امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 102 views
  • بدون نظر

نکات بسیار عالی به همراه فرم اورده شده تا شما دوست عزیز از ان بهره من شوید

٢ پرداخت صورتحساب:

فروشنده همزمان با تحویل هر قسمت قابل تحویل از کالای موضوع قرارداد، صورتحساب کالای تحویلی را که بر اساس فهرست مقادیر و ریز قیمتهای منضم به قرارداد (پیوست شماره ۲) تنظیم گردیده و حاوی مشخصات کالای تحویلی می باشد، به منظور پرداخت وجه برای خریدار ارسال خواهد نمود و خریدار مراتب را رسیدگی  و پس از تأیید ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ دریافت صورتحسابهای فروشنده منضم به صورتجملس تحویل مستقیم کالا و یا رسید انبار مبلغ آن را پس از کسر درصد متناسب پیش پرداخت و سایر بدهیهای احتمالی فروشنده به وی پرداخت می نماید……….

با تشکرعتیقه زیرخاکی گنج