گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 148 views
  • بدون نظر

این فایل که باتعداد ۱۰۷صفحه و قیمت ۶۰۰۰تومان با فرمت PDF و کاملا فارسی در رابطه با پدیده کوالسنس در سیستمهای پراکنده.ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي ﻋﻤﻠﻴﺎ ت ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺷﻴﻤﻲ و واﻛﻨﺸﻬﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ دارﻧﺪ. در آن واﻛﻨﺸﻬﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﺸﺘﺮك ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﺳﺮﻋﺖ اﺳﺖ و ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻫﺎي اﻧﺘﻘﺎل ﺟﺮم و ﺣﺮارت ،ﻫﺮ ﭼﻪ ﻗﻄﺮات رﻳﺰﺗﺮي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ ،ﻧﺮخ اﻧﺠﺎم ﻓﺮاﻳﻨﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. اﻣﺎ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ را ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد و زﻣﺎن ﺟﺪاﺳﺎزي ﻓﺎزﻫﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ روزﻫﺎ ﺑﻄﻮل ﺑﺎﻧﺠﺎﻣﺪ ﻛﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﻣﻄﻠﻮب ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ رﻳﺰﺗﺮ ﻛﺮدن ﻗﻄﺮات ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ را ﺑﺎﻻ ﻣﻲ ﺑﺮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در ﻃﺮاﺣﻲ ﻫﺎي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﻫﻤﻮاره ﻳﻚ ﺗﻮزﻳﻊ اﻧﺪازه ﻗﻄﺮه ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﺖ. اﻳﻦ ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎرﻳﻚ و ﻳﺎ ﮔﺴﺘﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎ ﺗﻮزﻳﻌﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ داراي ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ اﻧﺤﺮا ف اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﺗﻮزﻳﻊ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﺎزﻫﺎ)وﻳﺴﻜﻮزﻳﺘﻪ،داﻧﺴﻴﺘﻪ،ﻛﺸﺶ ﺑﻴﻦ ﺳﻄﺤﻲ( ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻫﻨﺪﺳﻲ و دور ﻫﻤﺰن ﻧﻴﺰ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد ﻛﻪ ﻫﻤﮕﻲ آﻧﻬﺎ را ﻣﻴﺘﻮان در ﻧﺮﺧﻬﺎي ﺷﻜﺴﺘﻪ ﺷﺪن و ﻛﻮاﻟﺴﻨﺲ ﻗﻄﺮات ﺧﻼﺻﻪ ﻛﺮد. در ﻃﺮاﺣﻲ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﭘﺮاﻛﻨﺪه در ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎي اﺧﺘﻼط ﺷﻮﻧﺪه از ﻧﻮع ﻫﻤﺰﻧﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان اﻧﺮژي ،ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را در ﺳﺮﻳﻌﺘﺮﻳﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﻜﻦ ﺑﻮﺟﻮد آورد. ﻫﻤﺰن ﺗﻮرﺑﻴﻨﻲ ﺷﺶ ﺗﻴﻐﻪ اي )ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﺗﻮرﺑﻴﻦ راﺷﺘﻮن( ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺳﺎزي ﺧﻮﺑﻲ ﻛﻪ دارد ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر در ﻣﺤﺪوده ﻫﺎي وﻳﺴﻜﻮزﻳﺘﻪ ﻛﻢ و در ﻣﻄ ﺎﻟﻌﺎت ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﻣﺎﻳﻊ– ﻣﺎﻳﻊ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺑﻜﺎر ﻣﻲ رود. اﮔﺮ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه اﻧﺪازه ﻗﻄﺮات ﻣﺠﻬﻮل ﺑﺎﺷﺪ،اﻣﻜﺎن ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺳﺨﺖ ﻣﻲ ﮔﺮدد و ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﺴﺎ ﺋﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﻮﺟﻮد آﻳﺪ،ﻣﺜﻼ; اﺻﻼ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻣﻄﻠﻮب ﻗﻄﺮه دﺳﺖ ﻧﻤﻲ ﻳﺎﺑﻴﻢ ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﻲ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد و ﻳﺎ ﺣﺘﻲ اﻧﺪازه ﻗﻄﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ ﺗﻮزﻳﻊ ﺧﻴﻠﻲ ﮔﺴﺘﺮده ﺑﺎﺷﺪ.


عتیقه زیرخاکی گنج