گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 119 views
  • بدون نظر

قیمت : ۷۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۱۳۴    کد محصول : ۱۶۸۴۲    حجم فایل : ۱۲۹ کیلوبایت   

در راستای هنجاریابی سؤال ۳۶ و۳۷ آزمون کرنل فرم N2 تهیه شده آزمایش صورت گرفت. این پرسشنامه ۱۰۱ سؤالی ۱۰ مقیاس فرعی ترس و نابسندگی ،افسردگی ، ناآرامی، اضطراب، علائم عروقی ـ  عصبی، واکنش یکه خوردن، علائم روان تنی ، خود بیمار انگاری، ضعف، علائم معده ای – روده ای، حساسیت و بدگمانی انحراف اجتماعی ـ روانی مشکل زا را می سنجند. تعداد آزمودنی ها در گروه نمونه ۵۰۰ نفر است، که از ۱۸۹۰ آزمودنی دختر و ۳۱۸ آزمودنی پسر تشکیل شده است. در اجرا از آزمودنی ها خواسته می شود به گونه ای بنشینند که از همدیگر فاصله ای به اندازه جلسۀ امتحان داشته باشد. آنگاه پرسشنامه توزیع و توضیحاتی از این دست داده می شود. این یک کار پژوهشی برای تهیه یک آزمون است. 

  • بازدید : 121 views
  • بدون نظر

قیمت : ۷۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۱۰۷    کد محصول : ۱۶۸۵۳    حجم فایل : ۹۰ کیلوبایت   

       در اين آزمايش با عنوان « بررسي  پيش تجربي  سياهه مشاوره اي لوئيس سوالهاي شماره ۳ تا۴۵ ( از مقياس اطمينان اجتماعي ) در ميان دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد ابهر) مي باشد كه تعداد آزمودنيها در گروه نمونه ۲۸۱ نفر است كه از اين تعداد ۱۵ نفرات آزمودني داشتيم و ۱۲۶ نفردختر و ۱۴۰نفر پسر ( در مجموع ۲۶۶نفر) باقي مانده شيوة اجرا دراين آزمايش اين بود كه با فاصلة از هم بنشینند و به هر آزموني يك شماره داده شد واز آنها خواسته تا آن را روي برگه هاي خود بنويسند وبعد ازشنيدن توضيحات درخصوص تكميل پرسشنامه مشغول پر كردن پرسشنامه ها شوند. از آنها خواسته شد تا هيچ سوالي را بدون پاسخ نگذارند. در اين تحقيق از روش آزمون همخواني مجذور كا ( في دو ) استفاده شد سپس از تحليل سوال و تعيين همبستگي هر سوال به نمره ملاك آزمون در خصوص سوالات ۳ و ۴۵ مشخص شد كه سوال ۳ از نوع سوالهاي ديگر نيست و قدرت تشخيص ندارد 

  • بازدید : 131 views
  • بدون نظر

قیمت : ۹۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۱۷۹    کد محصول : ۱۶۸۵۸    حجم فایل : ۱۴۹ کیلوبایت   

راه ترقی جوامع وجودانسانهايي آگاه وروشن است. اين آگاهی وروشنی که به تغييرمطلوب نگرش تعبيرمی شود ازوظايف عمده نظام آموزش وپرورش است وتبلورکارآموزش وپرورش درتربيت نيروهای انساني متعهد، دانشمند ، متخصص   وماهراست.اماپويايي وتحول آموزش وپرورش منوط به سياست گذاری ، برنامه ريزی ،تصميم گيری وسازمان دهی دقيق درساختاراجتماعی مدارس می باشدکه ازطريق معلمان به ظهورمی رسد.نقش معلم به عنوان مجری تغييرات بسياراساسی است.

« جان هالند » شش نوع شخصیت راارائه می کندوپیشنهادمی نمایدکه رضایت شغل ومیل به ترک شغل به درجه ای بستگی داردکه فردمی تواندبه صورتی موفقیت آمیزشخصیت خودرابایک محیط شغلی وفق دهد.اومعتقداست که غالب افرادرامی توان دریکی از طبقات ششگانه زیر قرار داد:

واقع گرا، جستجوگر،هنری ، اجتماعی ، تهوری وقراردادی.


عتیقه زیرخاکی گنج