گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 139 views
  • بدون نظر

این فایل با تعداد۸۵صفحه وفرمت ورد با قیمت۸۰۰۰تومان وکاملأ فارسی در ارتباط با نظریه کاهش ساءق بحث شده.يادگيري زماني صورت مي گيرد كه فرد در جهت رفع ،نياز خود را به نوعي با محيط سازگار كند. در واقع يادگيري مبنايي براي بقاست. هال مي گويد: »هر نوع پيشرفت در زندگي به يادگيري بستگي دارد واگر خللي در يادگيري ايجاد ،شود به نوعي تزلزل ويا اختلل در رفتار ظاهر مي «.شود هال عامل »تقويت« را وسيله اي براي ارتباط ميان محرك و پاسخ ودر ،نتيجه ارضاي نياز مي داند وآن را در هر دو جهت مثبت )به صورت پاداش( و منفي )به صورت محروميت( موثر مي شمارد. در همين زمينه نيز مسئله انگيزش در يادگيري را مطرح مي كند ومي گويد: »از طريق عامل تقويت – چه مثبت وچه منفي- و افزايش يا كاهش نياز مي توان انگيزش لزم براي يادگيري را به وجود آورد.« به نظر ،هال يادگيري به طور مداوم به صورت تراكمي صورت مي گيرد و همه ،نيازها به طور ،پيوسته انگيزش هاي لزم براي يادگيري را به وجود مي .آورند علوه بر ،اين هال عقيده دارد كه موجود زنده در دوره هاي زندگي خويش به يك محرك ،خاص پاسخ هاي متفاوتي مي دهد. تفاوت پاسخ ها به دليل تقاوت نيازها وانگيزه هاست. فرد در هر دوره از زندگي خودمي تواند »الگوهاي معيني« از پاسخ ها را شكل دهد. انسان مي تواند آن نوع مهارت ،شناختي هيجاني وحركتي را بياموزد كه توانايي وآمادگي انجام دادن آن را داشته باشد. به علوه هال نيز مانند پاولف تفاوتهاي فردي در يادگيري مهم مي داند وبه عامل خستگي در يادگيري نيز توجه كرده است. به نظر ،او عامل خستگي سبب بازداري از يادگيري مي شود )فرخ لقا رئيس ،دانا ۱۳۷۴ .(


عتیقه زیرخاکی گنج