گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 114 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۷صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

در اين روش پس از تعيين نيروي داخلي اعضاء تحت اثر بارگذاري خارجي (N) بر نيروي سازه بدون بارگذاري با اعمال بار واحد به گره موردنظر در راستاي خواسته شده نيروي داخلي اعضاء (n) تعيين مي‌شود و نهايتاً جهت تعيين تغيير مكان گرهي از رابطه كلي زير استفاده مي‌نمايند:
 
در اين رابطه:
  كار مجازي انجام شده در تكيه‌گاه به واسطه نشست‌هاي تكيه‌گاهي در اثر واكنش‌هاي تكيه‌گاهي بوجود آمده تحت اثر بار واحد اعمال شده به گره موردنظر:
 : واكنش تكيه‌گاهي بر اثر بار واحد : نشست تكيه‌گاهي
 : تغيير طول محوري اعضاء : تغيير طول اعضاء در اثر تغيير دما (  ضريب انبساط حرارتي،   تغيير دما (  در حالت افزايش دما مثبت درنظر گرفته مي‌شود).
نكته: اگر بين دو گره عضوي موجود نبوده و جابجايي نسبي دو گره خواسته شده باشد، براي تعيين n از يك جفت بار واحد مخالف هم در دو گره و راستاي خط واصل بين دو گره استفاده مي‌شود. عضوي كه بين دو تكيه‌گاه ثابت مفصلي قرار دارد، نيرويي تحمل نكرده و مي‌توان آن را حذف نمود. عضو صلب ( ) داراي تغيير طول ناچيز بوده و مي‌توان از آن صرف‌نظر نمود.
توجه: در سازه معين نشست تكيه‌گاهي و تغيير درجه دما و خطاي ساخت توليد هيچگونه تنشي در سازه بوجود نياورده و فقط هندسي خارجي سازه تغيير مي‌كند، زيرا در سازه معين امكان حركت صلب معياست، ولي در سازه نامعين باعث تنش‌هاي اضافي مي‌گردد.
ب) روش كاستيگليانو: 
در اين روش بر مبناي مشتق جزئي انرژي داخلي يك سيستم نسبت به عامل نيرويي بوده كه تغيير مكان نقطه اثر آن نيرو را مي‌دهد.
انرژي كرنش ارتجاعي در عضو محوري:
 
انرژي كرنش در عضو خمشي:
 
انرژي كرنش در حالت تنش برشي:
 
در سيستم خرپا رابطه آن به صورت زير است:
 
در راستاي تغيير مكان موردنظر نيروي پارامتري P را اعمال كرده، پس از محاسبه N و مشتق‌گيري مقدار حقيقي P را قرار مي‌دهيم (در صورتي كه باري بر گره موردنظر و در راستاي مطلوب موجود نباشد، پس از مشتق‌گيري بار پارامتري را برابر صفر مي‌گيريم).
توجه: عضو صلب انرژي جذب نكرده و در رابطه فوق وارد نخواهد شد.
تست خرپاها
۱۰۲) در خرپاي مقابل تعداد اعضاي صفر نيرويي چند تاست؟
۱) ۸ ۲) ۹ ۳) ۱۰ ۴) ۱۱
(۴) اگر تعادل نيرو را در راستاي عمود بر AD در گره‌هاي G, F, E بنويسيم، نتيجه مي‌گيريم كه نيروي اعضاي GH, FI, EJ  برابر صفر است كه اين خود نتيجه مي‌دهد نيروي اعضاي BJ, BI, BH نيز صفر است (با توجه به صفر بودن نيروي ميله همراستاي آنها) و اگر تعادل نيرو را در راستاي عمود برBD در گره C بنويسيم، نتيجه مي‌شود كه نيروي عضو CJ برابر صفر است كه به دنبال آن نتيجه مي‌شود نيروي سه عضو AH, IH, JI كه با CJ همراستا هستند، برابر صفر است. با نوشتن تعادل نيروها در راستاي قائم در تكيه‌گاه B نتيجه مي‌شود كه نيروي عضو AB نيز برابر صفر است و در نتيجه خرپا جمعاً ۱۱ عضو صفر نيرويي دارد.
۱۰۳) در خرپاي مقابل تعداد اعضاي صفر نيرويي چند تاست؟
۱) ۷ ۲) ۸ ۳) ۹ ۴) ۱۰
(۳) با نوشتن معادله تعادل در راستاي قائم براي گره‌هاي H, G, D نتيجه مي‌شود كه نيروي اعضاي IH, JG, DJ برابر صفر است. با نوشتن معادله تعادل در راستاي عمود بر AE در گره J نتيجه مي‌شود نيروي عضو CJ نيز برابر با صفر است و با نوشتن معادله تعادل در راستاي قائم براي گره C نتيجه مي‌شود نيروي عضو CI برابر صفر است و باز اگر معادله تعادل را در راستاي عمود بر AE در گره I بنويسيم، نتيجه مي‌شود نيروي عضو BI نيز برابر صفر است. به راحتي با نوشتن معادلات تعادل در راستاي افقي در گره‌هاي H, G, F نتيجه مي‌شود نيروي سه عضو HG, AH, GF نيز برابر با صفر است و بنابراين خرپا جمعاً ۹ عضو صفر نيرويي دارد.
۱۰۴) در خرپاي مقابل تعداد اعضاي صفر نيرويي چند تاست؟
۱) ۶ ۲)‌ ۷ ۳) ۸ ۴) ۹
(۳) با نوشتن معادله تعادل در راستاي قائم براي گره‌هاي E, B نتيجه مي‌شود نيروي اعضاي EL, BI برابر صفر است. با نوشتن معادل تعادل در راستاي افقي براي گره‌هيا K, J نتيجه مي‌شود نيروي اعضاي IJ, KL نيز برابر با صفر است. با نوشتن معادلات تعادل در گره‌هاي L, I نتيجه مي‌شود نيروي اعضاي IC, IA، همچنين LF, LD برابر صفر است و بنابراين خرپا جمعاً ۸ عضو صفر نيرويي دارد.
۱۰۵) در خرپاي مقابل تعداد اعضاي صفر نيرويي چند تاست؟
۱) ۳ ۲) ۴ ۳) ۷ ۴) ۱۱
(۴) با نوشتن معادل تعادل در راستاي قائم براي گره‌هاي I, G, C نتيجه مي‌شود كه نيروي اعضاي DI, BG, CH برابر صفر است. با توجه به تقارن سازه و بارگذاري، نتيجه مي‌شود كه نيروي اعضاي DH, BH دقيقاً برابر يكديگر است كه اگر معادله تعادل در راستاي قائم را براي گره H بنويسيم، نتيجه مي‌شود كه نيروي اين اعضاء برابر صفر است و حال با نوشتن معادله تعادل در راستاي قائم براي گره‌هاي D, B نتيجه مي‌شود نيروي اعضاي DJ, BF نيز برابر صفر است. نوشتن معادله تعادل در راستاي افقي در گره E نتيجه مي‌دهد نيروي عضو DE و بالتبع نيروي اعضاي AB, BC, CD هم صفر است. بنابراين خرپا جمعاً ۱۱ عضو صفر نيرويي دارد.
۱۰۶) در خرپاي مقابل تعداد اعضاي صفر نيرويي چند تاست؟
۱) ۷ ۲) ۸ ۳) ۹ ۴) ۱۵
(۴) با نوشتن معادله تعادل در راستاي قائم در گره‌هاي K, F, E, C, B نتيجه مي‌شود نيروي اعضاي DK, FM, EL, CJ, BI برابر صفر است. باز اگر معادله تعادل در راستاي قائم را در گره‌هاي M, L, J, I بنويسيم، نتيجه مي‌شود نيروي اعضاي DJ, DI، همچنين DM, DL برابر صفر است. نوشتن معادله  تعادل در گره G نتيجه مي‌دهد نيروي عضو FG و بالتبع نيروي اعضاي EF, DE نيز برابر صفر است. چون بر سازه هيچ بار افقي وارد نمي‌شود، مولفه افقي عكس‌العمل تكيه‌گاه A برابر صفر است كه از آنجا نتيجه مي‌شود نيروي عضو AB و بالتبع نيروي اعضاي CD, BC نيز برابر با صفر است و بنابراين خرپا جمعاً ۱۵ عضو صفر نيرويي دارد.
۱۰۷) در تست قبل نيروي عضو HI چقدر است؟
۱)   2)   3)   4)  
(۳) با توجه به تقارن سازه، نتيجه مي‌شود كه عكس‌العمل قائم تكيه‌گاه‌هاي G, A برابر   و بطرف بالاست. حال اگر براي خرپاي ADH معادله تعادل را حول گره D بنويسيم، داريم:
 
بنابراين نيروي عضو HI و در نتيجه تمام اعضاي افقي در راستاي آن فشاري و مقدار آن برابر   مي‌باشد.
۱۰۸) در خرپاي مقابل نيروي عضو AB چقدر است؟
۱)   2)   3)   4)  
(۴) با نوشتن معادلات تعادل در گره‌هاي F, D نتيجه مي‌شود نيروي اعضاي ED, AD، همچنين EF, CF برابر صفر است. اگر معادله تعادل را در راستاي قائم در گره B بنويسيم، نتيجه مي‌شود نيروي عضو BE برابر صفر است. حال اگر معادلات تعادل در گره E را بنويسيم، نتيجه مي‌شود نيروي اعضاي CE, AE هم صفر است و گويا نيروهاي وارده تنها به دو عضو BC, AB وارد مي‌شود. بنابراين نيروي اين اعضاء كششي و برابر P مي‌باشد.
 
۱۰۹) در خرپاي مقابل نيروي عضو HI چقدر است؟
۱) –P 2) -1.5p 3) -2P 4) -2.5P
(۳) با نوشتن معادله تعادل در راستاي قائم در گره C (و همچنين گره E) نتيجه مي‌شود نيروي عضو CJ (و همچنين EL) برابر صفر است. اگر معادله تعادل را در راستاي قائم در گره B (و همچنين گره F) بنويسيم، نتيجه مي‌شود نيروي عضو BI (و همچنين FM) برابر P است و نيروي عضو BI (و همچنين FM) با نيروي P خنثي مي‌شود. با توجه به تقارن سازه عكس‌العمل قائم تكيه‌گاه‌هاي G, A برابر P و به طرف بالا مي‌باشد. حال اگر براي خرپاي ADH معادله تعادل را حول گره D بنويسيم، داريم: 
  • بازدید : 182 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۲۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیراست:

      به سازه پایداری گفته می شود که اتصال کلیه اعضای آن به یکدیگر بصورت   مفصلی بوده و بار خارجی نیز فقط به گره ها اعمال می گردد. در نتیجه در اعضا فقط نیروی محوری به وجود می آید.
قاب :
       به سازه پایداری گفته می شود که اتصال اعضای آن بهم می تواند هم بصورت مفصلی باشد و هم بصورت صلب ( در تکیه گاهها بصورت گیردار ) و بار خارجی نیز هم در گره ها و هم بر روی عضو قابل اعمال می باشد .  در نتیجه  در داخل اعضا نیروی محوری ,  نیروی برشی و هم لنگر خمشی خواهیم داشت . 
صفحه :
          به سازهایی مانند دیواهای باربر ( دیوارهای حائل ) پی های گسترده و … صفحه گفته می شود که در تئوری صفحات مورد بحث قرار می گیرد.

پوسته :
         به سازه هایی مثل مخارن ذخیره مایعات و گنبدها و … پوسته گفته می شود که در تئوری پوسته ها بحث می شود.

شبکه ها :
            سازه هایی می باشند که از نظر هندسی مشابه قاب مسطح هستند ولی بارگذاری عمود بر صفحه آنها می باشد . در نتیجه در اعضا علاوه بر خمش , پیچش نیز تولید خواهد شد ولی مقدار آن عموماً در مقایسه با خمش موجود قابل صرفنظر می باشد .   
سازه معین :
               به سازه ای گفته می شود که بتوان کلیه عکس العمل های خارجی و     نیروهای داخلی آن را فقط با استفاده از معادلات تعادل بدست آورد.
سازه پایدار :
 سازهای است که دارای تعادل پایدار استاتیکی است.
سازه ناپایدار :
 سازه ای است که از نظر استاتیکی تعادل نداشته باشد.

** برای تامین پایداری خارجی یک سازه داشتن حداقل ۳ تا عکس العمل خارجی ضروری است بشرطی که ۳ عکس العمل فوق موازی و متقارب نباشند . در اینصورت سازه از نظر خارجی معین نیز است . 
ناپایدار و نامعین ( ولی پایدار موضعی )

نا پای
نمودارهاي برش و خمش در قاب ها و تير ها :

الف) رسم نمودار برش و خمش در تير :
ابتدا تير را تحليل كرده و نيروهاي خارجي آن را بدست مي آوريم و بعد نمودار برش آن را رسم     مي كنيم و بعد به كمك نمودار برش ، نمودار خمش آن را رسم مي كنيم.
مثال(۱) :
نمودار برش و خمش تير زير را رسم كنيد.
 
حل : 
ابتدا تير را از مفصل جدا كرده و تحليل مي كنيم .
حال رسم نمودار ها :
 
مثال(۲) :
 نمودار برش و خمش تير زير را رسم كنيد.
 

حل :
ب) رسم نمودار قاب استاتيكي:
ما براي رسم نمودار قاب ها مثل رسم نودار تير عمل مي نماييم ، ابتدا واكنش هاي تكيه گاهي را بدست مي آوريم و بعد اعضاي بين هر دو گره را جدا مي نماييم و نيروهاي داخلي آن را روي آن عضو برش خورده  محاسبه مي كنيم ومي نويسيم . و بعد مثل تير نمورار هر قسمت را رسم كرده و بعد تمام نمودار ها را با هم ادغام مي كنيم .
  • بازدید : 105 views
  • بدون نظر
این فایل در ۲۶صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

يك سازه مهندسي هر مجموعه اي از اعضاي متصل به هم است كه براي تحمل وانتقال مطمئن بارهاي ( نيروهاي )‌وارده به كار گرفته مي شود. به طور معمول سازه به تكيه گاه ( يا تكيه گاههايي )‌ارتباط مي يابد.
بديهي است كه يك سازه به منظور برآورد نياز انسان طراحي و ساخته مي شود از اين رو بايد از مقاومت واستحكام كافي برخوردار باشد به سخن ديگر سازه دستگاهي است كه نيروهاي وارده را تحمل كرده وبه محيط انتقال مي دهد و ضمن اين تحمل و انتقال مشخصات هندسي و مكانيكي خود را تاح دودي حفظ مي نمايد.
بنابراين يك سازهء ‌مناسب نبايد در اثر بارهاي وارده فرو ريزد ويا شكل هندسي اش به اندازه اي تغيير نمايد كه ديگر مورد استفاده نباشد. بااين تعريف گسترده سازه هاي بي شماري را مي توان نام برد از آنجا كه معرفي همهء سازه هاي موجود ممكن نيست دراينجاتنها به آوردن نام چند سازه از جمله ساختمانهاي مسكوني ،‌كارخانه ها ، سدها . پلها زير درياييهاي هواپيماها كشتيها ورزشگاهها و دستگاههاي مكانيكي بسنده      مي شود.
نظر به كاربري متفاوت سازه ها آنها را به شكلهاي گوناگوني مي سازند هر سازه پيچيده را مي توان از به هم پيوستن چند شكل ساده به دست آورد دراينجا توجه خواننده را به اين نكته جلب مي نمايد كه يك عامل بسيار مهم در چگونگي تحمل بار و پخش نيروهاي دالخي شكل سازه است . شكل واقعي سازه با مطلوب سازي به صورت الگوي سادهاي در مي آيد و سپس به تحليل به كار گرفته مي شود.
به طور كلي سازه ها را به دو گروه : رشته اي يا خطي و پيوسته دسته بندي مي نمايند سازه هاي رشته اي از عضوهاي باريك تشكيل مي شوندوبه صورتهاي يك دو ويا سه بعدي طراحي مي گردند. 
ويژگي اصلي عضوهاي رشته اي اين است كه ابعاد مقاطع آنها در برابر طولشان بسيار كوچك مي باشد. يادآوري مي گردد كه عضوهاي رشته اي به دو صورت مستقيم ويا خمدار به كار ميروند. سازه هاي رسيماني قوسي خرپايي ، تيري قابي و شبكه اي چند نمونه از سازه هاي رشته اي هستند كه شكل آنها در زير نشان داده شده است .
مقاومت سازه هاي ريسماني به دليل انعطاف پذيري در برابر خمش ناچيز است و در نتيجه اين گونه سازه ها فقط توانايي تحمل نيروهاي كششي را دارند. از سازه هاي ريسماني هنگامي كه هدف انتقا لويا تحمل بار كششي باشد استفاده مي شود. 
از موارد كاربرد آنها مي توان پلهاي معلق خطوط انتقال نيرو و سيمهاي مهار برجهاي بلند را نام برد. در يك پل معلق وزن پل و بارهاي وارد بر آن توسط سازه ريسماني به تكيه گاههاي پل منتقل مي شود.

از سوي ديگر قوسها سازه هايي سخت اند و شكل خمدار آنها چنانكه در مورد سازه هاي ريسماني ملاحظه شد تابع بار وارده نيست. هرچند سازه هاي قوسي توانايي تحمل بارهاي كششي برشي و خمشي را دارند با وجود اين سازه هاي مزبور بويژه  در مواردي كه از رانش تكيه گاههايشان جلوگيري مي شود نيروهاي فشاري را با شايستگي بيشتري تحمل مي نمايند.
به طور كلي از سازه هاي قوسي در مواردي استفاده مي گردد كه بارهاي وارده بايد بيشتر به صورت فشاري ( تا برشي و خمشي )‌تحمل شوند وافزون بر اين كاستن از لنگر خمشي مقاطع سازه نيز مورد نظر باشد. اگر قوسي داراي هيچ گونه لنگر خمشي نباشد و در مقاطع آن تنها نيروهاي فشاري و بر شي موجود باشد به آن  قوس مطلوب (‌ايده آل ) گويند.
يك نمونه قوس مطلوب هنگامي است كه سازه به شكل سهمي درجه دوسه مفصلي اختيار گردد و بار قائم وارد بر آن يكنواخت باشد . بايد آگاه بود در حالت كلي شكل قوسهايي كه پلها را حمايت مي كنند. نزديك به سهمي اختيار مي شود چرا كه بار پل تقريبا به طور يكنواخت و با شدتي ثابت به قوسها وارد مي گردد.
خرپاها عضوهاي ميله اي باريك مستقيم دارند كه در دو انتها توسط چوش پرچ پيچ و بارها تنها در محل اتصال عضوها (‌گره )‌به خرپا وارد گردند و مفصلهاي خرپا بدون مالش باشند.
با وجود آنكه عملا در مفاصل خرپاها به مقدار كمي اصطكاك وجود دارد با اين حال فرض مطبور تحليل را آسان مي نمايد و تنها خطاي ناچيزي را در محاسبات وارد مي سازد.
دراين شرايط عضوهيا خرپا فقط نيروي محوري ( فشاري يا كششي)‌تحمل خواهند نمود هرچند اين سازه هاي به شكلهاي گوناگون ساخته مي شوند با وجود اين خرپاها بيشتر از اجزاي مثلثي تشكيل مي گردند . 
به دليل مقاومت خوب خرپاها در برابر خيز در مكانهايي كه دهانه بين تكيه گاهها به طور نسبي زياد باشد براي انتقال بارها به تكيه گاهها از سازه هاي خرپايي استفاده مي شود. به عنوان نمونه سازه هاي خرپايي در پاره اي از پلها سقفهاي كارگاهها و تالارها به كار مي روند.
گونه ديگري از سازه ها كه كاربردي فراوان دارند تيرها هستند. سازها هاي تيري بارهاي جانبي وارده رااز طريق خمشي كه در آنهاايجاد مي شود تحمل مي كنند بارهاي وارد بر تير در مقاطع مختلف آ“‌لنگر خمشي ايجاد مي نمايند و تير با تحمل اين لنگر بارها را به تكيه گاهها انتقال مي دهد لنگر خمشي ياد شده در يكسوي محور خنثاي مقطع نيروهاي فشاري و در سوي ديگر آن ‌نيروهاي كشي ايجاد مي نمايد افزون بر لنگر خمشي در حالت كلي نيروهاي برشي ومحوري نيز در مقاطع تيرها به وجود مي آيند برخلاف خرپاها سازه هاي تيري از نظر ارتفاع جاي زيادي نمي گيرند و در واقع بسيار فشرده هستند به همين دليل از آنها به طور گسترده اي در سقف ساختمانهاي چند طبقه استفاده مي شود.
از سوي ديگر مقاطع تيرها همانند خرپاها و با ريسمانها به طور يكنواخت زير تنش قرار نمي گيرند از اين رو سازه هاي تيري چندان اقتصادي نيستند. در واقع هنگامي كه تارهاي بالايي وپائيني مقطع تير زير تنش عمودي بيشينه هستند تارهاي مركزي آن  تنش عمودي بسيار كمي تحمل مي كنند بنابراين تيرها بر خلاف ريسمانها ويا خرپاها از مصالح مقطع به گونةاي مقرون به صرفه اقتصادي استفاده نمي كنند.
سازه هاي قابي به طور گسترده اي در ساختمانهاي  به كار ميروند . دراين سازه ها ازعضوهاي خمشي (‌عضو خمشي ،‌عضوي است كه در برابر خمش مقاومت مي كند)‌ براي تيرها و ستونها استفاده مي شود.
گره هاي يك سازه قابي بيشتر به صورت صلب و در برخي موارد به صورت مفصلي ساخته مي شوند. 
  • بازدید : 269 views
  • بدون نظر

قیمت : ۸۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۳۸    کد محصول : ۱۶۲۷۶    حجم فایل : ۵۵ کیلوبایت   

کمک پایان نامه طراحی ساختمان های فلزی ( فولاد ۲ )دسی 

مهندسی عمران

مقدمه

فولاد بعنوان ماده ای با مشخصات خاص و منحصر بفرد ، مدتهاست در ساخت ساختمانها کاربرد دارد. قابلیت اجرای دقیق ، رفتار سازه ای معین ، نسبت مقاومت به وزن مناسب ، در کنار امکان اجرای سریع سازه های فولادی همراه با جزئیات و ظرافتهای معماری ، فولاد را بعنوان مصالحی منحصر و ارزان در پروژه های ساختمانی مطرح نموده است ؛ به نحوی که اگر ضعفهای محدود این ماده نظیر مقاومت کم در برابر خوردگی و عدم مقاومت در آتش سوزیهای شدید به درستی مورد توجه و کنترل قرار گیرند ، امکانات وسیعی در اختیار طراح قرار می دهد که در هیچ ماده دیگر قابل دستیابی نیست .

فولاد ، آلیاژی از آهن و کربن است که کمتر از ۲ درصد کربن دارد. در فولاد ساختمانی عموما" در حدود ۳ درصد کربن و ناخالصیهای دیگری مانند فسفر ، سولفور ، اکسیژن و نیتروژن و چند ماده دیگر موجود می باشد . ساخت فولاد شامل اکسیداسیون و جدانمودن عناصر اضافی و غیر ضروری موجود در محصول کوره بلند و اضافه کردن عناصر مورد نیاز برای تولید ترکیب دلخواه است. برای ساخت فولاد ، از چهار روش اصلی استفاده می شود. این روشها عبارتند از : روش کوره باز ، روش دمیدن اکسیژن ، روش کوره برقی ، روش خلاء . آنچه فولاد را به عنوان یک مصالح ساختمانی مناسب معرفی کرده می تواند شامل موارد زیر باشد : – تغییر شکل در اثر بارگذاری و ایجاد تنش یکنواخت   – وجود خاصیت الاستیک و پلاستیک   – شکل پذیری   – خاصیت چکش خواری و تورق   – خاصیت خمش پذیری   – خاصیت فنری و جهندگی   – خاصیت چقرمگی   – خاصیت سختی استاتیکی و دینامیکی   – مقاومت نسبی بالا    – ضریب ارتجاعی بالا    – جوش پذیری   – همگن بودن    – امکان استفاده از ضایعات   – امکان تقویت مقاطع در صورت نیاز

فهرست مطالب

مقدمه

طراحی ساختمانهای فلزی 

طراحی با توجه به روش مهاربندی 

طراحی با توجه به اجزای تشکیل دهنده فضاهای داخلی ساختمان 

لزوم محافظت در برابر حریق , خوردگی و عایق بندی صوتی 

توصیه اقتصادی سازهای فولادی 

بررسی میزان مصرف فولاد در ساختمانهای فلزی 

انتقال با در سازهای فولادی 

فولاد

عملکرد لرزه ای ساختمان های فولادی 

ستون فلزی 

شکل ستون ها 

اسکلت فلزی و انواع آن و محاسن و معایب 

بتن بهتر است یا فولاد؟ 

تاثیر پارامترهای مختلف بر ضریب رفتار سازهای فولادی 

اصول اجرای ساختمان 

روشهای اجرایی طرحهای ساختمانی و پیمانها 

اشکال مختلف پیمانها 

گام نخست ,آشنایی با کمیت و کیفیت طرح و ویژگی های آن 

گام دوم ,آشنایی با محل اجرای طرح 

گام سوم , تهیه برنامه زمان بندی اجرای طرح 

گام چهارم , شروع عملیات اجرایی و کنترل بهنگام کردن برنامه 

گام پنجم , کنترل کیفیت مستمر 

گام ششم , ایمنی حفاظت و بهداشت کار 

انواع ساختمان 

اتصال خورجینی مشکل صنعت ساختمان کشور 

درزهای انقباض

درزهای انبساط

درزهای کنترل 

درزهای نشست

درزهای لغزش

مطالعه ابزارهای جداکننده ساختمان از زمین 

سازه دیوار باربر 

سازه هسته برشی 

سازه تیر دیواری 

سیستم های فاصله گذاری در خرپای متناوب 

سیستم های مرکب از قاب و دیوار برشی 

سیستم های دال مسطح 

منابع و مخائذ 


عتیقه زیرخاکی گنج