HIGH دارد.؛که هر دو ورودی آن یک باشد.در واقع در ضرب منطقی زمانی خروجی یک می شود که هر دو ورودی یک باشند.در غیر اینصورت خروجی صفر یا LOW است. 
گیتOR 
قطعات مورد نیاز برای گیت OR 
۱٫ ۱ عدد آیسی ۷۴HC32 
۲٫ ۳ عدد مقاومت ۱ کیلو اهم 
۳٫ ۳ عددد LED 
۴٫ ۲ عدد کلید کلنگی یک حالته 
۵٫ برد بورد 
۶٫ سیم تلفنی 
نقشه مدار مربوط به گیت OR 

طبق معمول پایه های مربوط به تغذیه آیسی را در ابتدا ببندید.پایه ۷ تغذیه زمین و پایه ۱۴ تغذیه مثبت است. 
این آیسی را با دو مقاومت ۱ کیلواهم همانطور که در نقشه مشخص است به زمین متصل کنید. 

دومرتبه از پایه های ۱و۲ به یک سر کلید کلنگی یک حالته وصل کنید سر دیگر این کلید را به کاتد یا منفی LED متصل نمایید.سر مثبت یا آند LED ها را به طور مستقیم به مثبت ولتاژ وصل نمایید. 
در این هنگام هر کلیدی را که می بندید LED مربوط به آن روشن می شود.همانطور که می دانید.زمانی خروجی گیت OR یک یا HIGH می شود.که یکی یا هر دو ورودی آن یک یا HIGH باشد. 
برای دریافت datasheet این آیسی اینجا را کلیک کنید 
اگر کلید متصل به پایه های ورودی ۱و۲ بسته شود.پایه ورودی ۱و۲ که در واقع دو ورودی یکی از ۴ گیت موجود در این آیسی است.HIGH یا یک می شو د.،HIGH شدن ورودی از طریق LED ها و بسته شدن کلید ها صورت می گیرد.یک شدن ورودی ها با بسته شدن کلید ها و روشن شدن LED ها کاملا مشخص است. خروجی این گیت از آیسی که پایه ۳ است.،با بستن یکی یا هر دو کلیدهای مربوط به پایه های ورودی HIGH یا ۱ می شود. 

همانطور که در شکل مربوط به شماتیک داخلی آیسی ۷۴hc32 می بینید.این آیسی دارای ۴ گیت OR مجزا است.پایه ۷ تغذیه زمین و پایه ۱۴ تغذیه مثبت است. 
پایه های ورودی و خروجی هر گیت OR به همراه دو ورودی و یک خروجی آن در شکل بالا مشخص است. 
فرمول مربوط به گیت OR 
با توجه به فرمول زیر زمانی خروجی این گیت یک یا HIGH می شود.که هر دو ورودی آن صفر یا LOW نباشد.بنابراین اگر یکی از ورودی ها یک باشد و دیگری صفر خروجی یک یا HIGH می شودوهمچنین اگر هر دو ورودی یک باشند خروجی نیز یک یا HIGH می شود. 
در جمع منطقی تنها در حالتی خروجی صفر می شود.که هر دو ورودی صفر باشند. 

 

گیت NOT 
قطعات مورد نیاز برای گیت NOT 
۱٫ ۱عدد آیسی ۷۴HC04 
۲٫ ۲ عدد LED 
۳٫ ۲ عدد مقاومت ۱ کیلو اهم 
۴٫ ۱ عدد کلید کلنگی یک حالته 
۵٫ برد بورد 
۶٫ سیم تلفنی 
نقشه مدار مربوط به گیت NOT 
طبق معمول در ابتدا پایه های مربوط به تغذیه آیسی ۷۴HC04 را بر روی برد بورد ببندید. 
 • بازدید : 129 views
 • بدون نظر
این فایل در ۶صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:
در ابتدا ما به شرح طراحی مدار به روش Protel 9956 می پردازیم در این روش ابتدا در     Design Explore  و در محیط شماتیک  مدار را ترسیم می کنیم در این محیط ابتدا باید قطعات را از کتابخانه  Design آورد برای آوردن قطعات مانند ای سی با وارد کردن  op-Aup در کادر آی سی مورد نظر را می آوریم و قطعات دیگر مانند ترانزیستور – خازن – دیود- مقاومت با وارد کردن حرف اول در کادر مورد نظر آن قطعه را می آوریم و بعد با سیم قطعات را به یکدیگر وصل می کنیم و در محیط شماتیک باید تمام قطعات را مشخص کنیم و Footprint برای آنها تعیین کنیم که این Footprint را از محیط PCB و توسط کتابخانه های PCB تعیین می کنیم و بعد از مشخص شدن تمام قطعات و تعیین Footprint برای تمام قطعات up dat pcb را می زنیم
اگر خطا یا اشتباه و یا Error داشت بفهمیم وبعد از اینکه دیدیم خطایی نداشت به محیط pcb رفته و طرح مدار را در محیط pcb می بینیم و قطعات را درست و حساب کنار هم می چینیم و با گرفتن کادر دور قطعات و با Auto Rout و Auto place سیم کشی داخل کادر انجام می شود و بدین ترتیب طراحی مدار در محیط pcb انجام می شود و می توانیم مدار را بصورت سه بعدی نیز می بینیم و با sure کردن آن و کپی کردن داخل فلاپی و پرینت گرفتن طراحی مدار منبع تغذیه انجام می شود حال باید روی فیبرمدارچاپی مدار را بیاندازیم ابندا فیبر را به ابعاد مورد نظر می بریم که ابعاد فیبر ۱۰× ۱۰ می باشد و  سپس با سمباده و سوهان لبه های فیبر را تمیز م یکنیم سپس با الکل و پنبه روی فیبر را تمیز و ضد عفونی می کنیم و بعد از اینکه در جای گرم خنک شد با یک ماده به نام positive به صورت ۴۵ روی فیبر می پاشیم و بعد از آن که خشک شد مدار طراحی شده روی طلق شفاف را بریده و روی فیبر می چسبانیم و این بار به مدت ۱۲ دقیقه فیبر را  زیر پرتو نور مهتاب و در جائیکه فقط نور مهتابی است نگه می داریم و بعد از این مدت فیبر را برمی داریم و در داخل محلول اسید آن  قدر می چرخانیم تا طرح روی فیبر به طور کامل بیافتد و بعد باز با الکل و پنبه فیبر را تمیز می کنیم و می گذاریم تا خشک شود سپس اسید در داخل آب جوش حل می کنیم و فیبر را چند  دقیقه داخل آن نگه می داریم و بعد از این مرحله نوبت به سوراخکاری می رسد و با دلر و مته ریز یا با یک موتور و آدابتور و مته ریز این مرحله را انجام می دهیم و در پایان لحیم کاری توسط هویه انجام می شود طریقه  نصب قطعات و لحیم کاری آنها را در زیر شرح می دهیم.
قبل از شرح نصب قطعات به کاربرد این مدار می پردازیم این مدار از مدارات پایه در الکترونیک محسوب می شود قابلیت خاص آن امکان افزایش و کاهش ولتاژ و آمپراژ است که از امتیازات آن است این کیت با استفاده از آی س های op-Aup و ترانزیستورهای قدرت طراحی شده است و قابلیت تغییرات خروجی ولتاژ از صفر تا سی ولت و تغییرات آمپراژ از صفر تا سه آمپر و قطع اتوماتیکی موقع اتصال خروجی را دارد حال به نصب و لحیم کاری قطعات می پردازیم ابتدا نصب مقاومتها در این مدار از۲۲ مقاومت استفاده شده است که بر اساس رنگ آنها مقدار آنها مشخص می شود و هر کدام از مقاومتها را بر سر جای خوشان لحیم می کنیم و بعد نوبت به نصب جامپرها می رسیم و هر جای مدار که پایه ها بریده شده مقاومت ها دو سوراخ جامپر را به یکدیگر وصل می کنیم پنج عدد جامپر روی فیبر وجود دارد حال نوبت به دیودها می رسد دیودهای D1 – D 2  -D 3-D4  دیودهای شیشه ای D5 – D6- D7 –D8 , 1N 4448  دیودهای بزرگ D9-1N54001-7   دیود سیاه کوچک ۱N4001-7 و دو دیود D21,D22 زنر شیشه ای با ۵٫۶V می باشد که بر اساس طراحی روی مدار نصب و لحیم کاری می نمائیم  حال به نصب و لحیم کاری خازن ها  می پردازیم خازن های C1-C2-C3-C4 خازن های الکترولیت هستند و خازنهای C8,C7,C6,C5,C4 خازن های الکترولیت هستند و خازنهای C8,C7,C6,C5,C4 خازنهای عدسی می باشند که قسمت مثبت و منفی این خازنها فرقی ندارد حال به لحیم کاری سوکت ها و آی س ها می پردازیم و جهت نصب آنها یک نیم دایره کوچکی در یک سمت آنها وجود دارد که در موقع نصب باید با شکل آنها بر روی فیبر منطبق شوند سپس به نصب چهار ترانزیستور می پردازیم Q1=Bc557 و Q2=Bc547 که Q1 ترانزیستور مثبت و Q2  ترانزیستور منفی می باشد و Q2=2N2219 ترانزیستور منفی Q4=2N 3055 ترانزیستور منفی قدرت قابلمه ای می باشد  که برای Q1 , Q 2 , Q 3  قسمت زایده ی آنها با زایده ی فیبر منطبق     می کنیم
و Q4 قبل از سیم کشی این ترانزیستور را بر روی خنک کننده آلومینیومی پیچ کنید و سپس بر روی فیبر نصب می نمائیم و به وسیله سیم بیست سانتی سوراخهای Q4 را به پایه های ترانزیستور وصل می کنیم و در آخر نوبت به نصب پتانسیومتر و ولوم ها می رسد در نصب پتانسیومتر برای تنظیم خروجی روی صفر ولت بر روی فیبر نصب می شود و ولوم ها یمی برای تغییر ولتاژ خروجی و یکی برای تغییر جریان خروجی  به کار می رود و یک عدد ترانس ۲۲۰ ولت به  30 ولت  با قدرت ۳ آمپر احتیاج است و باید خروجی ۳۰ ولت دو سر باشد و یک دو شاخه سیم دار برق برای وصل کردن ورودی ۲۲۰ ولت ترانس به پریز  لازم می باشد و سیم های خروجی ترانس به دو سوراخ Eyans در گوشه فیبر لحیم می کنیم و دو رشته سیم قرمز و سیاه  به ترتیب برای سوراخهای + و – که در سمت دیگر فیبر وجود دارد لحیم می کنیم و سر دیگر این سیم ها به دو گیره سوسماری وصل می کنیم در پایان نوبت به راه اندازی می رسد و باید چک کنیم  که در جای عایق  بطوریکه بین ترانس و خنک کننده اتصالی ایجاد  نشود دوشاخه برق را به پریز وصل می کنیم  و با ولت متر خروجی را اندازه می گیریم و با پیچاندن ولوم تغییرات ولتاژ را مشاهده می کنیم و معمولا شدت جریان مصرفی دستگاه های الکترونیکی حداکثر از یک آمپر تجاوز نمی کند لذا ولوم آمپر را تا یک سوم  بیشتر باز نکنید و همچنین  با تنظیم پتانسیومتر می توانیم ولتاژ خروجی را صفر کنیم در ضمن خروجی را صفر این مدار در مقابل اتصالی سیم های خروجی محافظت شده است.
 • بازدید : 133 views
 • بدون نظر
این فایل در ۱۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

دزدگير همه کاره 
این دزدگیر تمام خواسته های شما را از یک دزدگیر حرفه ای پاسخ میدهد
چگونه يک دزدگير همه کاره طراهی نمايم  
ویژگیهای یک دزدگیر کامل را داشته باشد.کم هزینه وارزان باشد.قطعات آنرا در اوراقیهای انباری خودم ویا دوستان پیدا نمایم.درمدار آن بتوانم  به دلخواه خود تغیر بدهم.
خاموش***روشن 
جهت خاموش و روشن مدارات که نيازبه کليدهای کوچک دارد.و امکان استفاده از کليدهای معمولی در ان نباشد.اين مدار کار برد های زيادی دارد.که بترتيب هريکی را تو ضيح ميدهيم.
خازنها بخاطر خصوصيات خاصی که دارند.در مدارات الکترونيکی از آنها زياد استفاده ميکنند.
خازنهای ظرفيت با لا را در مدارات منبع تغذيه بخصوص بخش ورودی آن که دارای فرکانس پائين  نيز ميباشد استفاده ميکنند.فرکانس ورودی منظور همان فرکانس (۵۰) يا (۶۰)هرتز برق شهر ميباشد.
وخازنهای ظرفيت پائين را عموما در بخش های که فرکانس بالاتر درآن وجود دارد استفاده ميکند.
آمپلیپاير 
ای سی آمپلیپاير:چگونه ميتوان از آی سی کمياب در موقع نياز صرف نظر نمود وآی سی ديگری تقريبا با همان مشخصات ولی فراوانتر وارزانتر را انتخاب نموده و در مدار مورد نيازمان بکار ببريم
چگونه با تغير در پايه های آی سی بتوانم آنرا باآی سی مورد نظرم جای گزين نمايم چگونه بخش ويژه آی سی های آمپلیپاير را مطا لعه نماييد.
مشخصات خازنهای الكتروليت 
خازنها را به چند طريق علامت وظرفيت گذاری می نمايند.نوع ظرفيت گذاری خازنهابيشتربستگی به نوع خازن دارد. برروی خازن های الکتروليت ظرفيت را با اعدادنشان ميدهند.وهم چنين قطب پايه های آنرا نيز با گذاشتن يک علامت (+ )يا( – )مشخص ميکنند.البته علامت ( -) عموميت بيشتری دار وروی اکثر خازنهای الکتروليت قرار دارد که نشان دهنده قطب  منفی خازن ميباشد.
اکثر خازنهای الکتروليت دارای قطب مثبت ومنفی هستند.وظرفيت شان هم بالای يک ميکروفاراد است.که در موقع جاگذاشتن بايد به قطبيت آن توجه نمود.درصورت که پايه ها اشتباه درمحل قرار گيرد.در تلويزيونهای رنگی(ومانيتورها) که مدارات حساسی دارند.باعث بروز عيوب پيچيده ميگردند.حتی احتمال منفجر شدن خازن نيز ميرود.وآسيب شديد نيز به مدارات مربوطه وار ميکند.
البته خازنهای الکتروليت بدون قطب هم در مدارات بکار ميرود. ومشخصات عمومی آن شبيه خازنهای قطب دار ميباشد.با اين تفاوت که در اين خازنها پايه مثبت يا منفی ندارد .ودر موقع جاگذاری نياز به دقت در مورد پايهای ان نيست.عموما در طبقات تغذيه و افقی از اين خازنها استفاده ميگردد(خيلی کم)در تلويزيونهای سياه وسفيد برای کوپلاژ يوک  افقی ازاين خازنها استفاده ميگردد.وظرفيت آن عموما بين يک ميکرو تاده ميکرو ميباشد.
در موقع تعويض خازن خراب به موارد زير دقت نماييد. 
۱=ظرفيت خازن  بايد مشابه خازن خراب باشد.
۲=ولتاژ کار بايد عينا مانند خازن خراب باشد.يا کمی بيشتر ازآن.
۳=درموقع جاگذاری به نوع آن(قطب دار يا بدون قطب)دقت نماييد.
۴=درموقع تعويض خازن نوسان ساز۱۰۰٪از خازن با همان مشخصات اصلی استفاده نماييد.
انواع خازن ها 
مهمترين نوع خازنهاي كه امروزه مورد استفاده قرار مي گيرند عبارتند از
۱=خازنهاي واريابل وتريمر ها 
۲=خازنهاي سراميكي
۳=خازنهاي ميكا 
۴ =خازنهاي پليستر 
۵=خازنهاي كاغذي 
۶=خازنهاي مومي وروغني 
۷=خازنهاي الكتروليت
۸=خازنهاي تانتاليوم 
۹=خازنهاي مايلر
فصل دوم خازن ها 
خازنها دومين سری از قطعات مهم وپر مصرف در مدارات ودستگاه های الکترونيکی می باشند.
خازن عبارت است ازاجتماع دو يا چند صفحه که در بين آنها يک ماده عايق بنام دی الکتريک قرار گرفته به نحوی که بتواند انرژی الکتريکی  را در خود ذخيره نمايد.
دوصفحه فلزی را روی يكديگر با فاصله كمی آنچنان قرار دهيد كه تماسی برقرار ننموده ولی به اندازه كافی به هم نزديك باشند. اين ساده ترين نوع خازن است كه شما ساخته ايد
گرچه ما توانستيم با قرار دادن دوصفحه فلزی روی هم عملا يكي از انواع خازن ها را بسازيم اماخازنها را نمی توان فقط به دو صفحه فلزی محدود نمود چرا كه خازن ها در انواع بسيار متنوع ودارای ويژگيهای خاص ساخته ميشود ودر دنيای وسيع الكترونيك دارای كاربرد های خاص ومتنوع بوده ودست طراهان و توليد كنندگان را برای ساختن دستگا ه های مرغوب و با كيفيت و در عين حال كم هجم باز گذاشته است. 
گرچه اگر كمی به گذشته بر گرديم شايد تمام قطعات الكترونيكی را با محدوديتهای فراوان وتنوع كمتر ببينيم كه خازن هم همان مشكلات را داشت اما امروزه نكات بسياری در طرح  ساخت يا توضيح يك خازن وجود دارد كه موردتوجه قرار ميگيرد.
درعمل خازن ها را به طرق مختلف ودر انواع گوناگون ميسازند.
درعمل جز در يك مورد كه خازن را بدون عايق بين دوصفحه به كار ميبرندمانند (واريابل تريمرها)درساير موارد بين صفحات خازنها نوعی ماده عايق قرار می دهند كه بر حسب نوع عايق انتخاب شده برای خازنها،آنها رابه همان نام نيز می خوانند، مانند خازنهای سراميك ،خازنهای روغنی و غيره .  
وی دی آر در مدارات 
ازوی دی آربيشتر درمدارات جهت ثبات ولتاژيا جريان استفاده ميکنند.
مثلا در تلويزيونها از اين قطعه برای ثابت نگهداشتن دامنه سيگنال تصوير در برابر خط تغذيه استفاده می شود.البته ميتوان از وی دی آر در مدارات غير از تلويزيون هم استفاده بردو از ويژگيهای خاص که وی دی آر دار استفاده برد ومدارمان را از خطرات احتمالی به وسيله وی دی آرمحافظت نموده ويک امتياز ديگر را به آن بيافزايم.
 
LCD های کریستال مایع:

می دانیم که ماده سه حالت دارد جامد ، مایع و گاز.جامدات حالت و شکل خاصی دارند ، ولی مایعات قید و بندی ندارند و و در کل فقط حجم ثابتی دارند. گازها بر خلاف مایعات حتی حجم ثابتی هم ندارند. در میان این حالتها حالتهایی هم شناخته شده اند که خاصیت یک گونه را به طور کامل ندارد ، کریستالها هم از این گونه اند وخصوصیات مایعات و یا جامدات را به طور کامل ندارند بلکه چیزی در این بین می باشند.
این مواد نسبت به دما به شدت حساسند و کوچکترین تغییری در دما باعث تغییراتی در حالات آنها می شود .  مثالی از تغییر حالت کریستالهای مایع تغییر حالت صفحه تصویر کامپیوتر های Laptop ها است. به خاطر این خاصیت کریستالها نمی توان از کامپیوترهای Laptop در سواحل گرم استفاده کرد و در این حالت LCD عکس العملهای عجیبی از خود نشان می دهد ومثالی دیگر دما سنجهایی است که بر روی پیشانی قرار می دهیم، از این نوع مواد به کار رفته است .این مواد با تغییر دمای بدن رنگشان تغییر می کند و بدین طریق می توان دمای بدن را اندازه گرفت ،همانطور که می بینیم این تغییر حالتها همیشه بد نیست .
انواع مختلفی از این مواد در طبیعت وجود دارند اما آن دسته از آنها که با ولتاژ تغییر می کنند درLCD ها به کار می روند. در این LCD ها مولکولهای کریستال می چرخند و تغییر زاویه می دهند . بر اثراین خصلت بر اثر وصل کردن ولتاژ به کریستال جهت دو قطبی های کریستال هم جهت با میدان الکتریکی ناشی از ولتاژ می شوند . بر طبق این حالت اگر دو تکه شیشه پلاروید یا قطبشگر را روی هم قرار دهیم میتوانیم با تغییر جهت مولکولهای کریستال بکار رفته در بین آنها تصاویری سیاه و سفید(بی رنگ) تشکیل داد. اما در مورد صفحات پلاروید ، اگر دو تکه شیشه پلاروید  را روی هم قرار دهیم و یکی را ۹۰ درجه بچرخانیم می بینیم که صفحه تیره می شود (نوری از بین این دو صفحه عبور نمی کند) ، خوب همانطور که خواندیم اگر دو صفحه پلاروید را بر روی هم قرار دهیم (و در حالتی قرار دهی  که نور از بینشان عبور کند) واز مقداری کریستال در بین آنها استفاده کنیم با تغییر ولتاژاعملی به کریستال جهت مولکولها تغییر می کند و نوری که از شیشه پلاروید اول عبور می کند ۹۰ درجه تغییر جهت می دهد و به صفحه دوم برخورد می کند با توجه به خاصیت توضیح داده شده نور از صفحه دوم عبور نمی کند و تصویری تیره بوجود می آید.
در LCD ها نوری بوجود نمی آید بلکه نور موجود در محیط تغییر داده می شود. به همین خاطر است که LCD ها را در تاریکی نمی توان استفاده کرد. به خاطر این خصلت که خود مولد نور نیستند مصرف کمتری نسبت به لامپها و دیودها دارند
اساس كار مانيتورهاي LCD :
اساساً سه تكنولوژي كريستال مايع در مانيتورهاي LCD استفاده شده است كه عبارتند از TN+film , IPS ,MVA مهم نيست كه از كدام تكنولوژي استفاده شود همه آنها از يك اساس پيروي مي كنند.
يك يا چند لامپ نئون روشنايي صفحه را تأمين مي كنند براي مدلهاي ارزانتر يك لامپ نئون استفاده شده است اما در مدلهاي گرانتر ممكن است تا چهار لامپ يا حتي بيشتر پيدا كنيد.
تعداد لامپهاي نئون تأثيري در كيفيت تصوير ندارند. در عوض لامپ لامپ دوم به عنوان يك پشتيبان عمل مي كند اگر براي لامپ اول مشكلي پيش بيايد. در واقع عمر مفيد مانيتور افزايش مي يابد از آنجا كه يك لامپ نئون معمولاً ۵۰۰۰۰ ساعت كار ميكند در حاليكه وسايل  الكترونيكي ۱۰۰۰۰۰ تا ۱۵۰۰۰۰ ساعت كار مي كنند.
 • بازدید : 123 views
 • بدون نظر
این فایل در ۱۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است::

نقش خازنها به عنوان المان هاي الكتريكي و الكترونيكي كارآمد در صنايع مربوط به توليد و انتقال و توضيع امروزي غير قابل انكار است بگونه اي كه ديگر هرگز نمي توان چنين صنايعي را بدون وجود خازنهاي نيرو متصور شد.از اين رو شناخت كامل خازنها و عوامل تاثير گذار برآنها و حفظ و نگهداري و نظارت دقيق بر آنها ، براي افزايش طول عمر خازن ها و كار كرد بهينه آنها امري است الزامي و اجتناب ناپذير.
درسالهاي اوليه هارمونيكها در صنايع چندان رايج نبودند.به خاطر مصرف كننده هاي خطي متعادل. مانند : موتورهاي القايي سه فاز،گرم كنندها وروشن كننده هاي ملتهب شونده تا درجه سفيدي و ….. اين بارهاي خطي جريان سينوسي اي در فركانسي برابر با فركانس ولتاژ مي كشند. بنابراين با اين تجهيزات اداره كل سيستم نسبتا با سلامتي بيشتري همراه بود. ولي پيشرفت سريع در الكترونيك صنعتي در كاربري صنعتي سبب بوجود آمدن بارهاي غير خطي صنعتي شد. در ساده ترين حالت ، بارهاي غيرخطي شكل موج بار غير سينوسي از شكل موج ولتاژ سينوسي رسم مي كنند (شكل موج جريان غير سينوسي).
پديدآورنده هاي اصلي بارهاي غير خطي درايوهاي AC / DC ، نرم راه اندازها ، يكسوسازهاي ۶ / ۱۲ فاز و … مي باشند. بارهاي غيرخطي شكل موج جريان را تخريب مي كنند. در عوض اين شكل موج جريان شكل موج ولتاژ را تخريب مي نمايد. بنابراين سامانه به سمت تخريب شكل موج  در هر دوي ولتاژ و جريان مي شود. در اين مقاله سعي شده است تا بزباني هرچه ساده تر توضيحي در مورد نحوه عملكرد هارمونيك ها و راه كاري براي دوري از تاثير گذاري آنها بر خازنها ي نيرو ارائه شود.

اساس هارمونيك ها :
اصولا هارمونيك ها آلوده سازي شكل موج را در اشكال سينوسي آنها نشان مي دهند. ولي فقط در مضارب فركانس اصلي . تخريب شكل موج را مي توان در فركانس هاي مختلف (مضارب فركانس اصلي) بعنوان يك نوسان دوره اي بوسيله آناليز فوريه تجزيه و تحليل كرد. در حال حاضر هارمونيكهاي فرد و زوج و مرتبه ۳ در اندازه هاي مختلف ضرايب فركانس هاي مختلف در سامانه هاي الكتريكي موجودند كه مستقيما تجهيزات سامانه الكتريكي را متاثر مي سازند. در معنايي وسيعتر هارمونيكهاي زوج و مرتبه ۳ هريك تلاش مي كنند كه ديگري را خنثي نمايند. ولي در مدت زماني كه بار نا متعادل است اين هارمونيك هاي زوج و مرتبه ۳ منجر به اضافه بار در نول و اتلاف انرژي شديد مي شوند. با تمام احوال هارمونيك هاي فرد اول مانند هارمونيك پنجم ، هفتم ، يازدهم ، سيزدهم و …. عملكرد اين تجهيزات الكتريكي را تحت تاثير قرار مي دهند. براي فهم بهتر تاثير هارمونيك ها ، شكل زير تاثير تخريب هارمونيك پنجم بر شكل موج سينوسي را نشان مي دهد :
 
هارمونيك هاي ولتاژ و جريان تاثيرات متفاوتي بر تجهيزات الكتريكي دارند. ولي عموما بيشتر تجهيزات الكتريكي به هارمونيكهاي ولتاژ بسيار حساس اند. تجهيزات اصلي نيرو مانند موتورها، خازن ها و غيره بوسيله هارمونيكهاي ولتاژ متاثر مي شوند. به طور عمده هارمونيكهاي جريان موجب تداخل مغناطيسي (Magnetic Interfrence) و همچنين موجب افزايش اتلاف در شبكه هاي توزيع مي شوند. هارمونيكهاي جريان وابسته به بار اند ، در حالي كه سطح هارمونيكهاي ولتاژ به پايداري سامانه تغذيه و هارمونيكهاي بار (هارمونيكهاي جريان) بستگي دارد. عموما هارمونيك هاي ولتاژ از هارمونيك هاي جريان كمتر خواهند بود.     
تشديد:
اساسا تشديد سلفي – خازني در همه انواع بارها مشاهده مي شود. ولي اگر هارمونيك ها در شبكه توضيع شايع نباشند تاثير تشديد فرونشانده مي شود.
در هر تركيب سلفي – خازني چه در حالت سري و چه در حالت موازي ، در فركانسي خاص تشديد رخ مي دهد كه اين فركانس خاص فركانس تشديد ناميده مي شود. فركانس تشديد فركانسي است كه در آن رآكتنس خازني (Xc) و رآكتنس القايي (XL) برابر هستند.
براي تركيبي مثالي براي بار صنعتي كه شامل اندوكتانس بار و يا رآكتنس ترانسفورماتور كه بعنوان XL عمل مي كند و رآكتنس خازن تصحيح ضريب توان كه بصورت Xc خودنمايي مي كند فركانس تشديدي برابر با LC خواهيم داشت . رآكتنس خازني متناسب با فركانس كاهش مي يابد (توجه : Xc با فركانس نسبت عكس دارد). در حاي كه رآكتنس القايي متناسب با آن افزايش مي يابد (توجه
: XL با فركانس نسبت مستقيم دارد).اين فركانس تشديد به سبب متغير بودن الگوي بار متغير خواهد بود. اين مساله براي ظرفيت خازني ثابت كل براي اصلاح ضريب توان پيچيده تر است. براي درك صحيح اين پديده لازم است دو نوع وضعيت تشديد شامل حالت تشديد سري و حالت تشديد موازي مورد توجه قرار گيرند. اين دو امكان در زير توضيح داده مي شوند.
 
تشديد سري:
يك تركيب سري رآكتنس سلفي – خازني ، مدار تشديد سري شكل مي دهد كه در شكل زير نشان داده شده است.
 
به خاطر تركيب سري سلف و خازن ، در فركانس تشديد امپدانس كل به پايين ترين سطح كاهش مي يابد و اين امپدانس در فركانس تشديد طبيعتي مقاومتي دارد. بنا براين در فركانس تشديد رآكتنس خازني و رآكتنس سلفي (القايي) برابر هستند.اين امپدانس پايين براي توان ورودي در فركانس تشديد ، افزايش تواني جريان را نتيجه مي دهد.شكل داده شده زير رفتار امپدانس خالص در وضعيت تشديد سري را نشان مي دهد.
 
در كاربري صنعتي رآكتنس ترانسفورماتور قدرت به علاوه خازنهاي اصلاح ضريب توان در سمت ولتاژ پايين به عنوان يك مدار تشديد موازي براي سمت ولتاژ بالاي ترانسفورماتور عمل مي كند. اگر اين فركانس تشديد تركيب سلف و خازن بر فركانس هارمونيك شايع در صنعت منطبق شود ، بخاطر بستري با امپدانس پايين ارائه شده توسط خازن ها براي هارمونيك ها ، منجر به افزايش تواني جريان خازن ها خواهد شد. از اين رو خازن هاي ولتاژ پايين در سطحي بسيار بالا اضافه بار پيدا خواهند كرد كه همچنين اين عمل موجب تحميل بار اضافي بر ترانسفورماتور مي شود. اين پديده منجر به تخريب ولتاژ در شبكه ولتاژ پايين مي شود.
 

تشديد موازي:

يك تشديد موازي تركيبي از رآكتنس خازني و القايي است كه در شكل زير نمايش داده شده است.
 
در اينجا رفتار امپدانس برعكس حالت تشديد موازي خواهد بود كه در شكل داده شده در زير ، نشان داده شده است.در فركانس تشديد امپدانس منتجه مدار به مقداري بالا افزايش مي يابد. اين ، منجر به بوجود آمدن مدار تشديد موازي ميان خازن هاي اصلاح ضريب توان و اندوكتانس بار مي شود كه نتيجه آن عبور ولتاژ بسيار بالا هم اندازه  امپدانس ها و جريان هاي گردابي بسيار بالا درون حلقه خواهد بود.
 
در كاربري صنعتي خازن اصلاح ضريب توان مدار تشديد موازي با اندوكتانس بار تشكيل مي دهد.هارمونيك هاي توليد شده از سمت بار رآكتنس شبكه را افزايش مي دهند. كه موجب بلوكه شدن هارمونيك هاي سمت تغذيه مي شود.اين منجر به تشديد موازي اندوكتانس بار و اندوكتانس خازني مي شود. مدار LC (سلفي – خازني) مواز ي ، شروع به تشديد ميان آنها مي كند كه منجر به ولتاژ بسيار بالا و جريان گردابي بسيار بالا در درون حلقه مدار سلف – خازن (LC) مي شود. نتيجه اين امر آسيب به تمام سمت ولتاژ پايين سامانه الكتريكي است.
ايزوله كردن تشديد موازي از ايزولاسيون تشديد سري نسبتا پيچيده تر است.اساسا اين امر بخاطر تنوع بار صنعتي از زماني به زمان ديگر است كه موجب تغيير فركانس تشديد مي شود. شكل زير تاثير ظرفيت خازني ثابت و اندوكتانس متغير را نشان مي دهد. 
 
اين تغيير مداوم فركانس تشديد ممكن است موجب تطبيق فركانس تشديد بر فركانس هارمونيك شود كه ممكن است منتج به ولتاژ بالا و جريان بالا كه سبب نقص و خرابي تجهيزات الكتريكي مي شوند ، گردد.بنا بر اين در هر دو تشديد موازي و سري خازنهاي قدرت متاثر هستند كه بكار گيري دستگاه هاي حفاظتي و ايمني را براي خازنها ايجاب مي نمايد. اين امر درك صحيح بر خازنهاي قدرت را قبل از از اعمال تصحيح بخاطر تاثير هارمونيك ها و تشديد ايجاب مي نمايد.
 
خازنهاي قدرت:
خازنهاي اصلاح ضريب توان نسبت به هارمونيك ها حساس اند و بيشتر عيوب خازنهاي قدرت ، عيوبي با طبيعت زير را نشان مي دهند :
هارمونيك ها – هارمونيك هاي پنجم ، هفتم ، يازدهم ، سيزدهم و …
تشديد
اضافه ولتاژ
امواج كليد زني
جريان هجومي
ولتاژ آني بازگيري جرقه
تخليه / بازبست ولتاژ
 
بسته به طراحي ساختاري اساسي ، حدود پايداري در مقابل اضافه ولتاژ ، اضافه جريان و هارمونيكها براي دور كردن خازن از خرابي بسيار مهم است.
اساسا خازن ها امواج كليد زني توليد مي كنند كه عموما به عنوان جريان هجومي و اضافه ولتاژ آني دسته بندي مي شوند.
جريان هجومي پديده اي است كه هنگام به مدار وصل كردن خازن ها رخ مي دهد. امپدانس ارائه شده توسط خازن طبيعتا بسيار كم و مقاومتي است. اين امر منجر به جريان هجومي به بزرگي ۵۰ تا ۱۰۰ برابر جريان اسمي مي شود كه از خازن عبور مي كند ، اما چرا از خازن؟ زيرا امپدانس ترانسفورماتور در زمان روشن كردن خازن ها فقط در مقابل شار جريان مقاومت مي كند.
اين امر هنگامي پيچيده تر مي گردد كه در تركيب موازي بانك خازني ممكن است جريان هجومي كليد زني به سطحي بالاتر از ۲۰۰ تا ۳۰۰ برابر جريان اسمي برسد. اين جريان هجومي نتيجه تخليه خازن هاي از پيش شارژ شده موازي با آن مي باشد. در زير اين مطلب نشان داده شده است.نوعا جريان هجومي علاوه بر تخريب در شكل موج جريان سبب تخريب در شكل موج ولتاژ مي شود.
 
در هنگام خاموش كردن (از مدار خارج كردن) خازن ها ، بسته به شارژ ذخيره شده در آن ، اضافه ولتاژ ناگهاني بالاتري در زمان خاموش كردن خازن ها بوجود خواهد آمد كه ممكن است موجب پديد آمدن جرقه در پايه ها شود.
هنگامي كه خازن خاموش مي شود شار الكتريكي در خود نگه مي دارد و بوسيله مقاومتهاي تخليه ، تخليه (Discharge) مي شود. مدت زمان تخليه عموما بين ۳۰ تا ۶۰ ثانيه مي باشد. تا زماني كه تخليه بشكل موثري صورت نگرفته نمي توان خازنها را به مدار باز گرداند. هرگونه بازبست خازن قبل از تخليه كامل دوباره موجب افزايش جريان هجومي مي شود.
 
علاوه بر دستگاه هاي مسدود كننده هارمونيك ها كه با صحت خازن ها نسبت مستقيم دارند ، و در سر خط بعدي تشريح مي شوند ، دستگاه هاي تحليل برنده امواج كليد زني مثل جريان هجومي ، اضافه ولتاژ آني و غيره نياز دارند كه بطور دقيق تعريف و بررسي شوند.
 
دستگاه هاي مسدود كننده هارمونيك ها:
براي كاربري سالم خازن ها لازم است كه فركانس تشديد مدار LC (سلف – خازن) كه شامل ادوكتانس بار و خازنهاي اصلاح ضريب توان مي شود ، به فركانسي دور از كمترين فركانس هارمونيك تغيير داده شود. براي مثال هارمونيك هايي كه در سامانه توليد مي شوند و خازن هاي قدرت را متاثر مي سازند ، هارمونيك هاي پنجم ، هفتم ، يازدهم ، سيزدهم و غيره هستند. پايين ترين هارمونيكي كه بر خازن ها تاثير مي گذارد هارمونيك پنجم است كه در فركانس ۲۵۰ هرتز ديده مي شود. اساسا اگر خازن ها با سلف ها موازي شده باشند ، انتخاب مقدار اندوكتانس به شكل زير است :
تركيب سري LC (سلف – خازن) در فركانسي زير ۲۵۰هرتز تشديد مي كند . بنابراين در همه فركانس هاي هارمونيك ها تركيب سري سلف و خازن مانند يك تركيب سلفي عمل خواهد كرد و امكان تشديد براي هارمونيك پنجم يا هر هارمونيك بالاتري از بين مي رود. شكل زير ناميزان سازي (De – Tuning) خازن ها را نشان مي دهد.
 • بازدید : 151 views
 • بدون نظر
این فایل در ۲۲۱صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

بحث نوسانات ولتاژو تاثييرات موقتي آن روي سيستم برق شايد در ابتدا به علت موقتي بودن اين اثرات از اهميت زيادي برخوردار نباشد ولي با دقت در اين موضوع كه اين نوسانات با عبور از روي شبكه برق و گذر كردن از روي تجهيزات و وسايل حساس برقي و با توجه به دامنه بالاي اين اثر مي تواند صدمات جبران ناپذيري به تجهيزات وارد كرده و باعث مي گردد اهميت اين موضوع دو صد چندان گردد و حتي مي تواند باعث ناپايداري خط عبوري انرژي گشته و صدمات جبران ناپذيري ايجاد كند 
در ابتداي تبديل شدن اختراع برق بعنوان يك صنعت همه گير از آن بيشتر براي مصارف خانگي استفاده مي گردد كه اين مسائل از اهميت چندان زيادي برخوردار نبود ليكن با استفاده روز از فزون اين پديده جديد انرژي در صنعت اين مسائل اهميت خود را بخوبي نشان داد . 
البته بايد توجه داشت اين موضوع با افت ولتاژ دائمي در طول يك خط انتقال برق كاملا متفاوت مي باشد . 
۱- نوسانات ناشي از راه اندازي تجهيزات خاص در كارخانجات كه در هنگام شروع كار احتياج به مصرف بالايي دارند . 
۲- يكي ديگر از مسائل با اهميت كه باعث بوجود آمدن بحث پيچيده و با اهميت حفاظت در شبك هاي مختلف مي گردد بحث تغييرات ولتاژ ناشي از خطاهاي گذرا در شبكه . 
۱-۱ نوسانات ولتاژ ناشي از بارهاي مختلف : 
مي توان علت ايجاد اين نوسانات را اينگونه بررسي نمود كه با وارد شدن انواع بارهاي الكتريكي به شبكه با كشيدن جريان به سمت خويش باعث تغيير يكباره ميزان انرژي داخل شبكه برق مي گردد كه با افت ولتاژ ناگهاني در شبكه روبرو خواهيم بود كه البته در مورد بارهاي كوچك مي توان با استفاده از رگولاتورها اين مسئله را حل نمود ليكن در مورد بارهاي بزرگتر مانند كوره هاي القايي و موتورهاي جوش بزرگ اين راه نمي تواند براي نوسانات ناگهاني در ولتاژ خط كار موثري انجام دهد و باعث نوسانات ناگهاني در ولتاژ خط گردد . 
اما محدوده مجاز اين نوسانات براي بارهاي مختلف ؟ 
براي بررسي آن ابتدا مفهمومي تحت عنوان flicker ولتاژ را بررسي مي نماييم . 
هر عاملي كه باعث تغيير دامنه ولتاژ حتي در زمان خيلي كم گردد مي توند عاملي براي ايجاد flicker ولتاژ باشد مانند سوييچ كردن بارهاي مختلف چون جريان هجومي در لحظه راه اندازي از جريان حالت دايمي بيشتر مي باشد بعنوان مثال راه اندازي موتورها يكي از منابع اصلي و معمولي ايجاد فليكر مي باشد هم چنين بارهايي كه بصورت متناوب كار مي كنند و مانند دستگاههاي جوش قوسي يا نقطه اي و همچنين سوييچ كردن  ادوات تصحيح ضريب قدرت مانند انواع بانك هاي خازني. 
روشهاي جبران و تصحيح فليكر : 
در اين مورد بايد به چند نكته توجه داشت كه بارهاي متصل به شبكه هاي ضعيف در مقابل بارهاي متصل به شبكه هاي بهم پيوسته (stiff net work)  داراي نوسانات بيشتري خواهد بود . 
در مورد راه اندازي  موتوري مي توان با استفاده از راه اندازها اين مسئله را كاهش داد . 
در مورد بانك هاي خازني اگر همراه با بار سوييچ گردند هم مي توانند اثر نامطلوب وارد شدن خود آنها را كاهش داد بلكه مي توان اثرات مخرب بارها را نيز كاهش داد . 
بررسي اثرات TOV  بر يك شبكه نمونه : 
هنگام بي بار بودن شبكه قدرت براي يك مدت طولاني اضافه ولتاژ خطوط متصل به ژنراتور ها  مي تواند به يك TOV خطرناك منجر  گردد و حتي مي توند باعث ناپايداري آن قسمت از شبكه  گردد و به تجهيزات آن قسمت صدمه وارد مي كند بعنوان يك راه مقابله با آن اين است كه مطمئن باشيم در هنگام ولتاژ فرمان trip توسط دستگاههاي حفاظتي داده مي گردد و خط جدا مي گردد و هنگامي recloser بسته مي گردند كه اضافه ولتاژ از بين رفته باشد و نوسانات ولتاژ از بين رفته است . 
براي تعيين مدت زمان قابل تحمل براي تجهيزات كه منجر به از بين نرفتن عايق آنها مي باشد به ۳ دسته تقسيم مي گردد : 
۱- ولتاژ بيش از pu 1/6                  ms125
 2- ولتاژ بيش از pu 1/4                    ms 250
     3- ولتاژ بيش از pu 1/25                 sec1 
بر اساس اين آزمايش ها نتايج تاثير اضافه ولتاژ در ۲ پست بدست آمده است 
اين اضافه ولتاژ ها ناشي از وصل كردن بانك خازني يا خطا (بعد از رفع كردن ان ) يعني براي خطا بعد از ۶ سيكل و براي بانك خازني بعد از ۴ سيكل از بين ميرود و احتياج به هيچ وسيله ي حفاظتي نمي باشد . 
اضافه ولتاژهاي ناشي از كليد زني : 
اضافه ولتاژهاي ناشي از كليد زني اكثر در خطوط uhv , EHV   مطرح مي گردد تا در طراحي سطح عايقي خطوط هوايي و كابل هاي زميني مورد توجه قرار گيرد اضافه ولتاژ ناشي از كليد زني در كابل هاي  KV63  , KV 20  قابل توجه مي باشد و علت آن هم عدم خود  ترميمي كابل هاي زميني مي باشد اما اين خود ترميمي چه مي باشد . 
اگر به يك خط هوايي دقت گردد ديده مي شود با آمده اضافه ولتاژ بر روي خط هواي اطراف خط يونيزه شده و برقگير ها عمل كرده و اين اضافه ولتاژ را DAMP مي كنند و تا آمدن اضافه ولتاژ بعدي اين هواي يونيزه شده جابجا مي گردد و ديگر نمي تواند مشكل ساز گردد اما  اين موضوع در مورد كابل هاي زميني متفاوت مي باشد چون در آنها اين اضافه ولتاژ ها نمي توانند damp گرداند و اگر كابل مورد اصابت نتواند اين اضافه ولتاژ لحظه اي را تحمل نمايد آن كابل را از دست خواهيم داد .
اين موضوع در مورد كابل هاي زميني كه مابين دو قسمت خط هوايي قرار مي گردد به شدت تاثير گذار مي باشد و اين موضوع با توجه به تعداد خاموشي هايي كه بعضي مواقع مواجه هستيم داراي اهميت فوق العاده بالايي مي باشد 
اگر سيستم مورد تغذيه مانند شكل زير باشد با اطلاعات موجود : 
 
 • بازدید : 135 views
 • بدون نظر
این فایل در ۲۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

آشنايي با مولتي متر عقربه اي ( آنالوگ ) و طريقه اندازه گيري چند كميت با آن , همچنين آشنايي با گالوانومتر و چگونگي كاربرد آن .
زمينه نظري : دستگاه اندازه گيري عقربه اي يا آنالوگ از يك قاب متحرك تشكيل شده كه در داخل يك ميدان مغناطيسي دائمي قرار گرفته و ميزان چرخش آن را عقربه نشان مي دهد وقتي جريان معيني از قاب متحرك حركت مي كند,  قاب و عقربه متصل به آن منحرف شده و عقريه مقدار جريان را نشان مي دهد 
مولتي متر عقربه اي ( آنالوگ )  Sanwa   مدل  yx360 TRE  :
موتتي متر ( Multi meter   )  يا آوومتر دستگاهي است كه به وسيله آن مي توان چند كميت مختلف را اندازه گيري كرد . و نام آن از حروف اول كلمات Amper , Volt , Ohm  گرفته شده است . تمام مولتي مترها با جزيي اختلاف مانند يكديگر هستند . در اينجا جهت آشنايي با طرز كار و نحوه قرار دادن آن در مدارهاي الكتريكي , به شرح يكي از مدل هاي مولتي متر مي  پردازيم . در روي مولتي متر قسمت هاي زير قابل مشاهده است :
۱- صفحه نمايش شامل عقربه و قوس هاي مدرج 
۲- كليد انتخاب يا سلكتور ( دكمه انتخاب )
۳- دكمه تنظيم كننده مكان عقربه 
۴- پيچ تنظيم عقربه 
۵- فيش هاي مثبت و منفي به رنگ هاي قرمز و سياه 
در مولتي متر مورد نظر در صفحه , براي كميت هاي مختلف ۹ رديف قوس هاي مدرج ديده مي شود كه هر رديف به درجات مختلف تقسيم شده است .
روي صفحه و در كنار سلكتور علائم V براي اختلاف پتانسيل , A براي شدت جريان , ** براي مقاومت , Ac  براي جريان متناوب و Dc  براي جريان مستقيم به كار رفته است . بر روي صفحه منحني شماره ( ۱ ) براي اندازه گيري مقاومت به كار مي رود . منحني دوم در زير آينه براي اندازه گيري ( با سه سري ( ۲ ) , ( ۳ ) و ( ۴ ) ) ولتاژ و شدت جريان مستقيم به كار مي رود . منحني شماره ( ۵ ) براي اندازه گيري ولتاپ متناوب تا حداكثر *** به كار مي رود . منحني شماره ( ۶ ) براي اندازه گيري ظرفيت خازن به كار مي رود .
منحني پنج با شماره گدذاري هاي ( ۷ ) و ( ۸ ) نيز براي اندازه گيري ولتاژ مستقيم به ترتيب تا حداكثر ****** به كار مي رود . با اين تفاوت مه چون صفر منحني در وسط قرار دارد , نحوه اتصال دستگاه در مدار يعني فيش مثبت دستگاه به قطب مثبت منبع يا قطب منفي منبع تغذيه متصل شود مي توان اندازه گيري را انجام داد . البته براي تغييرات ولتاژ از مثبت به منفي و بالعكس نيز قابل استفاده است .
منحني هاي نشان داده شده با شماره هاي ( ۹ ) و ( ۱۰ ) , (۱۱ ) و (۱۲) براي اندازه گيري هاي پارامترهاي ** و ترانفريستور به كار مي رود كه از ذكر آن صرف نظر مي كنيم 
معمولا درجه بندي مربوط به مقاومت الكتريكي از راست به چپ و بقيه درجه بندي ها از چپ به راست مي باشد .
سلكتور ( دكمه انتخاب ) كليدي است كه مي تواند روي صفحه دايره شكل حول خود حركت كند . در محيط دايره درجاتي است كه حوزه كار دستگاه را نشان مي دهد . اعدادي كه كليه سلكتور  مقابل آن قرارداده مي شود ممكن است كوچكتر يا بزرگتر از درجات قوس هاي مدرج باشند . حاصل تقسم را كه ضزيب قرائت ناميده مي شود در عدد متقابل به عقربه ضرب مي نماييم , به اين ترتيب مقدار كميت به دست مي آيد . هنگام كار با دستگاه توجه به نكات زير ضروري است .
۱- براي اندازه گيري شدت جريان دستگاه را به طور سري و هنگام اندازه گيري اختلاف پتانسيل بايد دستگاه را به طور موازي در مدار قرار داد .
۲- هنگام اتدازه گيري مقاومت لازم است جريام برق را قطع كنيد در غير اين صورت به دستگاه آسيب مي رسد .
۳- هميشه هنگام اندازه گيري كميت ها كليد سلكتور را روي بيشترين درجه قرار دهيد و در صورت لزوم به تدريج آن را كاهش دهيد تا به دستگاه لطمه اي وارد نشود .
۴- اگر كليد سلكتور مقابل بيشترين درجه قرار داده شود و عقربه بيش از حد مجاز منحرف گردد , بايد بلافاصله مدار را قطع كنيد . زيرا دستگاه براي اندازه گيري آن مقدار از كميت مناسب نيست و بايد دستگاه ديگري با ظرفيت بيشتر استفاده كنيم .
۵-اگر چرخش عقربه در جهت معكوس باشد يا بايد جاي فيش هاي ورودي را جابجا كرده , با اينكه عمل تعويض دو قطب را در منبع تغذيه انجام داد .
۶- در صفحه اي مدرج آينه اي موازي صفحه وجود دارد كه به كمك آن مي توان خطاي اندازه گيري را كاهش داد . زيرا براي قرائت صحيح بايد يه طور عمودي به صفحه نگاه كنيم . طوري كه عقربه با تصوير آن در آينه منطبق شود .
الف ) طرز اندازه گيري ولتاژ مستقيم :
– ابتدا سلكتور را در وضعيت اندازه گيري ولتاژ مستقيم (DC=)  بر روي بيشترين ولتاژ قرار دهيد . (گستره ۱۰۰۰ V ) 
– فيش هاي مولتي متر را به دو سر منبع يا قسمتي از مدار كه مي خواهيد اختلاف پتانسيل أن را اندازه گيري كنيد . به طرز صحيح متصل كنيد .-
– در صورتي كه ميزان عقربه ناچيز است , سلكتور را به ترتيب روي گستره هاي ۲٫۵ V , 10 V , 50 V , 250 V  –
– ۰٫۱ V , 0.25 V  قرار دهيد تا ميزان انحراف عقربه بهترين حالت را نشان دهد ( عقربه نه به قسمت ابتدا و نه به انتهاي منحني نزديك باشد ) . براي قرائت ولتاژ مجهول بايد از منحني دوم صفحه نمايش ( زير أينه ) استفاده كنيد . اين منحني براي ولتاژ – 
– در جريان مستقم و متناوب قابل استفاده است . در زير اين منحني سه رديف عدد نوشته شده است . رديف اول از (۰ تا ۲۵۰) رديف دوم از (۰ تا ۵۰ ) و رديف سوم از (۰ ت ۱۰ ) . اگر سلكتور را روي ۲۵۰ V  قرار داده ايد عدد را از (۰ تا ۲۵۰ ) قرائت كنيد . اگر سلكتور را روي ۵۰ V يا ۱۰ V  قرار داده ايد      
به ترتيب از رديف هاي (۰ تا ۵۰ ) يا (۰ تا ۱۰ ) قرائت كنيد . در صورتي كه سلكتور را در وضعيت ۲٫۵ V  يا ۰٫۲۵  قرار مي دهيد , بهتر است عدد را از رديف (۰ تا ۲۵۰ ) قرائت كرد ه و عدد قرائت شده را به ترتيب در ۱۰۰/۱ و ۱۰۰۰/۱ ضرب كنيد تا وبتاژ مجهول به دست أيد . اما اگر سلكتور را در حالت ۱۰۰۰ V  يا ۰٫۱ V  قرار داده ايد , بهتر است عدد را از رديف (۰ تا ۱۰ ) قرائت نموده و عدد قرائت شده را به ترتيب در ۱۰۰ و ۱۰۰/۱ ضرب كنيد تا ولتاژ مجهول به دست أيد .
 • بازدید : 113 views
 • بدون نظر

دانلود رایگان تحقیق مبناي آناليز فضاي حالت -خرید اینترنتی تحقیق مبناي آناليز فضاي حالت -دانلود رایگان مقاله مبناي آناليز فضاي حالت -تحقیق مبناي آناليز فضاي حالت 

این فایل در ۱۳صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:


عتیقه زیرخاکی گنج