گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 207 views
  • بدون نظر
این فایل قابل ویرایش می باشد وبه صورت زیر تهیه شده:

صورت مسأله : [تهيه صورت جريان هاي نقدي – روش مستقيم (اهداف ۲ و ۳)] حسابداران شركت سهامي خیام الکتریک ، اطلاعات زير را از اسناد و مدارك حسابداري شركت براي سال مالي منتهي به ۳۰ بهمن ماه ۹ ۱۳ استخراج كرده اند: 
الف. هزينه حقوق و دستمزد، ۳۰۰، ۱۰۵ ريال 
ب. پرداخت هاي نقدي بابت خريد دارايي هاي ثابت، ۰۰۰، ۱۸۱ ريال 
پ. عوايد حاصل از انتشار اوراق بدهي بلند مدت، ۱۰۰، ۴۴ ريال 
ت. پرداخت بدهي بلند مدت، ۸۰۰، ۱۸ ريال 
ث. عوايد حاصل از فروش دارايي هاي ثابت، ۷۰۰، ۵۹ ريال، شامل ۶۰۰، ۱۰ ريال سود
ج. درآمد بهره، ۱۰۰، ۱۲ ريال 
چ. دريافت نقدي بابت درآمد سود سهام حاصل از سرمايه گذاري در سهام شركت ها، ۷۰۰، ۲ ريال 
ح. پرداختي به فروشندگان مواد، ۳۰۰، ۶۷۳ ريال 
. هزينه و پرداخت هاي بهره، ۸۰۰، ۳۷ ريال 
د. بهاي تمام شده كالاي فروش رفته ۱۰۰، ۴۸۱ ريال 
ذ. وصول درآمد بهره، ۷۰۰، ۱۱ ريال 
ر. تحصيل تجهيزات از طريق انتشار اسناد پرداختني كوتاه مدت، ۵۰۰، ۳۵ ريال
ز. پرداخت حقوق و دستمزد، ۰۰۰، ۱۰۴ ريال 
ژ. فروش هاي نسيه، ۱۰۰، ۶۰۸ ريال 
س. اعطاي وام به شركت پاكسان، ۰۰۰، ۳۵ ريال 
ش. هزينه و پرداخت هاي ماليات بر درآمد، ۴۰۰، ۵۶ ريال 
ص. هزينه استهلاك، ۷۰۰، ۲۷ ريال 
ض. وصول حساب هاي دريافتني، ۱۰۰، ۵۷۳ ريال 
ط. وصول وامها، ۴۰۰، ۷۴ ريال 
ظ. عوايد حاصل از فروش سرمايه گذاري ها، ۷۰۰، ۳۴ ريال، شامل ۸۰۰، ۳ ريال زيان. 
ع. پرداخت بدهي بلند مدت از طريق انتشار سهام ممتاز، ۳۰۰، ۱۰۷ ريال 
غ. هزينه انقضاء ۹۰۰، ۲۳ ريال 
ف. فروش هاي نقدي، ۰۰۰، ۲۵۰ ريال 
ق. عوايد حاصل از انتشار سهام عادي، ۹۰۰، ۱۱۶ ريال.
ك. پرداخت سود نقدي سهام، ۵۰۰، ۵۰ ريال 
گ. مانده حساب وجه نقد: ۳۰ مهر ماه ۸ ۱۳- ۸۰۰، ۵۳ ريال 
                                                       30 مهرماه ۹ ۱۳ – ؟ ريال 
مطلوبست: 
صورت جريان هاي نقدي شركت خیام الکتریک  را براي سال مال منتهي به ۳۰ بهمن ماه ، ۹ ۱۳ تهيه كنيد از الگوي شكل ۲-۱۸ متابعت كنيد، اما ارقام را به هزار ريال نشان ندهيد. براي صورت جريان هاي نقدي كه تهيه مي كنيد، جدول فعاليت هاي سرمايه گذاري و تامين مالي همراه را ضميمه نماييد. سال مالي ۹ ۱۳ را بر حسب جريان هاي نقدي ارزيابي نموده و دلايل خود را نيز ارائه كنيد. 
با تغییر یکی از آیتم های موجود در تک تک مراحل  خالص جریان خروجی ، خالص ورودی وجه نقد و  نهایتاً وجه نقد پایان دوره  تغییر می کند   برای مثال با تغییر مقدار وصول درآمد بهره در قسمت ۲ از مقدار ۱۱۷۰۰ به ۱۲۷۰۰ مقدار خالص جریان خروجی تغییر میکند و بالتبع آن مقدار خالص ورودی وجه نقد و در نهایت وجه نقد پایان دوره از ۶۰۳۰۰ به ۶۸۳۰۰  تغییر می کند 

عتیقه زیرخاکی گنج