گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 129 views
  • بدون نظر

این فایل باتعداد ۱۱۵ صفحه وفرمت ورد وقیمت ۹۰۰۰ تومان و کاملا فارسی درمورد بررسی ازدواج شاهان  قاجار ودلایل نوع ازدواج و تعدد زوجات.همان گونه که در همه تیرهها وملتها به گونهای که ویژه خودشان ،است زن و شوهر با هم ازدواج میکنند ودر روزگار باستان هم چنین بللوده وزن وشللوهر به گونهای با هم پیوند زناشویی می،بستند اشو زرتشت هم ب للرای پی للروان خ للود آئین زناشویی را با دوشی استوارتر ودرستت للر از هم لله مل للته للا برق للرار .نم للود زناشویی به آهنگ زندگی خوش وخ للرم وهمبس للتگی وهمراه للی وزیادش للدن مردم وبرپایی خانواده را بر پایهای چنان درست وشایس للته اس للتوار ک للرد ک لله خود ضامن مان للدن ودوام زن للدگی مش للترک ب للود ومه للر ومحب للت را بی للن زن و شوهر برای همیشه برقرار میساخت. در آئین زرتشت از دیدگاه آراسته شدن کارهای جهان واستوار ساختن یگانگی وجلوگیری از تب للاهی ،اخلق للی درب للاره زناشویی بسیار سفارش شده /است. )رضایی۱۳۸۱/۷۸۴( در کیش قدیم ایران زناشویی به آهنگ پدی للد آوردن زن للدگی ،خ للوش یگ للانگی و همراهی تشکیل خ للانواده وازدی للاد نف للوس انج للام م للیپ للذیرد. اش للو زرتش للت در وهشیتواشیتگات س للینا ۵۶ قطع لله ۵ ب لله پسلران ودخلترانی ک لله آهنلگ بسلتن پیمان ازدواج دارند چنین اندرز میدهد: ای دختران شویکننده وای دامان اینک بیاموزم وآگاهتان سازم با غیرت از پی ،زندگی پاکمنشلی ،بجویی للد ه للر یلک از شما باید در کردار نیک بر دیگری پیش للی جوئی للد واز ای للن راه زن للدگانی خ للود را خرمی .بخشید کیش زرتشتی بر استواری پیوندهای یگانگی وجلوگیری از مفاسد اخلقللی از راه زناشویی تأکید فراوان دارد.

  • بازدید : 134 views
  • بدون نظر

این فایل باتعداد ۱۱۵ صفحه وفرمت ورد وقیمت ۹۰۰۰ تومان و کاملا فارسی درمورد بررسی ازدواج شاهان  قاجار ودلایل نوع ازدواج و تعدد زوجات.همان گونه که در همه تیرهها وملتها به گونهای که ویژه خودشان ،است زن و شوهر با هم ازدواج میکنند ودر روزگار باستان هم چنین بللوده وزن وشللوهر به گونهای با هم پیوند زناشویی می،بستند اشو زرتشت هم ب للرای پی للروان خ للود آئین زناشویی را با دوشی استوارتر ودرستت للر از هم لله مل للته للا برق للرار .نم للود زناشویی به آهنگ زندگی خوش وخ للرم وهمبس للتگی وهمراه للی وزیادش للدن مردم وبرپایی خانواده را بر پایهای چنان درست وشایس للته اس للتوار ک للرد ک لله خود ضامن مان للدن ودوام زن للدگی مش للترک ب للود ومه للر ومحب للت را بی للن زن و شوهر برای همیشه برقرار میساخت. در آئین زرتشت از دیدگاه آراسته شدن کارهای جهان واستوار ساختن یگانگی وجلوگیری از تب للاهی ،اخلق للی درب للاره زناشویی بسیار سفارش شده /است. )رضایی۱۳۸۱/۷۸۴( در کیش قدیم ایران زناشویی به آهنگ پدی للد آوردن زن للدگی ،خ للوش یگ للانگی و همراهی تشکیل خ للانواده وازدی للاد نف للوس انج للام م للیپ للذیرد. اش للو زرتش للت در وهشیتواشیتگات س للینا ۵۶ قطع لله ۵ ب لله پسلران ودخلترانی ک لله آهنلگ بسلتن پیمان ازدواج دارند چنین اندرز میدهد: ای دختران شویکننده وای دامان اینک بیاموزم وآگاهتان سازم با غیرت از پی ،زندگی پاکمنشلی ،بجویی للد ه للر یلک از شما باید در کردار نیک بر دیگری پیش للی جوئی للد واز ای للن راه زن للدگانی خ للود را خرمی .بخشید کیش زرتشتی بر استواری پیوندهای یگانگی وجلوگیری از مفاسد اخلقللی از راه زناشویی تأکید فراوان دارد.


عتیقه زیرخاکی گنج