گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 118 views
  • بدون نظر
مفاهيم و فلسفه مديريت كيفيت جامع
تعداد صفحات:۱۷
نوع فایل :WORD

خلاصه:
هدف كليه تلاشهاي مديريت كيفيت جامع در سازمان در جهت بهبود و حفظ كيفيت، جلب رضايت كامل مشتري با كمترين هزينه است.
بهره وري را بايد از مجراي اصلاح و بهبود كيفيت توليد، خدمات و همه فعاليتها ازجمله رضايت كاركنان، ميزان مشاركت آنان و درگيرساختن آنها، اصلاح كرد.
مدل مديريت كيفيت جامع (TQM) روش متفاوتي را در نحوه نگرش به شيوه مديريت فراهم مي سازد و يك نوع فرهنگ مشاركتي را توسعه مي بخشد كه در آن هريك از كاركنــان مي تواند مستقيماَ در حوزه هاي مرتبط با كارش و تصميم سازي در اين مورد مشاركت كند. اين مدل از طريق چرخه هاي كيفيت سازمانــدهي مي شود و نگرش مثبت در ميان كاركنان نسبت به كيفيت و سازمان ايجاد مي كند. و كاركنان بااحترام به يكديگر مي توانند يك محيط كاري بسيار جذاب براي خود فراهم سازند.

فرهنگ مديريت كيفيت جامع:
مديريت كيفيت نگرشي نو به بهبود كارايي و انعطاف در سازمان است. اهداف اوليه آن درگيركردن همه كاركنان در همه بخشهاي سازمان به كار گروهي است تا خطا حذف شود و از ضايعات جلوگيري شود. درحقيقت فرهنگ سازماني تضمين مي كند كه كارها در گام نخست صحيح انجام شود.
انقلاب صنعتــي در قرن ۱۸ اتفــاق افتاد. مي توان گفت »انقلاب كامپيوترٍ« حدود سال ۱۹۸۰ روي داد، اما اينك بدون شك ما در اواسط ٍِ»انقلاب كيفيت« هستيم. دوره اي كه اثرات و تغييرات متهورانه اي را از يكسو در شركتها و سازمانها و از سوي ديگر در افراد به وجود آورده است.


عتیقه زیرخاکی گنج