گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 121 views
  • بدون نظر

این فایل با تعداد۷۵صفحه وفرمت ورد وقیمت۷۰۰۰تومان وکاملأ فارسی در رابطه با مقایسه بحران هویت در دانش آيموزان عادی ودانش آموزان ناشنوا میباشد.خانواده کوچکترين جزء اجتماع است . اجتماعی که از خانواده های سالم تشکيل شده باشد. اجتماعی سالم خواهد بود وشرط آنکه خانواده ای سالم ،باشد اين است که افراد آن سالم باشند. لذا برای بهبود وضعيت اجتماع يمهم ترين يمسئله تلش برای بهبود وضع خانواده وافراد آن .است خانواده اولين يمحيطی است که شخصيت کودک را شکل يمی دهد ويمحل انتقال سنت ها باورها وانواع يمختلف شناخت هاست. کودک اولين قدم های اجتماعی شدن را در خانواده بر يمی دارد ودر نهايت به يموجودی اجتماعی تبديل يمی شود . اولين هويت اجتماعی فرد در خانوداه فراهم يمی شود . احساس هويت يافتگی وانديشمند بودن در خانواده شکل يمی گيرد ورشد يمی کند. اين احساس ها آيموخته يمی شوند وخانواده يمحلی است که چنين احساس هايي را به افراد يمی .آيموزد ساختار خانواده تاثير يمهمی در رشد عاطفی واجتماعی نوجوان .دارد روابط پدر ويمادر با يکديگر وفرزندان نقش تعيين کننده ای در سليمت روانی نوجوان بر جای يمیگذارد. اگر اين روابط بر اساس اصول درستی استوار باشد يمی تواند نوجوان را در گذر اين يمرحله دشوار ، ياری رساند واگر نايمناسب باشد زيمينه برای ايجاد يمشکلت وانحرافات فراهم يمی .گردد نوجوانی دوره رشد سريع جسمی است. تغييرات شدید جسمی بر رشد عاطفی نوجوان تاثير يمی گذارد واو را دچار اضطراب تعارض ، ،ناآرايمی زود رنجی و… يمی کند. از نظر ذهنی نوجوان در اين دوره کمتر به واقعيات توجه دارد وبه رغم رشد عقلی ، رفتارش بيشتر تابع عواطف واحساسات است تا تفکر ومنطق به جای پرداختن به واقعيات به دنيای تخيلات پناه میبرد. به عقايد ونظرات ديگران وابستگی فراوانی پيدا کرده ودر برابرمشکلت وموقعيت ها تصميم بگيرد واين امر او را به شدت آسيب پذير می سازد.


عتیقه زیرخاکی گنج