گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 140 views
  • بدون نظر
دانلود رایگان تحقیق ترموديناميك تشكيل ذرات كاتاليست Ni براي رشد نانو لوله هاي كربني-دانلود رایگان مقاله ترموديناميك تشكيل ذرات كاتاليست Ni براي رشد نانو لوله هاي كربني-خرید اینترنتی تحقیق ترموديناميك تشكيل ذرات كاتاليست Ni براي رشد نانو لوله هاي كربني-تحقیق ترموديناميك تشكيل ذرات كاتاليست Ni براي رشد نانو لوله هاي كربني-فایل تحقیق ترموديناميك تشكيل ذرات كاتاليست Ni براي رشد نانو لوله هاي كربني

این فایل در ۱۵صفحه قابل ویرایش برای شما تهیه شده است وشامل موارد زیر است وتوضیحات بیشتر در قسمت توضیحات تکمیلی داده خواهد شد.
مقدمه-کاتالیست-مدل وبحث-ترمو دینامیک تبدیل نانو فیلم niبه نانو ذرخNI

پارامترهاي ترموديناميكي وابسته به اندازه نظير انرژي آزاد گيبس، انتالبي و انرژي براي گذار از نانو فيلم Ni به ذرات كاتاليست Ni به منظور پيش درآمدي بر رشد نا لوله هاي كربني بررسي شده است. در اين تحقيق ما معاملات مشتق شده از دماي ذوب نانو ذرات وابسته به اندازه را بر اساس كاراي قبلي خود بررسي كرده ايم. با استفاده از اين يافته هاي ترموديناميكي دريافت مي شود كه قطر ذرات Ni سه برابر بيشتر از ضخامت فيلم اصلي است. حداقل ضخامت فيلم لازم براي تبديل نانو فيلم به نانو ذره از روي اندازه بحراني و پايدار Ni تبديل شده به نانو ذره Ni بدست مي آيد. پيش بيني هاي ما در توافق وبي با نتايج آزمايشگاهي است.

مقدمه:

در سالهاي اخير به خاطر كاربرد وسيع و خواص بي نظير نانو لوله هاي كربني توجه زيادي به مكانيزم ساخت و تشكيل نانو لوله هاي كربني مي شود، يكي از روشهاي مرسوم براي تشكيل نانو لوله هاي كربني تجزيه بخار شيميايي(CVD) است كه اين ساختار گرانيتي بر روي سطح فلز حدودا در دماي زير   در تجزيه كربن كه بصورت گازي است شكل مي گيرد در اين فرايند معمولا نانو ذرات كاتاليست ابتدا بر روي سطح بوسيله عمليات حرارتي فيلم نازك رسوب كرده، تشكيل مي شوند كه اين نانو ذرات در جوانه زني و تشكيل نانو لوله هاي كربني شركت مي كنند. اندازه اوليه و تحرك كاتاليست
مي تواند بطور مشخصي بر تشكيل و پيكربندي نانو لوله هاي كربني و ديگر نانو لوله ها يا نانو وايرها تاثير بگذارد.

ترموديناميك پايه براي تشكيل نانو ذرات كاتاليست توسط jiang et al بيان شده است كه يك مدل براي پيش بيني شرايط يك بعدي براي تبديل نانو فيلم Ni به نانو ذره Ni و سپس تشكيل نانو ذرات و پوشانده شدن با يك رديف كربن پيشنهاد كرده است. اساس اين مدل و بررسي ها بر تبعيت اندازه از نقطه ذوب نانو ذرات است پيش بيني مي شود كه شعاع ذرات تبديل شده ۵/۱ برابر بزرگتر از ضخامت فيلم اوليه است. Liang et al ترموديناميك تشكيل نانو ذرات را بوسيله فرايند جوانه زني وابسته به شكل و حالت ماده(جامد، مايع يا گاز) منبع است كه در گزارشات قبلي مورد بررسي قرار نگرفته اند.

در اين كار پارامترهاي ترموديناميكي نظير آنتالپي، انتروپي و انرژي آزاد گيبس براي مدل كردن اندازه بحراني و پايدار نانو ذرات Ni در نظر گرفته شده اند. اين پارامترهاي ترموديناميكي براي پيش بيني تشكيل نانو ذرات Ni از حمام مذاب و منبع فيلم نازك مورد استفاده قرار مي گيرند.

در اينجا بررسي دماي ذوب به عنوان تابعي از اندازه بر مبناي كارهاي قبلي در نظر گرفته شده است و نتايج با داده هاي آزمايشگاهي و گزارشات ديگر مقايسه شده اند.


عتیقه زیرخاکی گنج