گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 112 views
  • بدون نظر
این فایل قابل ویرایش میباشد وبه صورت زیر تهیه شده وشامل موارد زیر است:

طرف اول قرارداد(فروشنده): خانم/آقاي …………………………. فرزند آقاي …………………………… داراي شناسنامه شماره ……………………….. صادره از ……………………………. متولد …………………………………… ساكن: ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
طرف دوم قرارداد(خريدار): خانم/آقاي …………………………. فرزند آقاي …………………………… داراي شناسنامه شماره ……………………….. صادره از ……………………………. متولد …………………………………… ساكن: ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
موضوع قرارداد:
فروش تمامت شش دانگ يكباب خانه مسكوني داراي پلاك ……………….. فرعي از ……………….. اصلي به مساحت ……………….. متر مربع واقع در تهران بخش ……………….. ثبتي و به نشاني ……………….. محدوده و مورد ثبت سند مالكيت شماره ……………….. مورخ ……………….. صفحه ……………….. جلد ……………….. به شماره چاپي ……………….. صادره به نام خانم/آقاي ……………….. انتقالي مع الواسطه به فروشنده طبق سند رسمي شماره ……………….. مورخ ……………….. دفتر خانه ……………….. تهران و با جميع توابع شرعيه و لواحق عرفيه آن بدون استثناء عرصتا و اعيانا به انضمام برق به شماره پرونده ……………….. و آب به شماره اشتراك …………….. و گاز شهري به شماره شناسايي ……………….. و يك رشته تلفن به شماره ……………….. منصوبه هاي در آن اعم از حق الاشتراكها و ودايع احتمالي مربوطه.
مبلغ قرارداد(قيمت مورد معامله): مبلغ ……………….. ريال رايج كه مبلغ ……………….. ريال از آن طي چك شماره ……………….. مورخ ……………….. عهده حساب جاري  ……………….. بانك ……………….. شعبه ……………….. تسليم فروشنده گرديده و مابقي كه مبلغ ……………….. ريال است بر ذمه خريدار دين ثابت است كه در تاريخ ……………….. و همزمان با تنظيم و امضاي سند رسمي مفاد اين مبايعه نامه قطعيه به فروشنده بپردازد. 
كافه خيارات خصوصا خيار غبن هر چند فاحش از متبايعين اسقاط گرديده و به اضهار صيغه مبايعه قطعيه جاري شده است. 
منافع مورد معامله قبلا به كسي واگذار نشده و با قرار مبيع در تصرف فروشنده است كه متعهد گرديده مورد معامله را در تاريخ ……………….. صحيحا و سالما تخليه كرده و در مقابل اخذ رسيد به خريدار تحويل دهد و در صورت عدم تحويل به موقع، فروشنده ملزم به تاديه روزانه مبلغ ……………….. ريال به عنوان خسارت تاخير تخليه و تحويل و وجه التزام به خريدار مي باشد و خريدار محق به مراجعه از طريق مراجعه رسمي جهت تخليه و تحويل مبيع و وصول وجه التزام مزبور از تاريخ سررسيد مرقوم مي باشد و فروشنده اقرار نمود كه از افراد ممنوع المعامله نمي باشد. 
شروط: 
۱- كليه مالياتهاي و ماليات نقل انتقال و عوارض شهرداري به عهده فروشنده و هزينه محضر اعم از حق الثبت و حق التحرير و بهاي اوراق بالمناصفه بعهده طرفين است. 
۲- تاريخ و ساعت حضور در دفتر خانه جهت تنظيم و امضاي سند رسمي مفاد اين مبايعه نامه قطعيه ساعت ………. صبح روز ………… مورخه ………… ماه يكهزار و سيصد و  …… شمسي و در دفترخانه اسناد رسمي شماره …………… واقع در تهران در خيابان ……………….. مي باشد كه طرفين ملزم به حضور در آن و اجراي مفاد متن اين قرارداد مي باشند. 
۳- دريافت مفاصا حسابهاي مالياتي و عوارض و اخذ پاسخ استعلاميه هاي دفترخانه و ساير مجوزات مربوطه و ارائه آن به دفترخانه مزبور قبل از وقت حضور فوق الذكر با فروشنده است. 
۴- بنا به اصل مالكيت خريدار كه طبق اين مبايعه نامه قطعيت يافته خريدار حق انتقال مورد معامله را جزا يا كلا دارد بنابراين نسبت به مورد انتقال اخيرالذكر قائم مقام خريدار مالكيت خواهد داشت كه طبيعتا متعهد به اجراي مفاد اين مبايعه نام قطعيه در قسمتي كه مالكيت او محرز گرديده مي باشد. 
۵- طرفين اعم از فروشنده و خريدار ضمن عقد لازم حاضر و ضمن العقد خارج لازم كه با قرار عقد خارج لازم في مابين آنان بطور شفاهي منعقد شده متعهد و ملتزم به اجراي تمامي مفاد اين مبايعه نامه قطعيه گرديده و مي باشند. 
۶- تاديه بدهي هاي احتمالي ناشي از آب و برق و گاز و تلفن منصوبه تا روز تخليه و تحويل به عهده فروشنده است و الا خريدار حق دارد آنرا پرداخته و با ارائه قبوض مثبته از فروشنده مطالبه و وصول كند. 
۷- ضمان درك از تاريخ زير لغايت پنجاه سال شمسي به عهده فروشنده مي باشد. 
اين مبايعه نامه در ۲ نسخه متحد المتن و متحدالاعتبار تنظيم و امضا شده و مبادله گرديد. 
  • بازدید : 126 views
  • بدون نظر
این فایل قابل ویرایش می باشد وبه صورت زیر تهیه شده وشامل موارد زیر است:

طرف اول قراردا(فروشنده): خانم/آقاي ……………… فرزند آقاي  ……………… داراي شناسنامه شماره ……………… صادره از ……………… متولد ……………… ساكن …………………………………………………………………
طرف دوم قرارداد(خريدار): خانم/آقاي ……………… فرزند آقاي ……………… داراي شناسنامه شماره ……………… صارده از ……………… متولد ……………… ساكن …………………………………………………………………
موضوع معامله:
تمامت مقدار سه دانگ مشاع از شش دانگ يكباب خانه پلاك واقع در بخش ۱۷ ثبتي شهرستان ……………… محدوده و مورد ثبت سند مالكيت شماره ……………… مورخ  ……………… صفحه ……………… جلد ……………… فاقد شماره چاپي صادره بنام فروشنده با جميع توابع شرعيه و لواحق عرفيه آن اعم از عرصه و اعيان بدون استثنا و به انضمام قدرالحصه از برق به شماره شناسايي ……………… و منصوبه هاي در آن و با قيد اينكه آقاي……………… فرزند آقاي………………صادره ……………… متولد ……………… ساكن: 
طرف اول قراردا(فروشنده): خانم/آقاي ……………… فرزند آقاي  ……………… داراي شناسنامه شماره ……………… صادره از ……………… متولد ……………… ساكن …………………………………………………………………
طرف دوم قرارداد(خريدار): خانم/آقاي ……………… فرزند آقاي ……………… داراي شناسنامه شماره ……………… صارده از ……………… متولد ……………… ساكن …………………………………………………………………
موضوع معامله:
تمامت مقدار سه دانگ مشاع از شش دانگ يكباب خانه پلاك واقع در بخش ۱۷ ثبتي شهرستان ……………… محدوده و مورد ثبت سند مالكيت شماره ……………… مورخ  ……………… صفحه ……………… جلد ……………… فاقد شماره چاپي صادره بنام فروشنده با جميع توابع شرعيه و لواحق عرفيه آن اعم از عرصه و اعيان بدون استثنا و به انضمام قدرالحصه از برق به شماره شناسايي ……………… و منصوبه هاي در آن و با قيد اينكه آقاي……………… فرزند آقاي………………صادره ……………… متولد ……………… ساكن: ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ………………
نيز به عنوان مالك سه دانگ مشاع ديگر و به عنوان شفيع با التفات به سند مالكيت شماره  ……………… مورخ ……………… صفحه ……………… جلد ……………… فاقد شماره چاپي با امضاي اين سند حق شفعه خود را در انجام اين معامله اسقاط و از آن صرفنظر نمود. 
مبلغ قرارداد:
مبلغ ……………… ريال رايج كه تماما و نقدا به فروشنده تاديه و تسليم شده است. 
كافه خيارات خصوصا خيار غبن هر چند فاحش از متبايعين اسقاط گرديده و باظهار صيغه مبايعه قطعيه جاري گرديد. 
منافع مورد معامله قبلا به كسي واگذار نشده و خريدار با رويت مبيع، وقوف كامل از محل وقوع، حدود و مشخصات، مشاعي بودن، قبول و اقرار به تصرف و قبض مورد معامله نمود.
  • بازدید : 147 views
  • بدون نظر
دانلود رایگان تحقیق مالیات بر درآمد اجاره املاک-خریداینترنتی مالیات بر درآمد اجاره املاک-دانلود رایگان مقاله مالیات بر درآمد اجاره املاک-تحقیق مالیات بر درآمد اجاره املاک
این فایل در ۹صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

 اجراه نامه رسمی داشته باشد در دفتر اسناد رسمی اجاره نامه را درست کند در غیر اینصورت ارزش اجاره ایدرنظر گرفته می شود.در ادامه برای آشنایی بیشتر شما توضیحات مفصلی می دهیم. 

مالیات بر درآمد اجاره املاک 
 اجراه نامه رسمی داشته باشد در دفتر اسناد رسمی اجاره نامه را درست کند در غیر اینصورت ارزش اجاره ایدرنظر گرفته می شود. 
 کمیسیون از کارمندان دارایی و امور صنفی و شوراها هستند که در خیابانی یک مغازه اجاره آن به صرفه تر می باشد مثلاً ارگ مغازه ای ۱۰ متر باشد اجاره آن ۰۰۰/۵۱ تومان می باشد مالیات آن ۰۰۰/۵۰ می باشد اگر اجاره نامه ای داشته باشد که بیشتر از ۰۰۰/۵۰ تومان باشد آن را دریافت می کنیم. مالیات را سالیانه درنظر می گیریم.    = 12 × ۰۰۰/۵۰     ، ۲۵% معافیت بابت استهلاک ساختمان مثلاً نقاشی ساختمان ۷۵% باقیمانده این درآمد ۱۵% مالیات اگر درآمد به چند غیر از حقوق بازنشستگی معافیت تعلق می گیرد مالیاتی در سالها متفاوت می باشد ۲۲۷ کم می شود اگر باقی ماند برگشت ۲۵% درصد اگر باقی نماند معاف قانون ۵۲ در مورد اجاره تا ماده ۸۰ . 
 اگر کسی بخواهد خانه خود را بفروشد از طرف اسناد رسمی از طرف ارزش معادلاتی مالیات آن را حساب می کند چند متر زمین و بنادارد طبق ارزش معاملاتی حساب می شود (شهرداریها و اصناف تشکیل می شود ارزش ملک را تعیین می کند اختلاف آن زیاد می باشد زمینی ۲۰۰ متر می باشد متری ۰۰۰/۵ زمین بنا ۱۰۰ متر ارزش گذاری جمع آن را ضربدر ۵% می کنیم به عنوان مالیات درنظر گرفته می شود. ۰۰۰/۵۰ ارزش مالیاتی آن . علاوه برمالیات سرقفلی به زمین روز مغازه حساب می شود ۲% به عنوان مالیات درنظر گرفته می شود. ارزش مغازه را حساب می کنیم و  2% می کنیم مالیات بدست میآید . تکالیفی که مغازه را فروخته اند ظرف مدت ۱ ماه ،به دارایی مافیز تا توسط دارایی رسیدگی شود.
اگر از طرف اداره باشد احتیاجی به صایحه نامه ندارد.
پرداخت مالیات 
مالیات حق واگذاری (سرقفلی)مالیاتی بدست می آیدطبق ارزش روز حساب  میشود وارزش روز هم طبق تحقیات به دست آمده، توسط ماموران . 
 اجاره نامه رسمی : 
 از روی سند اجاره نامه رسمی تنظیم می شود . 
 املاک مسکونی در سایر شهرستانها تا زیر بنای زیر ۱۲۰۰ متر از مالیات معاف می باشند در تهران ۱۵۰ متر، معافیت بر هر نفر مثلاً اگر یک نفر چند واحد مسکونی داشته باشد فقط به دیگر محل سکونت پدر و مادر و فرزند همسر یا اجداد اجاری محسوب نمی شوند اگر متراژ آنها بالای ۲۰۰ متر باشد مالیات تعلق نمی گیرد.
مغازه اگر همسر آن برود در آن کارکند به آن مالیات تعلق می گیرد. 
اگر کسی که در آن نداشته باشد از معافیت استفاده می کند.
کسی که خودش در جایی خانه ای داشته باشد اجاره دهد و جای دیگر مستأجر است پرداخت می کنند و اجاره می گیرد که کم می کنند و آن را در خانۀ سازمانی باشد آن را از حقوق آن کم می کند. در آمد نداشته باشند باید اظهار نامه پر کند مأموران رسیدگی می کنند. اگر مشخص شود که دروغ می گوید جریمه تعلق می گیرد هم مالیات می گیرند و هم ۱ برابر آن جریمه گرفته می شود.
کسی که مغازه فروخته باید ظرف ۱ ماه به دارایی بگوید ۱۰% مالیات و ۵/۲ درصد برای ماه دیر کرد تعلق می گیرد، باید پرداخت کند.
در مورد نقل و انتقال : اگر منزل نوساز باشد عمر بنای ساختمان بیش از ۲ سال نباشد مالیات نوسازی هم گرفته می شود. ۱۰% طبق ماده ۷۷ آن هم ۱ بار اتفاق می افتد و مثلاً اگر کسی چند بار این کار را انجام دهد دیگر این مالیات به او تعلق نمی گیرد.
مسأله :
شخصی دارای ۳ واحد آپارتمان مسکونی است که یک واحد آن محل سکونت فرزندش می باشد و یک واحد آن که دارای یک باب مغازه بوده و در سال ۸۷ واگذار می نماید. که مساحت آن ۲۰۰ متر و مساحت اعیانی ( بنا ) آن ۹۰ متر بوده است و ارزش معاملاتی عرصه هر متر مربع ۵۰ هزار ریال و اعیان ۰۰۰/۱۰۰ ریال و ارزش سرقفلی ۱۵۰ میلیون ریال بوده است و یک واحد که زیر بنای مفید آن ۲۵۰ متر مربع بوده با اجاره نامه رسمی ماهیانه مبلغ ۵۰۰ هزار ریال به اجاره واگذار نموده است. ۱۰/۱/۸۶ تا ۲۹/۱۲/۸۶ اجاره بود، مالیات متعلقه را محاسبه نمایید؟

عتیقه زیرخاکی گنج