گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 163 views
  • بدون نظر

این فایل با تعداد ۶۴ صفحه وبا فرمت pdf و قیمت ۶۰۰۰ تومان وکاملأ فارسی در ارتباط باﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﺟﺪاﺳﺎزي ﻏﺸﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺎﻫﺶ اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ﻧﻮروز مورد بررسی قرار گرفته.در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴ ﺮ ﻣﻴ ﺰان ﺑﺮداﺷﺖ از ﻣﻴﺎدﻳ ﻦ ﻧﻔﺘﻲ اﺳﺪ ﻴي در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن رو ﺑﻪ اﻓﺰاﻳ ﺶ اﺳﺖ. ﻳ ا ﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ارزش اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﺎﻳﻴ ﻦ ﻧﻔﺖ ﻫﺎي اﺳﺪ ﻴي ﺗﻜﺎﭘﻮي ﺑﺴﻴﺎري در ﺑﻴ ﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻧﻔﺖ ﺧﻴ ﺰ ﺟﻬﺖﻳﺎﻓﺘﻦ روﺷﻲ ﺟﻬﺖ ﻛﺎﻫﺶ اﺳﻳ ﺪ ﻴﺘﻪ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎي داراي ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﺳﺎﺧﺖ ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎ از ﻧﻔﺘﻬﺎي اﺳـﺪ ﻴي ﺑـﻪ دﻟ ﻴـ ﻞ ارزش اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﺎﻳﻴ ﻦ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺑ ﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ آ ورﻧﺪ ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﻴ ﺰ در ﺟـﺴﺘﺠﻮي ﭘ ﻴـ ﺪا ﻛـﺮدن روﺷـﻬﺎﻳﻲ ﺟﻬـﺖ و ﺑﻮﻳ ﻠﺮﻫﺎ و ﻧﻤﻚ زداﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻫﺮ ﻛـﺪام از ا ﻳـ ﻦ روﺷـﻬﺎ اﻋـﻢ از روﺷـﻬﺎي ﻛـﺎﻫﺶ اﺳـﻳ ﺪ ﻴ ﺘﻪ ﻧﻔـﺖ ﺧـﺎم )ﻣﺴﺘﻘﻴ ﻢ ﻋﻤﻠﺎﺗ ﻴﻲ ( و روﺷﻬﺎي ﻴ ﭘﺸﮕﻴ ﺮاﻧﻪ) ﻴ ﻏ ﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴ ﻢ ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ ( ﻴـ ﻧ ﺎز ﺑـﻪ ﺑﺮرﺳـﻲ ﻣﺠـﺰا و ﻛﺎﻣـﻞ ﺟﻬـﺖ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف ﻣﻄﻠﻮب دارﻧﺪ. از اﻳ ﻦ رو در اﻳ ﻦ ﭘﺎﻳ ﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺳﻌﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳ ﻨﻜﻪ ﻛﺸﻮرﻣﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻧﻔﺖ ﺧ ﻴـ ﺰ ﺟﻬﺎنﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و اﻗﺘﺼﺎد ﻧﻔﺘﻲ ﺑﺮ روي اﻗﺘﺼﺎد ﻛﺸﻮر ﺗﺎﺛﻴ ﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴ ﻢ ﻣﻲ ﮔﺬارد در اﺑﺘﺪا ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑـﻪ ﻃﻮر ﺑﻨﻴﺎدي ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﻴ ﻖ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺳﭙﺲ راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳ ﻂ ﺑﺮرﺳﻲ و راﻫﻜﺎرﻫـﺎﻳﻲ ﺟﻬﺖ ﻛﺎﻫﺶ اﺳﻳ ﺪ ﻴﺘﻪ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ﭘﻴ ﺸﻨﻬﺎدﺷﻮد. ﻴ ﭘ ﺸﻨﻬﺎد ﺟﻬـﺖ ﺑﻜـﺎرﮔﺮ ﻴي ﻓﺮﻳ آ ﻨـﺪ اﺳـﺘﺨﺮاج ﺑـﺎ ﺣـﻼل و ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﺑﻜﺎر ﮔﺮ ﻴي روﺷﻬﺎي ﺟﺪاﺳﺎزي ﻏﺸﺎﻳﻲ ﺟﻬﺖ ﺑﺎزﺎﺑ ﻳﻲ ﺣﻼل در اﻳ ﻦ ﭘﺎﻳ ﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﺑﻜﺎرﮔﺮ ﻴي ﻓﺮﻳ آﻨﺪﻫﺎي ﺟﺪاﺳﺎزي ﻏﺸﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮاﻳ ﻨﺪ ﺗﻜﻤﻠ ﻴﻲ ﺟﻬﺖ ﻛﺎﻫﺶ اﺳﺘ ﻳ ﺪ ﻴﻪ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮرد ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.


عتیقه زیرخاکی گنج