گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 125 views
  • بدون نظر
خريد و دانلود مقاله ایمونولوژی و ورزش
تعداد صفحات:۱۲۷
نوع فايل :WORD


چکیده مقاله ایمونولوژی و ورزش:
هدف این مقاله بررسی تاثیر یک برنامه دوی تداومی فزاینده و نیز زمان تمرین صبح هنگام و عصر هنگام بر تغییرات ایمونوگلوبولینهای سرم شامل IgM,IgG  و  IgA و پاسخ هورمونهای تستوسترون و کورتیزول بوده است.
بدین منظور ۲۸ دانشجوی پسر به صورت هدفمند انتخاب و به شکل تصادفی در دو گـــــــروه قرار گرفتند:
گــــــروه تمرینی صبح ) ۱۴ = n  ، وزن = ۸/۹ ± ۲/۶۸ کیلوگـــرم ، سن = ۱۶/۱± ۵/۱۹ سال و زمان تمرین = ۳۰ : ۷ دقیقه ) و گروه تمرینی عصر ( ۱۴ = n  ، وزن = ۴/۸ ± ۸/۶۳ کیلوگرم ، سن =   24/1±. ۸/۱۹ سال و زمان تمرین ± ۳۰ : ۱۶ دقیقه ) .
آزمودنیها به مدت ۲ ماه ( ۱۶ جلسه ) تحت یک برنامه دوی تداومی فزاینده با شدت ضربان قلب معین قرار گرفتند . برای اندازه گیری ایمونوگلوبولینهای سرم و هورمونهای کورتیزول و تستوسترون ،  نمونه خونی آزمودنیها ۲۴ ساعت قبل از اولین جلسه تمرینی و ۲۴ ساعت پس از آخرین جلسه تمرین در وضعیت استراحتی جمع آوری شد. بلافاصله پس از هر مرحله خونگیری ( در پیش آزمون و پس آزمون ) ، آزمون ۱۲ دقیقه دویدن – راه رفتن برای تعیین حداکثر اکسیژن مصرفی ، استفاده شد.


نتایج تحقیق با استفاده از آنالیز واریانس نشان داد : مقادیر IgG, IgM , IgA  ،   سرم دو گروه در پیش آزمون و پس آزمون تفاوت معنی داری نداشته است. همچنین تفاوتی بین میزان ترشح هورمون تستوسترون در پیش آزمون و پس آزمون دو گروه مشاهده نشد ، در حالی که غلظت هورمون کورتیزول دو گروه در پیش آزمون ( ۰۰۶/۰=P ) و پس آزمون ( ۰۰۰۱/۰= P ) تفاوت معنی داری  داشتند . همچنین ، بین پیش آزمون گروه تمرینی صبح و پس آزمون گروه تمرینی عصر نیز تفاوت معنی داری  وجود داشت ( ۰۰۰۱/۰ =P ) . نتایج این تحقیق تاثیر پذیری هورمون کورتیزول را از زمان تمرین نشان می دهد که ناشی از چرخه شبانه روزی آن است.


منابع استفاده شده در مقاله ایمونولوژی و ورزش

۱٫    آقای علی نژاد ، ۱۳۷۹ ، بررسی ویتامین های C وE و ترکیب ویتامین های CوE بر متغیرهای سیستم ایمنی در پی یک فعالیت شدید و درمانده ساز. رساله برای دریافت درجه دکتری ، دانشگاه تربیت معلم ، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی.  
2.    تی مکینون ، لارل تی ، ایمونولوژی و ورزش ، ترجمه : طاهره موسوی ، مجتبی عبداللهی ۱۳۸۲، انتشارات دانشگاه امام حسین ( ع ).                                  
3.    رسایی ، محمد جواد ، گائینی ، عباسعلی ، ناظم ، فرزاد ، ۱۳۷۳ ، سازگاری هورمون و ورزش ، انتشارات دانشگاه تربیت مدرس.
۴٫    رویت ، بروستوف ، میل ، ایمونولوژی رویت ، ترجمه : عطیه عبادی ، سارا مظاهری ، لاله ایزدی ، لیلا صدیقی پور ، ۱۳۸۲ ، انتشارات اشارت.
۵٫    سندگل ، حسین ، ۱۳۷۲ ، فیزیولوژی و ورزش ، جلد اول ، انتشارات کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران .
۶٫    گایتون ، آرتو ، ۱۳۷۲ ، فیزیولوژی پزشکی ، جلد سوم ، ترجمه : فرخ شادان ، انتشارات شرکت سهامی چهر .
۷٫    مک آردل ، ویلیام دی ، کچ ، فرانک ال ، کچ ، ویکتورال ، ۱۳۷۹، فیزیولوژی ورزشی( ۱ ) انرژی و تغذیه ، ترجمه : اصغر خالدان ، انتشارات سمت .
۸٫    هافمن ، جی ، فیزیولوژی ورزشی ، ترجمه : عباسعلی گائینی ، ۱۳۸۴ ، انتشارات دانشگاه پیام نور .
ادامه منابع در مقاله مطالعه بفرمایید.


عتیقه زیرخاکی گنج