گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 126 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۸صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

خصوصيات  Atmega 16:
* ازمعماري AVR RISC استفاده مي كند.
كارايي بالا وتوان مصرفي كم
داراي ۱۳۱ دستورالعمل با كارايي بالا كه اكثراً تنها دريك كلاك سيكل اجرا مي شوند.
رجيستر كاربردي.
سرعتي تا ۱۶ MISP در فركانس ۱۶MHZ.
* حافظ برنامه وداده غير فرار
۳۲ كيلوبايت حافظ FLASH قابل برنامه ريزي داخلي.
پايداري حافظه FLASH قابليت ۱۰۰۰ بارنوشتن وپاك كردن
۲كيلو بايت حافظه داخلي SRAM
۱ كيلو بايت حافظه EEPROM داخلي قابل برنامه ريزي.
پايداري حافظه EEPROM: قابليت ۱۰۰۰۰ بارنوشتن وپاك كردن.
قفل برنامه FLASH وحفاظت داده EEPROM
* قابليت ارتباط JTAG(IEEE std.)
* خصوصيات جانبي دوتايمر- كانتر هشت بيتي با PRESCALER مجزا وداراي مد COMPARE
يك تايمر كانتر شانزده بيتي با PRESCALER مجزا وداراي مدهاي COMPARE و CAPTURE
۴ كانال PWM
۸ كانال مبدل آنالوگ به ديجيتال ۱۰بيتي
يك مقايسه كننده آنالوگ داخلي
داراي RTC(REAL-TIME CLOCK) با ايسلاتورمجزا.
WATCH DOG قابل برنامه ريزي با ايسلاتورداخلي
ارتباط سريال SPI براي برنامه ريزي داخلي مدار
قابليت ارتباط سريال SPI به صورتMASTER  يا SLAVE
قابليت ارتباط با پروتكل سريال دوسيمه(TOW-WIRE)
* خصوصيات ويژه ميكروكنترلر
مدار POWER-ON RESET CIRCUIT
BROWN- OUT DETECTION قابل برنامه ريزي
منابع وقفه (INTERRUPT) داخلي وخارجي
داراي ايسلاتور RC داخلي كاليبره شده.
عملكرد كاملاً ثابت.
توان مصرفي پايين وسرعت بالا توسط تكنولوژي CMOS
* خطوط  وانواع بسته بندي
۳۲ خط ورودي/ خروجي ( ) قابل برنامه ريزي.
۴۰ پايه (PIN) نوع PDIP، ۴۴ پايه نوع TQFP، ۴۴ پايه MLF
* تركيب پايه ها 
فيوزهاي بيت  ATMEGA 16
OCDEN: درصورتي كه بيت هاي قفل برنامه ريزي شده باشند برنامه ريزي اين بيت به همراه بيت JTAGEN باعث مي شود كه سيستم ON CHIP DEBUG فعال شود. برنامه ريزي شدن اين بيت به قسمت هايي ازميكرو امكان مي دهد كه درمدهاي SLEEP كاركنند كه اين خود باعث افزايش مصرف سيستم مي گردد. اين بيت به صورت پيش فرض برنامه ريزي نشده(۱) است.
JTAGEN: بيتي براي فعال سازي برنامه ريزي ميكرو از طريق استاندارد ارتباطي IEEE كه درحالت پيش فرض فعال است وميكرو مي تواند از اين ارتباط براي برنامه ريزي خود استفاده كند.
پايه هاي PC 5002 در اين ارتباط استفاده مي شود.
SPIEN: درحالت پيش فرض برنامه ريزي شده وميكرواز طريق سريال SPI برنامه ريزي 
مي شود.
CKOPT: انتخاب كلاك كه به صورت پيش فرض برنامه ريزي نشده است عملكرد اين بيت بستگي به بيت هاي CKSEL دارد.
EESAVE: درحالت پيش فرض برنامه ريزي نشده ودرزمان پاك شدن ميكرو حافظه EEPROM پاك مي شود ولي درصورتي كه برنامه ريزي شود محتويات EEPROM درزمان پاك شدن ميكرو، محفوظ مي ماند.
BOOTZ 0, BOOTSZ 1: براي انتخاب مقدار حافظه BOOT طبق جدول زير برنامه ريزي مي شود ودرصورت برنامه ريزي فيوز بيت BOOTRS اجراي برنامه از آدرس حافظه BOOT آغاز خواهد شد.
پيكره بندي پورت ها
براي تعيين جهت پايه پورت ها از اين پيكره بندي استفاده مي كنيم. جهت يك پايه 
مي تواند ورودي يا خروجي باشد.
CoFig portx= state
ConFig pinx.y= state
X,y بسته به ميكرو مي توانند به ترتيب پايه هاي ۰ تا ۱ پورت هاي A,B,C,D,E,F باشند. STATE نيز مي تواند يكي از گزينه هاي زير باشد: 
INPUT يا۰: در اين حالت رجيستر جهت داده پايه يا پورت انتخاب صفر مي شود وپايه يا پورت به عنوان ورودي استفاده مي شود.
OUTPUT يا ۱: در اين حالت رجيستر جهت داده پايه يا پورت انتخاب يك مي شود وپايه يا پورت به عنوان ورودي استفاده مي شود.
زماني كه بخواهيد از پورتي بخوانيد بايستي از رجيستر PIN پورت مربوط استفاده كنيد ودر هنگام نوشتن در پورت بايستي در رجيستر PORT بنويسيد.
بررسي پورت هاي ميكروATMEGA 32
در اين بخش قصد داريم براي آشنايي بيشتر با عملكرد پورت ها ورجيسترهاي مربوطه به طور نمونه به بررسي پورت هاي ميكرو ATMEGA 32 بپردازيم.
پورت A
پورت A يك   دو طرفه ۸ بيتي است. سه آدرس از مكان حافظه   اختصاص به PORT دارد. يك آدرس براي رجيستر داده PORT، دومي رجيستر جهت داده DDRA وسومي پايه ورودي پورت PIN, A است. آدرس پايه هاي ورودي پورت A فقط قابل خواندن است درصورتي كه رجيستر داده ورجيستر جهت داده هم خواني وهم نوشتني هستند. تمام پايه هاي پورت داراي مقاومت Pull- up مجزا هستند. بافر خروجي پورت Aمي تواند تا Ma20 را Siml كند درنتيجه LED را مستقيماً راه اندازي كند. هنگامي كه پايه هاي PA0-PA 1 با مقاومت هاي Pull- down خارجي، خروجي استفاده ميشوند، آن ها SOURCE جريان مي شوند زماني كه مقاومت هاي Pull- up داخلي فعال باشند.
(رجيسترهاي پورت A)
رجيسترهاي پورت A عبارتند از:
رجيستر داده پورت  
رجيستر جهت داده پورت DDRA-A
بايت آدرس پايه هاي ورودي پورت PINA-A
PINA يك رجيستر نيست اين آدرس دسترسي به مقدار فيزيكي بر روي هريك از پايه هاي پورت A را ممكن مي سازد. زماني كه پورت A خوانده مي شود، داده لچ پورت A خوانده مي شود وزماني كه از PINA خوانده مي شود مقدار منطقي كه برروي پايه ها موجود است خوانده مي شود.
Comment Pull_up  
PUD in SFLOR PORTxn DDXN
Tri_ State(Hi-z) No Input X 0 0
Pxn will source
Current if ex1. Pulled low Yes Input 0 1 0
Tri- state (Hi-z) No Input 1 1 0
Output low(sink) No Output X 0 1
Output High(source) No Output X 1 1

تمام ۸ پايه موجود زماني كه به عنوان پايه هاي   ديجيتال استفاده مي شوند داراي عملكرد مساوي هستند. PAN، پايه ي   عمومي، بيت DDAn در رجيستر DDRA مشخص كننده جهت پايه است. اگر DDAn يك باشد، Pan به عنوان يك پايه ي خروجي مورد استفاده قرار مي گيرد واگر DDAn صفرباشد، Pan به عنوان يك پايه ورودي در نظر گرفته مي شود. اگر port An يك باشد هنگامي كه پايه به عنوان ورودي تعريف شود، مقاومت Pull-up فعال مي شود براي خاموش كردن مقاومت بايد port An صفر شود يا اين كه پايه به عنوان خروجي تعريف شود. پايه هاي پورت زماني كه ري ست(Reset) اتفاق مي افتد، به حالت Tri-state مي رود.
ديگر كاربردهاي پورت A
پورت A به عنوان ADC هم استفاده مي شود. اگر تعدادي از پايه هاي پورت A خروجي تعريف شوند اين نكته بسيار مهم است كه درزمان نمونه برداري از سيگنال آنالوگ توسط ADC سوئيچ نشوند. اين كار ممكن است عمليات تبديلي ADC را نامعتير كند.
پورت B
پورت B يك   دو طرفه ۸ بيتي است. سه آدرس از مكان حافظه   اختصاص به PORT B دارد. يك آدرس براي رجيستر داده PORT B دومي رجيستر جهت داده DDR B وسومي پايه ورودي پورت B، PIN B است. آدرس پايه هاي ورودي پورت B فقط قابل خواندن است درصورتي كه رجيستر داده ورجيستر جهت داده هم خواندني وهم نوشتني است. پايه هاي پورت داراي مقاومت Pull-up مجزا هستند بافر خروجي پورت B  مي تواند با mA20 را sink كند ودر نتيجه LED را مستقيماً راه اندازي كند. هنگامي كه PBO-PB7 با مقاومت هاي Pull-DOWN، خروجي استفاده مي شوند، آن ها SOURCE جريان مي شوند زماني كه مقاومت هاي Pull-up داخلي فعال باشند.
رجيستر هاي پورت B
رجيسترو داده پورت PORT B-B
رجيستر جهت داده پورت DDRB- B
بايت، آدرس پايه هاي ورودي پورت PIN B-B
PIN B يك رجيستر نيست. اين آدرس دسترسي به مقدار فيزيكي بر روي هريك از 
پايه هاي پورت B راممكن مي سازد. زماني كه پورت B خواننده مي شود، داراي لچ پورت B خوانده وزماني كه از PINB خوانده مي شود مقدار منطقي كه بر روي پايه هاي موجود است خوانده مي شود.
(استفاده از پورت B بعنوان يك   عمومي ديجيتال)
تمام ۸ پايه موجود زماني كه به عنوان پايه هاي   ديجيتال استفاده مي شوند داراي عملكرد مساوي هستند. PBN، پايه   عمومي، بيت DDBn در رجيستر DDRB مشخص كننده جهت پايه است، اگر DDBn يك باشد، PBN به عنوان يك پايه خروجي مورد استفاده قرار مي گيرد واگر DDBn صفر باشد، PBn به عنوان يك پايه ورودي درنظر گرفته مي شود. اگر Port Bn يك باشد هنگامي كه پايه به عنوان ورودي تعريف مي شود، مقاومت Pull-up فعال مي شود براي خاموش كردن مقاومت Pull-up بايد Port Bn صفر باشد يا اين كه پايه عنوان خروجي تعريف شود. پايه هاي پورت زماني كه ري ست(Reset) اتفاق مي افتد به حالت Tri-state مي روند.

عتیقه زیرخاکی گنج